Hotărârea nr. 361/2018

Hotărârea nr. 361 din 28.09.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Învăţământului organizate la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 361 DIN 28.09.2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare șl Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul cu nr. 9370/ 17.09.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care sunt propuși reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9371/ 17.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.9372/ 17.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1552/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1553/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1554/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1555/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1556/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 11 (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizate si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 307/ 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” și ale art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, conform Anexei -parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 307/ 2017.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău, instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău menționate în anexă și consilierilor locali nominalizați în anexă.

Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 361 DIN 28.09.2018


TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AI MUNICIPIULUI BACĂU ÎN COMISIILE DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr. cri

Unitatea de învățământ

Consilier Local

1.

Grădinița cu program săptămânal ,Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

Breahnă-Pravăț Ionela Crisdna

2.

Școala gimnazială „Alexandra cel Bun", str. f. S. Sturza, nr. 80

FechetMircea

X

Școala gimnazială, AL L Cuza", str. Oituz,nr. 14

Breahnă-Pravăț Ionela Crisdna

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor

Andreescu, nr. 1

EnulaPricopoaea

5.

Școala gimnazială JDr. Alexandru Safian". Str. Henri Coandă. nr. 1

Ghingheș Cristian

6.

Școala gimnazială „GeoigpBacovia", str. Carpați,nr. 12

Crețu Cătălin Bogdan

7.

Școala gimnazială„Alecu Russo”, str. Alecu Russo nr3

CiocodeiMihada

8.

Școala gimnazială „Octavian Voicu”,mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17

DănilăGheoighe

9,

Școala gimnazială „Nicolae knga”, str. Bicaz, nr. 3

LucaVasile

10.

Școala gimnazială „Constantin Plafon", str. 9 Mai. nr. 64

EnulaPricopoaea

11.

Școala gimnazială „Miron Costin’’, str. MironCostin,nr.64

CiocodeiMihada

12.

Școala gimnazială Jon Creangă”, str. TiDoerafikr, nr. 11

Irofte Dumitru

13.

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

Dragomir Doina

14

Școala gimnazială, J4icu Enea”, str. Calea Romanului, nr. 144

Miclăuș Daniel

15.

Școala gimnazială „Domnița Mana”, str. Bicaz, nr. 126

EnulaPricopoaea

14

_

Școala gimnazială „Spira Haret”, str. V. Alecsandri, nr. 1

Crețu Cătălin Bogdan


1

|    17.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str. Logofăt Tăutu,nr. 7

Enula Pricopoaea

18.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

FechetMircea

19.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

Șova-GâțuLaur

20.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, str. Spini Haret, nr. 6

Șova-GâțuLaur

21.

Colegiul Național „Ferdinand F, str. George Bacovia, nr. 45

StanGabriel

22.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri", str. V.Alecsandri,nr.37

DănilăGheorghe

23.

Colegiul Național de Artă „George

Anoste", str. Războieni. nr. 24

Enula Pricopoaea

24.

Colegiul Național „Gh. Vrânceană", str. Lucreriu Pătrascanu. nr. 30

Breahnă Pravăț Ionela Cristina

25.

Colegiul Tehnic „Dumitra Mangeron”, str. Aeroncrtului. nr. 5

BîrzuHie

26.

Colegiul .Henri Coandă”, str. Henri Coandă. nr. 8

Miclăuș Daniel

27.

Colegiul Economi “Ion Ghica", str. 9 Mai. nr. 104

Luca Vasile

28.

Colegiul Tehnic „ Angbd Saligny’1, str. V. Alecsandri. nr. 18

DănilăGheorghe

29.

Colegiul „Grigore Antipa”, str. H. CnarAnr.7

Irofte Dumitru

30.

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nîcolae Vasilescu-Karpen”, str. Mioriței, nr. 76

CiocodeiMihaela

3L

Colegiul Național Catolic „Sf losifstr. Cafea Mnldnvw nr. *233

Luca Vasile

32.

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M. Eminescu. nr. 35

CiocodeiMuhaela

33.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oituz, nr. 15

Irofte Dumitra

34.

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

Crețu Cătălin Bogdan

35.

Școala Sanitară PostHceaSLBa&ău

Șova-GâțuLaur

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

președintele CIOCODEÎ MIHAEI Ă?


I.