Hotărârea nr. 357/2018

Hotărârea nr. 357 din 28.09.2018 prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare

(7f//

'■& r //.; f/fft/ <</    /   //f/^.f'rf/ifff/f/f

HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 28.09.2018 prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 26769/ 07.05.2018 și nr. 80229/ 06.09.2018 înaintate de Colegiul Economic ’Ton Ghica” Bacău prin care solicită sprijinul pentru casarea unor imobile;

-Referatul nr. 78358/ 07.09.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9122/ 11.09.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 9123/ 11.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1533/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1534/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1535/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1536/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1537/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 112 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 din Anexa la Ordinul nr. 5819/ 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) iit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al municipiului Bacău ce fac parte din baza materială a Colegiului Economic ”Ion Ghica”, str. 9 Mai, nr. 104, pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare, având datele de identificare prezentate în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART, 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BA< NICOLAE-OVWIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 357 DIN 28.09.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTA CU BUNURILE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN VEDEREA CASĂRII

INȚA


PREȘEDIN1 CIOCOD

'• *


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIL POPOVICI


Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Lei

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

COLEGIUL ECONOMIC ION GH1CA

1.

11.2

C12-șopron

str.9 Mai, S-5,65mp,.stâlpi de metal, acoperiș etemită.

1975

328

Domeniul Public ai municipiului Bacău

2

1.6.2.

C3- garaj

Str.Oituz nr.l 5, S 20.02mp. cărămidă, acoperiș tip șarpanta cu carton

1972

3.807

Domeniul Public al municipiului Bacău

3.

15.11

C4- pubela

Str.Oituz nr. 15, S =5,15mp, pereți beton

1972

622

Domeniul Public al municipiului Bacău

4.

1.6.2.

C5-anexe

Str.Oituz nr.l5 S-45,60mp, cărămidă, plăci beton

1972

8.666

Domeniul Public al municipiului Bacău

5.

/LK2!

?C&'xsopron

'A

---

Str.Oituznr.15, S=ll,47mp, acoperiș etemită pe stâlpi de cărămidă

1972

700

Domeniul Public al municipiului Bacău

__>£■■■

DIRECTOR ADJUNCT BARDASUCR1STINA

ui.

1 /


Ch