Hotărârea nr. 355/2018

Hotărârea nr. 355 din 28.09.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces şi a listei cu actele necesare în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările şi completările ulterioare.Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul cu nr.79097/19.09.2018, înaintat de către Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.181/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat,cu modificările și completările aduse prin HCL nr.302/2017;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9522 din 20.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.9523 din 20.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1523/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1524/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1525/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1526/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1527/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Procesului-verbal nr.9431/18.09.2018 al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Prevederile art.l al Hotărârii de Guvern nr.846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

-Prevederile art. 2 lit „c” și ale art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii de Guvern nr.l275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1), (2) lit.”c” și ale alin. (6) lit. "a” punctul 17, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), art.l 15 (1) lit. „b” , ale art.l 17 lit.„a” și ale art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă modificarea Anexei nr.l, Cap. II, Criterii de ierarhizare prin punctaj, pct.7.2, 7.3, Venitul mediu net pe membru de familie din Hotărârea Consiliului Local nr.l81/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare urmând a avea conținutul conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2 - Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Local nr.l81/2016 privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu actele necesare în soluționarea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari .

Art.4-Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ArL5 -Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIP NICOLAE-OVTDIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 355 DIN 28.09.2018


ANEXAI

CRITERII

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat

n.Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

Nr. Crt

CRITERII

Punctaj

1.

SITUAȚIA LOCAUVĂ ACTUALĂ

1.1 Chiriaș în spațiu din fond locativ privat

10

1.2 Tolerat în spațiu

7

1.3 Suprafața locuibilă deținută :mp/locatar

- între 15 mp și la 18 mp inclusiv

5

- între 12 mp și 15 mp inclusiv

7

- între 8 mp și 12 mp inclusiv

9

- mai mică de 8 mp

10

2.

STAREA CIVILĂ

2.1 a) Căsătorit

10

b) Necăsătorit

6

c) Monoparental

10

2.2 Copii

- a) Pentru fiecare copil minor

1

- b) Alte persoane în întreținere, indiferent de numărul acestora

2

3.

STAREA DE SĂNĂTATE

3.1 Invalid de gradul I sau handicap grav

7

3.2 Invalid de gradul H sau handicap accentuat

5

3.3 Invalid de gradul IH/handicap mediu sau boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită însoțitor sau o cameră în plus, conform O.U.G nr.40/1999

3

4.

VECHIMEA CERERII

4.1 Până la 1 an

1

4.2 între 1 și2 ani

3

4.3 între 2 și 3 ani

6

4.4 între 3 și 4 ani

9

4.5 Pentru fiecare an ce depășește 4 ani

4

5.

NIVELUL DE STUDII

5.1 Studii superioare

15

5.2 Studii postliceale, învățământ superior de scurtă durată/ școli milîtare/studii postliceale

13

5.3 Studii medii

10

5.4 Absolvent a 10 clase/școală profesională

8

3

5.5 Studii primare sau gimnaziale

6.

LOCUL DE MUNCĂ

6.1 Instituții publice de interes național sau comunitar (medicină, învățământ, administrație publică)

3

6.2 Agenți economici privați

3

VENITUL MEDIU NET PE MEMBRU DE FAMILIE

7.

7 1 Sub 500 lei

3

7.2 între 500 lei și 1900 Ici

2

7.3 între 1900 lei si subcăștigul salariul mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul de Statistică în ultimul Buletin Statistic anterior lunii în care se analizează cererea

1

8

Pensionarii, veteranii și văduvele de război

9.

Beneficiarii prevederilor Legii 341 2004 referitoare la eroii martiri și luptători ai revoluției

3

i~

10.

Beneficiarii Decretului lege 118 1990 referitor la persoanele persecutate politic de dictatura comunistă

3

11.

Persoanele evacuate din case naționalizate revendicate și retrocedare

7

12.

Soîicitanții proveniți din instituții de ocrotire socială

7

13.

Total

INotă:

- în cazul înregistrării unor punctaje egale soîicitanții vor fi departajați în funcție de.

  • 1. numărul de copii;

  • 2. vechimea cererii solicitantului;

  • 3. starea de sănătate a titularului și a membrilor de familie;


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BAQAU NICOLAE - OVIDIU POPOVI


Director Executiv Adjunct, Bardașu-Cristina

z-