Hotărârea nr. 370/2018

Hotărârea nr. 370 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclauş Pavel, la d-na Grigoraş Mariana


HOTĂRÂREA NR. 370 DIN 28.09.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016, de la dl. Miclauș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Cererea d-nei Grigoraș Mariana, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34902/07.08.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68604/02.02.2016 de la dl. Miclauș Pavel;

-Cererea d-lui Miclauș Pavel, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34901/07.08.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 68604/02.02.2016 către d-na Grigoraș Mariana;

-Contractul de concesionare nr. 68604/02.02.2016 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Miclauș Pavel; -Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1579/21.06.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Referatul nr. 9692/26.09.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 9693/26.09.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 9694/26.09.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.l 585/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1586/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1587/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3;

și nr. 1588/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile ari. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68604/02.02.2016 încheiat pentru suprafața de 30,73 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Miclauș Pavel, la d-na Grigoraș Mariana.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu noul proprietar al construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art.l, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


VICI


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI