Hotărârea nr. 359/2018

Hotărârea nr. 359 din 28.09.2018 de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport şcolar.

, / ; < ///</

(t// Av < ////

r //.>/ />y % .<,/ <(/ "' /7ff J/f<‘f/tf(//f/f     </('</

HOTĂRÂREA NR. 359 DIN 28.09.2018

de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 9324/14.09.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar;

-Expunerea de motive nr. 9325/ 14.09.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 9326/14.09.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1543/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1544/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1545/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1546/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1547/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Procesul Verbal de predare - preluare privind transmiterea fără plată a microbuzului marca Opel Movano;

-Prevederile art. 20 (1) și ale art. 105 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 12A3 alin. (1) lit. ”b” din OUG nr. 115/ 2011 privind stabilirea cadrului instituțional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene, modificată și completată;

-Prevederile O.M.E.N. nr. 5079/ 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;

-Prevederile O.M.E.N. nr. 3637/12.04.2016 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar;

-Prevederile Legii nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. I la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct 1 și art.45(2) Iit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

Art, 3, Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI f

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 359 DIN 28.09.2018

REGULAMENT PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL MICROBUZULUI DE TRANSPORT ȘCOLAR

Elaborat în baza:

-Prevederilor art. 20 (1) și ale art 105 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

 • - Prevederilor art. 12A3 alin. (1) lit ”b” din OUG nr. 115/ 2011 privind stabilirea cadrului instituțional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene, modificată și completată;

 • - Prevederilor 0M.E.N. nr. 5079/ 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • - Prevederilor O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei -cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;

 • - Prevederilor O.M.E.N. nr. 3637/12.04.2016 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar;

 • - Prevederilor Legii nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificărilor și completările ulterioare;

 • - Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată; CAPITOLUL I

SCOPUL

Art 1 Scopurile de utilizare pentru activități specific educaționale sunt:

 • •          transportul sportivilor și colectivelor tehnice ale Liceului cu Program Sportiv Bacău la competițiile sportive interne și internaționale;

 • •          transportul elevilor legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău la competițiile sportive interne și internaționale;

 • •          transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale și competițiilor sportive prevăzute în calendarele de activități ale Ministerului Educației Naționale;

 • •          transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;

 • •          transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor școlare bilaterale naționale și internaționale;

 • •          transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaționale școlare și extrașcolare;

 • •          transportul cadrelor didactice ale unității școlare, la conferințe, întâlniri de lucru, consfătuiri;

 • •           susținerea activitatilor culturale și sportive ale asociațiilor din municipiu, pentru care decontarea cheltuielilor de transport urmând să fie suportate de bugetul local.

Art. 2 Pentru folosirea mijloacelor de transport școlar în scopurile prevăzute la art. 2 este nevoie de avizul conform al inspectorului școlar general/ inspectorului școlar general adjunct atunci când deplasările se fac în afara județului sau avizul Primarului Municipiului Bacău când deplasările se fac în județ.

Avizul se obține în urma întocmirii de către coordonatorul grupului a unui memoriu justificativ în acest sens.

Art 3 (1) Utilizarea microbuzului școlar pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acesta îndeplinește toate condițiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform legislației în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, asigurare pentru persoanele transportate, etc).

(2) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condițiilor prevăzute la aliniatul 1 cad în sarcina consiliilor locale și trebuiesc prevăzute ca atare în buget

CAPITOLUL H

UTILIZAREA MICROBUZULUI

Art 4 Numărul de elevi transportați într-o cursă nu poate depăși numărul locurilor. Art 5 (1) Microbuzele școlare nu pot efectua transport public de persoane la terțe persoane sau unități.

 • (2) După efectuarea ultimului transport cu elevii, microbuzul școlar va fi parcat în spațiul special amenajat de Municipiul Bacău, de unde va fi preluat cu următoarea ocazie și numai după o verificare prealabilă a stării tehnice a acestora.

 • (3) Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol aparține conducătorului mijlocului de transport și poate conduce în funcție de repetabilitate și gravitate până la desfacerea contractului de muncă.

Art 6 Acest microbuz școlar poate efectua transport de persoane în afara granițelor țării (în spațiul Uniunii Europene) în condițiile legii și cu respectarea tuturor regulamentelor naționale și internaționale privind transportul rutier public de persoane.

Art 7 Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum și trimiterea conducătorului auto cu microbuzul școlar pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al UAT Bacău, cu respectarea cu strictețe a regulamentelor de transport persoane intern și internațional.

CAPITOLUL IH

CONDUCĂTORII AUTO

Art 8 Ocuparea posturilor de conducători auto se face cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 9 Salarizarea conducătorilor auto se va face conform legilor în vigoare, în funcție de vechime, categorie, etc. Fisa postului de conducător auto va cuprinde obligatoriu prevederi din prezent regulament referitoare la conducătorul auto.

Art 10 Programul de lucru al conducătorului auto se va stabili de către angajator conform Legislației în vigoare.

Art. 11 Documentele care vor însoți permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului școlar:

 • •          Cartea de identitate sau Buletin de identitate;

 • •         Permisul de conducere (obligatoriu categoria „D");

 • •          Atestat profesional în original, pentru conducătorii auto care efectuează transport public de persoane în termen de valabilitate;

 • •          Fisa medicală în termen de valabilitate;

 • •          Aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor;

 • •         Cartelă tahograf electronic emisă de ARR pe numele conducătorului auto (dacă este cazul);

 • •         Copie conform cu originalul, după contractul de muncă al acestuia;

 • •          Tabel nominal cu elevii (sau profesorii) transportați;

 • •          Legitimație de serviciu conducător auto.

ArL 12 Conducătorul auto va avea în permanență în timpul cât conduce microbuzul școlar următoarele documente:

 • •          Copie carte de identitate autovehicul;

 • •          Certificat de înmatriculare în original, având Inspecția tehnică periodică (ITP) la zi, conform prevederilor legale;

 • •          Asigurare de răspundere civilă auto (RCA), aflată în termen de valabilitate;

 • •          Asigurare de persoane si bunuri transportate, aflată în termen de valabilitate;

 • •          Copie conform cu originalul, ștampilată și semnată de primarul localității, a „Certificatului de transport în cont propriu” pentru transportul public de persoane în trafic intern și internațional, a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate;

 • •          Foaia de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată si stampilată;

 • •          Rovinieta (Taxa de drum), aflată în termen de valabilitate;

 • •          Dovada de verificare a aparatului tahograf electronic si a limitatorului de viteză, în original, aflată în termen de valabilitate (dacă este cazul);

 • •          Descărcarea datelor din aparatul tahograf electronic și descărcarea cartelei electronice tahograf, la o firmă agreată de ARR, conform prevederilor legale (dacă este cazul);

ArL 13 Răspunderea pentru integritatea, existența si păstrarea tuturor documentelor menționate la articolele de mai sus o are conducătorul auto al microbuzului școlar.

Art. 14 Responsabilități și sarcini ale conducătorului auto:

 • •          respectă cu strictețe actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice;

 • •          înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

 • •          efectuează îngrijirea zilnică a autovehiculului;

 • •          nu pleacă în cursă dacă se constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și își anunță imediat coordonatorul de transport pentru a se remedia defecțiunile;

 • •          preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă și predă foaia din ziua precedent completată la toate rubricile (după cum indică formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri de combustibil;

 • •          nu circulă fără ca aparatul tahografZcontorul de înregistrare a numărului de kilometrii parcurși să fie în funcțiune;

 • •         menține starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

 • •          face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, verificarea instalațiilor de climatizare și încălzire a microbuzului, etc);

 • •          parchează autovehiculul la locul și ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

 • •          păstrează certificatul de înmatriculare, copia conformă a licenței de transport, precum și actele mașinii în condiții corespunzătoare și Ie prezintă la cerere, organelor de control;

 • •         se preocupă permanent de îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în domeniul transporturilor;

 • •          execută operativ și corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina muncii;

 • •          se comportă civilizat în relațiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de control;

 • •         va avea o ținută decenta și corespunzătoare unui conducător auto;

 • •          respectă regulamentul de ordine interioară al instituției;

 • •          îndeplinește orice alte sarcini trasate de conducere;

 • •         comunică imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt mijloc - orice eveniment de circulație în care este implicat;

 • •          are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune sau s-a produs ca urmare a unei infracțiuni;

 • •         să se prezinte la examinarea medicală și psihologică atunci când este trimis de coordonatorul de transport;

 • •          respectă și îndeplinește cu strictețe normele PSI și protecția muncii. CAPITOLUL IV

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ȘCOLARE SI EXTRAȘCOLARE Art 15 (1) Efectuarea transportului pentru activități educative școlare și extrașcolare (inclusiv excursiile) se va efectua de regulă, în afara orelor de curs sau în vacanțe.

(2) Transportul de elevi efectuat pentru activități educative școlare și extrașcolare se supune regulilor transportului școlar prevăzute de prezentul regulament.

Art 16 Deplasarea echipajelor cu copii la toate activitățile deservite de către microbuz se va face doar după aprobarea deplasării de către Primarul Municipiului Bacău, precum si a inspectorului școlar general/ inspectorului școlar general adjunct, atunci când este cazul după prelucrarea și însușirea de către elevi a normelor de comportament și siguranță pe toată perioada efectuării transportului.

Art 17 Participarea echipajelor de elevi Ia activități organizate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, sau a altor instituții publice sau private, se poate face doar în cazul existenței unei invitații oficiale scrise din partea acestora. Invitația va conține obligatoriu:

 • •            denumirea organizatorului;

 • •             competiția, parteneriatul, etc;

 • •            perioada de desfășurare;

 • •              locația;

 • •            condiții de cazare și masă;

 • •           program de desfășurare.

Art. 18 Pe toata durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători de buna desfășurare a deplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum și de respectarea programului și condițiilor aprobate pentru deplasarea respectivă.

Art. 19 (1) în funcție de durata și lungimea traseului sunt absolut obligatorii respectarea condițiilor legaie privind numărul conducătorilor auto și a timpilor de repaus și de marș.

(2) Primarul Municipiului Bacău va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada deplasării a numărului de conducători auto necesari conform prevederilor legale

CAPITOLUL V

CHELTUIELI

Art 20Cheltuieiile cu utilizarea și întreținerea microbuzelor de transport școlar se estimează luând în considerare:

 • - starea tehnică a microbuzului;

 • - taxele legale obligatorii;

 • - costurile reviziilor periodice obMgatorii;

 • - costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorilor auto.

Art. 21 Nu se vor percepe sub nici o formă taxe de ia elevi.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art 22 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării prin hotărâre a Consiliului țoeal Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU POPOVICI


v xjv