Hotărârea nr. 362/2018

Hotărârea nr. 362 din 28.09.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

. /f r^/7/<////’</

< fir/

O/fSf/ff// <‘f//(f/ //ff HfCf//ff//fff ^/^fteCT

HOTĂRÂREA NR. 362 DIN 28,09.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 9195/ 12.09.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune modificarea HCL nr. 263/ 2010;

-Expunerea de motive nr. 9196/12.09.2018, prezentată de Primarul Municipiului Bacău, -Raportul de specialitate nr. 9197/12.09.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1557/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1558/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1559/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1560/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1561/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 121 (1) lit. ”a” și ale art. 125 din HG. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor public, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 63, ale art. 64 și ale art. 107 alin. (2 ) lit. “a” din Legea nr. 188/ 1999, Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 31 (3), (4) si (6) din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău, în sensul transformării următoarelor funcții publice de execuție :

- Funcția publica de consilier clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Stare Civila, se transforma in Consilier clasa I grad profesional principal;

- Funcția publica de Referent clasa III grad profesional principal la Biroul Regim Evidenta, se transforma in referent clasa III grad profesional superior, ca urmare a examenului de promovare.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, Organigramei si Statului de funcții pentru Direcția Publica de evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău, rămân in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ și Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI