Hotărârea nr. 360/2018

Hotărârea nr. 360 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Națională a Surzilor din România – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului ”Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire – Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfăşura în data de 23 octombrie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 360 DIN 28.09.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 33127/16.07.2018 înaintată de Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”;

 • - Referatul nr. 9280/ 13.09.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului ”Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășura în data de 23 octombrie 2018 și alocarea sumei de 1.890 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9281/ 13.09.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 9282/13.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1548/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1549/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1550/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1551/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 2 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior

modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a Simpozionului "Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”, ce se va desfășură în data de 23 octombrie 2018, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 1.890 lei și punerea la dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 1.890 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației Naționale a Surzilor din România - Filiala Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIUL! NICOLAE-OVIDIU POPO

ț#UI BACAU OVICI


N.O.P..1.D./R.T./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 360 DIN 28.09.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul

nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmîn Necula.

si

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr. R064RNCB0026030909920007, deschis la BCR Bacău, Cod Fiscal 4352891, reprezentată prin Blidariu Ionel Dorin, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lif’a” si lif’f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării Simpozionului "Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor”. (23 octombrie 2018)

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 2.100 lei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 1.890 lei

IU. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

f

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce proiectului prevăzut la Art 1 (1) suma maxima de 1.890 lei și să pună la dispoziție sala Teatrului Municipal Bacovia în data de 23 octombrie 2018. Suma va fi virata in contul nr. R064RNCB0026030909920007, deschis la BCR Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

° Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiiilbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul**

 • (3) Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Națională a Surzilor din România -Filiala Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Simpozionului „Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilitâți de auz și vorbire - Trecut, prezent și viitor” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parii.

VI.FORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Porta majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual In scris cazul de forța majora in termen de una zl de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe ia executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR COSMINNECULA

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bacău

ȘEF SERVICIU

CLEMENTINA VINERICA

Președinte

Blidariu Ionel Dorin

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr

BUGETUL SIMPOZIONULUI

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

CAZARE

10

150

1350

150

1500

TIPĂRITURI

SET

600

540

60

600

TOTAL GENERAL

1890

210

2100

Manager proiect                                   Asistent manager

SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL

PREȘEDINTEDEșfeoiNȚĂ CI ODEI MTHAFLA

ir.xrx ‘ V -j \O

v "*L!

' i ’ i


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU