Hotărârea nr. 36/2018

Hotărârea nr.36 din 31.01.2018 prin care se ia act de încetarea funcţiei de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

HOTĂRÂREA NR. 36 DIN 31.01.2018

prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-nei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Demisia d-nei Cosma Elena înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65007/ 09.01.2018;

•Adresa nr. 65020/ 16.01.2018 a Președintei de ședință, d-na Breahnă - Pravăt Cristina -Ionela prin care propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să se ia act de demisia d-nei Cosma Elena si să se declare locul vacant;

•Referatul constatator al Primarului Municipiului Bacău și al Secretarului Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 493/ 16.01.2018;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 494/ 16.01.2018;

•Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 495/ 16.01.2018, favorabil; •Raportul nr. 144/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre:

•Prevederile art. 9 (2) lit. „a” și alin. (3), ale art. 10 și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/ 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

•Hotărârea nr. 203/ 23.06.2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art.45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.  - Se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al

Municipiului Bacău, a doamnei Cosma Elena, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei și se declară locul vacant.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 23.06.2016 se modifică, în sensul că se eliberează d-na Cosma Elena din calitatea de membru al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consilului Local al Municipiului Bacău - „Comisia Pentru Activități Social - Culturale, Culte, învățământ, Sănătate, Familie, Muncă Și Protecție Socială, Protecție Copii Și Sport”.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată d-nei Cosma Elena, Secretarului Comisiei de specialitate nr. 4 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA