Hotărârea nr. 366/2018

Hotărârea nr. 366 din 28.09.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului BacăuHOTĂRÂREA NR. 366 DIN 28.09.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere :

-Adresa nr.2154/11.09.2018 înaintată de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală prin care ne comunică modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și a influențelor asupra cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.9541 din 20.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9542 din 20.09.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1571/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1572/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1573/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1574/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1575/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

-Amendamentele formulate de domnul consilier local Sova-Gâtu Laur si de domnul

5                        9                            9

viceprimar Ștefan Daniel- Dragoș, amendamente care au fost adoptate;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTARA ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CIOCODEI MIHAEUW


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA                                                       ANEXA IA

JUDEȚUL BACĂU                                               LA HOTĂRÂREA NR. 366 DIN 28.09.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL20I8 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Dala: 01/10/2018 Tit:pag:     1   - inii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

tliri cure credite bugetare destinate stingerii jilatiiar restante

T rim I

Tritn.il

Triiu.HI

Trim.lV

A

B

Ir=3'N+5+6

2

3

4

5

ti

7

8

9

<1(10102

TOTAL VENJTUR1-BUOET LOCAL

27X449,K0

97.766,78

63 .64 3,29

75 18232

41 857,41

253430.90

261 523,00

273.097.00

900202

L VENITURI CURENTE

?X2.KiS

71 837.99

61 034.11

75 053,37

41 857.41

253.325.(10

261 412,00

272 9811,00

<1(10302

A. VENITURI FISCALE

198 828,99

555 62,110

48 896.61

62 553.97

31 816,41

213 640,00

224 732,00

226.714,09

0WM02

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92<J59(UD

23210.09

25.160.011

31 166,00

12.523.00

118 652,(19

1252(14,0(1

123 873,09

<130002

Al 2 impozit pe rotit, profir si câștiguri

din capital de b persoane fizice

92059.00

23.210.00

25 160.00

31 166.00

12 523,00

118 652,00

125 204.90

123.873,00

<1302

IMPOZIT PE VENIT

2.849.00

210,00

22I0.0U

210.00

210.00

2.435,00

2 574.00

2703.00

<1302 ÎS

Impozitul pe veniturile din transfera! propneurulor imobiliara din patrimoniu! personal

2

210381

2 210,00

2HJJHJ

210.00

2 435.00

2 5 74,0»

2 793.00

02(12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

89 219.(10

23 0011,00

229511,00

30 956, tW

12313,00

116217,00

122 630.0(1

121 179.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venii

89.219,00

23.000481

22/J5tltOO

30.956,011

12313,00

115 213,00

121 7811.00

120 819,00

940204

Sume alocate din solele defalcate dm impozitul pe tutui pentru echilibrarea bugetelor locale

1 004,99

850.(8)

369,90

O7OUO2

A3 Impozitezi taxe pe plopi letale

42.79B/J9

15 360,00

7 y 09.61

IU 172.97

9 356.41

34 731,911

49230,00

4 2 241.00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15-36 0.00

7909.61

10 172,97

9 356,41

34 731,00

40 239.01)

42.241.00

070201

Impozit si tara pe clădiri

32 984,72

12.3110,00

62011.00

7 612,97

6 871,75

24 983.90

29926,00

31 422,00

070202

Impozit si lașa pe teren

5 9*1.27

2.260.00

l 109,61

t 260,00

1 334,66

6 118.00

fi 467,00

6791.00

070203

Tire judiciare de timbru » alte laxe

detun bm

2 1150,00

409,1X1

300.00

700,00

650,00

1 784.00

l 886.00

1 989,(10

<170250

Alte impozite si ta.se pe propnetale

1.800.00

•100,00

300,00

600,00

500,00

1 846.(8)

l 951.00

2,948.00

1IHK102

A4 Impozite si taxe pe bunuri si sen ion

*1 511,00

16.292.00

15 G’CJ7,<KJ

20 495,00

9 717,00

58 138.00

57 058,00

58.248.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46 761,00

12.222,00

12 072.00

16560,00

5 907,00

45 177.00

44 303,00

42 754,00

110202

Sume diifolcaic din laxa pe valoarea

adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

obștilor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37 756M

1177-1,00

11 624.181

U.Jt44tUU

5 514.(10

39 958.00

40.269,00

40 525.09

t10200

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru echilibrarea bugetelor locale

1 2600

7 268,00

3.482.90

2297,00

492.00

110209

Sume defalcate din tata pe valoare trdaugrrta pentru finanțarea uitai amant ului particular sau confesional acreditat

1.737.00

-m\uu

448,1X1

448,00

jyj.uu

1.737.09

1 737.9U

1 7J7.UU

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45.90

47,00

59,00

Coti

Denumire indicator

Prevederi imurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45,00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

379,00

401,00

421,00

150201

[mpozit pe spectacole

250,00

70,00

60,011

60,00

60,00

223,0(1

236.00

248,1)0

150250

Alte laxe pe servicii specifice

156,00

165.00

173,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITATI

]4 5UGTU0

4 0UIMMJ

2 875,00

3 875.00

3 750,00

12.537,00

12 307,1)6

15 023,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12 522,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3 522.00

10.176,00

9812,00

12.403.00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționaro

1.978.00

500,00

375,00

875,00

228,00

2361,00

2.495,00

2620.00

180002

A6.ALTE IMPOZriE SI TAXE FISCALE

2 460,00

700,00

820,00

720,00

220.00

2 119,00

2240,00

2352,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 460,00

700,00

820,<J0

720.00

220,60

2.1)9,00

2.240,00

2.352,00

180250

Alte impozite si taxe

2 460.00

700,00

«20,00

720,00

220,00

2 1)9,00

2.240,00

2.352,00

290002

C. Venituri ncli scale

50.953,89

16.275,99

12 137,50

12 499,40

10 041,00

39 685,00

36 680,00

46 266,00

300002

C J Venituri din proprietate

9 932,00

2600,00

2,632,00

2 000,00

2 700,00

8.382,00

5 918,00

10,413,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETA'n*

9 932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

8382,00

5.918,00

10 413,00

300201

Varsanimtc din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32JJO

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9900,00

2 600.00

2600,00

2000,00

2.700,00

71)29,00

4 487,00

8 911,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si indii-

rieri de către instituțiile publice

9.900,00

2.600,00

2.600.00

2.000,00

2.700,00

7 029,00

4487.00

8911,00

300250

Alte venituri din proprietate

l 353,00

1.431,00

1.502,00

330002

C2, Vanzan de bunuri si servicii

41 021,89

13 675,99

9505,50

10 499,40

7 341,00

3 î .303,00

30.762,00

35 853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTlVlTAll

9 320,89

5.282,89

], 762.00

812.00

1 464,00

5 225,00

3832.00

5 800,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8 222,89

4970,89

1 500,00

500,90

I 252,00

4003,00

2.540,00

4 443,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

H2.00

112,00

112.00

497,00

526,00

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata imputării si despăgubiri

200,00

50,01)

50,00

50,00

50,00

223.00

236,00

248,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alle activitati

450,00

150,00

100.00

150,00

50,00

502,00

520,00

557,00

3402

VENriURl DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

2 021.00

2.136,00

2 243,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbm

1.812,00

500,00

500,00

400.00

412,00

2 021,00

2 136,00

2 243,00

3502

AMENZI, PENALITATl SI CONFISCĂRI

6.988,00

l 950,00

1.650,00

l 950,00

1.438,00

5 189.00

4 851,00

6 869,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

l 350,00

450.00

450,00

450.00

1 505,00

1 591,00

1.671,00

350250

Alle amenzi, penalitati si confiscări

5.638,00

1 500,00

1 200,00

1 500,00

1 438,00

3 684,00

3 260,00

5.198,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi linurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim. IV

i          a

B

1 =3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262.40

3 975.00

18.269,00

19.310,00

20.276,00

360206

Taxe speciale

19 329,94

5.000,00

4.642,50

6 487.40

3 200,04

16 912,00

17 876,00

18770,00

360250

Alte venituri

3099,96

775,00

775,00

775.00

774,96

1.357,00

l 434,00

1 506,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

471,10

168.10

176,00

75.00

52,00

599,00

633,00

665,00

370203

Vărsăm mie din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

-16 776,00

-12 650,00

-20565,00

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

748.95

744.68

4,27

16 7700

12 650,00

20 565,00

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

599.00

633,00

665,00

410002

IV. Subvenții

28.374,48

25928,79

2 427,75

17.94

15,00

16,00

17,00

420002

Subvenții de ta alte nivele ale

administrației publice

28 374,48

25 928,79

2 427,75

17.94

15,00

16,00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.374,48

25 928,79

2.427,75

17,94

15,00

16,00

17,00

420201

Retehnolqgizarca centralelor termice

si electrice de tcmtoficare

2400,00

2 4UO.OO

420213

Subvenții pcntni finanțarea programelor

ntultianualc prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

25 928.31

25 928.79

-0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzuva locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

15,00

16,00

17,00

420269

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabilc (FEN) postaderare. aferente perioadei de programare 2014-2020

45,69

27,75

17.94

4802

SUME PRIMELE DE LA UE/ALTJ DONATORI JN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

292,44

181,43

111.01

90,00

95JIU

100,00

480201

Fondul European de Dezvoltare Rcgionaîa(FEDfl}

181,43

181,43

48020101

Simte primite in contul plăților efectuate

in anul curent

181,43

181,43

480202

Fondul Social European(FSE)

111,01

111,01

90,00

95,00

100,00

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

67,59

67,59

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate

in ami anțenon

90,00

95tU0

100,00

48020203

Prcfinaotare

43,42

43,42

4990

VENITURI PROPRII

202550,78

59.447.89

48.786,1 1

58 418,37

35 898.41

207 549,00

216 476,00

229.561.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

B

1 ”34-44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

331 400,44

175 771,63

63 996,06

62 045,65

29587,10

253 430.00

261 523,00

273 097,00

01

CHELTUIELI CURENTE

240 817,80

99 336,33

55.772,33

62 889,77

22 819,37

207 874,00

217 567,00

219 809,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53949,37

15.335,20

14 151,13

13 386,93

11.076,11

50 712,00

52 512,00

53 905,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91 340,72

35.572,82

22 906,12

28 920,47

3 941,31

77 465,00

81.662,00

77 086,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5962,00

1 339,00

L 560,00

1 563.00

1 500,00

5.019,00

5 304,00

5570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19 149,38

14764,33

4385,05

20326,00

20 625,00

24 756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30 906.50

8.066,80

8.662,00

10 748,40

3 429,30

23 813,00

25 169,00

26429,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 791.77

3072,93

1.324,34

l 001,50

393,00

3 834,00

3 953,00

4.1164,00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4 110.47

3.660,68

449,79

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 439,72

12.631.00

4.239,72

3 318,00

1.251,00

21 992,00

23.377,00

22 802.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

351,40

9.U0

213,45

128,95

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7 816,47

4 884.57

2715.57

-1 012,32

1 228.65

4 713,00

4965,00

5 197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67022,61

71.583,93

l 564,52

*6 125.84

16 866,00

12 745,00

20 665,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67 022,61

71.583,93

1.564,52

•6 125.84

16.866,00

12 745,00

20 665,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066.00

6774,00

5 302,00

6 774,00

2869UJHJ

31211,00

32.623.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5 066.00

6774,00

5 302,00

6774,00

28690,00

31211,00

32.623,00

84

Plou efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-355,97

-2)4,63

-114,79

-20,28

-6.27

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-355,97

-214,63

-114,79

-20,28

-6,27

510002

Partea l-a Seni eu publice generale

55 476,09

20 093.07

13.564,65

10 809.87

11.008,50

53 150,00

56 113,00

59 315,00

5102

AUTORD'A'n PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

43.548,29

15.903,07

10507,95

8 341.27

8 796,00

42058,00

44 397,00

47 0)2.00

01

CHELTUIELI CURENTE

21 131,46

6.689.26

5747,59

5 2110,61

3494.00

19.760,00

20.887,00

21 931,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4 l56tOU

3.335,00

3 360,00

3 380,00

12 847,00

13.580,00

14 259,00

1001

Cbdluidi sahnak in bani

13 706,00

3.881,00

3235.00

3 285,00

3 305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3684,00

3 044.00

3 103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

•moo

HJtkU)

JOUTOO

10UtUU

100,00

1001)3

Indemnizații de delegau

10,00

7,00

1.00

1.00

1.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

326.00

90,00

90,00

XI.ou

65t0D

1003

Contribuții

525,00

275,00

100.00

75.00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

134,00

134.00

100302

Contribuții de asigurări dc șomaj

4,20

4.20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Data :

01/10/2018

Tit:

pag:    5  - mii lei-

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

din care

Estimări 2021

Cod

Denumire indiciilor

TOTAL

credite bugetare

Trim 1

Trim. li

TriinJll

Trim.IV

Estimări 2019

Estimări 2020

destinate stingerii plăților restante

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

sanatatc

45.00

45,00

IOO3O4

Contnbutir de asigurari penteu

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100305

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

331,30

SI,30

100.00

75, 00

75,00

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

6.527.0L

2,493.26

2 159.M

1 «00.61

74.00

6 913.00

7,307.00

7 672.00

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890.61

7.00

20010]

Furnituri de birou

355,00

200,00

150.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,11

5.00

200103

Încălzit, iluminat st forța metrica

212,00

110.00

52.00

50,00

200101

Apa, canal si salubritate

23.00

9,00

9,00

3.00

2,00

2001 OS

Fiusc du schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

2001 OH

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

410.00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.00

-5,0(1

200130

Alte bunuri si semen pentru

întreținere si funcționare

2 150,65

764,01

631,64

755,00

2002 :

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasați, delăsări, transferuri

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

75,00

10,00

411,00

25,00

200602

Deplasări in st rai natale

16.00

10,00

1,00

5,00

2011

CartJ. publicații si nratcrraîe

documentare

35.00

15,00

10,00

lu.no

2012

Consultanta si expertiza

360,00

150,00

10,00

260.1)0

2013

Pregătire profesionala

20,011

25.00

-5.00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5,00

5.0U

5.00

2030

Alte cheltuieli

2 210,60

543,60

965,00

640.00

62,00

203001

Reclamași publicitate

400.00

50,00

27.00

323,00

203004

Chirii

432.00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 378,60

343,60

835,00

200,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

213,45

213,45

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

213,45

213,45

5X0201

Finanțarea naționala

32,02

32,02

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim, IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

-1

5

6

7

8

9

580202

finanțarea extcma nciambursabila

181,43

181,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5941)

Sume aferente persoanelor cu handicap

ricin cadrate

160,00

40,00

40,00

40.00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 477,84

4.167,07

-535,00

-2.154.23

150,00

100,00

500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

l 477,84

4 167.07

-535,00

•2 154,23

150,00

iouroo

500,00

710!

Active fixe

1.477,84

4 167,07

-535,00

-2 154,23

710 IUI

Construcții

12,77

2,630,00

-535,00

•2 082,23

710102

Mașini, echipamente st mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

103,00

93,00

5,00

710139

Alte active fixe

1,272,07

1 349,07

*77,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20 972,00

5.066,00

5 302,00

5 302,00

5 302,00

22 148,00

23 410,00

24 581,00

81

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5 3IJ2.0D

5 302,00

5 302,00

22 148,00

23 410,00

24.581,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5 066.00

5.3(12.00

5 302,00

5.302.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

jiu bl i ce interne locale

20 972,00

5D6ft,UO

5302,00

5 302,00

5 302,00

84

Pluti efectuate in ami prceedenti si

recuperate in amil curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7.H

X501

Plăti efectuate in anii precedent, si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7.11

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curant in secțiunea

de funcționara a bugetului loca)

-33.01

-19,26

-6,64

-7,11

510201

Autoritari executive si legislative

43.548,29

15 903,07

10 507,95

8 341.27

8.796,00

42058,00

44 397,00

47.012,00

51020103

Autoritari execut, vc

43.548,29

15 903,07

10 507,95

8 341,27

8 796,00

42 058,00

44 397,00

47 012,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.855,80

2 781,00

1 491.70

900,60

682,50

5 873,00

6 199,00

6 510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5,513,44

2.424,00

1498,34

908,60

682,50

5 7 73,00

6099,00

6405,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 628,00

725,90

645,10

633.00

624,00

2430,00

2.568,00

2697,00

|ODL

Cheltuieli sal ari ale in bani

2 517,12

663.00

621.18

622.94

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0.20

1,18

3.94

100130

Alte draplun salariate in bani

73,50

20,00

20.00

18,011

15,50

1003

Contribuții

110,88

62,90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asiguran sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

IOO3G2

Conrnbulu de asigurați de șomaj

1,20

1,21

-0.0)

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.HI

Trim. IV

A

B

KJ+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100303

Contribuții de asiguran sociale de

Sinatatc

K.60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.26

0,30

1003(16

Conlnbuln pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

<00

-1,34

100307

Contribuția asigura tone penliu munca

74,60

24,20

25,00

) 1,40

14,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.622,80

955,10

351,60

266,60

49,50

1.967,00

2 077,00

2 181,00

2ooî;

Bunuri si servicii

243,50

140,60

45,30

52,10

5,50

200)01

Pumituri de birou

26,50

4.50

15,50

5,50

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,0(1

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

71,20

52,30

18,30

0,30

0,30

200104

Apat canal si salubritate

27,20

10,30

3,30

13,30

0.30

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

S.OO

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0r5(J

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

i mu met

39,00

19,00

6,00

13,00

lr00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9,00

5,00

2,00

0.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

41,60

33,00

^6,li0

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

2006

Deplasați, delăsări. transferări

37,50

8,50

18,00

10,00

1,(10

20U601

Deplasări interne, delăsări, transferări

30,50

5,50

15,50

9,00

0,50

200602

Deplasări in strai natale

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

2.00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1.00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9.00

2t00

6,00

1,(10

2014

Protecția muncii

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

JT00

IJI0

2030

Alte cheltuieli

1 139,00

631.00

286,01)

179,50

42.50

203001

Reclama $i publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viala

3,00

1,00

2,00

203004

Chim

3,50

2.50

1,00

41,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim. IV

A

B

1—34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

203030

Alte cheltuieli cu bun un si servicii

1.092,50

622,50

270,00

160.00

40,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I 226.64

734,00

492,64

1 376,00

1 454,00

l 527,00

5501 ;

A. Transferuri interne

1 202,64

700,00

502.64

550118

Alte transferuri curente interne

I 202,64

700,00

502,64

5502

B Transferau curente in strai narate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

551>20 4

Al[e iranstcrun curente in st remaiate

24,00

34,00

*10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

358,00

366,00

-8,00

100,00

105,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

358,00

366,00

-8,00

100,00

100,00

105,00

7101

Active fise

358,(10

366,00

-8,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active cotporalc

12,00

12,00

710130

Alte active fixe

346,00

366,00

-20,00

84

Plăti efectuate in anii procedeu ti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLA'II EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plan efec luate m anii pruccdenii si

recuperate in anul curent

-15,64

*9,00

-6,64

85OIOI

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca)

•15.64

-9JJ0

-6.64

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.712,00

943,50

645.50

604,00

519,00

2 724,00

2 879,00

3 023,00

540250

Alte servicii publice genemle

3.143,80

l 837,50

846.20

296,60

163.50

3 149.00

3.320,00

3487,00

5502

tranzacții privind datoria publica si

ÎMPRUMUTURI

6072.00

l 409,00

I 56x00

l 568,00

i 530,00

5 219,00

5.517,00

5 7 93,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.072,00

1 409,00

1 565,00

1,568.00

1.530,00

5.219,00

5 517,00

5793,00

20

TITLUL [1 BUNURI SI SERVICII

110.00

70,00

5,00

5,00

30,00

200,00

213,00

223,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70.00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumutunlorcxleme

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturi lor interne

HJ0,m

60,00

5,00

5.00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5 962,00

I 339,00

I 560,00

1 563,00

1 500,00

5 019,00

5304,00

5 570,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5924,00

I 339,00

1.535,00

1 563,00

1 487,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi a

nuule buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Ești nutri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne dintele

5 924,00

1.339.00

1.535.00

1 563,00

1 487,00

3002 :

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,1)0

25,00

13.00

300201

Dobânzi, afciunte datoriei publice

externe directe

38,00

25,01)

13.01)

600002

Partea 11-a Aparate, ordine publica st

siguranța naționala

13 162,20

3.222.10

3 250,30

4 213,10

2476,70

9332,00

9S60JMJ

10 401,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

13 162,20

3.222,10

3.250.30

4.213,10

2476,711

9 332,00

9860.00

10 40 i, (10

01

CHELTUIELI CURENTE

13 130,20

3,127,10

3 250,30

4.276.10

2 476,70

9282,00

9.810,00

10301,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,01)

51,00

49.00

213,00

223,00

235,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,1)0

1,00

100130

Alte drepturi solariale in bani

8,0(1

2.00

2t00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5T8O

2.00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

OJO

100303

Contribuții de asigura o sociale de

sanataic

1T(]U

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0.15

11.15

100307

Contribuția asiguratonu pentru munca

6,110

2,00

2.00

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

222,00

100.90

65,10

54,00

2.00

239.U0

254.00

266.00

2001

Bunuri si servicii

73.00

46,00

18.00

7.00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0.50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1.00

0,50

200103

Încălzit, iluminat si foita metrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

J.00

IJIU

200105

Caiburănii si lubrifiant!

5,00

5.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparații curente

2.50

3.00

-0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.30

0,20

0JD

200401

Medicamente

0,20

0,1 (

0,10

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200402

Materiale sanitare

0,10

<1,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

2006

Deplasați, delăsări, transferuri

3,0(1

1.00

2,00

200601

Deplasări interne, delasan, transferări

3,00

l,U0

2,00

2011

Cant, publicații st materiale

documentare

11,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncit

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45.00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA!! ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.684,00

2959,40

3 129,41)

4 170.30

2424.90

8 830.00

9.333,00

9.K00,00

5101

Transferuri curante

12.323,00

2 959,40

3 129,411

3 809,30

2.424,90

51010)

Transferau către institut iile publice

12 323,00

2.959,40

3 129,40

3 809,30

2424,90

5102

Transferuri de capitul

361,00

361,00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

361.00

361,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

otko

0,»0

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nein cadrate

3,20

0,80

0,80

0T3U

OJO

7o ;

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63.00

50,00

50,00

100,00

71

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE

32,00

95,00

-63,00

50,00

50,00

100,00

7101

Active fixe

32,00

95,00

-63,00

71011)1

Construcții

6,00

35,00

-29,00

710130

Alte active fixe

26,00

60,00

-34,00

610203

Ordine publica

12 684,00

2.959,40

3 129,40

4 170,30

2 424,90

8 634,01)

9.123,00

9627,00

61020304

Politie locala

12,684,00

2 959,40

3.129,40

4 170,30

2 424.90

8 634,00

9 123,00

9627,00

610205

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

478,20

262.70

120,90

42,80

51,80

69SJ10

737,00

774,00

650002

Partea lll*a Cheltuieli socral-culturale

130.963.31

67929,06

28 710,96

22 753,27

11 570,02

110.218,00

111 434,00

1 15 598,00

6502

INVATAMANT

28.341,83

13 946.84

5 495,55

5 890,26

3 009,18

20 780,00

20264,00

21 679,00

0! :

CHELTUIELI CURENTE

24 506,00

10 039,37

5 548,80

5 908,65

3 009.18

18.780,00

19 264,00

19679,00

20 ;

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

18.707,45

7 887,03

4 484,07

4.829,32

1 507.03

12.756,00

13 044,00

13 280,00

2001

Bunuri si servicii

13 380,60

6420,80

3 576,54

2081.10

1 302,16

200101

Furnituri de birou

98,61

30.63

25,19

27,89

14,90

200)02

Materiale pentru curățenie

277,29

88.15

62,35

101.84

24,95

2OOIO3

Încălzit, iluminat si foita metrica

9629,53

5 276,94

2 477,76

967,92

906,91

200104

Apa, canal si salubritate

1 467.18

455.13

427,89

462,65

121.51

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TO'i'AL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.11

Trim.HI

Trim. IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Piese de schimb

0.80

oTao

200107

Transport

76,31

21,65

31,46

14,06

9.14

200)011

Posta, tckccniunica!ii+ radio. tv,

intamct

352,80

109,90

106,21

89,70

-16,99

200109

Materiale si prestan de servicii cu

caracter funcțional

157,45

45,15

62,40

38,60

11.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.320,63

392,45

383.28

378,44

166.46

2002

Reparații curente

l 728,53

730,61

81,74

838,24

77,94

2004

Medicamenta si materiale sanitare

12,00

4,80

1.30

4,10

LBO

200-101

Medicamente

2,10

0.80

0,20

0,50

0,60

200-102

Materiale sanitare

3,20

1,10

0.20

1,20

0r70

200-103

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200-104

Dezinfectant!

2.30

0.90

0.40

0,50

0.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

l 231,08

6,50

107.10

1 077,48

40,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

l 227,58

5,50

105.10

l 076,98

■10.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

34,80

17,70

7.50

5,49

4,11

200601

Deplasări in ta mc, deiasari. transferări

34,80

17,70

7,50

5.49

4,11

201)

Carii, publicații si materiale

documentare

15,40

3,30

4,30

3,50

4,30

2013

Pregătire profesionala

44,23

14,62

14,70

5,95

8.96

2014

Proiecția muncii

9,30

4,60

4,40

0,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări s:

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2 214,96

674,40

668.29

809.71

62,56

2030

Alte chdluidi

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,55

9,70

JX,30

3,45

5,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1 855,60

513,34

501,26

448,00

393.00

1 952.00

1 965,00

l 976,00

5501

A. Transferuri interne

1 855,60

513,34

501,26

448,00

393,00

550118

Alta transferuri curenta interne

118,60

65,34

53.26

550163

Finanțarea invaiamrmtulul particular sau

confesional acreditat

1 737,00

44S.00

448.00

448,00

393.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1 063.OU

30.00

539,00

377,00

117,00

935,00

939,00

942.00

5702

Ajutoare sociale

1 063.00

30,00

539,00

377.110

117.00

57O2OI

Ajutoare sociale in numerar

999.00

523.85

377,00

9BJ5

570203

Tkheta de crasa si tichetc sociale

pentru gradimta

64.00

30,00

15.15

18.85

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Data: 0I/1Q/2018       Tit:         pag: 12  - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

1 =3+4+54’6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137,95

9.00

128,95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,00

128.95

580201

Finanțarea naționala

20,69

9,00

11,69

58O2OÎ

Finanțarea externa ncrambursabila

117,26

117,26

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 742,00

J 600,00

24,47

125,38

992.15

3.137410

3 316,00

3 481,00

5901

Burse

2596,08

1.600,00

4,42

-0,49

992J5

5922

Acțiuni cu caracter suin ti fie si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 959,88

3 978,27

-18,39

2 000,110

1 000,00

2 000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFJNANCJARE

3.959,88

3 978,27

-18,39

2.000,00

1000,00

2.000,00

7101

Active fixe

3959.88

3978,27

-18,39

71010!

Construcții

2.258,64

2 163,03

95,61

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

300,00

260,110

40.00

710130

Alte active fixe

l 401,24

1.555.24

-154,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-124.05

-70,80

-53.25

as

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENTI SI RECUPERATE JN ANUL

-124,05

-70.80

-53,25

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-124,05

-70.80

-53,25

850101

Plăti efectuate in ano precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-124,05

-70,80

-53,25

650203

Invatamant preșcolar si primar

11 077,15

5.219,42

2 115.33

2 751.47

990.93

8 714.00

8 640,00

8 572.00

65020501

[nvalamint prvscolar

5 612.04

3.068,98

l 079,20

980,72

483,14

4 000.00

5 000.00

5 000,00

65020302

invatamant pnmar

5 465,11

2 150.44

1.036,13

L 770,75

507.79

4 .714,00

j 640,00

3572,00

650204

Invatamant secundar

17.084,70

8 660.91

3 329,97

3 117,59

1 976,23

10 780,00

10 264.00

11 679,00

65020401

Invatamant secundar inferior

3 574,72

1 844,51

766,38

420,04

543,79

5 000,00

5 000.00

5 000,00

65020402

Invatamant secundar superior

12778,80

6.516,41

2 367,32

2523,70

1 371.37

65020403

Invatamant profesional

731,18

299,99

196.27

173,85

61.07

5 780,00

5 264,00

6679.00

650205

Invatamant post liceal

115,98

36,51

35.10

21,20

23.17

1 039,00

l 099,00

l 154,00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

64T0(J

30,00

15,15

18.85

247,00

261.00

274,00

6602

SANATATE

16 202,70

13.687,70

2202,00

250,00

63.00

10 892.00

10 403.00

10 924,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.495,47

2 925,22

2,204,75

2 302,50

63.00

6 726,00

7 108,00

7464,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

81.00

85,00

89,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

7485,50

2 771.50

2.202,00

2 449.00

63,00

6645,00

7023,00

7 375,011

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trini.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

5101

Transferuri curante

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni du sanatatc

6750,50

2266,50

2.202,00

2219,110

63,00

5102

Transfenin de capital

735,00

505,00

230,00

510212

Transferuri |>entni finanțarea

investițiilor la spitale

735,00

505,00

230,00

55

TFFLUL VU ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A Transferuri interne

9,97

153.72

2,75

-146,50

550111)

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

•146,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8 717,20

10 766,20

*2 049,00

4 166,00

3 295,00

3460,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8 717,20

10 766,20

-2.049,00

4 166,00

3 295.00

3460,00

7101

Active fixe

8717,20

10 766,20

-2.049,00

719101

Construcții

8716,20

10 716.20

-2 000,00

710130

Alte active fixe

;,{jo

50,00

-49,00

«4

Plati efectuate in anii pracedcnti si

recuperate in anul Curent

-9,97

•3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECT UATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

•3,50

»5<ii :

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plati efectuate in anii pracedenlt si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

660206

Servicii medicale in unitati sanitare

cu pituri

16 202,70

13 537,70

2202,00

400,00

63,00

10 892,00

10403,00

10 924,00

66020601

Spitale generale

16,202,70

13 537,70

2 202,00

400,00

63,00

10 892,00

10403,00

10 924,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

150,00

-150,00

66025050 :

Alte instituții si acțiuni sanitare

150,00

-150,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31 655,28

16638,25

7.747,60

5 460,08

1 809,35

23.590,00

23 803,00

25 930,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26457,98

9265,52

8 055,84

7 327,27

1 809,35

21 590,00

22 803,00

23.930,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

3 291,00

3.478,00

3 6511,00

1001

Cliclluieli sal an ale in bani

3375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salarii dc baza

3 179,70

816.70

814,00

862,00

687,00

100106

Alte sporuri

18,00

5JJU

1,00

11,00

1T00

100130

Alte drepțiin salanalc in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28.00

1003 :

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

100301

Contribuții dc asiguran sociale dc

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurau dc șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurați sociale dc

Sănătate

11,00

11,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.JI

Trim.in

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003(1-1

Contribuții de asigura n penlni

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asigurătorii* pentru munca

106,00

27,00

25,00

27,00

27,0U

20

TFl’LUL II BUNURI SI SERVICII

8 218,38

2.703.62

1 808.24

3 606.17

100,35

8385,00

8863,00

9.310,00

2001

Bunuri si semen

4 552,11

1 497.00

752,84

2 285,27

17,00

200101

Furnituri de birou

1,1)0

0,50

0r50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

Încălzit, iluminat si forța momea

1 466,97

550,00

279,00

633,97

4,00

200104

ApqT canal si salubritate

443,50

155,00

155,00

132.50

L00

200105

Carburanți si lubrifiami

152,50

90,U[)

25,00

37,50

200106

Piese de schimb

119,00

18,00

1,00

100.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, te.

internet

LMJXJ

12,00

iJ)0

4,00

1.00

200130

.Alte bunuri si servicii pentru

intretineru si funcționare

2 270,14

632,00

276,84

1361,30

2002

Reparații curente

715,02

280,02

190,00

245,00

2004

Medicamente si materiale san ilare

46,70

22,00

22,00

2,35

0.35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0.15

200404

Dezinfectant!

40,20

20,00

20,(10

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

282,00

217,00

-35,00

98.00

2,00

200530

Alte obiecte de inventar

282,0(1

217,00

-35,00

98.00

2,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferuri

1,00

2,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

1,0(1

3,110

5,00

-7,0(1

2014

Protecția muncii

12,00

20,110

2,00

•10.00

2030

Alte cheltuieli

2 608,55

662,60

871.40

993,55

8 1.00

203003

Prime de asigurare non-viala

0,80

1,00

■0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2 607,75

661,60

871,40

993,75

81,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 737.00

2 335,90

3 330,60

4 129,10

941,40

8.338,00

8 813,110

9 254,0(1

5101

Transferuri curente

10 737,00

2 335,90

3 330,60

4 129,10

941,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

10 737,00

2.335,90

3 330,60

4.129,10

941.40

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770.00

770,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDRJ

770.(10

770,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.Il

Trim. 111

Trim.IV

A

B

1=34-4+3+6

2

3

4

5

6

7

S

9

560103

CIkKuicIj neeligibilc

770,00

770,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 201,60

2 508,00

2 027,00

-l 358,00

24,60

l 576,00

L .649,00 ■

1 716,00

5911

Asociații si fundații

2 499,00

2.054,00

2 000,00

-l 555,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

105,60

27,00

27.00

27.00

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 221,68

7386,35

-1 864,67

2.000,00

1 000,00:

2 000,00

71

TULUL XIII ACTIVE NEHNANCJARE

5.221,68

7 386,35

-300,00

-l 864,67

2 000,00

1 000,00.

2 000,00

7101

Active fisc

5.221,68

7 386,35

*300,0(1

-l 864,67

710101

Construcții

2 307,33

3.320,00

-300,00

-712,67

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,411

710130

Alte active fise

2.903,95

4 055,95

-1 152,00

84

Plăti efectuate in anii precedent, si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

•8,24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13.62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate in anii preccdetiti si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2.52

850101

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

670203

Servicii culturale

5828,90

1810,90

1 290,50

2 097,50

630,00

4 184,00

4 200,00

4.200,00

67020304 :

Instt tulii publice de spectacole si

concerte

5 060,00

1.519,00

l 250,50

1 660,511

630,00

4 184,00

4 200,00

4 200,00

67020330

Alte servicii culturale

768,90

291,90

40,00

437.00

670205

Servicii recreaiive si sportive

24 533,38

14 224,35

6 426,10

2 703,58

1 179,35

17 106,00

17 103,00

19 130,00

67020501

Sport

6 649,00

1 653,90

4 080,10

603,60

311,40

1,377,00

477,00

l 673,00

67020502

Tineret

1 041,00

1 041.00

2 322,00

2.455,00

2 577,00

67020503

întreținere grădini publice, parc un

zone verzi, baze sportive si de agrement

16 843,38

11 529,45

2 346.00

2 099.98

867.95

13 407,00

14 171,00

14.880,00

670206

Servicii religioase

597.00

427,00

170,00

300,00

300,00

300,00

670250

Alte semen in domcniîe culturii.

rvcrecri si religiei

696,00

176,00

31,00

489,00

2.000.00

2 200,00

2.300,00

6802

asigurări si asistenta sociala

54 763,50

23 656,27

13 265,81

11 152,93

6.688,49

54 956,00

56 964, OC

57 065,00

01

CHELTUIELI CURENTE

53 772,38

22 841,03

13.283,82

10 952,77

6 694,76

54 556,00

56 764,00

56.665,09

10 :

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.117,37

6458,80

6 65 6,53

5 826,93

4 175,11

22645,00

22 851,00

22.757,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

22 250,77

6.017,18

6496,84

5 683,24

4 053,51

100101

Salarii de baza

21.448,77

5 788,18

6303,84

5 461,24

3 895,51

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101.00

so.ou

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

ITim.lll

Trim. IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

100106

Alte sporuri

43.011

12,00

12,00

21,00

-2,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salanalc in bani

386,00

116,00

90.00

100,00

80,00

ioo3 :

Contnbutii

866,60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurari sociale de

Stat

213,34

213.34

IOO3O2

Contnbutii de asiguran de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de nsigurari sociale de

sanatate

70,00

70,00

IOO3O4

Contnbutii de asiguran pentm

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

8 853,36

3 122,09

2387,58

2 076,34

1 267,35

10 850,00

11 471.00

12 044,00

2001

Bunuri si servicii

1 757.45

956.45

355,55

307,70

137,75

200101

Furnituri dc birou

170,20

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,60

5,00

6,60

7,80

21,20

200103

încălzit, iluminat si foita motnca

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa. canal si salubritate

218,20

81,10

52,50

47,60

37,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

12,40

8.00

2,80

1.60

200106

Piese de schimb

18,10

2,00

1,00

li.10

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tvT

internet

292,00

168,75

17,75

77,75

27,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35. OU

14,00

9,25

7,25

4.50

2OOI3O

Alte bunuri si sericii pentru

întreținere si funcționare

188,30

260,30

10.011

-21.70

-60.30

2002

Reparații curente

214,88

31.35

17.59

145,94

20,00

2003

Hrana

534,83

124,09

154,74

186.00

70.00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186.00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1.20

1.20

200401

Medicamente

4JD

3,00

*0,60

1,00

LOD

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0.20

2005 ;

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

J 19,70

37,60

28.60

18,50

35,00

20050!

Uniforme si echipament

3,40

2,40

OJU

0.50

21)0530

Alte obiecte de inveniar

116,30

35,20

28,10

18.00

35,00

2006

Deplasați, detasari. transferări

13,50

3,00

10.50

200601

Deplasați interne, detasan. transferar

13,50

3,00

10.50

Cod

Denumire indicii tor

Prevederi imurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim. IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

-1

5

6

7

8

9

2011

Cârti, publicai» si materiale

documentare

8,60

7,00

0,50

0,50

2012

Consultanta si espuniza

2,00

0,75

-0,25

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

28,20

14,75

2,75

1.75

2014

Protecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale In realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, iti baza

unor convenții sau contracte de asociere

6000,00

1.800,00

1 800,00

l .400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

142,20

121,10

19.00

2.10

203001

Reclamași publicitate

2,10

2J0

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,0(1

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4.31

4,00

4,00

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4.31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20,376,72

12.601,00

3 700.72

2 941.00

1 134.00

21 057,00

22 438,00

2I.S6Ot0O

5702

Ajutoare sociale

20 376,72

12.601.00

3 700,72

2 941,00

t. 134,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15 776,72

7 601.00

3 700,72

3 341.00

L 134,00

570204

Ti chete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4 600,00

5.000,00

-100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I 422,87

652,77

543,30

108,50

118,30

5911

Asociații si fundații

870,00

500,00

400,00

-30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

552,87

152,77

143,30

138,50

118,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 023,25

822,25

201,00

400,00

20UT00

400,00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1 023.25

822,25

201.00

400.00

200,00

400,00

7101

Active fixe

1 023,25

822,25

201,110

710101

Construcții

759,51

259.51

500,00

710130

Alte active fixe

263,74

562,74

-299,00

84

Plali efectuate iu unii precedend si

recuperate in anul curent

-32, î 3

-7,111

-18.01

-0,84

-6.27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32.13

-7.01

-18.01

•0,84

+>,27

8501 :

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curam

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6.27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca!

-32,13

-7,01

-18,01

-0.84

-6,27

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Ești nutri 2019

Estininri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

6802<H

Asistenta acordat: persoanelor in vârsta

4. H 0.00

1.295.65

9911,60

1.069,00

746,75

4 754,00

5.024,00

5.276,00

680205

Asistenta sociala n caz de boli si

invalid itali

22 5(11,1X1

6.300,00

7.090,00

5 931,00

3 180,(10

24 .721,00

24.721,0(1

24 721.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22 501,1)1)

6 300,00

7.090,00

5 931,00

3 180,00

24.721,00

24.721,00

24 721,00

680211

Crose

5.21-1,79

1691,39

1 238,73

1.186,93

1 097,74

5.361,00

5 666.011

5 949,00

680215

Prevenirea excludem sociale

5 585,48

5.251,00

50,48

250,00

34,00

8392,00

8 871,00

9 314,00

68021501

Ajutor social

5.585.48

5 251,00

50t4K

250,00

34,00

8392,00

8.871,00

9 3Î4.00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociax

17 352,23

9 118,23

3.888,00

2 716,00

1 630,00

11 728,00

12 682.00

11 805.00

68025050 :

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17 352,23

9 118.23

3 888,0(1

2716,00

l 630,00

11 728,00

12.682,00

11 805,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, siedin si ape

75 738,47

48 909,51

10 686.95

12 010,13

4 131,88

48 449.00

50 110,00

52 272,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SJ DEZVOLTARE

12.399,19

7.224,36

2526,03

2042,60

606.20

13 531,00

13 187,00

13.848.00

01

CHELTUIELI CURENTE

10 342,60

4.827,95

2 528,74

2 379,71

606.20

11.531,00

12 187,00

12 798,01)

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 922.00

914,00

737,00

737.01)

534,00

2.871,00

3.035,00

3 188,00

loo s :

Cheltuieli sa Ion ale in bani

2 803.55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2 693.55

827,55

683,00

684,00

499,00

100113

Indemnizații de delegare

1.00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

109,00

28.00

28,00

28,00

25.00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10.00

100301

Contribuții de asigurau sociale de

stat

27.70

27.70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurari sociale de

sanatate

9,4(1

9,40

10030-1

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asigu.ratoric pentru munci

78,00

18.00

25,00

25,00

10.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 360,60

3 896.95

1 775,74

1 625,71

62,20

8 660,00

9 152,00

9 610.00

2001

Bunuri si servicii

5 215.31

3.116.58

1 256,92

831.61

10,20

200102

Materiale pentru euralcnie

10,00

5,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

4 257,19

2 745,18

1 096,00

416,01

20010-1

Apa. canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2.00

200103

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

4.80

2,20

2,20

0.20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii penlm

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.III

Trim. IV

A

B

1—3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

in trei mere si funcționare

721,82

3UIL2O

99,72

31 L90

2002

Reparații curente

l 001,81

318.01

251.20

432.60

2005 :

Bunuri denatura obiectelor de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,01»

200530

Alte obiecte de inventar

76,40

30TQ0

5,00

36,40

5.00

2006

Deplasan, cfctasan, tninsferari

11,00

1,10

5.40

4.50

200601

Deplasări interne, delasan, transferări

11,00

1.10

5,40

4.50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregăti re profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Proiecția muticii

5,50

5.10

0,40

2030 ;

.Alte cheltuieli

1 049,08

405,66

275,82

320,60

47,00

203001

Reclama si publicitate

LSO

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46.00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu mi nun si semen

971,58

359,16

248,82

316,60

47.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neineadrate

60,00

17.00

16.00

17,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 093,26

2 430,26

-337,00

2 000,00

1 1)00,1)0

1 050.00

71

TU LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 093,26

2 430,26

-337,00

2 000,00

1 (100,00

1 050,00

7101

Active fixe

2093,26

2.430.26

-337,00

710101

Construcții

729,34

1 112,34

-383,00

710130

Alte active fixe

1 363,92

1.317,92

46,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36,67

-33.85

-2.71

•0,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33.85

-2.71

-0.11

8501

Plăti efectuate in ani: prcccdenti si

recuperate in anul curent

-36.67

-33.85

-2.71

-0,11

85O1OI

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent iu secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,67

-33,85

-2,71

4X11

700203

Locuințe

2.544,66

1.640.06

301,20

413,20

190,20

3 352,00

3 543,00

3,720,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2 544,66

1640,06

301,20

413,20

190,20

3.352,00

3543.00

3 720,00

700206

Iluminat public si electrificări

5.081.60

3 696,30

1 175.00

195,30

15,00

6.760,00

7.145.00

7502,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4 772,93

1 m.oo

1 049.83

1 434,10

401,00

3.419,00

2499,00

2.626.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

63 339,2S

4 i .685,15

8 160,92

9 967,53

3 525,68

34.918.00

36923,00

38424.00

01

CHELTUIELI CURENTE

30018,63

11 504,28

6 705,95

9 754,72

2.053,68

25.749.00

26.073,00

26.381.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6099,110

1 754,00

1 525.00

1.520,00

1.300,00

5 247.00

5543,00

5 824,00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

5.836.20

1 626,20

1 480,00

1 475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5 508.20

1 540.20

1 400,00

1.380,00

1 188,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. 11

Tritn.lll

Trim. IV

A

B

1—34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100106

Alte sporuri

60.00

15,00

10,00

30.00

5.00

100113

Indemnizații de delegare

l.(J0

l.OU

100)30

Alte drepturi salarialc in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62.00

1003 :

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45.00

45,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

siar

54.70

54,70

100302

Contribuții de asigurari de șomaj

L.SD

i.su

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

19,00

19,00

10030-1

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.60

0,60

100305

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.70

6,70

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

JMtJ.OD

45.UD

45.00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22 819,83

9 070.28

4 830,95

8 194.72

723.88

20 000,00

20.000,00

20 000,00

2001

Bunuri st sen'ic ii

20 412,07

7933,52

4 413,95

7 422,72

641,88

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15.00

200103

Încălzit, iluminat si foria motrica

559,99

170,00

224,99

165.00

20010)

Apa, canal si salubritate

2807,90

l.K 13,00

221.50

772,40

1.00

200103

Carburanți st lubrifîanti

500,00

150,00

] 00.00

250.00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

20010:1

Posta, telecomunicații, radio, te.

internet

8,00

BțUU

-5.00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150.00

150.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinurc si funcționare

16 099,18

5 585,52

3 707,46

6 165.32

640,88

2002

Reparații curente

1.259,00

479,00

250,00

5X00

2003

Hrana

30,00

25,00

5t00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5.00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Dumiri de natura obiectelor de inventar

29OG

114,00

76,00

joo.ou

200530

Alte obiecte de inventar

290,00

114,00

76,00

io o.oo

2006;

Deplasări, detașari, transferuri

21,00

1,00

20,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

21,00

1.00

20.00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.lll

Trim. IV

A

B

l=i3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2030

Alte cheltuieli

730,99

455,99

81.00

112,00

S2.00

20300.1

Pnme de asigurare non-viata

55,00

25,00

30.00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

675.99

430,99

81.00

82.00

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930,00

630,00

300,00

502,00

530,00

557.0U

5501

A Transferuri interne

930,00

630,00

300,00

550112

Investitii ale agentilor economici cu

capital de sta:

330,00

330,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50T00

50,00

40,00

29,80

59-10

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30 449,18

30 230,65

-0,48

219,01

4.000,00

4 500,00

5 525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.449,18

30.230,65

-0,48

219,01

4 000,00

4 500,00

5.525,00

7101

Active fixe

30449,18

30.230,65

-0,48

219,01

710101

Construcții

28 579,82

28,562,29

-0,48

18.01

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

911,00

710,00

201,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1 472,00

î 472,00

5 169,00

6 350,110

6.5 ltfT00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2944,00

1 472,00

1 472,00

5 169,00

6 350,00

6.518,00

8101

Rambursau de credite externe

2.944,00

1.472,00

1 472,00

810101

Rambursări de credite externe cont rac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1 472,00

I 472,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

•16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-19,78

-16.55

-6,20

8501

Plăti efectuate in am: precedent: si

recuperate in anul curent

-72,53

-19,78

-16,55

-6,20

850101

Plăti efectuate in anii prvcedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-72,53

•49,78

-16,55

-6r20

740205

Salubritate si gesiiunca deșeurilor

32 925,06

11 792,86

7891.40

9 715,12

3 525,68

29 1X4,00

30749,00

31 841,00

74020501 :

Salubritate

13 751,16

5 643.36

3 211.00

3.516,00

I 380,80

12 036,00

12 452,00

12480,00

74020502 ;

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

19 173,90

6 149,50

4 680.40

6 199,12

2 144,88

17 148,00

18 297,00

19 361,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

30 414,22

29.892,29

269,52

252,41

5 734,00

6 174,00

6583,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

56060,37

35 617,89

7 783.20

12 259,28

400,00

32 281,00

34 006,00

35.511.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

27.497,20

19 430,36

2 432,00

5 634,84

22699,00

22576,00

26805,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23 907,35

1X340.51

32,00

5 534,84

20 326,00

20625,00

24 756,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trint 1

Trint. 11

Trlm.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4'P5’,ir6

2

3

4

5

6

7

8

9

49

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14764,33

4.385,05

20326.00

20 625,00

24 756.00

-1003

Subvenții pentm acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10006,36

7.280,24

2 726.12

-1030

Alte subvenții

9 143,02

7.484,09

1 658,93

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 767,50

l 035,50

32,00

700,00

550 i

A, Transferuri interne

l 767,50

l 035,50

32,00

700,011

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stat

1.735,50

l 035,50

700,00

5501 Ui

Alte transferuri cu tente interne

32,00

32,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

POSTADERARE

2.990,47

2 54U,6K

449,79

5603

Programu din Fondul de Coeziune (FC)

2.990,47

2.54U,6K

449,79

560303

Cheltuieli neeligibile

2 990,47

2 540,68

449,79

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 589,85

l 089,85

2.400,00

100,00

1.000.00

500,00

525,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.589,85

l 089,85

2400,00

100,00

l 000,00

500,00

525,00

710)

Active fixe

3 589,85

l 089,85

2 400,00

100.00

710101

Construcții

3 525,00

1 025,00

2.400,00

100,00

710130

Alte active fixe

64,S5

64,85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1373,00

1 451,00

1.524,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1 373,00

1 451,00

1.524,00

K10206

Energie termica

19 149,38

14 764,33

4 385,05

22 343,00

22 576,00

26805,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

8347,82

4 666,03

2 432,00

1 249.79

356,00

8402

TRANSPORTURI

28.563,17

16 187,53

5351,20

6.624,44

400,1)0

9.582,00

11 430,00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18 470,29

5.943,09

5 351,20

6 776,00

400.00

8 582,00

10430,00

3 706,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,01)

271,01)

1 168,00

1.234,00

1.295,00

1001

Cheltuieli salari ale m bani

1 154,95

288.45

30U.5LI

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

l 101,45

275,65

289,20

282,80

253.80

100106

Aîte sponin

16,00

3.00

2,00

lu.tm

1,00

100113

indemnizații de delegare

1,50

uTau

0,30

0,20

0.20

100130

Alte drept un salariate in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

10030]

Contribuții du asigurari sociale de

stal

9,60

9,60

100302

Contribuții de asiguran de șomaj

0,40

0,40

IOO3O3

Contribuții de asigurari sociale de

sanaiate

4,20

4.20

10030-1

Contnbutii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Ești in uri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim. IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,71)

J00307

Cont n bun a asiguratorie pentru munca

30,00

9.00

7,00

7.00

7,00

20

TITLUL El BUNURI SI SERVICII

16899,29

5 273,59

5 038,70

6.462,00

125,00

7 414.00

9 196,00

2 411,00

2001

Bunuri si servicii

1.400,39

589.59

489,00

221,80

100.00

200I0Î

Furnituri de birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si forța ntolrica

20,00

20,00

20010-1

Apa, canal si salubritate

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubnfianti

660,00

250,00

250,1)0

110,00

50,00

200106

Piese de schimb

71,80

50,00

-20,00

41,80

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

635,59

257,59

258,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

15 084,70

4 550,00

4.352,70

6 182,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

200530

Alte obiecte de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

2006

Deplasări, detasari. transferuri

4,01)

1.00

3,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferuri

4,00

1,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alta cheltuieli

290,00

115,00

115,00

35,00

25,00

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si semen

250.00

100,00

100,00

25,00

25,00

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

350,00

350,00

5601

Programe din Foncul European de Dezvoltare

Raionala (FEDR)

350,00

350,00

560103

Cheltuieli nceligib k

350,00

350,01}

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

5,(10

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10 100.47

10,252,03

-151,56

1 000,00

1 0110,00

5 000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 100,47

10.252.03

-151,56

1 000,00

1 000,00

5 000,00

7ioi :

Active fixe

10 100,47

10.252,03

•151,56

710101

Construcții

7 104,43

6.914,99

189.44

710130

Alte active fixe

2.996,04

3 337,04

-341,00

84

Plăti efectuate in anii preced enti si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

Cad

Denumire indiciilor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trim 1

Triin.ll

Triin.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

•7,59

8501

Plan efectuate in anii prccedenti si

nxupcralc in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plan efectuate in anii prccedcnii si

nxupvraic in anul curent in secțiunea

de funcționale a bugetului local

-7,59

-7,59

840203

Transport rutier

25 935,17

15 302.03

4 482,70

6.100,44

50.00

7.582.00

9 430.00

6.706.00

84320303

Străzi

25.935,17

15 302,03

4 482,70

6 100,44

50,00

7 582,00

9430,00

6 706,00

840250

Alte cheltuieli rn domeniul transporturilor

2 628,(10

885,50

868,50

524,00

3511.00

2 000.00

2 000,01)

2.000,00

9932

EXCEDENT/DEF1CIT

EXCEDENT7DEF1CIT

-52.950.64

-7X (MM.X5

-352,77

13 136,67

12 270,31


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV


ROMÂNIA                                                      ANEXA 1 Al

JUDEȚUL BACĂU                                           LA HOTĂRÂREA NR. 366 DIN 28.09.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL 1>EANUL2I»S

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 01/10/2018       Tit:          pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJl

Trim.Iil

Trim.IV

A

B

l=3-f-4-i-5-i-6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURLBUGET LOCAL

249.034,41

71.093,31

61.030,32

75 053,37

41.857,41

000202

1. VENITURI CURENTE

249.033,93

71.093,31

61.029,84

75 053,37

41.857,41

000302

A, VENITURI FISCALE

198.828,99

55.562,00

48.896,61

62 553,97

31.816,41

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31 166,00

12.523,00

030002

A 1.2 Impozit pe venii, profit si câștiguri din capital de Iu persoane fizice

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31.166,00

12.523,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12.313,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12.313,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.984,72

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.871,75

070202

Impozit si taxa pc teren

5.964,27

2.260,00

1.109,61

1.260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500,00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

61.511,00

16.292,00

15.007,00

20.495,00

9.717,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din Laxa pc valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5.514,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

14.500,00

4.000,00

2.875,00

3.875,00

3.750,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2,500,00

3.000,00

3.522,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri nefiscale

50.204,94

15.531,31

12.133,23

12.499,40

10,041,00

300002

CI, Venituri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2,700,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

40.272,94

12.931,31

9.501,23

10.499,40

7.341,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

6.988,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

1,438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350,00

450,00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penal itati si confiscări

5.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

1.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3.975,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,58

171,73

75,00

52,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

370203

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

256.754,46

98.647,52

62.218,09

66.301,75

29.587,10

01

CHELTUIELI CURENTE

233.194,43

93.796,15

55.558,88

61.020,03

22.819,37

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.949,37

15.335,20

14.151,13

13.386,93

11.076,11

1001

Cheltuieli salariale in bani

51.855,49

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10.776,51

100101

Salarii de baza

49.542,17

13.633,28

13.184,04

12.426,04

10.298,81

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106

Alte sporuri

137,00

35,00

25,00

72,00

5,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

20,82

10,00

4,48

5,14

1,20

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.383,50

385,00

359,00

348,00

291,50

1003

Contribuții

2.093,88

1.071,92

387,61

334,75

299,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

497,21

497,24

■0,03

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,68

16,69

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,04

46,38

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.361,34

336,96

388,69

336,09

299,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91.340,72

35.572,82

22.906,12

28.920,47

3.941,31

2001

Bunuri si servicii

50.689,59

22.324,95

12.041,24

14.099,91

2.223,49

200101

Furnituri de birou

659,81

284,13

260,19

78,09

37,40

200102

Materiale pentru curățenie

494,50

177,15

99,45

156,25

61,65

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.006,18

9.309,72

4.341,15

2.364,10

991,21

200104

Apa, canal si salubritate

5.207,48

2.589,53

921,19

1.533,95

162,81

200105

Carburanți si lubrifianti

1.345,90

511,00

378,00

403,30

53,60

200106

Piese de schimb

466,20

197,30

62,00

202,90

4,00

200107

Transport

149,06

65,05

46,31

27,56

10,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.407,60

740,85

340,16

249,65

76,94

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

508,95

223,15

226,65

42,85

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

23.443,91

8.227,07

5.366,14

9.041,26

809,44

2002

Reparații curente

20.221,69

6.592,24

5.143,23

8.388,28

97,94

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

186,00

70,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,80

65,00

22,80

12,65

3,35

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0,30

6,60

1,70

200402

Materiale sanitare

30,00

23,20

2,20

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.220,08

495,80

254,20

1.387,58

82,50

200501

Uniforme si echipament

6,90

3,40

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.213,18

492,40

251,70

1.386,58

82,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

216,80

55,30

74,90

81,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

193,80

42,30

71,40

75,49

4,61

200602

Deplasări in stramatale

23,00

13,00

3,50

6,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

60,90

27,80

14,30

14,00

4,80

2012

Consultanta si expertiza

364,00

171,75

-9,75

201,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

111,93

62,87

30,65

7,70

10,71

2014

Protecția muncii

119,17

92,97

25,10

-4,30

5,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.214,96

2.474,40

2.468,29

2.209,71

1.062,56

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

8.341,97

2.989,65

2.676,42

2.331,20

344,70

203001

Reclama si publicitate

443,60

55,50

43,00

343,10

2,00

203003

Prime de asigurare non-viala

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirii

465,50

182,50

104,00

116,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.256,07

2.661,65

2.488,42

1.825,80

280,20

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.962,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14.764,33

4.385,05

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7.484,09

1.658,93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.810,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

3.429,30

5101

Transferuri curente

29.810,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

3.429,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

23.060,00

5.295,30

6.460,00

7.938,40

3.366,30

510103

Acțiuni de sanatate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.726,27

1.707,43

1.324,34

301,50

393,00

5501

A, Transferuri interne

3.702,27

1.673,43

1.334,34

301,50

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.965,27

1.225,43

886,34

-146,50

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.439,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.251,00

5702

Ajutoare sociale

21.439,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.251,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.775,72

7.601,00

4.224,57

3.718,00

1.232,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.816,47

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

1.228,65

5901

Burse

2.596,08

1.600,00

4,42

-0,49

992,15

5911

Asociații si fundații

3.369,00

2.554,00

2.400,00

-1.585,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

145,92

20,05

125,87

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

1=34-44-54-6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.108,47

303,57

291,10

277,30

236,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

Si

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5,302,00

5.302,00

5.302,00

Si0205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-355,97

-214,63

-114,79

-20,28

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-355,97

-214,63

-114,79

-20,28

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-355,97

■214,63

-114,79

-20,28

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-355,97

-214,63

-114,79

-20,28

-6,27

510002

Partea l-a Servicii publice generale

53.426,80

15.560,00

13.886,20

12.972,10

11.008,50

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

41.857,00

11.736,00

10.829,50

10.495,50

8.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.918,01

6.689,26

5,534,14

5.200,61

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

13.706,00

3.881,00

3,235,00

3.285,00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unilatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

10030!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pertru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.527,01

2.493,26

2.159,14

1.800,61

74,00

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,1!

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomuricatii, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.II I

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

75,00

10,00

40,00

25,00

200602

Deplasări in străinătate

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

360,00

150,00

10,00

200,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5,00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2.210,60

543,60

965,00

640,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.378,60

343,60

835,00

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trîm.IV

A

B

1 =3+44-5+6

2

3

4

5

6

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5,302,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

850!

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,01

-19,26

■6,64

-7,11

5402

ALTE SERVICE PUBLICE GENERALE

5.497,80

2.415,00

1.491,70

908,60

682,50

0!

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

1.498,34

908,60

682,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.517,12

663,00

621,18

622,94

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariale in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

110,88

62,90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente dc munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

74,60

24,20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.622,80

955,10

351,60

266,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

243,50

140,60

45,30

52,10

5,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța moirica

71,20

52,30

18,30

0,30

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

27,20

10,30

3,30

13,30

0,30

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9,00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

41,60

33,00

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

37,50

8,50

18,00

10,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

30,50

5,50

15,50

9,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34*4+5+6

2

3

4

5

6

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.139,00

631,00

286,00

179,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.092,50

622,50

270,00

160,00

40,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anal curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anui curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.072,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

1.530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.072,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

1.530,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si al:e costuri aferente

imprumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si ake costuri aferente

imprumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLULUI DOBÂNZI

5.962,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

siguranța naționala

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparații curente

2,50

3,00

-0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-cullurale

110.398,35

43.691,99

29.010,96

26.125,38

11.570,02

6502

1NVATAMANT

24.244,00

9.959,57

5.495,55

5.779,70

3.009,18

01

CHELTUIELI CURENTE

24.368,05

10.030,37

5.548,80

5.779,70

3.009,18

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

18.707,45

7.887,03

4.484,07

4.829,32

1.507,03

200 i

Bunuri si servicii

13.380,60

6.420,80

3.576,54

2.081,10

1.302,16

200101

Furnituri de birou

98,61

30,63

25,19

27,89

14,90

200102

Materiale pentru curățenie

277,29

88,15

62,35

101,84

24,95

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

9.629,53

5.276,94

2.477,76

967,92

906,91

200104

Apa, canal si salubritate

1.467,18

455,13

427,89

462,65

121,51

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

76,31

21,65

31,46

14,06

9,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

352,80

109,90

106,21

89,70

46,99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

157,45

45,15

62,40

38,60

11,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.320,63

392,45

383,28

378,44

166,46

2002

Reparații curente

1.728,53

730,61

81,74

838,24

77,94

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.231,08

6,50

107,10

1.077,48

40,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

1,227,58

5,50

105,10

1.076,98

40,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,H

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

15,40

3,30

4,30

3,50

4,30

2013

Pregătire profesionala

44,23

14,62

14,70

5,95

8,96

2014

Proiecția muncii

9,30

4,60

4,40

0,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.214,96

674,40

668,29

809,71

62,56

2030

Alte cheltuieli

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.855,60

513,34

501,26

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.855,60

513,34

501,26

448,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

118,60

65,34

53,26

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

570203

Tichete de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.742,00

1.600,00

24,47

125,38

992,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5901

Burse

2.596,08

1.600,00

4,42

-0,49

992,15

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socîo-culturai

145,92

20,05

125,87

84

Placi efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-124,05

-70,80

-53,25

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-124,05

-70,80

-53,25

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-124,05

-70,80

-53,25

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-124,05

-70,80

-53,25

6602

SANATATE

6.750,50

2.416,50

2.202,00

2.069,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.760,47

2.420,22

2.204,75

2.072,50

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

5101

Transferuri curente

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatale

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

25.663,60

8.481,90

8.047,60

7.324,75

1.809,35

01

CHELTUIELI CURENTE

25.687,98

8.495,52

8.055,84

7.327,27

1.809,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salarii de baza

3.179,70

816,70

814,00

862,00

687,00

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

106,00

27,00

25,00

27,00

27,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.218,38

2.703,62

1.808,24

3.606,17

100,35

2001

Bunuri si servicii

4.552,11

1.497,00

752,84

2.285,27

17,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.466,97

550,00

279,00

633,97

4,00

200104

Apa, canal si salubritate

443,50

155,00

155,00

132,50

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

152,50

90,00

25,00

37,50

200106

Piese de schimb

119,00

18,00

1,00

100,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.270,14

632,00

276,84

1.361,30

2002

Reparații curente

715,02

280,02

190,00

245,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dez in fee tanti

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

282,00

217,00

-35,00

98,00

2,00

200530

Alte obiecte de inventar

282,00

217,00

-35,00

98,00

2,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.608,55

662,60

871,40

993,55

81,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.607,75

661,60

871,40

993,75

81,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4,129,10

941,40

5101

Transferuri curenze

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

941,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

941,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.201,60

2.508,00

2.027,00

-1.358,00

24,60

5911

Asociații si fundații

2.499,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.740,25

22.834,02

13.265,81

10.951,93

6.688,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.772,38

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6.694,76

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.117,37

6.458,80

6,656,53

5.826,93

4.175,11

1001

Cheltuieli salariale in bani

22.250,77

6.017,18

6.496,84

5.683,24

4.053,51

100101

Salarii de baza

21.448,77

5.788,18

6.303,84

5,461,24

3.895,51

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

21,00

-2,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100130

Alte drepturi salariale in bani

386,00

116,00

90,00

100,00

80,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,08

7,08

1OO3O3

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.853,36

3.122,09

2.387,58

2.076,34

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1.757,45

956,45

355,55

307,70

137,75

200101

Furnituri de birou

170,20

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,60

5,00

6,60

7,80

21,20

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

218,20

81,10

52,50

47,60

37,00

200105

Carburanți si lubrifianli

12,40

8,00

2,80

1,60

200106

Piese de schimb

18,10

2,00

1,00

11,10

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

292,00

168,75

17,75

77,75

27,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

9,25

7,25

4,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

188,30

260,30

10,00

-21,70

-60,30

2002

Reparații curente

214,88

31,35

17,59

145,94

20,00

2003

Tirana

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1,20

1,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

119,70

37,60

28,60

18,50

35,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

116,30

35,20

28,10

18,00

35,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

13,50

3,00

10,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

13,50

3,00

10,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8,00

7,00

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

0,75

-0,25

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

28,20

14,75

8,95

2,75

1,75

2014

Protecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

142,20

121,10

19,00

2,10

203001

Reclama si publicitate

2,10

2,10

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.376,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.134,00

5702

Ajutoare sociale

20.376,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.134,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.776,72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

1.134,00

570204

Tichele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.422,87

652,77

543,30

108,50

118,30

5911

Asociații si fundații

870,00

500,00

400,00

-30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

552,87

152,77

143,30

138,50

118,30

84

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

850101

Piad efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

700002

Partea lV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

42,866,03

15.918,60

10.687,43

12.128,12

4.131,88

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

10.305,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

606,20

Oi

CHELTUIELI CURENTE

10.342,60

4.827,95

2.528,74

2,379,71

606,20

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,55

827,55

683,00

684,00

499,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.360,60

3.896,95

1.775,74

1.625,71

62,20

2001

Bunuri si servicii

5.215,31

3.116,58

1.256,92

831,61

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.257,19

2.745,18

1.096,00

416,01

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere st funcționare

721,82

300,20

99,72

311,90

10,00

2002

Reparații curente

1.001,81

318,01

251,20

432,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția muncii

5,50

5,10

0,40

2030

Alte cheltuieli

1,049,08

405,66

275,82

320,60

47,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

971,58

359,16

248,82

316,60

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoaneior cu handicap

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

8501

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

850101

Plăti efectuate in anii prccedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.560,10

11.124,50

8.161,40

9.748,52

3.525,68

01

CHELTUIELI CURENTE

29.688,63

11.174,28

6.705,95

9.754,72

2.053,68

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.819,83

9.070,28

4.830,95

8.194,72

723,88

2001

Bunuri si servicii

20.412,07

7.933,52

4.413,95

7.422,72

641,88

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrinUII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

Încălzit, iluminai si forța motrica

559,99

170,00

224,99

165,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.807,90

1.813,00

221,50

772,40

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

500,00

150,00

100,00

250,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

16.099,18

5.585,52

3.707,46

6.165,32

640,88

2002

Reparații curente

1.259,00

479,00

250,00

530,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5,00

20040!

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

290,00

114,00

76,00

100,00

200530

Alte obiecte de inventar

290,00

114,00

76,00

100,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

21,00

1,00

20,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

1,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

730,99

455,99

81,00

112,00

82,00

203003

Prime de asigurare non-viata

55,00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

675,99

430,99

81,00

82,00

82,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550!18

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne in cad rate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00