Hotărârea nr. 350/2018

Hotărârea nr. 350 din 28.09.2018 privind aprobarea modalităţii de gestiune şi a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău

<*        (n/       (< f/rș

<j /tâf/ff// ^oca/a/ Z7f/j/rcf'/tfft/f/f ^acâf

MttWMMmH^wnMBEMKMagwMaagamwMi'JiTrwir f/WMiKirirwmniii»- ii-, ^TKgrrL^jzsgji^is HOTĂRÂREA NR. 350 DIN 28.09.2018

privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 9338/14.09.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9339/14.09.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9340/14.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1500/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1501/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1502/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1503/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1504/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizul nr. 11155./10.09.2018 al Consiliului Concurenței, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 37812/13.09.2018;

-Dispozițiile art. 22, ale art. 23, alin. (1), lit. „a”, ale art. 24, alin.(l), lit. „b”, ale art.28, alin.(2), lit. „b”, ale art.28, alin.2Al și ale art.52, alin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Dispozițiile art.8 alin.(l) și alin.(2) lit.”a” și lit.”h” din Legea nr.325 din 14 iulie 2006, actualizata; serviciului public de alimentare cu energie termică;

-HCL nr.l86 din 12 septembrie 2014, modificată prin HCL nr.l93 din 17 septembrie 2014 înființarea Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Prevederile art. 47, alin. (1), ale art. 48, alin. (2), ale art. 61, alin. (2), ale art. 115, alin (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34, alin (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HO TARĂ Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Studiu] de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Se aprobă gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău .

Art. 3. Se aprobă atribuirea directă a Contactului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 4. Se aprobă forma Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre parte integrantă din aceasta.

Art.5.(l) Inventarul bunurilor mobile și imobile aparținând Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău (S.A.C.E.T. Bacău) puse la dispoziție și exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău constituie anexe la contract în forma semnată.

(2) Predarea primirea bunurilor prevăzute la alin.(l) se va face de către comisii numite prin dispoziție de primar, respectiv prin decizie a directorului general.

Art.6. Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău și Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 137 din 30.06.2015, modificată prin H.C.L. nr. 164 din 14.08.2015 și constituie anexe la contract în forma semnată. Art.7 Prețurile locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, prețul local pentru populație și subvenția imitară sunt cele aprobate prin HCL nr. 160/27.04.2018, modificată prin HCL nr. 192/22.05.2018 și constituie anexă la contract în forma semnată.

Art.8. Se mandatează domnul Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pe seama Municipiului Bacău să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău.

Art.9. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10. Se mandatează Societatea Thermoenergy Group SA Bacău ca în numele și pentru Municipiul Bacău să întreprindă toate măsurile necesare pentru obținerea punctului de vedere al autorității de reglementare (ANRE) în ceea ce privește respectarea prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale ordinelor proprii privind stabilirea prețurilor/tarifelor.

Art.ll. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr.228 din 20.10.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacău își încetează valabilitatea.

Art.12. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Evidență Contracte, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu, Societății Thermoenergy Group SA Bacău, Ministerului Finanțelor Publice, Consiliului Concurenței și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Art.13. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.NO P.1 D/R-T®X l'DS.I-A-2


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUUBACÂU NICOLAE-OVIDIU POMJVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 350 DIN 28.09.2018

Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU POPOV1CI

COMPARTIMENT U.M.M.

Cons. Ișabela Pintilie

Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

CUPRINS

CAP. L IDENTIFICAREA SERVICIULUI/ACTIVITATII, A ARIEI TERITORIALE SI A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZA SA FIE DELEGATA

CAP. H. DESCRIEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE

TERMICA DIN MUNICIPIUL BACAU

CAP. UI. DESCRIEREA ACTTVH’ATTLOR DE PRODUCERE, TRANSPORT,

DISTRIBUȚIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

CAP. IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA ACTUALA A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT

CAP. V. INVESTIȚIILE CONSIDERATE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, IMBUNATATIREA CALITATIVA SI CANTITATIVA, PRECUM SI A CONDIȚIILOR SOCIALE SI DE MEDIU SI EXTINDEREA SERVICIULUI

CAP. VI. ASPECTE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE JUSTIFICA REALIZAREA SERVICIULUI

CAP.VIL ASPECTE INSTITUȚIONALE

CAP.VID. ANALIZA COMPARATIVĂ A MODALITĂȚII DE GESTIUNE

CAP. IX. PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUITE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL BACAU. DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI, VALOAREA ESTIMATA A REDEVENTEI

CAP. X. CONCLUZII

CAP. L IDENTIFICAREA SERVICIULUI/ACTIVITATII, A ARIEI TERITORIALE SI A SISTEMULUI A CĂRUI GESTIUNE URMEAZA SA FIE DELEGATA

A. Identificarea serviciului

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SIEG). Din art 86 (2) al Tratatului CE transpare ca agenții încredințați cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi carora le-a fost impusa realizarea anumitor obligații, ca de exemplu:

continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ

adaptabilitate la cerințele consumatorilor accesibilitate egala la serviciul public asigurarea sanatatii si calitarii vieții etc.

Aceste activitati sunt identificate de autoritatile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publica.

Legea nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, definește serviciile comunitare de utilitari publice ca fiind totalitatea activităților reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivităților locale cu privire la: •alimentarea cu apa;

•canalizarea si epurarea apelor uzate;

•colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

•alimentarea cu energie termica in sistem centralizat;

•salubrizarea localităților,

•iluminatul public;

•transportul public de calatori.

Politica in domeniul serviciului public de alimentare cu energie termica se elaborează de Ministerul Internelor si Reformei Administrative in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor si este parte integranta a politicii energetice a statului.

Politica de protecție sociala in domeniul alimentarii cu energie termica se elaborează de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale si Familiei in colaborare cu Ministerul Internelor si Refomei Administrative.

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitari publice si cuprinde totalitatea activităților privind producerea, distribuția si furnizarea energiei termice la nivelul Municipiului Bacau, sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritarilor publice locale, in scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii si preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice si operatori economici.

Acest studiu este realizat in conformitate cu prevederile legale cuprinse in:

Art 22 din Legea 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitari publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Ari. IX din Legea 225/2016 - pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitari publice nr. 51;

Legea 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termica

Ordinul 91/2007 - pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termica

Ordinul 92/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica

Legea 215/2001 - a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Municipiul Bacau este reședința de județ si totodată cel mai mare oraș al județului Bacau, fiind situat in regiunea istorica Moldova. Este traversat de râul Bistrița si are o suprafața de 43 km3 si o populație de aproximativ 144.300 de locuitori.

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are drept arie de desfășurare municipiul Bacau, mai exact zonele acoperite de rețelele de transport si distribuție, inclusiv punctele si modulele termice, precum si zonele acoperite de centralele termice de cvartal.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop analiza tehnico-economica si de eficienta a costurilor de operare pentru Sistemul de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET) in

Municipiul Bacau, in vederea stabilirii modalității de gestiune privind activitalile de producere, transport si distribuție a energiei termice din cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică. Gestionarea SACET face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitari publice ce se desfasoara sub conducerea, coordonarea si prin responsabilitatea autoritarilor administrației publice locale. Energia termica produsa si furnizata trebuie sa asigure necesarul de încălzire si preparare a apei calde de consum pentru toti consumatorii racordați: casnici, instituții publice si agenti economici.

în prezent SACET este gestionat de către Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 228/20.10.2014, societate publica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacau, înființată prin HCL nr.186/2014 si isi desfasoara activitatea de producere, transport si distribuție a energiei termice in baza Contractului de concesiune nr. 2/69549/12.12.2014.

în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitari publice, precum si ale Legii 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termica, înființarea, organizarea, coordonarea monitorizarea si controlul serviciilor menționate constituie obligații ale autoritatilor administrației publice locale.

Aceste autoritari au competenta exclusiva, in condițiile legii si in ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata aferente SACET si apartinand unitarilor administrativ-teritoriale.

In asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica, autoritățile administrației publice locale au, in principal, următoarele atribuții:

asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termica la nivelul unitarilor administrativ teritoriale

eleborarea anuala a programelor proprii de alimentare cu energie termica si de efîcientizare energetica, aprobate prin hotarari ale Consiliului Local

aprobarea, in condițiile legii, a propunerilor înaintate de către operator privind tariful local al energiei termice

aprobarea, in condițiile legii, a prețului local de facturare pentru populație aprobarea programului de modernizare, dezvoltare si contorizare al SACET, care trebuie sa cuprindă si sursele de finanțare, in baza datelor furnizate de operator

asigurarea condițiilor pentru întocmirea studiilor de fezabilitate privind evaluarea potențialului local de resurse regenerabile si posibilitatea valorificării acestor resurse

exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termica, in condițiile legii stabilirea zonelor unitare de încălzire, pe baza studiilor de fezabilitate privind dezvoltarea locala, aprobata prin hotarari ale Consiliului Local

urmărirea instituirii de către operator ale zonelor de protecție si siguranța ale SACET, in condițiile legii

La nivelul municipiului Bacau, in cadrul SACET, activitățile de producere, transport si distribuție a energiei termice pentru încălzire si apa calda, se realizează printr-o infrastructura tehnico-edilitara specifica.

SACET este un ansablu de construcții, utilaje, instalații, echipamente si dotări specifice, după cum urmeaza:

sursele de producere a energiei termice rețelele de transport agent termic primar puncte/module termice rețele de distribuție ale agentului termic secundar racorduri si branșamente de încălzire si apa calda sisteme si echipamente de monitorizare, automatizare, măsură si control.

 • B. Gestiunea serviciului

Gestionarea SACET, in ceea ce privește producerea, transportul distribuția si furnizarea de energie termica, reprezintă modalitatea de organizare, funcționare si administrare a serviciului, in condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termica se poate realiza prin: gestiune directa gestiune delegata                                ...... ................

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative si executive, in numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea sistemelor de utilitari publice aferente acestora.

Potrivit Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiri la art 2 lit g), respectiv lit h), fara aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotarari ale autoritarilor deliberative ale unitarilor administrativ-teritoriale respective;

 • b) societari reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social integral al unitarilor administrativ-teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale unitarilor administrativ-teritoriale respective.

Gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile deliberative ale unitarilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitarilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind fumizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegata a serviciilor de utilitati publice implica punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor delegate, precum si dreptul si obligația acestora de a administra si de a exploata aceste sisteme.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv operarea, administrarea si exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de oportunitate.

Gestiunea delegata se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat, care pot fi:

 • a) societari reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social privat;

 • b) societari reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social mixt

Operatorii care isi desfasoara activitatea in modalitatea gestiunii delegate fumizeaza/presteaza serviciile de utilitati publice prin exploatarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si in baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competenta, in condițiile legii speciale.

Alegerea modalității de gestiune se hotărăște in funcție de:

natura si componentele serviciului public de alimentare cu energie termica

marimea si complexitatea S ACET

necesitatea asigurării celui mai bun raport pret/calitate al energiei termice interesele actuale si de perspectiva ale unitarilor administrativ teritoriale

 • C. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica

Potrivit dispozițiilor art 29, alin.(8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu midificările și completările ulterioare, "contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice poate fi:

 • a) contract de concesiune de servicii;

 • b) contract de achiziție publica de servicii."

 • D. Finanțarea serviciului public de alimentare cu energie termica

Finanțarea cheltuielilor curente pentru fumizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice serviciului se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termica, lucrările de investiții in domeniul energiei termice pot fi finanțate din:

 • a.     fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local, in conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii

 • b.     credite bancare, care pot fi garantate de autoritățile administrației publice locale, de Guvern sau de alte entitati specializate in acordarea de garanții bancare

 • c.     fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale

 • d.      taxe speciale, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii

 • e.     fonduri transferate de la bugetul de stat, cu participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu finanțare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislației in vigoare

 • f.     sumele disponibizate prin reducerea graduala a subvențiilor pentru energia termica furnizata populației; aceste sume se vor utiliza de autoritățile administrației publice locale, pe baza de studii si programe pentru retehnologizarea, modernizarea si efîcientizarea SACET, avizate de MDRAP

 • g.     surse financiare rezultate din tranzacționarea unitarilor de reducere de emisii de gaze cu efect de sera

 • h.      alte surse, in condițiile legii

 • i.     redeventa aferenta contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica, care se constituie ca o sursa pentru finanțarea lucrărilor de investiții in sistemul respectiv.

CAP. H. DESCRIEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL BACAU

Sistemul actual de încălzire centralizata din Municipiu] Bacau consta din:

 • • Surse de producere

 • • Rețele termice de transport

 • • Puncte si module termice

 • • Rețele termice de distribuție

Sursele de producere sunt:

 • - unitatea de producere in cogenerare a energiei termice si electrice

 • - centralele termice insulare (locale)

Unitatea de producere in cogenerare a energiei termice si electrice are în compunere ca echipamente principale:

 • - 1 cazan de apa fierbinte de 100 Gcal/h;

 • - 1 cazan de abur industrial CAI de 100 tlh de construcție Babcock;

 • - 1 boiler de baza, tubular, de 93 Mw;

 • - 2 boilere de vârf tubulare, cu o putere termica instalata de 46.5 Mw;

 • - 2 schimbătoare de căldură de baza, cu placi, cu o putere termica de 43,5 Mw, instalate in anul 2008;

 • -  1 turbina cu gaze tip TBMT 130 - producător Turbomach SA - cu combustibil gaz natural, avand o putere electrica instalata de 14,2 Mwe;

 • -  1 cazan recuperator fara ardere suplimentara si o putere termica instalata, sub forma de apa fierbinte (105/70°C), de 22Mwt;

 • - 1 cazan apa fierbinte de vârf, construcție Loos, cu o putere termica instalata de 3 Mw;

 • -  3 schimbătoare de căldura in placi, cu o putere termica de 12,5 Mw, din care doua sunt in funcțiune, iar unul este de schimb.

Centralele termice insulare (locale):

Sistemul de termofîcare al Municipiului Bacau are 10 centrale termice de cvartal. Acestea sunt echipate cu cazane cu funcționare pe gaze naturale» iar din cele 10 una a fost modernizata si 3 sunt incluse intr-un program de reabilitare. Producția acestor centrale asigura aproximativ 8% din necesarul de energie terrmica a municipiului.

Rețele termice de transport

Rețeaua de transport, numita si rețea primara de energie termica, este alcatuita dintr-un sistem inchis tur-retur de conducte, tip arborescent (radial). Agentul termic - apa fierbinte - de temperatura inalta este transportat de la sursele de producere către punctele/modulele termice.

Rețeaua de transport are o lungime totala de 32,7 km, din care 10,22 km sunt conducte subterane si 22,48 km sunt conducte aeriene. Diametrele conductelor sunt cuprinse intre DN 40 mm si DN 1000 mm. Rețelele termice primare, cu diametre nominale mai mici de 700 mm au o vechime de 33 - 37 ani, iar cele cu diametre nominale egale sau mai mari de 700 mm au o vechime de 15 - 19 ani. Din totalul rețelei de transport, cca. 12% sunt conducte preizolate, ce provin din inlocuiri ale rețelei sau din racorduri noi puse in funcțiune in perioada 2005 -2013.

Rețeaua primara de transport cu diametre cuprinse intre 65 - 350 mm este in mare măsură amplasata subteran in canale nevizitabile (cu excepția conductelor de DN 200 mm care sunt amplasate si suprateran), iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atat subteran cat si aerian.

Rețeaua termica de transport este realizata, in marea ei majoritate, după soluția tehnica clasica, respectiv utilizând conducte de otel, izolate la exterior cu saltele de vata minerala, protejata cu invelis de tabla sau carton asfaltat si este amplasata pe un teren practic plat denivelat, denivelarea maxima atingând cca. 13 m.

Datorita lucrărilor efectuate la anumite puncte termice si a reabilitării si modernizării infrastructurii Municipiului Bacau, rețeaua termica primara se va modifica pe anumite porțiuni.

Puncte si module termice

Alimentarea cu căldura a orașului Bacau se realizează prin intermediul a 57 puncte termice urbane si 41 de module termice, avand capacitati termice totale intre 1,28 si 17,07 MWt, complet retehnologizate prin inlocuirea schimbătoarelor de căldură multitubulare tip I.P.B. cu schimbătoare de căldură modeme cu placi.

Exista si 10 puncte termice avand capacitati termice totale intre 0,12 si 9,3 MWt, apartinand unor agenti economici si instituții socio-culturale, legate direct la rețeaua de transport

Caracteristicile tehnice generale ale punctelor termice sunt

 • - racordare indirecta a instalațiilor de incalzire si cu doua trepte serie-serie pentru prepararea apei calde de consum;

 • - dotate pe circuitul primar cu contoare de energie termica;

 • - dotate pe circuitul secundar cu contoare de energie termica;

 • - pomparea agentului termic secundar pentru incalzire si apei calda de consum se face cu pompe cu turatie variabila (cu convertizor de frecventa).

La punctele termice transferul energiei termice din apa fierbinte este realizat prin intermediul schimbătoarelor de căldura, energia termica rezultata pentru incalzire si apa calda menajera asigurând alimentarea unui număr mai mare de utilizatori.

Modulele termice sunt echipamente noi, modeme ce alimentează un număr mai mic de consumatori fata de punctele termice. Prin montarea de module termice s-au eliminat practic pierderile de energie termica in sistemul de distribuție aferent

Rețelele termice de distribuție

Sistemul de rețele termice de distribuție asigura distribuția căldurii de la punctele termice la consumatori prin sistemul bitubular inchis pentru alimentarea cu căldura pentru incalzire si sistemul monotubular deschis cu conducta de recirculare, pentru alimentarea consumatorilor cu apa calda de consum.

Rețelele tehnice de distribuție au următoarele caracteristici:

 • • vechime 1-47 ani;

 • • lungime totala de circa 364,17 km conducte;

 • • diametrele nominale: pentru incalzire intre 32 si 300 mm, iar pentru apa calda de consum intre 0

• parametrii nominali ai agentului termic vehiculat: 90/70 °C pentru incalzire si 60 °C pentru apa calda de consum;

 • • amplasarea rețelei este de tip subteran, in canale termice comune pentru conductele de incalzire (tur/retur) si pentru cele de apa calda de consum (ducere/recirculare), atat vizitabile cat si nevizitabile (in multe situații, prin canalele termice nevizitabile, trec conducte de apa potabila, conducte de gaze, precum si rețelele de canalizare);

 • •  este realizata in totalitate după soluția tehnica clasica, utilizind conducte de otel (negre pentru incalzire si zincate pentru apa calda de consum) izolate la exterior cu saltele de vata minerala protejata cu invelis de tabla sau carton asfaltat

 • • in general, rețeaua termica de distribuție are același traseu atat pentru incalzire cat si pentru apa calda menajera si recirculatie.

CAP. IIL DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

Producerea energiei termice

Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizata prin care se realizează in instalațiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, necesar asigurării încălzirii si preparării apei calde de consum pentru locuințe, instituții publice, agenti economici etc.

Producătorii de energie termica pot fi agenti economici, persoane juridice romane, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate si licențiate conform legii, avand ca obiect de activitate producerea energiei termice, in scopul furnizării acesteia.

Activitatea de producere a energiei termice se desfasoara in condiții de tratament egal pentru toti producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Producătorii de energie termica au următoarele obligații principale:

 • - sa livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante, care îndeplinește condițiile de autorizare si de licența pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termica, in limita capacitatii instalațiilor si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a condițiilor tehnice impuse prin autorizații si licențe si prin clauzele contractuale;

 • - sa asigure livrarea energiei termice in rețelele de transport, de distribuție sau in instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor si/sau normelor tehnice in vigoare si contractelor încheiate, precum si controlul calitativ si cantitativ al acestor parametri;

-sa asigure realizarea indicatorilor de performanta prevazutî in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor de producere, transport si distribuție a energiei termice;

 • - sa mențină o rezerva de combustibil la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligațiilor privind producerea si furnizarea energiei termice prevăzute in autorizațiile si licențele acordate;

 • - sa asigure eficienta energetica si economia de combustibil in producerea energiei termice;

 • - sa exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel incat sa nu inducă in sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice in vigoare;

 • - sa întocmească si sa urmareasca realizarea programelor de reabilitare si retehnologizare a instalațiilor de producere a energiei termice existente, in vederea creșterii eficientei energetice a acestora, reducerii preturilor si tarifelor, creșterii calitatii energiei termice, asigurării continuității alimentarii utilizatorilor si încadrării in normele privind emisiile poluante si protecția mediului.

Transportul energiei termice

Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizata prin care energia termica ajunge din instalațiile de producere in instalațiile de distribuție si/sau la instalațiile utilizatorilor finali.

Instalațiile de transport ale energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de distribuție prin puncte de separare precizate in contractele incheiate intre parti, in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare.

Operatorii de transport ai energiei termice sunt persoane juridice romane, autorizate in conformitate cu prevederile legale, care desfasoara activitati de transport si/sau de distribuție pentru o zona determinata, pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competenta.

Activitatea de transport al energiei termice se desfasoara in condiții de tratament egal pentru toti utilizatorii racordați la rețelele de transport, fiind interzise orice discriminări.

Transportatorii de energie termica au următoarele obligații principale:

-sa exploateze si sa administreze rețelele de transport, in condiții de siguranța, eficienta si de protecție a mediului si sa contribuie, conform convențiilor încheiate cu autoritatile administrației publice locale, la reabilitarea si dezvoltarea acestora;

-sa asigure, in condiții egale si nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor si al utilizatorilor la rețelele de transport, in limitele capacitatii de transport si cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

-sa elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători, transportatori, distribuitori si consumatori in vederea executării in bune condiții a contractelor de transport, precum si a celor de vanzare-cumparare a energiei termice;

-sa întocmească si sa urmareasca realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea si la ieșirea din sistem;

-sa asigure realizarea indicatorilor de performanta prevăzută in Regulamentul de organizare si funcționale a serviciilor de producere, transport si distribuție a energiei termice;

-sa elaboreze si sa supună spre aprobare autoritarilor administrației publice locale, cu informarea autoritarilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea si/sau modernizarea, in condiții de eficienta energetica si economica, a rețelelor de transport, in concordanta cu stadiul actual si evoluția viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conține modalitati de finanțare si realizare a investițiilor de transport, cu luarea in considerare a planurilor de organizare si amenajare a teritoriului, in condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului.

Dezvoltarea rețelelor termice trebuie sa asigure economisirea energiei si se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare, execuție si exploatare in vigoare, a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, a reglementarilor in vigoare privind protecția mediului, sanatatea si igiena publica si a dreptului de proprietate.

Distribuția si furnizarea energiei termice

Distribuția energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termica se preia de la producător sau transportator către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizata prin utilizarea rețelelor termice de distribuție.

Furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice intre producători si utilizatori.

Energia termica livrata utilizatorilor se facturează de către furnizor pe baza indicațiilor echipamentelor de înregistrare si măsurare. Grupurile de măsurare a energiei termice, montate in punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori in alte puncte convenite intre părțile contractante, fac parte din rețelele termice ale SACET. Achiziționarea si montarea grupurilor de măsurare a energiei termice in vederea contorizarii la nivel de branșament termic intr-un SACET revin autoritarilor administrației publice locale. In toate cazurile întreținerea echipamentelor este asigurata de operatorul furnizor.

Instalațiile de distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate in contractele încheiate intre parti si vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare.

Distiibuitoiii/fumizorii de energie termica sunt persoane juridice romane, autorizate si/sau licențiate de autoritatea de reglementare competenta, avand ca obiect de activitate distributia/fumizaiea energiei termice; contractul încheiat in acest scop, denumit in cele ce urmeaza contract de furnizare, se încheie intre furnizor si utilizator si trebuie sa cuprindă cel puțin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autoritatile administrației publice locale si de autoritatea naționala de reglementare competenta prin contractele-cadru.

Distribuitorii/fumizorii de energie termica au, in principal, următoarele drepturi:

-sa desfasoare activitati comerciale legate de vanzarea-cumpararea energiei termice, prin exploatarea capacitatilor de producere si a rețelelor termice;

-sa întrerupă serviciul de distributie/fumizare in caz de forța majora, de avarii, in perioadele programate pentru revizie, precum si in caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau când

utilizatorii nu respectă alte clauze contractuale;

-sa stabilească condițiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalațiile aflate in administrarea lor. cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor emise de autoritatea competenta;

-sa presteze activitati de informare, consultanta sau sa execute lucrări de reparații si reabilitări la instalațiile utilizatorilor de energie termica, in condițiile convenite cu aceștia, in scopul creșterii eficientei si utilizării raționale a energiei termice;

- sa conteste, in contencios administrativ, la Curtea de Apel București, in condițiile legii, actele emise de autoritatea de reglementare competenta sau de autoritatile administrației publice locale.

Distribuitorii/fumizorii de energie termica au următoarele obligații principale:

-sa opereze, sa intretina, sa repare si sa dezvolte sistemul de distribuție in condiții de eficienta energetica, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislației privind protecția mediului si sanatatea publica si a normelor tehnice in vigoare;

-sa racordeze/sa branșeze la rețelele de distribuție aflate in administrarea sa, in condițiile legii, nediscriminatoriu, orice solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridica;

-sa efectueze revizia si reglarea periodica a instalațiilor de încălzire si de alimentare cu apa calda de consum apartinand utilizatorilor, pe baza de contract;

-sa acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură si de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice si, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor si a avariilor;

-sa asigure realizarea indicatorilor de performanta prevazuti in Regulamentul de organizare si funcționare a serviciilor de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice;

-sa realizeze lucrări de dezvoltare si de modenizare a instalațiilor aflate in administrarea si exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectiva aprobate de autoritatile administrației publice locale;

-sa anunțe utilizatorii afectat! de limitările sau întreruperile planificate, in modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere si reparații.

-sa întocmească anual si sa urmareasca bilanțul energiei termice, aferenta fiecărei activitati prevăzute in licența, avizat de autoritatea competenta si aprobat de autoritatea administrației publice locale;

-sa furnizeze autoritarii administrației publice locale si autoritarii naționale de reglementare competente informații privind activitățile prevăzute in licența;

CAP. IV. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA ACTUALA A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT

INDICATORI

Nr rd

2019

2018

2017

BVC

Raatzat

BVC

Reafizat

BVC

Reafizat

1

2

3

6

7

8

9

10

11

tot

mp

gÂJQ

-

i-X 1 y.

!.

LxP.

■iftft Al

£

:■

i

-J.

pa

■■

x '..a.

PxaL

1

Venituri totale din exploatare (Rd3+Rd3+Rd. 9+Rd.12+Rd.13 +Rd.14), din cam:

2

80,695355

100

77,157,112

9925

87,125307

100

77356287

100

92243,75

9

100

78238337

100

a

)

din producția vlndutl (Rd4*Rd!HRd. 6+Rd.7), din care:

3

48301,166

5936

49316207

63S5

54,774,466

6287

49,177313

633

7

59358»

1

653

0

48356349

62.5

7

al )

<fin v&nzarea produseto r

4

0

0.00

0

0.00

0

030

0

030

0

0.00

0

0.00

a2 )

<fin servicii prestate

5

47,085,010

5832

48,188,133

6238

53376,666

61.49

47373,624

620

1

58,793.99

6

63.7

4

47,757244

61.0

8

a3

din redeveni 5l chirii ■

S

10,725

0.01

15,049

0.02

12,000

0.01

10,615

0.01

230

020

1312

0.00

a4

alte

7

1225,431

132

1215324

1.57

1,185,800

136

1.193,775

154

1.163J35

126

1,167,294

1.49

±1

venitei!

b |

din vânzarea mlrfuritar

8

0

0.00

0

058

0

0.00

0

030

0

050

0

0.00

c )

dlneubvenJBțl transferuri da exploatare aferente cfirel de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

32302,978

3931

26,615546

34.44

27340,273

3237

26,520,105

342

8

31516,91 0

34.6

0

28320,063

36.0

7

ci

subventfi, cf. prevederi! or legale tn vigoare

1 0

14,019,045

1737

12,840,764

1662

13,422,293

15.41

12,317,028

153

2

12,789,88

8

13.8

6

12374364

15.8

2

c2

transferuri .cf.

prevederii or legale tn vigoare

1

1

18,183,933

2253

13,774,782

1733

14317,980

16.66

14303,077

183

6

19,127,02

2

20.7

3

15345319

20.2

5

d )

din producția de ImobtUdrl

1

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

030

0

050

0

0.00

«

)

venituri aferente costului producției în cure de execuție

1

3

0

0.00

0

050

0

0.00

0

030

0

050

0

0.00

f

)

alte expt (Rd.

Rd,1 d.21

venituri din setare t5+Rd.16+ 9+Rd20+R ), tfin care:

1

4

191,811

024

1,125559

1.46

4,410,667

5.06

1358369

2.14

368,788

030

1362505

1.36

fi)

din amenzi țl penalități

1

5

191,377

0.24

146348

0.19

120,000

0.14

125,048

0.16

119303

0.13

156.287

0.20

12)

tfin vânzarea activelor ți alte operațS decapitai (RtLîfhR d.10),dln care:

1

6

0

050

7,877

0.01

4357300

439

0

050

0

0.00

0

0.00

-acfive corporale

1

7

0

0,00

7,877

0.01

4357300

439

0

050

0

0.00

0

0.00

•acfive necorpoia le

1

8

0

0.00

0

030

0

0.00

0

050

0

050

0

0.00

0)

din subvenja pentre Investiți

1

9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

050

0

050

447,005

0.57

«)

din valorificat ea carfifcatel or CCC

2 a

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

050

0

0.00

15)

alte venituri

2

1

434

0.00

970336

1.26

33,667

0.04

1533321

158

249,586

027

459312

0.59

2

Venituri financiare (Rd234Rd24+ Rd25+Rd26tR d27), din care:

2

2

3,036

0.00

118,454

0.15

3,600

0.00

2354

050

2319

050

1,675

0.00

a

)

tfin EmobBtzârl financiara

2

3

0

0.00

0

0.00

0

030

0

050

0

050

0

0.00

b }

din investtțfl financiare

2

4

0

050

0

030

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

c )

din diferențe de CUIB

2

5

0

050

0

OHO

0

0.00

0

050

9

0.00

0

0.00

d

±

dfe dobânzi

2

6

1,872

050

963

0.00

3,600

OHO

681

0.00

1562

0.00

594

0.00

e )

alte venituri financiare

2

7

1.164

0.00

117,491

0.15

0

0.00

1,172

0.00

937

050

1,081

0.00

3

Venituri extraordinare

2

8

0

OHO

0

000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

iSHMi

F-.4-h *?■*;■'

Ww

IBS

-iooiâo^'

::.T

■Vtf

1

• y -’.-f rjx->r

flZWOvfiâj

00*

-.100, -

00, -

Ijl' '   1

79367,719

1fl0-

00

t

Cheltuieli de exploatare (RtL31+Rd.79+Rd_8 6+Rd.12O), dtn care:

3

0

82,877335

100.00

82395,965

99.99

89375,044

9939

82,077301

100. 00

90,663,15

3

999

9

79365X55

100.

00

A. bu (R

9.

CI fel cu nuri pi servicii tL32+Rd46+Rd4 din care:

3

1

69,769^16

84.18

70321323

8438

71329,552

79.61

67,726,155

823

1

74336,60

6

82.0

9

63,438,315

80.0

0

A

1

Cheltuieli privind stocurile (RrL33tRd34+ RtL37+Rd3B+R d 39), din care:

3

2

67361,684

8200

68386,104

8237

67,197355

7438

66371,011

803

8

70,456,30

8

77.7

0

61,797,085

77.8

6

a

)

chefluielcu materiile prima

3

3

61345.140

7426

81,823362

7533

60382,370

67.66

58,720,431

713

4

63,672,17

1

703

2

54,590,425

88.7

8

b )

chsituleicu materialete consumabile, din cate:

 • 3

 • 4

937361

1.13

839348

1.02

1,350383

130

1,043309

127

1355356

138

1356362

1.33

bl )

cheltuieli cu piesele de schimb

3

5

534,121

0.64

512,417

0.62

192,035

0.21

291,785

0.36

253,961

038

239,012

0.30

b2 )

cheltuiel cu combustfb IIB

3

6

128,515

0.16

122.543

0.15

167,780

0.19

144322

0.18

166,318

0.18

151314

0.19

c )

dieltufeS privind materialele de natura obiectelor de Inventar

3

7

116,026

0.14

124,297

0.15

107,759

0.12

72346

0.09

188,567

031

69,828

0,09

d

L

cheltuieli privind energia si ana

3 a

5,362357

6.47

5,498,597

8.67

4,656342

5.40

6,634,925

8.08

5340314

539

6,079,970

7.86

e

)

cheltuieli privind mărfurile

3

9

0

030

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

A

2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd41+Rd42t RtL45),<fln care:

4

0

970323

1.17

89231»

138

2389350

3.32

417324

031

2,603,706

287

770354

0J7

a

)

ctieRirieUcu întreținerea țl reoaratlte

4

1

481,495

038

454,480

035

2,199250

2.44

293,268

0.36

2,458,748

2.72

640,155

0.81

b )

cheltuieli privind chiriile (Rd.43-vRd.44) dncara

4

2

479,138

038

435,454

033

771300

036

116,865

0.14

113,228

0.12

114381

0.14

b1

>

-către operatori cu capitel integraUm ajorilerde stat

4

3

479,138

038

435,454

033

432300

0.48

85314

0.10

91395

0.10

71X78

0.09

b2 )

-câte operatori cu capital privat

4

4

0

0.00

0

030

339300

038

31351

0.04

21,930

0.02

43304

0.05

c J.

prime de esinurare

 • 4

 • 5

9,889

0.01

2385

0.00

18300

032

7,791

0.01

21,732

022

16318

0.02

A

3

Cheltuia! cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd48+ Rd50+Rd37+R d.62+RrlX3+Rd. 67+RdX8+Rd.6 9+Rd.78), din care:

4

6

837,009

131

842,900

1.02

4,443347

1.60

837320

1X2

1,376392

1.52

928376

1.17

a

)

cheltuieli cu colaboratorii

4

7

0

0.00

0

030

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

b I

cheltuieli privind conriskraneteși onorariul, din care:

4 a

13328

0.02

9,053

0.01

43,002

0.05

10,770

031

72,420

0X0

13,910

0.02

bl )

chethdeU privind consultant

4

9

528

0.00

528    . ..

0.00

21300

0.02

O

0.00

0

0.00

0

0.00

2o

1 a Juridică

c )

cheltuieli da protocol! rectemfișl pub&Mate (Rd.51-fld.53), din care:

5

0

2,193

0.00

1,254

0.00

22.500

003

1,479

0.00

19,333

0.02

2,565

0.00

d )

cheltirieB de protocol, din care:

S

1

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-tîchete cadou potrivit LegS nr.193/2O 06, cu modificării a ulterioare

5

2

0

0.00

0

OHO

0

OHO

0

0.00

0

0.00

0

0.00

c2 )

cheltuieli da reclamă șt pubficitate , din care:

5

3

2,193

0.00

1,254

OHO

2X500

0.D3

1,479

0.00

19333

0.02

2.565

0.00

- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate .potrivit Legii nr.193120 06, cu modificării a ulterioare

5

4

0

0.00

0

OHO

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

-tichete cadou ptr. campanii de maricetng , studiul ptețai, promovar ea pe Plete oxlstefito sauod, potrivi Lega nr.193/20 06. cu modificării e ulterioare

5

5

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

•cltde pramow ea produsele r

 • 5

 • 6

0

OjOO

0

OHO

0

0.00

0

OHO

0

OHO

0

0.00

d )

Ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd5frfld69+ RdjBt), din care:

5

7

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

0

0.00

dl )

ch.de sponsoriz are In domeniul medical sl sanatate

 • 5

 • 6

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

0

0.00

0

0.00

d2 )

ch.de sponsoriz are in domenBe educație, invatema nt, social sl sport, din care:

5

9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

OHO

0

0.00

0

0.00

2i

d3 )

f

pentru cluburile sportive

6

0

0

0.00

0

0.00

0

030

0

0.00

O

030

0

0.00

d4 )

ch.de spcnsoriz are pentru alte acțiuni si activMati

6

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

030

0

0.00

e

)

cheferiști cu transportul de bunuri șl persoana

6

2

120,560

0.15

112,768

0.14

150,000

0.17

142,672

0.17

166376

0.18

154,446

0.19

f

)

chsltutellda deplasare, detașare, transfer, (fin care:

6

3

14,465

0.02

15330

0.02

20,795

0.02

24,117

0.03

33,281

034

18,456

0.02

-cheMuIeflcu diurna (Rd33*Rd36), din care:

6

4

7,852

0.01

9,733

0.01

12,480

0.01

11,609

0.01

10,793

0.01

7,627

0.01

-Alterne

6

5

7352

04)1

9,733

0.01

12,480

0.01

11309

0.01

10,793

031

7,627

0.01

externa

6

6

0

030

0

0.00

0

0.00

0

030

0

030

0

0.00

g )

chettuleli poștale șl taxe de telecomunfcaffl

6

7

90.524

0.12

81,871

0.10

143,300

0.16

112378

0.14

133,309

0.15

117348

0.15

h )

cheltuieli cu servicffle bancare și aslmfete

6 a

27313

0.03

23,018

0.03

33300

0.04

19,974

032

27398

0.03

17377

0.02

1 }

atechellufeticu serviciile executate de terii,dn care:

6

9

527,823

0.64

649358

0.67

861,698

036

474,853

0.58

459380

031

342,721

0.43

11)

cheltuieli de asigurare șfpazfi

7

0

305,64B

037

305,043

037

450,000

030

285,169

035

381,237

0.42

323320

0.41

I2)

chettuieO privind întreținere ași funcționar ea tehnicii decalări

7

1

31,116

0.04

31348

034

32380

0.04

33,978

0.04

11363

0.01

3378

0.00

0)

chefiufeU cu pregătirea protesta aia

7

2

28,912

0.03

30,562

0.04

70,000

0.08

44,787

035

66381

0.07

15,423

0.02

M)

cheltuieli cu reevatear ea Bncoozan lor corporale ?* necorpora le, din care:

7

3

0

0.00

0

030

0

030

0

0.00

0

0.00

0

0.00

aferente htmurifr denatura domeniu/ uipubSc

7

4

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

030

0

0.00

0

0.00

i5)

cheltuieli cu prestație efectuate defilate

7

5

0

030

0

030

0

030

0

030

0

0.00

0

0.00

I6)

cheltuieli privind recrutarea §i plasarea peraonalu Iul de

7

6

0

0.00

0

030

0

0.00

0

030

0

0.00

0

0.00

T.l'

conducer act Otdonanț el de urgență a Guvernul ulnr. 109/2011

cheltuieli cu anunțurile privind IWtațfieșI alte anunțuri

7

7

0

0.00

0

030

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

J

1.

aKe cheltuieli

7 B

30.684

0.04

48,649

0.08

168352

0.19

51,077

0.06

464,316

051

261,753

0.33

B Cheltuiau cu Impozite, taxe și vâfsâmlnta asimilate (Rd50tfta81+Rd3 2+Rd53+Rd34+Rd 55),<flncare:

7

9

279,910

034

292,754

036

281328

031

1393338

138

1,720364

130

1374335

2.11

a

)

ch. cu taxa pUctMtalea de exploatare a resurselor minerale

8

0

0

030

0

030

0

050

0

0.00

0

0.00

0

0.00

b )

ch. cu redevența pentru concesionarea bunuiftrrpuMce șiresureete minerale

a

1

29,738

0.04

35,741

034

35,000

0.04

31325

0.04

33,181

0.04

32,729

0.04

c

)

ch. cu taxa da Eonta

8

2

20,350

0.02

12,540

052

69390

0.08

55315

0.07

69,721

0.08

38320

0.05

d )

ch. cu taxa de autorizare

8

3

6,000

0.01

5,775

0.01

27350

0.03

48

0.00

16,470

0.02

5,925

0.01

e

di. cu laxa de mediu

8

4

6,346

0.01

4,802

051

8,088

0.01

6,028

0.01

4,332

0.00

1,664

0.00

cheltuieli cu alte taxe al Impcafla

8

5

217,470

036

233,895

038

141,600

0.16

1300.223

1.46

1,594,660

1.76

1395,397

Z01

C. Cheltuieli cu personalul (Rd87+Rd.1D(HRd. 104+Rd.113), din cam:

8

6

11,386,385

13.74

11328350

13.75

11,491349

12.77

11328,019

133

2

1237534

7

135

4

12,038373

15.1

7

C

0

Cheltuieli de naturii safe riali mn+R±S2)

8

7

8,656,000

1059

8,855,728

10.75

8320387

931

8320356

103

7

9392,125

105

8

9,415358

11.8

6

c

1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+RdS0+ RdSIXdln cam:

8 a

8,845,988

1037

8346313

10.74

8,883367

937

8366,741

103

0

9371388

10.4

5

9362493

11.8

7

a) salarii de baza

a

9

7,505311

9.06

7,475,604

957

7,782,843

8.65

7,594,178

9.25

7,920,190

8.73

7,738,169

9.75

b) spoturi, prime și alta bonificați aferente salariului de bază {conform CCM)

9

0

956,000

1.15

989352

120

1,093500

1.22

1343,267

131

1,536,750

1.69

1,495,028

1.88

c) alta bonifica# (conform CCM)

9

1

384,777

0.46

381,657

0.46

7,324

051

29396

0.04

14348

0.02

29,296

0.04

M O

Bonusuri (Rd33+Rd,96+ RdS7+RttS8t RtL99),dln care:

9

2

10312

0.01

8315

051

36320

0.04

63315

057

120337

0.13

152,765

0.19

a]| cheltuieli sociale prevăzute la art25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*. cu modificările și completările ulterioare, din care:

9

3

10,012

0.01

8315

051

36,620

0.04

53315

0.07

120337

0.13

152,765

0.19

-tichete decreșă, cf. Legi nr. 193/2006, cu modificării e ulterioare;

9

4

O

0.00

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-Bchete cadou pentru cheltuieli sedate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modScăril e ulterioare;

9

5

O

0.00

0

0X0

0

0.00

7,150

0X1

74X00

0.08

110X00

0.14

b) tichetede masă;

9

6

0

0.00

0

0.00

0

0X0

0

0X0

0

0X0

0

0.00

c)voucherede vacanță:

9

7

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0X0

0

0.00

d) cK privind partdparea salarfațjforla profitul obtinutîn anul precedent

9

8

0

0X0

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0X0

0

0.00

e) Htte cheltuieli conform CCM.

9

9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

c

3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10l4Rd.1d2 +Rd.103),dte care:

1

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

a)ch.cupaț8e compensatorii aferente dlsponlbfllzârilor de personal

1 0

1

0

0.00

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0X0

0

0.00

b)ch.cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri ludecătoreștl

1 0

2

0

030

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

c) cheltuteide natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator spedalelte comisii si corni tete

1 0

3

0

0.00

0

0X0

0

0X0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

*o

Cheltuieli aferenta contractului de mandatata altor organe de conducerea! control, comisii si comitete (Rd.105tRd.108 4Rd.1H4 Rd.112), din care:

1

0

4

343,571

0.41

340,780

0.41

356,960

0.40

333,073

0.41

304X25

034

278,575

0.35

a) pentru dlrectori/dlrector at

1 0

6

205,376

0.25

205,376

0X5

216,720

0X4

210,464

0X6

214,481

0X4

201,841

0.25

compune ntafixă

1 0 6

205X76

025

205,376

0.25

216,720

0.24

210,464

0X6

214,481

0.24

201,841

0.25

compono nta variabilă

1 0

7

0

0.00

0

000

0

0.00

0

0.00

0

0X0

0

0.00

b) pentru consiliul de adminlstrațfe/co nsillulda

1 0 B

107,768

0.13

104,932

0.13

106X00

0,12

95,197

0.12

89X44

0.10

76,734

0.10

supraveghere, din cate:

compooe ntafixâ

1 0

9

107,768

0.13

104X32

0.13

106.500

0.12

95,197

0.12

89X44

0.10

76,734

0.10

compooe nta variabilă

1

1

0

0

0.00

0

040

0

0.00

0

040

0

0.00

0

0.00

c} pentru AGA și cenzori

1

1

1

30,427

044

30,472

0.04

33,740

0.04

27,412

043

0

0.00

0

0.00

d) pentru alte comisa șl comitete constituite potrivit lega

1

1

2

0

0.00

0

040

0

0.00

0

0.00

0

040

0

0.00

c

5

Cheltuieli cu contributSte datorate de angajator

1

1

3

2,186,614

2X4

2,132442

249

2X14,002

246

2,174,690

2X5

2379497

2X2

2344440

2.95

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+R d.119*Rd.12fl*Rd.1 21+Rd.122),dln care:

1

1

4

1,441,824

1.74

752,738

031

6,572,416

740

1,629,488

1X9

2X30,636

246

2,155375

2.72

a

)

cheauleticu majorări șl penalități (Rd.11frHM.117 ). (fin care:

1

1

5

306,456

0.37

2,755

0.00

0

0.00

83,194

0.10

168,445

0.19

599,495

0.76

- către bugetul genera! consofidat

1

1

6

6,207

0.01

2,299

0.00

0

040

20.197

042

166,445

0.19

295,747

0.37

-către alți cred tort

1

1

7

300,249

0.36

456

0.00

0

0.00

62,997

0.03

0

0.00

303,748

0.38

b )

ctieituîeS privind activele imobilizate

1

1

8

0

040

0

0.00

4,257,000

4.73

0

040

135

0.00

447,141

0.56

c )

ctieltulefl aferente transferurtor pentru plata personalului

1

1

9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

040

0

0.00

d

)

ete chel tutei

1

2

0

792,758

0X6

407,434

0.49

1,722,449

1.91

782,057

0.95

1,151,949

127

911,846

1.15

e

)

ch.cu amorflzarea imoblllzârilor corporale șl necofporale

1

2

1

342,610

0.41

342X49

0.42

592467

0.66

427,818

0X2

910,107

1.00

450,262

0.57

f )

ajusteri și deprecieri pentru pierdere de valoare șl praviaaane (Rd.123-Rd.126X<to care:

1

2

2

0

0.00

0

040

0

040

336418

0.41

0

0.00

-253369

0.32

tt)

cheRufeU privind ajustărfe Șl provlztoan ele

1

2

3

0

0.00

0

0.00

0

0.00

336.418

0.41

0

0.00

73.863

0.09

fi.

1)

provizfoan e privind partdpar ea la profita salariațfcr

1

2

4

0

040

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

000

fi

2)

• provizfoan eln legătura cu contractul de

1

2

5

0

0.00

0

0.00

0

040

0

0.00

0

0.00

0

0.00

o \

mandat

12)

venituri din provteoan eșl ajustări pentru depreder eeau pleideri de valoare, din care:

1

2

6

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

327,232

0.41

f2.

1)

din anularea prevtzloan dor (Rd.133+ Rd-134-tR d.135), din care:

1

2

7

0

04»

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

327,232

0.41

-din parfidpar ea satariayior la profit

1

2

8

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

04»

0

0.00

0

0.00

-din depreder ea imobilizări lor corporale și a activelor circulante

1

2

9

0

0.00

0

04»

0

0.00

0

04»

0

0.00

0

0.00

-venituri din alte providoan e

1

3

0

0

04)0

0

04)0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

327,232

0.41

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135 +Rd.138),dln care:

1

3

1

2,500

0.00

6,597

04)1

64)00

04)1

3,519

04»

9,831

0.01

2,664

0.00

a

)

cheltuieli privind dobânzile, ta care:

1

3

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

04»

0

0.00

0

0.00

a1 )

aferente creditelor pentru inveslfi

1

3

3

0

0.00

0

0410

0

04»

0

0.00

0

04»

0

0.00

a2 )

aferente creditelor pentru activitatea curentă

1

 • 3

 • 4

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

b )

chel difer valul

ulei I (fin ențedecura iar. «fin care:

1

3

5

1,544

0.00

6,597

0.01

0

0.00

3.519

04»

0

04»

149

0.00

M )

aferente creditelor pentru investiții

1

3

6

0

0.00

0

0.00

0

04»

0

04)0

0

04»

0

0.00

b2

)

aferente credHteior pentru activitatea curentă

1

3

7

1J544

0.00

6,597

04)1

0

04»

0

0.00

0

0.00

0

0.00

c )

ale cheltuieli financiare

1

3

8

956

0.00

0

0.00

6,000

0.01

0

04»

9.831

0.01

2^15

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

1

3

9

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

04»

0

0.00

0

0.00

Evoluția livrărilor de energie termica in S ACET in perioada 2015-2017 a fost următoarea:

PRODUSE


UM


2015


2016


2017ET PRODUSA

Gcal

ET LIVRATA rețea transport

Gcal

ET LIVRATA rețea distribuție

Gcal

157 852

146400

146415

ET TOTAL FACTURATA din care:

Gcal

118 889

114610

116015

ET facturata in rețea de distribuție din care:

Gcal

102 399

99 043

100 570

ETPOP

Gcal

80984

77 902

78 371

ETAG.EC.

Gcal

21 415

21 141

22199

ET facturata in rețea de transport

Gcal

16490

15 567

15 445

PIERDERI in rețeaua de distribuție

Gacl

55453

47 357

45 845

PIERDERI in rețeaua de transport

Gacl

TOTAL

PIERDERI ET DISTRIBUITE

%

35,12

32,35

31,31

PIERDERI ET TRANSPORT

%

CAP. V. INVESTIȚIILE CONSIDERATE NECESARE PENTRU MODERNIZAREA, IMBUNATATIREA CALITATIVA SI CANTITATIVA, PRECUM SI A CONDIȚIILOR SOCIALE SI DE MEDIU SI EXTINDEREA SERVICIULUI

Municipalitatea a avut si are in vedere un amplu program de modernizare a sistemului de producere, transport si distribuție a energiei termice din municipiul Bacau.

Atingerea țintelor propuse in "Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau" a condus la abordarea investițiilor in sistemul de termoficare pe mai multe planuri :

 • 1. investiții finanțate prin bugetul local si programe specifice ("Termoficare 2009-2015, căldură si confort");

 • 2. investiții cofînantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația: "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana";

 • 3. Alte surse de finanțare.

Municipiul Bacau, fiind proprietarul sistemului de termoficare, totodată si beneficiarul finanțărilor prin diferitele programe, vizeaza includerea in Programul de investiții al Municipiului Bacau, proiecte ce au ca scop retehnologizarea acestui domeniu.

Detalierea soluțiilor tehnice adoptate in Studiile de fezabilitate:

..Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SACET a instituțiilor publice - 39 consumatori

In scopul realizării masurilor stabilite in „Proiectul de mediu din sectorul de încălzire urbana in cadrul Axei Prioritare 3-a Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007 - 2013", denumit:,Reducerea poluării si diminuarea schimbărilor climatice, prin restructurarea si reabilitarea sistemului de încălzire urbana, prin atingerea țintelor si eficientei energetice in Municipiul Bacau", aprobat prin HCL Bacau nr. 132/09.04.2008, care are ca scop, printre altele, reducerea pierderilor de energie termica, reducerea impactului negativ asupra mediului si sanatatii umane cauzat de sistemele municipale de încălzire cu grad ridicat de poluare, precum si in vederea dezvoltării viitoare a pieței de căldură prin creșterea numărului de bransari si rebransari, conform prevederilor HCL nr. 241/10.07.2008, s-a impus elaborarea unui studiu de fezabilitate care sa analizeze soluții de bransare a instituțiilor publice, ca viitori consumatori de energie termica din sistemul centralizat de termoficare.

In urma elaborării Mașter Plan-ului pentru Sistemul de Termoficare din Municipiul Bacau, care a cuprins întreg sistemul, incluzând producția, transportul si distribuția de căldură către consumatori pe o perioada de planificare de 20 de ani, au reieșit o serie de investiții prioritare pe termen scurt, necesare a fi implementate pentru a asigura conformarea cu obligațiile de mediu impuse de Tratatul de Aderare, care vor fi finanțate sub Axa Prioritara 3 POS Mediu.

Pentru racordarea obiectivelor publice din municipiul Bacau, ce fac obiectul prezentului studiu s-au considerat următoarele scenarii prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse:

 • 1. Racordarea obiectivelor din rețeaua termica primara existenta si utilizarea modulelor termice pentru prepararea agentului termic necesar pentru încălzire si apa calda de consum.

 • 2.  Racordarea obiectivelor la rețelele termice de distribuție aferente punctelor termice cele mai apropiate de acestea si utilizarea, fie a nișelor cu elementele de contorizare si echilibrare amplasate in apropierea racordului la distribuțiile interioare aferente obiectivelor, fie a elementelor de contorizare si echilibrare amplasate la subsolul incintei obiectivelor.

Soluția optima a fost determinata pentru fiecare din cele 39 de obiective in parte, tinandu-se cont de toti factorii care pot influenta o fimctionare cat mai buna a sistemului de termofîcare, acești factori fiind:

-determinarea rețelelor termice existente in apropierea obiectivului, precum si a tipului acestora: rețea termica primara sau rețele termice de distribuție

-determinarea necesarului de căldură pentru alimentarea obiectivului considerat

-verificarea racordării obiectivului la rețelele termice depistate in vecinătate, tinandu-se cont de posibilitatea preluării sarcinii termice necesare obiectivului de către sistemul de termofîcare centralizat SACET

-posibilitatea de grupare a mai multor obiective, astfel incat sa se utilizeze un singur modul termic -amplasarea modulului termic in vecinătatea sau in incinta clădirii obiectivului in cazul in care se alege alimentarea cu agent termic din rețeaua termica primara.

Denumire consumator

Sarcina termica totala (Gcal)

Sarcina termica încălzire (Gcal)

Sarcina termica acc (Gcal)

Mod de racordare

Valoare proiectare (lei. fora TVA)

Valoare lucrări de baza (OM) (lei, tara TVA)

Valoare totala estmata (lei. tara TVA)

Investite specifica Lel/ml

States

SF Dezv. ptetelde ET’Rac.

39 cons., total din

care:

9.96

7.88

2.08

510684

6711514

7679592

Sala Sport

0,52

0,40

0,12

RTPcuMT

24030

283430

328983

3075

Prolect+ execuție

Sala atlet

0,40

0,30

0,10

RTPcuMT

24569

289777

336350

2273

Sc. Ban. „Domnita Maria"

0,65

0,52

0,13

RTPcuMT

23891

281780

327068

2271

finalizat

Bl. ANL Bucegi, Fagaraa

3.84

3,00

0,84

RTPcuMT

222560

2625020

3046911

3720

finalizat

Sala de

0,48

0,42

0,06

RTPcuMT

105360

1242860

1442595

3185

in curs de

sport

Colegiu!

National Pedagogic

execuție

Sala de spori sc. gen. 2

0,21

0,19

0,02

RTPcuMT

20623

243243

282337

4785

tinaJtzat

Centrul de educație Induziva

0,52

0,40

0,12

RTPcuMT

27384

322982

374892

2757

Proiect.* execuție

Centrul

Logopedic

0,12

0,10

0,02

RTPcuMT

18969

223740

269699

3020

Proiect* execuție

BI.ANL

Letea 46,

50

1,80

1,20

0,60

RTPcuMT

finalizat

Parohia st capela

Dumitru*

0,35

0,33

0,03

RTPcuMT

finalizat

Sc. gen. 5

1,68

1.25

0,43

RTPCUMT

finalizat


-asigurarea utilităților necesare bunei funcționari a modulului termic: branșament de alimentare cu energie electrica, branșament la rețeaua de apa rece, branșament la canalizare; -in cazul racordării obiectivului din rețelele de distribuție, stabilirea amplasamentului buclei de contorizare si echilibrare, fie in nisa de contorizare amplasata la exteriorul clădirii obiectivului, fie la subsolul clădirii, in funcție de posibilitate.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului sunt:

Ean -economia anuala de energie obtinuta prin implementarea proiectului;

Etot -economia totala de energie obtinuta prin implementarea proiectului;

 • •  venitul net actualizat (VNA) este de 8.360,8//8.059,5mii Euro

 • •  rata interna de rentabilitate (RIR) este de 30,0//27,0%

 • •  indicele de profitabilitate (IP) este Ip=2,96

Indicatorii eficientei energetice aferenti investiției sunt:

 • 1. Ean = 6.899 Gcal/an; 8.023 Mw/an; 690 tep/an; 1.399.834 Euro/an (cu TVA) sau 6.019.286 leVan

 • 2.  V (durata de viata) = 20 ani;

 • 3.   Etot = 137.989 Gcal; 160.453 Mwh; 13.799 tep; 27.996.678 Euro (cu TVA) sau 120.385.717 lei/an (cu TVA);

 • 4.  Isp (Investiția specifica) = 4.429,1 Euro/tep sau 6.145,1 lei/tep

 • 5. Durata recuperare = 3,28 ani;

 • 6.  Durata de implementare a investiției =12 luni

„Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente”

O parte a consumatorilor rezidențiali de căldură din zonele care fac obiectul acestui studiu s-au debransat de la rețeaua centralizata de alimentare cu energie termica. Soluțiile tehnic posibile pentru rezolvarea acestor probleme sunt:

instalarea de module termice locale de căldură la nivelul blocurilor care prezintă un grad de bransare suficient de mare incat sa permită obținerea unor indicatori tehnico-economici avantajosi la funcționarea noilor surse;

racordarea consumatorilor considerați eligibili (din punct de vedere al distantei si al nivelului de consum) la rețeaua primara de transport energie termica, prin intermediul unor module.

Prin adoptarea acestor soluții se vor putea obține următoarele efecte pozitive:

 • •  utilizarea eficienta a combustibilului la nivelul surselor de producere, prin corelarea producției cu nivelul si variația reala a cererii de energie termica la consumatorii rezidențiali

 • •  introducerea de echipamente noi, cu inalt grad de fiabilitate si randamente ridicate, in microcentrâlele termice care se vor realiza la nivelul consumatorilor rezidențiali eligibili

 • •  reducerea pierderilor de căldură si agent termic in actualele rețele secundare aferente centralelor termice propuse spre dezafectare

 • •  reducerea noxelor

 • •  durata de implementare a investiției — 36 luni

 • •  valoare economii anuale = 864.146 lei/an = 3.281,72 tep/an

 • •   după implementarea proiectului se estimează o reducere a costului unitarii de energie termica livrata populației cu aprox. 22%.

Lungime traseu nou si reabilitat = 10.590 m

 • 1. Graficul de realizare: 22 luni, din care 11 luni execuție.

 • 2. Costurile estimative ale investiției: scenariul 2:

valoare totala fara TVA: 23.012.320 lei /13.868.730 euro

C+M: 16.823.580 lei / 3.868.730 euro

1 euro = 4,3486 lei

 • 3. Indicatorii de eficienta financiara

VNA = 482.010 euro

RIR = 6,68%

Durata de analiza = 20 ani

Durata de recuperare actualizata = 18 ani

 • 4. Indicatorii de eficienta energetica:

Economia de energie anuala Ean = 3.532,15 Mwh/an Economia de combustibil convențional Ecc = 303,71 tep Economia anuala cu producerea căldurii in unitati financiare E = 266,758 euro/an Investiția specifica Isp = 68,95 mii lei/Mwh

Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totala = 18 ani

 • 5. Act de aprobare :HCL nr. 222/07.09.2012

Actualizare SF: ..Reabilitarea rețelelor termice secundare in municipiul Bacau”

Starea actuala a sistemului de distribuție a căldurii din municipiul Bacau impune reabilitarea in intregime a acestuia, cu luarea in considerare in cadrul lucarilor de modernizare a unor tehnologii cu performante net superioare celor clasice.

Soluția tehnologica noua, propusa pentru reabilitarea rețelelor termice secundare de distribuție a căldurii la consumatori, consta in utilizarea de conducte preizolate.

Pentru un număr de 56 de puncte termice, rețelele termice actuale se înlocuiesc cu conducte preizolate echipate cu sistem de detectare a avariilor.

Pentru doua puncte termice si trei centrale termice se renunța la sistemul de distribuție cu rețele termice secundare. Alimentarea consumatorilor se va face prin extinderea rețelei termice primare si amplasarea la nivel de grupuri de 2 pana la 4 scări de bloc sau la clădiri sau instituții publice a unor module termice complet automatizate.

Prin POS Mediu Axa 3, se reabilitează rețelele termice secundare la un număr de 26 de puncte termice si CT 3/2 marasesti, CT primărie, CT 4/6 9Mai, cu fonduri europene, de stat si locale, ramanand ca pentru celelalte 30 sa se determine alte surse de finanțare.

Indicatorii tehnico-economici sunt:

 • - Valoarea totala a investiției, fara TVA: 23.882.093 euro;

 • - Venitul net actualizat (euro): VNA = 4.585.858 euro;

 • - Termenul de recuperare in valori neactualizate, TRB = 13,09 ani;

 • - Termenul de recuperare in valori actualizate, TRA=19,70 ani;

 • - Indicele de profitabilitate: 1,41

 • - Rata interna de rentabilitate, RIR = 9,32%

 • - Durata de viata a echipamentelor, V = 30 ani

 • - Investiția specifica, Isp = 102.243.625 lei /112.790,11 tep / 906,49 lei/tep

 • - Durata de recuperare a investiției prin economia de energie, Dre = 19,7 ani

 • - Durata de implementare a lucrărilor de investirii, Di = 84 luni

Actualizare SF: ..Reabilitarea termica a blocurilor— instalații interioare de utilități publice in Municipiul Bacau — etaua I—228 scot i”

în cadrul studiului de fezabilitate s-a urmărit reabilitarea instalațiilor interioare aferente clădirilor de locuit in vederea reducerii pierderilor de energie termica, prin montarea pe casa scării a unui flux de conducte ce asigura distribuția pe orizontala a energiei termice (conducte din țeava PPR, 22

cu inserție de aluminiu, pentru incalzire - tur/retur si conducte din țeava PPR, fara inserție de aluminiu, pentru a.c.c., recirculare a.c.c. si apa rece) si apei reci, cu individualizarea consumurilor locale, la nivel de apartament si transmiterea consumurilor la dispeceratul de termofîcare.

Investiția se realizează la blocurile de locuințe existente in municipiul Bacau, pentru un lot de 228 scări de bloc, care sunt branșate la rețeaua publica de alimentare cu energie termica.

Indicatorii tehnico-economici sunt:

 • •  venitul net actualizat (VNA) este de 10.013,7 mii lei;

 • •  rata interna de rentabilitate (RER) este de 27%;

 • •  indicele de profitabilitate (IP) este de: 1,80.

Indicatorii eficientei energetice aferenti investiției sunt:

 • 1. Ean = 8.423 Gcal

 • 2. V (durata de viata) = 20 ani.

 • 3. Etot » 193.426 Gcal.

 • 4. Isp (Investiția specifica) = 884,4 Iei/tep.

 • 5. D recuperare » 0,65 ani.

 • 6. D implementare = 24 luni.

Valoarea totala a Devizului General este in valoare de 3.360.218,1 euro fara TVA.

Aplicarea distribuției pe orizontala a energiei termice are drept efecte:

 • •  Hexibilizarea sistemului de aprovizionare cu energie termica, ceea ce inseamna ca fiecare abonat isi va putea regla consumul după nevoile proprii;

 • •  Posibilitatea decuplării individuale a abonafilor rau platnici;

 • •  Reducerea creanțelor pe care societatea le are in piața, cu efect direct asupra prețului de livrare;

 • •  Crearea premizelor pentru rebransarea abonărilor;

 • •  Reducerea consumului de energie termica in proporție de 20%;

 • •  Reducerea pierderilor cu aproximativ 25%;

 • •  Reducerea substanțiala a numărului de restanfieri.

“Reabilitarea termica a blocurilor - instalații interioare de utilități publice in municipiul Bacau -etepa alia- 2784 de scări"

In cadrul studiului de fezabilitate se urmărește reabilitarea instalațiilor interioare aferente clădirilor de locuit, in vederea reducerii pierderilor de energie termica, prin montarea pe casa scării a unui flux de conducte ce asigura distribuția pe orizontala a energiei termice (conducte din țeava PPR, cu inserție de aluminiu, pentru incalzire - tur/retur si conducte din țeava PPR, fara inserție de aluminiu, pentru a.c.c., recirculare a.c.c. si apa rece) si apei reci, cu individualizarea consumurilor locale, la nivel de apartament si transmiterea consumurilor la dispeceratul de termofîcare.

Investiția se realizează la blocurile de locuințe existente in municipiul Bacau, pentru un lot de 2.784 scări de bloc, care sunt branșate la rețeaua publica de alimentare cu energie termica. Deoarece numărul consumatorilor este foarte mare, elaborarea lucrărilor de realizare a investiției a fost structurata pe 5 zone geografice: centru Bacau, nord-est Bacau, nord-vest Bacau, sud-est Bacau si sud-vest Bacau.

In urma efectuării lucrărilor de montare a rețelei tennice de distribuție se preconizează următoarele:

 • -  reducerea consumului de energie termica in proporție de 14%

 • -  reducerea pierderilor de energie termica cu aproximativ 25%

 • -  reducerea substanțiala a numărului de restantieri, prin decuplarea individuala a abonafilor rau platnici

 • -  crearea premizelor pentru rebransarea abonafilor.

Indicatorii tehnico-economici sunt:

- venitul net actualizat, VNA = 6.053,9 mii euro;

- rata interna de rentabilitate, RJR = 7,2 %; indicele de profitabilitate, Ip - 1,15

Indicatorii eficientei energetice aferenti investiției sunt:

 • 1. Ean = 29.895 Gcal/an

 • 2. V (durata de viata) - 20 de ani

 • 3. Etot = 597.906 Gcal

 • 4. Isp = 822,7 euro/tep

 • 5. Drecuperare = 1,08 ani

 • 6. dimplementare = 60 luni

Valoarea investiției = 41.335.662,21 euro, fara TVA

SF: „Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termofîcare al SACETBacau”

Sistemul existent de transport al agentului termic pentru incalzire si prepararea apei calde de consum funcționează cu eficienta redusa si consumuri specifice mari confortul consumatorilor fiind deteriorat. Aceasta situație se datoreaza, in primul rând, uzurii fizice si morale avansate a conductelor existente, dar si numărului mare de debransari a consumatorilor utbani de la SACET. . Soluția dezvoltata in studiul de fezabilitate, consta in modemizarea/reabilitarea rețelelor termice primare prin utilizarea conductelor preizolate.

Indicatorii eficientei energetice aferenti investiției sunt:

 • •  venitul net actualizat, VNA = 962.880 euro;

 • •  rata interna de rentabilitate, RIR -13,32 %;

 • •  termenul de recuperare in valori neactualizate 6,89 ani;

 • •  termenul de recuperare in valori actualizate 15,5 ani;

 • 1. Ean = 38.046 Mwh/an = 3.271 tep/an = 6.601.434 lei/an;

 • 2. V (durata de viata) = 20ani.

 • 3. Isp (Investiția specifica) = 12.410 lei/tep;

 • 4. Dimplementare » 12 luni.

 • 5. Valoarea investiției = 11.450.091 euro, fiara TVA

SF "Modernizare str. General Ștefan Guse • construire rețea de distribuție agent termic si apa calda menajera"

Scopul investiției:

-reducerea pierderilor in rețelele de incalzire primare si secundare;

 • - acoperirea cererii de căldură preconizate conform dezvoltării urbane;

 • - creșterea efîeientei producției de energie termica;

 • - accesul la servicii de termofîcare pentru toate segmentele de populație

Soluția tehnica propusa in SF: scenariul 2: Racordarea consumatorilor din zona str. Ștefan Guse se va realiza in sistem cu conducte preizolate 2xDn 300 mm, cu dezvoltarea in subteran pe doua trasee pe partea dreapta si stanga a străzii, pe o distanta de circa 1520 (2x875) m. Pe tronsonul din partea dreapta a drumului se vor executa doua racorduri pentru noul stadion împreuna cu anexele acestuia, precum si pentru Sala Polivalenta, Complex de sanatate, ANL; pe tronsonul de pe partea stanga se vor realiza racorduri pentru consumatorii de pe aceasta parte.

Consumul anual de energie termica este de 31350 Gcal/an Graficul

de realizare: 180 zile (6 luni)

Costurile estimative ale investiției, fara TVA:

 • •  valoare totala: 4.369.037 lei / 1.028.010 euro

 • •  C+M: 3.785.364,50 lei I 890.674,0 euro;

leuro- 4,25 lei

Indicatorii de eficienta financiara:

VNA = 670.924 euro

RIR = 6,1%

Raportul cost/benefîciu = 0.95

Durata de analiza = 15 ani

Durata de recuperare actualizata « 10 ani

Prin POS Mediu - Axa 3, se găsesc in curs de execuție următoarele obiective de investiții:

Nr.

crt

Denumire contract

Valoarea estimata a contractului, lei fara TVA

Statua

1

Gospodărie păcură, tratare apae uzate CET2, gospodărie CLU In CET1

13.755.544,14

In cure da execuție

2

închidere depozit de zgura si cenușa

7.288.146,04

In cure de execuție

3

Reabilitare RTS, loturi 2,3,4,5

85.800.000

In cure de execuție

Alte investiții propuse a se realiza:

'hi-

 • 1. Montarea unui acumulator de căldură in incinta din str. Chimiei nr.6;

 • 2.  Realizare racord de alimentare cu gaze naturale a centralei de cogenerare cu ciclu combinat din magistrala TRANSGAZ;

 • 3.  Extindere sistem de termoficare spre cartier CFR prin pasaj rutier str. Gării -Ștefan Guse.

 • 4. Optimizare sistem de termoficare prin realizarea legăturii intre ramura Comisa si SoferL

CAP. VI. ASPECTE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR, SOCIAL SI DE MEDIU CARE JUSTIFICA REALIZAREA SERVICIULUI

Contextul actual impune realizarea următoarelor aspecte:

-respectarea si aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care au fost armonizate cu legislația UE

-necesitatea asigurării unui serviciu public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat eficient si de calitate, in condițiile asigurării eficientei energetice si corelării cerințelor cu resursele

-menținerea in stare funcționala, reabilitarea si modernizarea rețelelor de infrastructura edilitara, ca baza a dezvoltării socio-economice durabile si in scopul atragerii de investiții profitabile pentru comunitatea locala

-creșterea responsabilității fata de utilizatori, a acccesibilitatii informațiilor privind serviciile furnizate, consolidarea cadrului de consultare si participare a utilizatorilor la imbunatatirea nivelului unităților energetice asigurate.

Municipiul Bacau are o populație de aproximativ 144.300 locuitori si un număr de 57.700 de locuințe construite care ar putea fi alimentate cu energie termica in sistem centralizat

In prezent mai sunt branșate la sistemul de producere, transport si distribuție energie termica din municipiul Bacau un număr de 15.550 apartamente, 30 de instituții publice (locale), 71 de agenti economici.

Legea nr. 51/2006 precizează in mod clar faptul ca „serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general si ca aceste servicii trebuie sa asigure "continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ".

în vederea respectării obligației de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termica, pe fondul intrării în faliment a SC CET SA Bacău, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 186/12.09.2014 modificată prin HCL nr. 193/17.09.2014 s-a aprobat înființarea Societarii Thermoenergy Group SA Bacau, societate pe acțiuni, cu capital public, cu unic acționar Municipiul Bacau, avand ca obiect principal de activitate producția si furnizarea de energie termica si termica, iar prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 228/20.10.2014, se aproba atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau, către aceasta societate.

Exista o serie de aspecte demne de menționat in alegerea variantei optime de soluție pentru asigurarea încălzirii in sistem centralizat in municipiul Bacau:

 • 1. în sistemul de termoficare din municipiul Bacau s-au investit peste 30 de milioane de euro in sursele de producere si in rețelele de termoficare si punctele, modulele si centralele termice. Pentru a nu pune in pericol implementarea proiectului cu finanțare din POS Mediu, investițiile efectuate pana in acest moment, precum si pentru a limita debransarile de la sistemul centralizat, este necesara continuarea operării sistemului public de producere, transport si distribuție a energiei termice produse in sistem centralizat In vederea accesării in continuare a fondurilor necesare realizării investițiilor de executat este necesar ca serviciul public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat sa fie delegat unui singur operator.

 • 2. Grupurile interesate de realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in Municipiul Bacau sunt următoarele:

 • - Casnici: persoane fizice si asociații de proprietari din municipiul Bacau

 • - Agenti economici

 • - Instituții publice

 • a) Utilizatorii/benefîciarii S ACET

 • b) Municipiul Bacau - are ca obiectiv realizarea serviciului public de alimentare cu energie

termica in sistem centralizat, scop in care efectuează controlul si urmărirea activitatii prestate de către operatorul acestui serviciu

 • c) Prestatorul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat - are ca obiectiv imbunatatirea permanenta a serviciilor de furnizare a energiei termice pentru populație, instituții publice si agenti economici din Municipiul Bacau, racordați la SACET.

 • 3. Un alt aspect important il constituie optimizarea prețului prin responsabilizarea unui singur operator pe intregul lanț de producere - transport - distribuție - furnizare energie termica, pentru asigurarea unui serviciu de calitate, continuu si accesibil pentru cetățenii municipiului Bacau. Prin producerea, transportul si distribuția energiei termice in sistem centralizat, in condițiile unei stabilitati a preturilor combustibililor, prețul de producere a energiei termice la consumatorii finali este mai mic decât cel al gazului metan pentru consumatorii care au instalate centrale termice murale.

 • 4. Demna de luat in seama este si situația pierderilor de energie termica in SACET, pierderi care influențează intr-o mare măsură structura cheltuielilor de producere - transport - distribuție a energiei termice. Pierderile Înregistrate ca diferente de energie termica intre sursa de producere si consumatori, se datoreaza cumulativ mai multor factori si anume:

 • - degradării rețelelor de agent termic primar/secundar

 • - debransarilor din sistem care au produs un dezechilibru, atat in rețelele SACET, cat si in interiorul condominiilor, afectând confortul termic si costurile consumatorilor ramași in sistem.

Deși pierderile masice au Început sa scada in ultimii ani pe rețelele termice secundare reabilitate, au ramas inca puncte termice unde pierderile sunt mari datorita uzurii fizice si morale a izolațiilor termice de vata minerala si infiiltratiilor de apa din canalele termice. De asemenea ponderea rețelelor de transport nereabilitate, cu durata de funcționare depășită este dominanta.

 • 5. Prin producerea, transportul si distribuția centralizata a energiei termice, impactul asupra mediului este scăzut in comparație cu producerea descentralizata a energiei termice, sursele de producere fiind modernizate continuu. Mai mult, prin aliment area centralizata cu energie termica se evita poluarea in interiorul ansamblurilor de locuințe si chiar in locuințe (folosirea centralelor termice murale avand efecte secundare foarte mari in timp, atat asupra mediului cat si a sanatatii populației).

 • 6. In condițiile in care costurile de exploatare si întreținere cresc de la o zi la alta, când se pune un accent deosebit pe protejarea mediului înconjurător si pe economia de energie, iar pe piața a aparut o gama diversa de utilaje si echipamente performante, reabilitarea si modernizarea SACET presupune:

 • - modernizarea sau înlocuirea utilajelor si echipamentelor producătoare de energie termica, utilizarea cu precădere a biocombustibilioor si obținerea agentului termic prin procedee ce sa includă obligatoriu cogenerarea

 • - reabilitarea RTP

 • - reabilitarea RTS prin inlocuirea conductelor uzate cu unele preizolate

 • - reducerea consumului de energie electrica in centrala si punctele termice prin montarea convertizoarelor de frecventa pe pompele de circulație ale agentului termic.

CAP.VH. ASPECTE INSTITUȚIONALE

Având în vedere perioada de timp necesară derulării și finalizării unei proceduri de achiziție publică, pentru a evita potențialele discontinuități în prestarea Serviciului recomandarea practică ar fi aceea de a opta pentru modalitatea de gestiune directă.

în plus, având în vedere faptul că există o societate care în momentul de față asigură prestarea serviciului public de alimentae cu energie termică în Municipiul Bacău, (Societatea Thermoenergy Group SA Bacău), al cărei acționar unic este unitatea administrativ teritorială Municipiul Bacău, iar din structura de guvemanță corporativă a acesteia fac parte reprezentanți ai autorității publice locale, este de așteptat să existe un nivel de corelare foarte bun între strategiile și planurile dezvoltate la nivel local și modalitatea de implementare a acestora.

Conform Legii 51/2006, art 28, art 21, lit a, în cazul gestiunii directe autoritățile deliberative ale UAT vor exercita un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale Societății Thermoenergy Group SA în legătură cu serviciul prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii prin respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la guvemanța corporativă (art 2 Și 3 ale OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice), respectiv:

-Consiliul Local al Municipiului Bacău numește reprezentanți ai unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acționarilor și aprobă mandatul acestora. De asemenea, mandatează acești reprezentanți pentru a negocia și aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliul de Administrație.

-Consiliul Local al Municipiului Bacău propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute în OUG nr. 109/2011.

-Consiliul Local al Municipiului Bacău elaborează și publica pe pagina proprie de internet "Scrisoarea de așteptări" pentru a fi disponibilă potențialilor candidați la postul de administrator sau director înscriși pe lista scurtă.

-Consiliul Local al Municipiului Bacău are responsabilitatea de a monitoriza și evalua, prin intermediul reprezentanților săi în Adunarea Generală a Acționarilor, performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura, în manele Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Bacău, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.

-alte cerințe ce derivă din OUG 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

De asemenea, vor trebui considerate prevederile Legii nr. 21/1996 privind concurența, republicată, astfel încât să fie asigurate premisele necesare menținerii unui mediu concurențial normal.

în măsura în care este posibil, în cazul gestiunii directe este recomandabil să fie considerate următoarele condiții cumulative, denumite de doctrina si jurisprudența Curții Europene de Justiție „regulile in house”:

Criteriul controlului similar, ca primă regulă, se caracterizează prin: realizarea gestiunii pe baza unui Caiet de sarcini și a Regulamentului Serviciului, numirea și revocarea conducerii operatorului, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al operatorului, aprobarea bugetului anual al operatorului etc. Astfel, controlul asupra operatorului serviciului este exercitat de municipalitate, conform cadrului instituțional stabilit prin Actul Constitutiv al operatorului și prin Contractul de Delegare având ca anexe Caietul de sarcini și Regulamentul Serviciului.

Criteriul „activității exclusive" poate fi inclus în Contractul de Delegare cu privire la serviciile a căror gestiune este încredințată și care constituie activitatea exclusivă a operatorului. în Contractul de Delegare a gestiunii poate fi stipulată, de asemenea, posibilitatea pentru operator de a subcontracta o parte din activitățile serviciului ce i-a fost încredințat, dacă se dovedește necesar pentru motive de eficiență economică, către un terț, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

Cel de al treilea criteriu, referitor la capitalul public al operatorului, are în vedere obligația asumată de unitatea administrativ-teritorială acționară că acesta are capital integral public și că acesta va rămâne public pe toată durata Contractului.

CAP.VIH. ANALIZA COMPARATIVĂ A MODALITĂȚII DE GESTIUNE

Având în vedere aspectele de ordin economic, social, instituțional și de protecție a mediului prezentate anterior, au fost analizate modalitățile de delegare a serviciului: gestiune directă vs. Gestiune delegată, în scopul identificării principalelor avantaje și dezavantaje pentru fiecare dintre acestea. Principalele constatări sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Analiză comparativă gestiune directă vs. gestiune delegată

__^Gestiune directă :


|Avantaje            | Dezavantaje


Menținerea sinergie! dintre strategiile și planurile dezvoltate Ia nivel local și măsurile/acțiunlls implementate la nivelul municipiului Bacău;

Posibile întârzieri în ceea ce privește obținerea autorizaților și licențelor necesare (ANRE); Asigurarea surselor necesare finanțării serviciului;

Transferul majorității riscurilor către autoritatea locală;


Existența bazei materiale și a personalului specializat necesar desfășurării Serviciului;

Existența unui grad avansat de cunoaștere a situației din teren și al punctelor critice pentru fluxul operațional la nivelul personalului implicat în realizarea serviciilor de alimentare cu energie termică;

Menținerea numărului actual de locuri de muncă;

Posibilitatea de a menține costurile aferente prestării Serviciului la un nivel inferior celor existente pe piața liberă

Suplimentarea veniturilor la bugetul local prin încasare unei redevențe pentru bunurile concesionate

Oportunități privind realizarea de investiții prin atragerea unor surse externe de finanțare;

Reinvestirea profitului generat din prestarea serviciului în dezvoltarea șl modernizarea infrastructurii existente;

Evitarea potențialelor blocaje ale activităților ca urmare a finalizării cu întârziere a procedurilor de atribuire;

Prin contractele de mandat pot fi impuse criterii de performanta atât membrilor Consiliului de Administrație cât și conducerii executive, existând astfel premisele necesare asigurării unui management performant;

Administrarea eficientă a patrimoniului public, sub controlul și decizia directă a autorității locale, și o planificare realistă b investițiilor necesare dezvoltării serviciului.


Gestiune delegată

________________________Avantaje_______________________

Dezavantaje

Control mai redus asupra prestării serviciului de alimentare cu energie termică decât în cazul gestiunii directe;

Dificultăți în ceea ce privește asigurarea resurselor financiare necesare suplimentării investițiilor pe parcursul derulării contractului în cazul necesității conformării cu noi cerințe legislative în domeniul protecției mediului;


Transferul majorități riscurilor către Operatorul Serviciului;

Posibilitatea selectării unui Operator care să asigure un raport optim între preț și calitatea serviciilor prestate;

Suplimentarea veniturilor la bugetul local prin încasarea unei redevențe;

Existența unui cadru competitiv - deținerea licenței ANRE șl a bazei materiale necesare prestării Serviciului;

Incertitudini cu privire la menținerea numărului de posturi pentru personalul angajat la nivel local;

Potențiale dificultăți în ceea ce privește implementarea măsurilor prevăzute în documentele de planificare strategică dezvoltate la nivel local;

CAP. IX. PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE SI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL BACAU. DURATA ESTIMATA A CONTRACTULUI, VALOAREA ESTIMATA A REDEVENTEI

Legislația in domeniul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat este reprezentata de;

Legea 51/2006 - a serviciilor comunitare dc utilitari publice

Legea 325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termica

Analiza stadiului actual al SACET, precum si a situației economico-financiare a acestuia identifica motive pentru stabilirea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau, respectiv gestiunea directa, operatorului de termoficare Thermoenergy Group SA Bacau, urmarindu-se astfel:

Asigurarea continuității si îmbunătățirii serviciului de alimentare cu energie termica in municipiul Bacau

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de producere, transport si distribuție a energie termice Atragerea de fonduri pentru investiții in vederea finalizării reabilitării infrastructurii SACET Menținerea consumatorilor existenti si incurarjarea rebransarilor la sistemul centralizat

Redeventa datorata din delegarea serviciului va fi exprimata in lei/an si este determinata luând in calcul amortizarea bunurilor aflate in proprietatea public aa Municipiului Bacau si puse la dispoziția operatorului odata cu încredințarea serviciului

Durata estimata a contractului

Având in vedere prevederile Legii 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitari publice, cu completările si modificările ulterioare: „In cazul gestiunii directe, autoritatile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara, sunt obligate ca, periodic, respectiv odata la cinci ani sa faca analize privind eficienta economica a serviciului, respectiv sa schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

Prelungirea va fi aprobata de autoritatile deliberative ale unitarilor administrativ teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, in condițiile legii, printr-un act adițional încheiat intre operatiori si unitățile administrativ teritoriale, respectiv intre operatorii regionali si asociațiile de dezvoltare intercomunitara, avand ca scop serviciile de utilitari publice, in baza mandatului primit.”

Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica trebuie sa fie corelata si cu durata medie de amortizare a tuturor echipamentelor si investițiilor ce se vor finaliza, fara a se pierde din vedere reducerea tarifului la o valoare cat mai mica.

Prin stabilirea unei durate cat mai mari a contractului de gestiune, se da delegatului siguranța desfășurării activitatii pe întreaga perioda a acestuia, ceea ce poate implica efectuarea unor investiții constând in dotări si modernizări care ar putea fi amortizate intr-un timp mai îndelungat, rezultând in final condiții mai bune de furnizare a energiei termice, concomitent cu o menținere a tarifului serviciului la o valoare acceptabila pentru utilizatorii finali.

Se estimează ca durata optima a contractului de delegare a gestiunii serviciului public este de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, in urma rezultatului privind eficienta economica a serviciului.

CAP. X.CONCLUZH

Având în vedere situația actuală a gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Bacău, precum și perioada de timp necesară organizării și derulării unei proceduri de achiziție publică, varianta gestiunii directe ar putea fi o opțiune fezabilă pe termen scurt și mediu (estimat inițial la maximum 5 ani), astfel încât să poată fi evitate potențialele blocaje în derularea Serviciului. Cu toate acestea, după expirarea termenului inițial de maximum 5 ani, se va evalua aplicarea variantei gestiunii delegate, care oferă avantajul obținerii unor servicii de calitate motiv, este imperativ necesar ca în cazul adoptării variantei de gestiune directă să fie stabilite măsuri consistente, prin contractul de delegare, care să permită atingerea unui nivel optim calitate-preț.

Conform legislației în vigoare (art32 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată), în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale sunt obligate ca o dată la 5 ani să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz. Considerând aspectele de ordin tehnic analizate în cadrul acestui studiu, ar fi recomandabil ca o analiză preliminară a eficienței tehnico-economice să fie efectuată după primii 2 ani de operare, pe baza căreia să poată fi identificate și remediate potențialele deficiențe.

Capacitatea de a menține un nivel bun al calității Serviciului pe toată perioada contractuală depinde foarte mult de existența resurselor financiare necesare suplimentării și modernizării infrastructurii existente, precum și de stabilirea unui set de indicatori de performanță relevanți și monitorizarea îndeplinirii acestora. în acest sens, indiferent de modalitatea de gestiune aleasă, este recomandat ca indicatorii de performanță incluși în Regulamentul Serviciului să fie stabiliți având în vedere situația actuală și cele mai bune practici în domeniu, și actualizați periodic conform dezvoltărilor ulterioare. De asemenea, este recomandabil ca în contractul de delegare să fie incluse clauze specifice privind investițiile necesare Și mecanismul de finanțare al acestora.

în baza prevederilor ari. 28 din Legea 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificările si completările ulterioare, gestiunea directa se poate realiza si prin intermediul unor operatori care pot fi societăți reglementate de Legea 31/1990 - a societăților comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, cu capital integral al unităților administrativ teritoriale respective și ținând cont de faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau îndeplinește condițiile cumulative pentru atribuirea directa a contractului de delegare a gestuiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, respectiv:

 • a) Municipiul Bacau, in calitate de acționar unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor si al consiliului de administrație, exercita in mod un control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale acestuia in legătură cu serviciul fumizat/prestat, similar celui pe care il exercita asupra structurilor proprii in cazul gestiunii directe

 • b) Operatorul desfasoara exclusiv activitati din sfera fumizarii/prestarii serviciilor de utilitati publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe raza de competenta a unitarii administrativ teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului

 • c) Capitalul social al operatorului este detinut in totalitate de unitatea administrativ teritoriala municipiul Bacau, consideram oportuna alegerea formei de gestiune a serviciului public de alimentare in sistem centralizat in Municipiul Bacau, respectiv gestiunea directa prin operatorul de termoficare Thermoenergy Grouyp SA Bacau.

în ipoteza adoptării variantei de gestiune directă, Consiliul Local al Municipiului Bacău va fi responsabil cu monitorizarea și evaluarea performanței Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, pentru a se asigura, în numele unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 350 DIN 28.09.2018

CONTRACT DE DELEGARE PRIN ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul BacauCONTRACT DE DELEGARE PRIN ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr................./................../data....................

CAPITOLUL I. PĂRU CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, persoana juridica de drept public, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, legat reprezentat prin d-nul Cosmin Necula - Primarul Municipiului Bacau, in calitate de Autoritate Contractanta, denumit in prezentul Contract „Achizitor ” pe de o parte.

Și

Societatea............................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe

langa.................. sub numărul.....................cod unic de înregistrare..........................

cu sediul social în ....................... str. ....................... județul .................. legal

reprezentată de ............................. având  funcția de Director General, în calitate de

Prestator, denumit in prezentul Contract „Prestator ", pe de altă parte,

au încheiat prezentul contract, în temeiul Hotărârii de aprobare a atribuirii contractului de delegare nr............din data de................... adoptată de către Consiliul

Local al Municipiului Bacau.

CAPITOLUL H. DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1. Definiții și interpretare

Art.l - (1) în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretări astfel:

 • 1.  achizitor si prestator - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

 • 2.   an contractual - înseamnă o perioadă de timp începând la Data Intrării în Vigoare și terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei Contract;

 • 3.  aprobări necesare - înseamnă toate aprobările, licențele, autorizațiile, permisele, în legătură cu exploatarea Sistemului și prestarea Serviciului, necesare Prestatorului în vederea executării obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

 • 4.  aria delegării - delimitează aria de competentă teritorială a achizitorului, în cadrul căreia este prestat serviciul care face obiectul contractului;

 • 5.  autoritate competentă - înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică inclusiv, dar nelimitându-se la autoritatea de reglementare;

 • 6.  autoritatea de reglementare- înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

 • 7.  buna practică industrială - înseamnă exercitarea acelui grad de îndemânare, diligență prudență și prevedere care ar fi de așteptat în mod rezonabil și normal, din partea unei persoane și/sau entități experimentate și competente, angajate în același tip de activitate, în condiții identice sau similare, într-o manieră conformă cu Legea aplicabilă și cu toate standardele internaționale aplicabile general recunoscute;

 • 8.  bunuri proprietate publică - înseamnă orice bunuri care, în conformitate cu Constituția României și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia constituie "proprietate publică'' și incluzând Bunurile Proprietate Publică Existente, precum și Bunurile Proprietate Publică Noi, după data dobândirii, construirii, creării sau instalării acestora;

1)0

 • 9.  bunuri proprietate publică existente - înseamnă Bunurile Proprietate Publică aparținând Achizitorului precum și, exclusiv în înțelesul prezentului Contract, și bunurile proprietate privată aparținând Achizitorului care fac parte din Sistem și care figurează în Inventarul Bunurilor ce urmeaza a fi date in administrare si/sau exploatare, situate în Aria delegării la data intrării in vigoare a prezentului Contract;

 • 10. bunuri proprietate publică noi ■ înseamnă toate Bunurile Proprietate Publică finanțate dobândite, construite, instalate sau create de către Achizitor și/sau Prestator pe durata Delegării care fac parte din Sistem și care, potrivit naturii lor, constituie “proprietate publică" în conformitate cu Constituția României și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • 11. bunuri ce se dau in administrare/exploatare - înseamnă Bunurile Proprietate Publică Existente, precum și Bunurile Proprietate Publică Noi, după data introducerii lor în Delegare ce compun S ACET prin intermediul carora este fumizat/prestat serviciul public de alimentare cu energie termica;

 • 12. bunuri de retur - sunt Bunurile Proprietate Publica Existente, Bunurile Proprietate Publică Noi după data introducerii lor în Delegare, precum si Bunurile Necesare, transmise cu titlu gratuit în administrarea Prestatorului, inclusiv Bunurile Proprietate Publica realizate pe durata Contractului de Delegare în scopul îndeplinirii Serviciului și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept și gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații Achizitorului. în cazul încetării contractului înainte de termen. Achizitorul este îndreptățit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale;

 • 13. bunuri de preluare - acele bunuri care la încetarea Contractului de Delegare pot reveni Achizitorului, în măsura în care acesta din urma își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plătii unei compensații, în condițiile legii;

 • 14. bunuri proprii - înseamnă bunurile proprietatea Prestatorului utilizate de către acesta pe durata Delegării și care, după expirarea Contractului de Delegare rămân în proprietatea sa;

 • 15. bunuri cu grad avansat de uzură - acele bunuri cuprinse în Inventarul Bunurilor ce se dau in administare/expoatare care la data realizării acestui inventar au un grad avansat de uzură și pentru care nu se justifică angajarea de costuri pentru menținerea în exploatare în cazul apariției unei/unor defecțiuni majore și pot face obiectul unor casări ulterioare, la propunerea Prestatorului, conform legii;

 • 16. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voința al celor doua pard încheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in

calitate de prestator;

 • 17. înseamnă prezentul contract de a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Bacau incluzând și Anexele sale;

 • 18. delegare - înseamnă dreptul exclusiv de furnizare a Serviciului, precum și dreptul exclusiv de folosință asupra Bunurilor Proprietate Publică necesare pentru furnizarea Serviciului, prin care Prestatorul este desemnat, în schimbul plății Redevenței, să administreze, să exploateze, să întrețină, să modernizeze, să înnoiască și să extindă, acolo unde este cazul, Serviciul și Bunurile ce se dau in administrare/exploatare, pe riscul și răspunderea sa, în schimbul plății făcute de către clienți către acesta, sub rezerva și în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

 • 19. drept exclusiv - drept acordat de Achizitor care permite Prestatorului prestarea serviciului în aria delegării, cu excluderea oricărui alt operator;

 • 20. fonduri publice - înseamnă orice finanțare asigurată de către Achizitor sau de Guvernul României sau orice organizație internațională, care acordă fonduri fie Achizitorului fie Guvernului României, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, în scopul îmbunătățirii, înlocuirii sau suplimentării oricărei părți a Sistemului;

 • 21. forfa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă;

 • 22. inventarul bunurilor - înseamnă lista cuprinzând detalii ale Bunurilor Publice Existente, care vor fi puse de Achizitor la dispoziția Prestatorului pe bază de Proces-verbal de predare-primire;

 • 23. inventarul bunurilor necesare - înseamnă lista cuprinzând detalii ale Bunurilor Necesare, care vor fi puse de Achizitor la dispoziția Prestatorului pe bază de Proces-verbal de predare-primire;

 • 24. serviciul - înseamnă serviciul public de alimentare cu energie termică in sistem centralizat sub responsabilitatea Achizitorului și a cărui gestiune este încredințată Prestatorului pe durata prezentului Contract, în condițiile prevăzute de acest Contract;

 • 25. SIEG - serviciu de interes economic general;

 • 26. sistemul(SACET) - înseamnă sistemul public de alimentare cu energie termică al Municipiului Bacau, astfel cum este definit de Lege, format din construcții, instalații tehnologice, echipamente funcționale și dotări specifice (bunuri proprietate publica si/sau privata aDelagatarului) si prin intermediul carora se realizează Serviciul;

 • 27. redevenfa - plata făcută de Prestator către Achizitor în schimbul dreptului de a exploata bunurile și de a presta Serviciul;

 • 28. utilizator - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

 • 29. zi - zi calendaristică;

 • 30. echilibrul financiar - stare de concordanta intre resursele(veniturile) si nevoiele de resurse(cheltuielile) cu caracter financiar determinate in stransa legătură cu obiectivele si sarcinile prevăzute in acest Contract;

 • (2) Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod expres altfel.

 • (3) In cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă.

 • (4) împărțirea pe Capitole, Secțiuni și Articole este introdusă numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Pârtilor.

 • (5) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire la articolele prezentului Contract.

 • (6) Contractul de Delegare și intențiile Părților vor fi interpretate pe baza prezumției de bună credință la redactarea, semnarea și executarea Contractului.

 • (7) Referirile la “Părți" desemnează părțile la prezentul Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile la prezentul Contract

 • (8) Termenii utilizați și nedefîniți în prezentul Contract și care sunt definiți de lege, în special de legislația aplicabilă serviciului public de alimentare cu energie termică vor avea înțelesul prevăzut de lege.

Secțiunea 2. Anexele contractului

Art. 2 - (1) Din prezentul contract fee parte integrantă următoarele anexe: Anexai-Prețul energiei termice;

Anexa2-Regulamentul Serviciului;

Anexa3-Ihventanil bunurilor mobile și imobile ce urmeaza a fi administrate/exploatate, din domeniul public si/sau privat al Municipiului Bacau, aferente Serviciului;

Anexa4-Procesul-verbal de predare - preluare a bunurilor prevăzute in Anexa 3;

(2) Anexele la prezentul contract de delegare au aceeași valoare contractuală între părți ca și dispozițiile cuprinse în Contract și împreună constituie documentele delegării.

Secțiunea 3. Scopul si principiile generale ale acestui Contract

Art. 3 - (1) Scopul prezentului Contract este de a defini termenii și condițiile delegării gestiunii Serviciului în Aria delegării de către Achizitor - Prestatorului.

(2) Părțile se angajează să aplice prezentul Contract, în măsura în care este fiecare implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciului și principiile de bază ale continuității și adaptabilității Serviciului.

Secțiunea 4. Obiectivele Achizitorului

Art 4 - Obiectivele Achizitorului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor,

 • b) dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • c) protecția mediului înconjurător.

CAPITOLUL m. DISPOZIȚII SPECIALE

Secțiunea 1. Aria delegării

Art 5 - Aria delegării cuprinde aria administrative-teritorială a Municipiului Bacau. Secțiunea 2. Obiectul contractului

Art 6 -(1) Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat Prestatorului de către Achizitor și obligația corelativă a Prestatorului de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacau, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacau.

(2) Raporturile contractuale dintre Achizitor si Prestator se bazeaza pe principiul echilibrului financiar al delegării intre drepturile care ai sunt acordate Prestatorului si obligațiile care-i sunt impuse.

Secțiunea 3. Durata Contractului

Art 7 - Durata Contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani si intra in vigoare la data semnării Proceselor-verbale de predare - preluare a bunurilor de către reprezentanții pârtilor special împuterniciți in acest scop.

Secțiunea 4. Drepturile Prestatorului

Art 8 - Prestatorul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciul public care fac obiectul Contractului;

 • b) de a încasa contravaloarea Serviciului prestat;

 • c) de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) de a aplica pretul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) de a propune Achizitorului ajustarea și modificarea preturilor/tarifelor;

 • f) să încheie contracte de fumizare/prestare a servicîului/activitătii cu toti utilizatorii;

 • g) de a fi consultat cu ocazia elaborării și realizării programelor de reabilitare, extindere și modernizare a SACET;

 • h) de a incasa contribuția financiara din partea Achizitorului pentru acoperirea costurilor de prestare a Serviciului;

 • i) alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Contract.

Secțiunea 5. Drepturile Achizitorului

Art. 9 - Achizitorul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea Prestatorului;

 • b) de a corela cu programele de dezvoltare economico socială a Municipiului Bacau și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

 • c) de a contracta/aproba studiile de fezabilitate si programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului public aferent serviciului Prestator;

 • d) de a realiza investiții de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciului;

 • e) de a finanța sau garanta, în condițiile legii, investițiile pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare, modernizare și extindere a sistemului public aferent serviciului Prestator;

 • f) de a aproba structura si ajustările de tarife propuse de către Prestator, in baza avizului autoritarii de reglementare si in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • g) de a solicita Prestatorului informații periodice cu privire la nivelul și calitatea Serviciului prestat;

 • h) de a convoca la audieri Prestatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiente apărute în executarea Serviciului, precum și în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • i) de a verifica și controla modul de realizare de către Prestator a Serviciului prestat;

 • j) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita Prestatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Achizitorul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii, cu cel puțin 90 de zile înainte de termenul de expirare a Contractului;

 • k) alte drepturi prevăzute de lege si de prezentul Contract;

 • l) de a rezilia Contractul, în condițiile legii si ale prezentului Contract

Secțiunea 6. Obligațiile Prestatorului

Art 10 - Prestatorul are următoarele obligații:

 • a) să obțină de la autoritățile competente avizele, atestatele, acordurile și autorizațiile necesare prestării Serviciului;

 • b) să respecte legislația și reglementările în vigoare aplicabile Serviciului;

 • c) să efectueze Serviciul conform prevederilor Regulamentului Serviciului, în condiții de calitate și eficientă;

 • d) să servească, pe baze contractuale și în mod nediscriminatoriu, toți utilizatorii din Aria Delegării;

 • e) să întocmească fișe de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru preturile/tarifele propuse spre aprobare în conformitate cu normele de stabilire, ajustare și modificare a preturilor/tarifelor pentru Serviciu, aprobate de către autoritatea de reglementare competentă;

 • f) să întocmească si să depună la sediul Achizitorului, pana la data de 30 a lunii următoare pentru luna in curs, Decontul lunar privind pierderile induse de prestarea serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art 5.2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificările și completările ulterioare si OJ4.D.R7OJ4.F.P. nr.l 121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

 • g) să respecte si sa aplice prevederile legislației in vigoare in domeniul sanatatii si securității in munca precum si a protecției mediului;

 • h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • i) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța in exploatare, protecția mediului, proiecția muncii, condiții privind folosirea si protejarea patrimoniului, etc);

 • j) să efectueze lucrări de întreținere si reparații planificate/accidentale pentru menținerea

echipamentelor si instalațiilor in funcțiune;          -.. .......... .....

 • k) să furnizeze Achizitorului informațiile solicitate și să asigure accesul organelor de control la toate datele și documentele» inclusiv contabile, necesare verificării și evaluării modului de organizare și de funcționare a Serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • l) să nu subdelege/subcontracteze prestarea Serviciului, în tot sau în parte, altor operatori;

 • m) să asigure continuitatea prestării Serviciului în condițiile stipulate în contract, inclusiv în cazul retragerii licenței sau încetării Contractului din alte cauze decât termenul ori forța majoră, până la preluarea acesteia de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • n) să plătească Redeventa la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract;

 • o) să propună Achizitorului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului acestuia, conform legislației în vigoare;

 • p) să transmită Achizitorului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public, atât cantitativ cât și valoric, la data inventarierii anuale pentru înregistrarea in contabilitatea acestuia;

 • q) să restituie Bunurile de Retur în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea Contractului;

 • r) in cazul in care Prestatorul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării Serviciului, va notifica acest fapt Achizitorului, in vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului.

 • s) prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, serviciul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu dispozițiile art43 alin.(8)din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, astfel:

 • >  Prestarea de servicii privind exploatarea instalațiilor de hidrofor pentru asigurarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile de locuințe cu regim de inaltime peste parter+4 etaje din municipiul Bacau;

 • > Eliberarea de avize de amplasament pentru o construcție, un obiectiv sau o instalație, in vedeerea obtinerei autorizațiilor legale de către o persoana juridica;

 • > Eliberarea avizelor de debransare in conformitate cu regulamentul de debransare al Thermoenergy SA Bacau.

Aceste servicii se va factura și se va încasa separat de către Prestator.

 • t) In conformitate cu cerințele legale, Prestatorul întocmește situării contabile distincte (defalcate/detaliate separat), ca si când activitățile respective ar fi efectuate de către operatori economici separați. Situațiile contabile se întocmesc astfel incat veniturile si cheltuielile asociate activităților sa fie identificabile in registrele societarii, separat de cele asociate altor activitati pe care le desfasoara.

Astfel, la determinarea cheluielilor pe activitati, se vor parcurge următoarele etape:

 • - Colectarea cheltuielilor directe si comune pe produse si servicii; aceasta operație se realizează cu ajutorul conturilor de calculatie prin preluarea cheltuielilor de exploatare din contabilitatea financiara si ordonarea lor după destinație, in contabilitatea de gestiune debitandu-se conturile de calculatie pe analiticele corespunzătoare fiecărui cont in parte, creditandu-se contul 901 „ Decontări interne privind cheltuielile”

 • - Alocarea cheltuielilor privind combustibilul pe produsele de baza;

-Repartizarea cheltuielilor directe comune pe produse si servicii, folosindu-se ca baza de repartizare coeficienții adimensionali calculați in funcție de consumul de combustibil; -Repartizarea cheltuielilor indirecte si cheltuielilor generale de administrație pe produse si servicii, proporțional cu valoarea cheltuielilor directe (exclusiv combustibilul), prin metoda global valorica;

-Redistribuirea cheltuielilor intre produse si servicii prin procedeul calculelor iterative; -Repartizarea pe produse a cheltuielilor financiare si extraordinare utilizând metoda global

valorica;

Formulele de calcul vor fi prevăzute in manualul de „Politici si proceduri ale contabilității de gestiune”, aprobate prin HCA

Toate conturile de cheltuieli din contabilitatea financiara se vor regăsi in contabilitatea de gestiune in contul 901/analitic contul din contabilitatea financiara.

Toate conturile de venituri din contabilitatea financiara se regăsesc in contabilitatea de gestiune in analiticele contului 931.

In conformitate cu dispozițiile legale este interzisa subvenționarea încrucișată intre acdvitatile/serviciile din sfera fumizarii/prestarii serviciilor de utilitari publice, precum si serviciile conexe pe care operatorul le desfasoara.

Secțiunea 7. Obligațiile Achizitorului

Art 11 - Achizitorul are următoarele obligații:

 • a) să predea Prestatorului la data intrării în vigoare a Contractului toate Bunurile de Retur aferente prestării Serviciului, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare* preluare;

 • b) să aprobe stabilirea, ajustarea și/sau modificarea preturilor/tarifelor propuse de către Prestator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • c) să plateasca Prestatorului contribuția financiara pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tari£ conform art 5.2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificările și completările ulterioare si O.M.D.R. / O.M.FP. nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014*2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, pe baza de Decont lunar, in cel mult 10 zile de la acceptarea acestuia;

 • d) să stabilească strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung al Serviciului;

 • e) să sprijine Prestatorul în vederea obținerii autorizațiilor necesare lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • f) să asigure Prestatorului exclusivitatea prestării Serviciului;

 • g) să nu îl tulbure pe Prestator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract;

 • h)   să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza Serviciul;

 • i) să mențină echilibrul contractual și să respecte angajamentele asumate fată de Prestator prin prezentul Contract;

 • j) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • k) să notifice Prestatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • l) să furnizeze Prestatorului toate informațiile referitoare la istoricul Serviciului si operării Sistemului, precum si date actualizate referitoare la întreținerea si operarea sistemului pina la data intrării in vigoare a prezentului Contract;

 • m) să isi asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilitățile si obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar conform prevederilor legale;

Secțiunea 8. Indicatorii de performantă

Art 12 * Prestarea Serviciului, se va face de către Prestator cu respectarea indicatorilor de performantă prevăzuti în Regulamentul serviciului, anexa nr. 2 la prezentul Contract Art 13 - Indicatorii de performantă stabilesc condițiile de calitate și continuitate ce trebuie asigurate și respectate de către Prestator în prestarea Serviciului.

Art 14 - Cu excepția cazului in care se prevede in mod expres contrariul prin prezentul Contract, Prestatorul este liber sa determine mijloacele si metodele pentru realizarea indicatorilor de performanta ai Serviciului, ținând seama de regulile de Buna Practica Industriala, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile in domeniul sanatatii publice si mediului înconjurător si in oricare domenii relevante, incidente in legătură cu dezvoltarea si imbunatatirea Sistemului si Serviciului.

Art. 15 ~ (1) Prestatorul va transmite Achizitorului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile necesare evaluării si cuantificării indicatorilor de performantă.

 • (2) Netransmiterea informațiilor la termen ori furnizarea de informații eronate sau incomplete atrage răspunderea contravențională a Prestatorului.

Art 16 - Prestatorul nu va fi obligat sa îndeplinească indicatorii de performanta in măsură in care Prestatorul nu poate, in mod rezonabil, sa respecte indicatorii de performanta ca o consecința directa a:

 • a. ) apariției unui eveniment de Forța Majora;

 • b. ) nerespectarii de către Achizitor a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

 • c. ) refuzului autoritarii de reglementare privind avizarea ajustarii/modifîcarii

prețului energiei termice.

Secțiunea 9. Preturi și tarife

Art 17 - Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se va efectua in conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preturilor si tarifelor specifica Serviciului si cu respectarea prevederilor legilor speciale.

Art. 18 - Preturile/tarifele, pentru prestarea Serviciului la data intrării în vigoare a Contractului sunt cele din anexa nr. 1 la prezentul Contract.

Art 19 - Contravaloarea Serviciului se va determina in baza preturilor in vigoare si a cantităților stabilite conform procedurii de facturare.

Secțiunea 10. Redeventă

Art 20-(l)Pentru Bunurile date în expoatare/administrare, Prestatorul va plăti o Redeventă anuală egala cu 0,1% (zero virgula unu la suta) din cifra de afaceri/an aferenta Serviciului.

(2) Diferența dintre valoarea redevenței plătite și cea a redevenței calculate conform art 29 alin. (11) lit m) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, va fi luată în considerare în calculul compensației totale pentru prestarea serviciului.

Art 21-Plata Redevenței se va face in 30(treizeci) de zile de la aprobarea situațiilor fianciare anuale si este datorata incepind cu primul an din Contract

Art 22-Plata Redevenței se face în contul..............................................................................

deschis la......................................................................

Art 23-Data scadentă pentru plata primei rate a Redevenței, conform prezentului Contract este.............

Art. 24-Plata se consideră efectuată la data confirmării sumei în contul Achizitorului.

Art 25-Redeventa plătită în condițiile prezentului Contract reprezintă creanță bugetară supunându-se prevederilor legale în vigoare.

Art. 26- Achizitorul se obligă să finanțeze anual lucrări pentru întreținerea, repararea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea Bunurilor date în administrare/exploatare, de o valoare cel puțin egala cu valoarea Redevenței plătite de Prestator.

Art. 27- Redeventă se întoarce obligatoriu in Sistem si nu poate fi utilizata in alte scopuri sau alte destinații, in conformitate cu prevederile O.U.G. 198/22.12.2005 cu modificările si completările ulterioare, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Secțiunea 11 Servicii/activități conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Art28- Prestatorul are dreptul să presteze și alte servicii/activități conexe obligației de serviciu public în următoarele condiții:

 • -  sunt aprobate de Autoritatea Contractantă;

 • -  activitățile respectă toate reglementările privind domeniul de activitate respectiv;

 • -   activitățile își acoperă integral costurile din veniturile încasate și nu diminuează în nicîun mod furnizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,

- costurile aferente acestor activități nu intră în calcului compensației - pentru aceste activități, operatorul va ține o evidență separată, cu contabilitate distinctă, pentru fiecare serviciu prestat.

Art 29- Separarea contabilității

Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă separată a gestiuniii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ce face obiectul prezentului contract, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare.

Separarea contabilității pe activitățile serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și pe alte activități prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • i. conturile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri agreate de către autoritatea contractanta.

 • ii. costurile serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare și a plăților din partea Autorității Contractante, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

Secțiunea ÎL Răspunderea contractuală

Art 30 - Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Secțiunea 12. Forța majoră

Art 31 - Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de Forța Majoră.

Art 32 - Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucratoare producerea evenimentului, precum și dovada Forței Majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art 33 - Dacă în termen de 120 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 34 - întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de Forță Majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații.

Secțiunea 13. Condiții de redefinire a clauzelor contractuale

Art 35 - Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 36 - (1) Achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a Prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • (2) în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Prestatorul are dreptul să primească fără întârziere o justa despăgubire.

 • (3) în. caz de dezacord între Achizitor și Prestator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă, perioadă în care Prestatorul are obligația să respecte obligațiile contractuale.

Art. 37 ~ Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

Secțiunea 14. Clauze privind menținerea echilibrului contractual

Art. 38 - (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al Delegăm.

(2) Prestatorul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de Forță Majoră, sau a unor modificări legislative, constringeri tehnice de orice natura care ar modifica echilibrul-fînanciar al Delegării.

Art 39 - (1) în situația în care, independent de Prestator și de voința sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave și neprevăzute, datorate sau nu Achizitorului, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciului și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de prețuri și tarife prevăzute in Secțiunea 9. Preturi si tarife , părțile convin să stabilească contribuția financiara a Achizitorului pentru acoperirea cheltuielilor de prestare a Serviciului, în baza documentației tehnico-economice întocmită si depusa in conformitate cu articolul 10 litera f.) de către Prestator, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciului.

în acest caz, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru a ajunge la o înțelegere privind stabilirea contribuției financiare a Achizitorului pentru acoperirea cheltuielilor de prestare a Serviciului, în termen de 30 de zile de la data primirii de către Achizitor a documentației tehnico-economice prevăzute în alineatul precedent

 • (2) în cazul unor schimbări semnificative ale condițiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la art 37 alin. (1) și până la ajungerea la înțelegerea prevăzută in art 37 alin. (1), Prestatorul se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciului, fără a aduce atingere, corelativ obligației de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la o dreaptă compensație egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data primirii de către Achizitor a documentației tehnico-economice prevăzute la art 37 alin. (1) și data plătii de către acesta(Achizitor) a contribuției financiare pentru acoperirea cheltuielilor de prestare a Serviciului.

 • (3) în cazul în care, după maximum 60 de zile de la data primirii de către Achizitor a documentației tehnico-economice prevăzute la art 37 alin. (1), schimbarea condițiilor economice nu a fost remediată și una dintre părți consideră că un acord este improbabil, mai ales dacă Prestatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciului este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare dintre părți cu cel puțin 30 zile calendaristice în prealabil.

Secțiunea 15. Ajutorul de stat acordat sub forma compensării serviciului de interes economic general

Art 40 - Acordarea ajutoarelor de stat potrivit prezentului Contract se face în considerarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

Art. 41 - Descrierea mecanismului de stabilire si acordare a ajutorului de stat a Achizitorului(sub forma de compensație) si a parametrilor aplicați pentru calculul, controlul și reexaminarea acestuia:

 • (1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile Prestatorului cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general în sectorul producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic în sistem centralizat, astfel încât acest serviciu să se desfășoare în condiții de siguranță către populație.

 • (2)  Măsurile de ajutor de stat constau în:

 • a) alocarea din bugetul local al Achizitorului a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ajutorul dc stat reprezintă acoperirea valorică, a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

- b) alocarea din bugetul local al Achizitorului a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art 52 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul de stat se acordă Prestatorului și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general(Serviciul).

 • (3) Cuantumul alocărilor de ajutor de stat sub forma compensării nu va depăși suma necesară acoperirii totale a costurilor nete suportate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

Cuantumul compensării include toate avantajele acordate de stat din resurse ale statului, ale unității administrativ-teritoriale sau ale altor organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităților locale, indiferent de forma acestora.

 • (4) Costurile care sunt luate în considerare cuprind toate costurile suportate pentru prestarea serviciului de interes economic general. Acestea se calculează pe baza unor principii de contabilizare a costurilor general acceptate, după cum urmează:

 • - atunci când întreprinderea desfășoară și alte activități care nu intră în domeniul de aplicare al serviciului de interes economic general, se iau în calcul numai costurile legate de prestarea serviciului de interes economic general;

 • - costurile aferente serviciului de interes economic general pot acoperi toate costurile directe suportate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general și o contribuție proporțională la costuri, comună atât serviciului de interes economic general, cât și altor activități;

 • - costurile legate de investiții, cu precădere cele privind infrastructura, pot fi luate în calcul atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.

 • (5) Veniturile care sunt luate în considerare cuprind cel puțin totalitatea veniturilor obținute din prestarea serviciului de interes economic general, indiferent dacă veniturile respective sunt clasificate sau nu ca ajutor de stat în sensul art 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. în cazul în care Prestatorul deține drepturi speciale sau exclusive asociate altor activități decât serviciului de interes economic general pentru care se acordă ajutoare, care generează profituri ce depășesc profitul rezonabil, sau beneficiază de alte avantaje oferite de stat, acestea se includ în cadrul veniturilor, indiferent de clasificarea lor în temeiul art 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Potrivit art5 alin. (5) din Decizia Comisie 2012/21/UE profit rezonabil inseamna rata rentabilității capitalului de care ar avea nevoie, pe intreaga perioada de atribuire, un operator economic obișnuit ce analizeaza daca sa furnizeze sau sa un furnizeze serviciul de interes economic general, finind seama de nivelul de risc.

Art. 42 - Modalitati de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor supracompensarii

 • (1) Pentru a evita o supracompensare a serviciului, Achizitorul va face verificări anuale ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă serviciul public pentru care sau acordat alocari, primește sau nu compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor legale.

 • (2) în situația în care se constată supracompensarea serviciului public, Achizitorul furnizor de ajutor de stat solicită beneficiarului să ramburseze cuantumul aferent acesteia.

Daca valoarea supracompensarii nu depășește 10% din valoarea anuală a compensării calculate conform prevederilor legale in vigoare, aceasta va fi reportată și scăzută din valoarea compensării aferente anilor următori celui în care sa înregistrat supracompensarea.

 • (3) Prestatorul va ține evidența specifică a ajutoarelor de care a beneficiat conform prezentului Contract, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informații privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum și baza legală prin care acestea au fost acordate.

Secțiunea 16. încetarea Contractului

Art 43 - Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei Contractului;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Achizitorului;

 • c) la dispariția, dintr-o cauză de Forță Majoră, a Sistemului sau în cazul imposibilității obiective a Prestatorului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • d) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Prestatorului; Secțiunea 17. Administrarea patrimoniului public și privat

Art 44 - ( 1) Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului toate bunurile, astfel cum sunt identificate in anexa nr. 4 a Contractului, cu scopul de a-i da posibilitatea acestuia sa furnizeze Serviciul, aceasta punere la dispoziție producând efecte de la data intrării in vigoare a prezentului Contract

(2) Prestatorul primește dreptul de posesie exclusiva si dreptul de folosința (exploatare) pe durata Contractului asupra acestor bunuri, dar nu si dreptul de proprietate sau de dispoziție asupra acestora. Achizitorul nu va avea totuși dreptul de a deține sau folosi aceste bunuri in perioada in care acestea fac obiectul Delegării in baza prezentului Contract. Art. 45 - Bunurile așa cum sunt prezentate în anexa nr. 4 la prezentul Contract și care sunt transmise spre folosință Prestatorului pe durata Contractului, sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil de către Prestator.

Art. 46 - în cazul în care una dintre parti descoperă că oricare dintre bunurile aferente Serviciului a fost omis de pe lista Bunurilor de Retur și, ca urmare, nu a fost transferat Prestatorului, Achizitorul se angajează să pună la dispoziția Prestatorului imediat acel bun în aceleași condiții în care au fost predate celelalte bunuri.

Art 47 - (l)Pe toata durata Delegării, Prestatorul va păstră toate bunurile ce i-au fost puse la dispoziție de către Achizitor in stare buna, avand in vedere starea acestora la data intrării in vigoare a Contractului, si in astfel de condiții incat, in măsură ceruta, acestea sa ramana corespunzătoare folosirii in vederea îndeplinirii Serviciului si ținând cont de necesitatea întreținerii periodice , de natura si caracteristicile fiecărui tip de bunuri , de necesitățile legate de Serviciu, precum si de uzura normala, conform Bunei Practici Industriale, cel puțin la nivelul de la data intrării in vigoare a Contractului.

(2)Prestatorul va menține bunurile ce i-au fost puse la dispoziție de către Achizitor in stare corespunzătoare de funcționare si va lua toate masurile necesare astfel incat, la încetarea Delegării, capacitatea Achizitorului (sau a operatorului Serviciului desemnat de acesta) de a furniza Serviciul sa fie cel puțin egala cu cea existenta la data intrării in vigoare a Contractului.

Secțiunea 18. Condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate

Art 48 - Bunurile Proprietate Publică ale Achizitorului date în administrare Prestatorului cât și bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale Achizitorului din fondurile acestuia sau din alte fonduri publice în perioada derulării Contractului, revin de drept Achizitorului, gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea din orice cauză a Contractului. Art. 49 - Bunurile de preluare revin Achizitorului, în măsura în care acesta din urmă și-a manifestat intenția de a prelua aceste bunuri în schimbul plătii/compensatiei convenită de părți, în condițiile legii.

Art 50 - Bunurile proprii ale Prestatorului rămân în proprietatea acestuia. Secțiunea 19. Structura forței de muncă și protecția socială a acesteia Art. 51 - Prestatorul va asigura forța de munca necesara pentru prestarea Serviciului, precum si pregătirea profesionala a salariatilor.

Secțiunea 20. Litigii

Art 52 - (1) Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între aceștia în cadrul

sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

(2) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea, modificarea și încetarea Contractului se soluționează de instanța judecătoreasca competenta, potrivit legii. CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art 53 * Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Art 54 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art 55 - Comunicările dintre părți se pot face și prin adresă, fax, e-mail sau prin alte mijloace de comunicare convenite între părți, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art 56 - Orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a acestui contract.

Art 57 - Prezentul Contract intră în vigoare la data de.................................și a fost încheiat

azi........................................în..............exemplare originale.

Art 58 - Limba care guvernează contractul este limba română.


Achizitor,

Primarul Municipiului Bacau Cosmin Necula


Prestator, Director general


Direcția Arhitect Sef


Director Economic


Director Executiv Adjunct Cristina Bardasu


Director Comercial


Direcția Juridica si Administrație Locala


Director Executiv Ciprian Fantaza


Serviciul Financiar Contabil Sef Serviciu Clementina Vinerica


Director Tehnic


Oficiu Juridic


Unitatea Municipala pentru Monitorizare Isabela Pintilie


Patrimoniu


Anexa nr. 1

Prețul energiei termice

Art.l Preturile locale pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata in sistem


centralizat valabile la data încheierii Contractului sunt:

 • a. ) Preț local pentru agenti economici racordați la rețelele de transport =.........lei/Gcal, excl.

TVA;

 • b. ) Preț local pentru agenti economici racordați la rețelele de distribuție = .........lei/Gcal, excl.

TVA;

 • c. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de transport =...........lei/Gcal,incl

TVA;

 • d. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale punctelor termice =

................ lei/Gcal, inel TVA;

 • e. ) Preț local pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale centralelor termice

de cvartal =......lei/Gcal, inel. TVA;

Art 2 Prețul local de facturare pentru consumatorii casnici alimentați cu energie termica in sistem centralizat in Mun. Bacau valabil la data incheierii Contractului este .............lei/Gcal inel. TVA;

Art. 3 Subvenția unitara suportata de Achizitor pentru consumatorii casnici alimentați cu energie termica in sistem centralizat in Mun. Bacau valabila la data incheierii Contractului este:

 • • pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de transport energie termica =............lei/Gcal,

inel TVA;

 • • pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție energie termica ale punctelor termice

= .......... lei/Gcal, inel TVA;

 • • pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție energie termica ale centralelor

  termice de cvartal «..............lei/Gcal, inel. TVA;

  Achizitor,                                            Prestator,


Primarul Municipiului Bacau                            Director general

Cosmin Necula

Director Economic


Direcția Arhitect Sef Director Executiv Adjunct Cristina Bardasu

Director Comercial

Direcția Juridica si Administrație Locala Director Executiv Ciprian Fantaza

Director Tehnic


Serviciul Financiar Contabil Sef Serviciu

Clementina Vinerica

Oficiu Juridic

Unitatea Municipala pentru Monitorizare Isabela Pintilîe

Patrimoniu