Hotărârea nr. 369/2018

Hotărârea nr. 369 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

HOTĂRÂREA NR. 369 DIN 28.09.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazăr Vasile, la d-na Ionel Maria-Magdalena

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Cererea d-nei Ionel Maria-Magdalena, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36709/31.08.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 de la dl. Lazar Vasile;

-Contractele de Vanzare-Cumparare autentificate sub nr. 383/03.05.2006 si nr. 900/10.05.2007 la Biroul Notarului Public Olga-Aura Enachescu si nr. 2146/24.09.2010 autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociati Zaharia Elena si Baisan Andrei-Helius;

-Extrasul de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.I. Bacau sub nr. 59091/09.08.2018; -Referatul nr. 9689/26.09.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9690/26.09.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 9691/26.09.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1582/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1583/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1584/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21600 din 01.06.2006 încheiat pentru suprafața de 22,18 m.p. teren de la dl. Lazăr Vasile la d-na Ionel Maria-Magdalena.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI