Hotărârea nr. 352/2018

Hotărârea nr. 352 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR, 352 DIN 28.09.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39

(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78361/10.09.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9139/ 12.09.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9140/ 12.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1510/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1511/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1512/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1513/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1514/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit „b” si ale ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată-

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate și secțiunea Locuințe din fondul locativ de stat la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor și a adresei corecte, după cum urmează:

Poz. din înv.

Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoare a de inventar

Situația juridică

320

Locuință din fondul locativ de stat

Bacău, str. Nicu Enea nr 42, sc.B, ap.35, 1 cameră, S. utilă = 10,57mp,

S. construită indiviză = 2,06mp,

S. teren în folosință= 3,01 mp

2000

■*

413,82

Domeniul privat al Mun. Bacău

3135

Teren închiriat

S=10mp, str.Carpați, nr.9, sc A, ap.2 destinația; balcon locuință

1997

1

Domeniu] privat al Mun. Bacău

3217

Teren închiriat

S-22mp, str.Zefirului, nr 2, lestinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat al Mun. Bacău

3635

Teren închiriat

S=22 mp.str.Decebal, nr.13 lestinația: garaj autorizat

2008

1

Domeniul privat al Mun.Bacău

3848

Teren închiriat

S=23mp, str.Frasinului, nr.5, lestinația: garaj autorizat

2005

1

Domeniul privat al Mun.Bacău

4096

Teren închiriat

5=21 mp, str. Henri Coandă, nr.10 BIS lestinația: garaj autorizat

2012

1

Domeniul privat al Mun. Bacău

4332

Teren închiriat

S=24 mp, str.Pasajul Revoluției, nr.6 lestinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat a] Mun.Bacău

5114

Teren închiriat

S=23mp, str.Pictor Th. Aman, nr.l, lestinația: garaj autorizat

1997

1

Domeniul privat al Mun. Bacău

  • (2) Locuința din fondul locativ de stat menționată la art. 1, poz. 320, este delimitată conform Releveului, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 2, - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

  • (1) 4,00 mp teren, situat în Bacău, str. Bicaz, nr. 128, sc. D, ap. 3 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) 9,70 mp teren, situat în Bacău, str. A. Purice, nr. 15, sc. A, ap. 1 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3) 9,66 mp teren, situat în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 23, sc. B, delimitat conform pianului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (4) 10,08 mp teren, situat în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 5, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (5) 3,05 mp teren, situat în Bacău, str. Mărășești, nr. 94, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (6) 80,00 mp teren, situat în Bacău, str. 1.1. Sturza, nr. 101, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.4.-Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART.5.- Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre sc comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P.,I,DJR.T7EX.t/DS.[-A-2

ANEXA NR.1

LĂHOTARÂREA NR. 352 DIN 28.09.2018

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1:100

Nn Cadastral al terenului

Suprafața terenului (mp)

Adresa tmobru'irf

291

374

Mun.Bocau, str. Nicu Enea ttr.42, sc.B, a&3S

Cartea Funciara edeetiva nr.

I   UÂT

~Becătj-

Cod unitate Individuala (U)ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 352 DIN 28.09.2018

64~7200~ț[Calea REPUBLICIl|

4


P+4


Scara 1:500 ' Amplasament Strada BICAZ, nr 128. scara D, parter ap. 3. municipiul BACAU. județul BACAU Beneficiar HARABAGIU ION

DomlcIHui: calea RepubBdl, nr. 3, scara B, parter municipiul            tul BACAU


CONTRASE CREȚ ARUL MUNI NICOLÂE - OVIDIU P


P+4


Suprafața prepuse pentru închiriere

S = 4 mp (1-2-3-4) - (3.50 m X 1.15 m)întocmit,

S.C î YOPO S MBOL" S R.L BACĂU . Ing D1ACONESCUIOAN
SE 3RETARUL MUNICIPIULUI B

I NICOLAE - OVIDIU POP CI Str. Aprodu Purice


aJ£H_

16190


©

5162X3


a

16233


(beton)


CaioAri anallte al wpraMel ImoWWul

Nr. Pct

Coortonale pct de contur

Lungimi telul ow*n

YW

1

568515.130

845248.994

1902

8

804315.144

640249099

8 500

3

560503653

946290 447

1X67

4

366505,178

646240.403

3869

S

5®MO0«O81

848Î4US4

8.102


Sistem dqfâtoiectle STERȘp Sistem ddieferlntâ altțraetric

! J A‘.i-


[M.NVMIRE. ÎNCHIRIERE TEREN
<1 111691561

Bacău. Cui R^uibtuu mJlMA lud B*.«j Tel 0744 547 491 rm.nl. lupoJwjuhiMHUi*

■ ■ --


EXECUTANT JNG. CERNAT SORIN IOAN


VMPl.ASAMENT: MUNICIPIUL BACAU, STR M’RODU PURICE, NR 15, JUD. BACAU


BENEFICIAR SC CELTIC PROD SRL


PLAN TOPOGRAFIC


PLANȘA NR 1


LI CR NR 24/2018

PAZA PL. TOPO


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

PLAN DE SITUAȚIEteren propus pentru închiriere S°9.66 mp.


Nr. ■ Pot

Coordonate pctde contur

Lungimi fi laturi

DG.H-1)    {

X [m]

Y[m]

7

366434.562

846705.100

1.100

8

566433.527

046705.510

8.782

0

566436.075

546713.014

1.100

10

566437.124

646713.505

8774

S(27.8)-»0.e6mp P»10.755m


<0931*3

0

I

*

4/

B»M» : Ll/NGt/OOSTELeJMA/UNELA fAdmsa: mun. BACAU,str. ȘTEFAN CEL MARE, '            nr. 23-B (teren)

Nr. proiect

er

Specificație

Numele el prenumele^

Scara 1 : 800

litiu proiect t SOLICITARE ÎNCHIRIERE

Pasa

Sef proiect

TEREN PENTRU CALE ACCES

Proiectat

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa

Desenat

Patadle Constantin

Data 2018

M -ODEI


CTOR EX.ADJ.

BAFteJASU CRIS77NASECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - O VID IU PO


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

JUDECĂTORIA BACAU

DOSAR 21418/180/2016

ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR. 352 DIN 28.09.2018


ANEXA 154390


DIRECTOR EX .ADJ.

BARD CRISTINA


CONTRAS AE

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU PO