Hotărârea nr. 358/2018

Hotărârea nr. 358 din 28.09.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

q(w/

/ff</ ^ <<■*<// <f//7ff Mf<‘f/tfff/f/f cfâacrîr'

HOTĂRÂREA NR. 358 DIN 28.09.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Nota Internă nr. 491059/ 03.09.2018 a Serviciului Implementare Proiecte prin care se solicită introducerea în inventarul domeniului public al municipiului Bacău a unei suprafețe de teren;

-Referatul nr. 78354/ 05.09.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9098 din 11.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9099 din 11.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1538/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1539/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1540/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1541/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1542/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (l) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii terenului în suprafață de 220,16 mp, situat în municipiul Bacău, str. I. L. Caragiale, delimitat conform planului de situație - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri, care va avea destinația de alee pietonală.

ART.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOYICzf

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 358 DIN 28.09.

PLAN DE SITUAȚIE.iW PDBUCI