Hotărârea nr. 356/2018

Hotărârea nr. 356 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

py'ZrZ (f// < y3<s< ////

'irr /f.tf/ff// <<//<(/'"'' /Yf/;tfcf/ti(f/fff

HOTĂRÂREA NR. 356 DIN 28.09.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Procesul Verbal nr. 8580/ 27.08.2018 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri, prin care se propune repartizarea locuințelor libere și anularea repartizărilor solicitanților care nu au reconfirmat dosarul;

-Referatul nr. 79092 din 11.09.2018 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune modificarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii; -Expunerea de motive nr. 9246/ 13.09.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr. 9247/13.09.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1528/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1529/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1530/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1531/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1532/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 75/ 28.02.2018, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 (5) - (9) și ale Anexei nr. 11, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 Ja Ordonanța Guvernului nr, 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul că se elimină 14 solicitanți care nu au reconfirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Se completează Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul includerii a 19 solicitanți care îndeplinesc toate criteriile de acces Ia o locuință și care vor primi locuințe pentru tineri destinate închirierii, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art, 3. — Celelalte prevederi ale HCL nr. 208/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


NO.P..I.D./R.TJEX.1/DS.1-A-2


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE-OVIDIU POPOVI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 356 DIN 28.09.2018


LISTA NOMINALA CU SOLICITANȚII DE LOCUINȚE ANL

CARE NU RESPECTĂ OBLIGAȚIILE PREVĂZUTE ÎN H.C.L. 208/2018Nr. Crt

NUME fi PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

Nr* camere

Obs.

1

BĂLĂU IONEL

26314/25.02.2008

89

2 camere

Nu a reconfirmat

2

BOȘCÂNEANU1ULIA

50055/11.11.2009

85

2 camera

Nu a reconfirmat

3

BUDEANU BOGDAN COSTEL

16951/15.01.2015

59

2 camere

Nu a reconfirmat

4

POPAVIOREL

26617/03.03.2009

79

1 cameră

Nu a reconfirmat

5

FABIAN SORIN

43939/15.11.2012

69

I cameră

Nu a reconfirmat

6

PETROIGEORGE EMUJAN

18214/28.01.2014

60

1 cameră

Nu a reconfirmat

7

BÂLĂIȚĂ OANA ELENA

21063/27.02.2017

59

1 cameră

Nu a reconfirmat

8

DRAM LOREDANA ELENA

12129/27.03.2006

92

l cameră

Nu a reconfirmat

9

HALMAC FLORENTINA

57734/09.12.2008

79

1 cameră

Nu a reconfirmat

10

SARGHIUTA VALENTIN

56114/24.11.2008

78

1 cameră

Nu a reconfirmat

11

GHIUTA DORIN VASILE

26955/28.02^008

76

1 cameră

Nu a reconfirmat

12

ARAMA IOANA

1565/11/02/2009

64

1 cameră

Nu a reconfirmat

13

DRAGOM1R IONELA

16602/11.01.2017

63

1 cameră

Nu a reconfirmat

14

BOTEZATU VLADUT COSTEL

31155/07.06.2016

’ cameră

Nu a reconfirmat


1# ȘEDINȚĂ

LACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU PO


DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINAROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 356 DIN 28.09.2018


LISTA NOMINALA CU SOUCITANȚ11 DE LOCUINȚE ANL Șl REPARTIZAREA ACESTORA conform HG 962/2001, anexa 11, lit A, Ul B


Nr. CTt


S Numele si prenumele

__________IRODE IOANA PRISACARU DANIEL BUTNARU IONUȚ-ADRIAN

BOTEZATU CONSTANTIN STOIANRALUCA POPESCU IOANA-LUCIA AD DANA MARJĂ MATEI ANCA MIHAELA DOROSCAN ANDREI POPA PETRICA-VASILE LUNGU LIDIA CTUBOTÂ^U ADRIAN


DE ȘEDINȚĂ EI MIHAELACONTRASE SECRETARUL MUNICIP NICOLAE - OVIDIU


DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CT


Obs.


apartament cam

1 apartament cam

apartament

cam

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră I

garsonieră

garsonieră

garsonieră

L

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

garsonieră

' garsonieră

garsonierăBACAU OVICI