Hotărârea nr. 363/2018

Hotărârea nr. 363 din 28.09.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului Municipal Bacovia


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 679/22.08.2018 înaintată de Teatrul Municipal Bacovia, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 35963/ 23.08.2018 prin care solicită aprobarea Organigramei și Statului de funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9374/ 17.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9375/ 17.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1562/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1563/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1564/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1565/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1566/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 284/ 2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, modificată și completată;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 238/ 2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului Municipal Bacovia;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. ”b” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicat, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Statul de Funcții al Teatrului Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 238/ 2017.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Teatrului Municipal Bacovia.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVldt


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NIL 1

LA HOTĂRÂREA NIL 363 DIN 28.09.2018


ORGANIGRAMA TEATRULUI MUNICIPAL “BACOVIA”


PE ANUL 2018


MANAGER 1


TOTAL POSTURI 85 Din care:

Posturi de conducere 5

Posturi de execuție 80 Din cane:

Postu dedetrvtre generala             1


DIRECTOR ADJ. TEHNIC ADMINISTRATIV

1


DIRECTOR ECONOMIC

1


1

15

COMP.

6

COMP.

TEHNIC

TEHNIC

DE

SCENA

*t>

i ;

SCENĂ

6

DRAM#

■'' '1

ANIMAȚIE

, w

bACOMP. ARTISTIC ANIMAȚIE

14

14


ATELIERE DE PRODUCȚIE

7 "î ~6


BIROUL

9

FINANCIAR-

CONTABIL

1

ORG.

8

SPECTACOLE, ADMINISTRATIV

1


PREȘEDINTE DE ȘED CIOCODEI MEHAEl ?•


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU MANAGER NICOLAE - OVIDIU POPOVICI    ELIZA NOEMIJUDEU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NIL 363 DIN 28.09.2018

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA” PE ANUL 2018

Nr. crt

Compartiment

Funcția

Grad/ treaptă

Nr.de posturi

Nivel studii

1

Compartimentul de conducere

1

Manager

Gr.n

I

S

2

Director adj.tehnic administrativ

Gr.H

I

s

3

Director economic

Gr.n

I

s

TOTAL

3

2

Compartimentai artistic dramă

1

Regizor artistic

Gr.IA

1

s

2

Actor

GrJA

17

s

3

Actor

Gr.I

2

s

4

Actor

Gr.II

6

s

5

Secretar literar

Gr.I

1

s

6

PR

Gr.n

1

s

7

Actor

Tr.I

1

M

8

Sufleor

Gr.n

1

S

9

Regizor tehnic

Tr.I

1

M

TOTAL

31

3

Compartimentul tehnic de scenă dramă

1

Mânuitor decor

Tr.I

6

M-G

2

Mânuitor decor

Tr.n

2

M-G

3

Recuziter

Trl

1

M-G

4

Costumieră

TrI

1

M-G

5

Electrician iluminare scenă

Tr.I

2

M-G

6

Sonorizator

Tr.I

2

M-G

7

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

15

  • 4

  • 5

Compartimentai artistic animație

1

Actor - mânuitor păpuși

Gr.IA

3

S

3

Actor - mânuitor păpuși

Gr.I

T"

nF

Actor - mânuitor păpuși

Gr.fl

5

s

5

Secretar literar

Gr.n

1

s

6

Actor - mânuitor păpuși

Tr.I

1

M

7

Sculptor păpuși

Tr.I

1

M

8

Regizor tehnic

Tr.I

1

M

TOTAL

14

Compartimenta] tehnic de scenă animație

1

Mânuitor decor

Tr.I

2

M-G

2

Costumieră

Tr.I

1

M-G

3

Electrician iluminare scenă

Tr.I

l

M-G

4

Sonorizator

Tr.I

1

M-G

5

Supraveghetor sală

Tr.I

1

M-G

TOTAL

6

6

Atelierele de producție

1

Șef atelier

Gr.II

1

S

2

Tâmplar

Tr.I

1

M-G

3

Croitor damă

Tr.I

1

M-G ,

4

Croitor bărbați

Tr.I

2

M-G

5

Peruchier

TY.I

1

MG

6

Pictor

TrJ

1

M

TOTAL

7

7

Compartimentul

Oi indar contabil, organizare spectacole       și

administrativ

1

Șef birou

Gr.n

1

S

2

Economist

Gr.IA

1

S

Economist

Gr.I

1

s

3

impresar artistic

Gr.I

3

s

5

Referent secretariat

Gr.I

1

s

6

Referent casier/magaziner

Gr.m

rT“

s

7

îngrijitor

Tr.I

1

G

TOTAL

9

TOTAL POSTURI

85

MANAGER ELIZ A NOEMIJUDEU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP^ICI