Hotărârea nr. 364/2018

Hotărârea nr. 364 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional ”Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”, ce se va desfăşura în perioada 01 – 02 noiembrie 2018

)/)

' </>//</>//</

/f//     )</<■//f/

y <> //.if/f ft /¥<. c(t/(//                    y/)cf<,^(t

HOTĂRÂREA NR. 364 DIN 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional „Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”, ce se va desfășura în perioada 01 - 02 noiembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32467/ 09.07.2018, nr. 34185/ 30.07.2018 și nr. 37652/ 11.09.2018 înaintate de Asociația TART prin care solicită sprijinul pentru realizarea simpozionului internațional „Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penintenciar”;

-Referatul nr. 9287/13.09.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional "Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penintenciar", ce se va desfășură în perioada 08 - 09 septembrie 2018 și alocarea sumei de 26.360 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9288/ 13.09.2018;

- Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 9289/13.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1567/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1568/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1569/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicata, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. "e”, alin. (6) lit. « a », punctul 1 și alin. (7) lit. "a” și art.45(2) lit. « a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale

republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația TART, în vederea realizării în comun a simpozionului internațional ”Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar”, ce se va desfășura în perioada 01-02 noiembrie 2018, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 26.360 lei, promovarea evenimentului pe site-ul instituției și realizarea unui work-shop de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut Ia art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 26.360 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Serviciul Cabinet Primar și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Asociației TART.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI ȘACĂU I

NICOLAE-OVIDIU PO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 364 DIN 28.09.2018

CONTRACT DE ASOCIERE ■din..

I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentata prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația TART, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. R007FNNB003603202202R001, deschis la Credit Europe Bacău, Cod Fiscal 35585870, reprezentată prin Cornelia Munteanu, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lif’a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării simpozionului internațional "Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar” (01 - 02 noiembrie 2018).

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 30.560 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 26.360 lei

IH. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de Ia data semnării de către parii, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce proiectului prevăzut la Art 1 (1) suma maxima de 26.360 Iei, să promoveze evenimentul pe site-ul instituției și să realizeze un work-shop prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Suma va fi virata in contul nr . RO07FNNB003603202202R001, deschis la Credit Europe Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația TART se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația TART isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte/finanțări.

Art S. (1) Asociația TART se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația TART se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația TART nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația TART:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

o a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației TART, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si întru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația TART isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării simpozionului internațional „Școala - Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VLFORTA MAJORA

Art 12 Prin foita majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța Ia executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Artl4 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VH. LITIGII

Artlă Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca partite nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația TART

ȘEF SERVICIU

Președinte

CLEMENTINA VINERICA

Cornelia Munteanu

Vizat juridic

BUGETUL SIMPOZIONULUI

DENUMIRE CHELTUIELI

SPECIFICAȚII

CANTITATE

PREȚCU

TVA

TOTAL (3*4)

BUGET PRIMĂRIE

BUGET asociație

1

2

3

4

5

6

7

COSTURI prof, psih. lect, <W, formatori

onorarii brut 1500 ron fara deducere pere

2

1500

3000

3000

onorarii brut 1000 ron cu deucere pere

2

1000

2000

2000

onorarii braț 750 ron fora deducere pere

4

750

3000

3000

cheltuieli stal angajator- 1500 ron

2

34

68

68

cheltuieli stat angajator 1000 ron

2

338

676

676

cheltuieli stal angajator750 ron

4

17

68

68

COST ONORARIU INVITAT SPECIAL

ONORARIU

1

3000

3000

6000   '

CHELTUIELI CAZARE (max. 3 ***)

6

280

1680

1680

0

O

PREMII CÂȘTIGĂTORI DEȚINUȚI

loc 1 (rechizite)

2

100

200

200

Loc II ( rechizhc)

2

80

160

160

Loc IU (rechizite)

2

60

I2O

120

mențiune (rechizite)

2

40

80

80

CHELTUIELI DE ORGANIZARE

mape

600

5.1

3060

3060

pixuri personalizate

600

4

2400

2400

ecusoane

600

1

600

600

flipchort

2

300

600

600

rezerve flipchait

2

30

60

60

nutiien»

6

3

IS

IR

flajyfc

un

0.6

3«<

360

hârtie 5 mp

IO

II

HO

HO

rrtlbup

4

500

3000

2UUO

cd-ri wiuc pilonate

200

X5

500

500

CHELTL ■ ELI DF PRINTARE CARTE ISSN

CmelSSN/lSBN

100

40

4000

4000

C- II.I.TI IIL1.1 t ATERING INVITAȚI

masa inviuți mkxnapuiuli

6

100

60C

600

masa mvila|i intcini

10

IDO

«no

ItX»

CHFJ TEIE1.I DE PROTOCOL

curea

1

300

301

JtM)

prăjituri

|

300

IOC

300

apa

1

300

301

300

fur fum tmtCQ fol

1

60

60

60

teri erele

1

50

50

50

pahate unica lolminia

l

60

60

60

î

1 .....

Imnurile cafea

1

50

50

50

lapte cafea

1

50

50

50

eahar

1

30

30

30

0

0

TO I A!. CHELIT! IEI J SIMPOZION

3U56O

26'60

4220


SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL