Hotărârea nr. 354/2018

Hotărârea nr. 354 din 28.09.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si incheierea de contracte de inchiriere.

)</< at/

r" //J / /•„/ y < rzz /„/ - //ft Jtf'cf/ttff/f/f cfâ<(<‘<j(f

HOTĂRÂREA NR. 354 DIN 28.09.2018

privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Jălboaie Sorin și Goiciu Ana Maria si încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererile nr. 93297/ 27.07.2018 și nr. 93289/ 27.07.2018 ale solicitanților schimburilor de locuință;

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri nr. 8580/ 03.09.2018 prin care sunt aprobate schimburile;

-Referatul nr. 90494/ 05.09.2018 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuință pentru tineri, destinată închirierii;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9277/ 13.09.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 9278/13.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1519/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1520/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1521/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1522/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 52/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 15 alin. (17) - (19) din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și ale art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă schimbul de locuință pentru tineri, destinată închirierii între doamna Goiciu Ana Maria in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145639/ 11.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacău, str. Depoului nr. 82 , sc. B, ap. 9 si domnul JALBOAIE SORIN in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145652/ 11.10.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Depoului nr. 80, sc. A, ap. 20.

ART. 2, Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Jălboaie Sorin și doamna Goiciu Ana Maria.

ART. 3, Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTDIU POPOVICI