Hotărârea nr. 351/2018

Hotărârea nr. 351 din 28.09.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

./ir- //fa

'///

Yf rs/./f '/fft/     C<f/ C//   /7f/HfCf'//(ff/f/f

HOTĂRÂREA NR. 351 DIN 28.09.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78367/ 12.09.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9308 din 14.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9309 din 14.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1505/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1506/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1507/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1508/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1509/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentuiui-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 (2) și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr.

215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii terenului în suprafață de 243,17 mp, cu destinația parcare, situat în Bacău, str. 9 Mai, bl. 62, identificat potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se modifică poziția nr. 491 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018, secțiunea „Pasaje”, în sensul majorării valorii de inventar al mijlocului fix „Pasaj suprateran Letea pe str. Mărășești - Calea Republicii” cu suma de 538.196,10 lei, ca urmare a lucrărilor suplimentare efectuate la obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj Letea, municipiul Bacău”.

ART. 3 - Se modifică și completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 la secțiunea „Școli, Grădinițe, Creșe” - Școala Gimnazială „Domnița Maria”, în sensul că se modifică denumirea și elementele de identificare a bunurilor „gard placă beton” și ”gard placă sârmă” și se înregistrează 8 poziții noi, ce reprezintă bunuri identificate în urma inventarierii și măsurătorilor efectuate de către comisia de inventariere din cadrul Școlii Gimnaziale „Domnița Maria”, acestea urmând să aibă conținutul prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART, 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAT, RACĂTT

PLAN DE SITUAȚIE
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 351 DIN 28.09.2018

Listă cu bunurile inventariate care modifică și completează inventarul domeniului public Ia secțiunea „Școli, Grădinițe, Creșe” - Școala Gimnazială „Domnița Maria”


DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA


Nr. Crt.

Codul dc clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală

1

1.63.2.

Gard fier

L=311 ml. fier

20.441

Domeniul public al municipiului Bacău

2

1.6.33.

Gard plasă sârmă

L=132 ml, plasă sârmă

1.383

Domeniul Public al municipiului Bacău

3

1.6.3.2,

Gard placă beton

L=31ml

Domeniul public al municipiului Bacău

4

1.6.3.2.

Porți mari acces mașini

2 buc., L~6,10 ml

Domeniul Public al municipiului Bacău

5

1.6.3.2.

Por[i mari acces ridicare gunoi

2 buc., L=5,2 ml

Domeniu! public al municipiului Bacău

6

1.6.3.2.

Poartă mică acces elevi

L=l,10 ml

Domeniul Public al municipiului Bacău

7

1.6.3.2.

Poartă mică acces profesori

L=l,20 ml

Domeniul public ai municipiului Bacău

8

1.6.3.2.

Poartă mică acces preșcolari (str. Btcaz)

L=l,20ml

Domeniul Public al municipiului Bacău

9

1.6.3.2.

Poartă mică acces preșcolari (Pasaj suprateran Letea)

L=l,90 ml

Domeniul public al municipiului Bacău

10

1.6.3.2.

Poartă mică acces din curtea școlii spre grădiniță

L=l,90 ml

Domeniul Public al municipiului Bacău

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE - OVIDIU POP