Hotărârea nr. 353/2018

Hotărârea nr. 353 din 28.09.2018 privind modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piaţa Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii

("Z        f/f/

Zf          ZZ< <</Z (fZ Z7f/HfCf/tff/Zf/f

Ș^LC; ~ ~J- ~ ■■ -" £^r ■ -i"l‘^---_■• -'                            '? i. JJdBaHEgSTXJLU. lJA'^L ,'lk. W MlW ■J 'i£rt~Tga—

HOTĂRÂREA NR. 353 DIN 28.09,2018

privind modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărașești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 71436/ 29.08.2018 al Direcției Piețelor prin care se propune modificarea HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mârășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9186 din 12.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9187 din 12.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1515/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1516/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1517/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1518/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. ,4” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile punctelor 1 și 7 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 467/ 2017 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; -Prevederile HCL nr. 311/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor, proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcția Piețelor;

-Prevederile HCL nr. 276/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1 - Se modifică alin. 5 al Capitolului C - Modul de desfășurare al licitației din Anexa nr. 3 - Caietul de sarcini, la HCL nr. 276/ 2018 și va avea următorul cuprins: ” Prețul de pornire al licitației este de 3 lei/ mp/ zi, conform pct. 13 din Anexa nr. 1 la HCLnr. 467/2017”.

ART. 2 - Se modifică Anexa nr. 4 - Contractul de închiriere:

  • (1)    Art. 1 va avea următorul cuprins:

” Art.l. Obiectul contractului îl constituie închirierea unei suprafețe de teren, situată in Piața Sud din Bacău, str. Mărășești, nr. 98, jud. Bacău, în vederea amplasării unui automat de cafea pentru comercializare cafea și alte băuturi calde.”

  • (2)    Art. 5 va avea următorul cuprins:

” Art.5. Chiria se datorează lunar și se va plăti în conformitate cu factura emisă în contul de chirie al proprietarului cu numărul R007TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau la casieria Direcției Piețelor, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare.”

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 276/ 2018 simt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI