Hotărârea nr. 35/2018

Hotărârea nr.35 din 31.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare – Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire – Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului C1 – Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.


'DacăuHOTĂRÂREA NR. 35 DIN 31.01.2018

privind emiterea acordului solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 si C3 si a autorizației de construire -Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI - Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Crețu Cornelia Sorana, Director General al SC Comcereal SA nr. 17289/ 18.01.2017 prin care solicită emiterea acordului vecinilor în formă autentică pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74;

-Referatul nr. 78026/ 18.01.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune emiterea acordului favorabil solicitat de către d-na Crețu Cornelia Sorana, Director General al SC Comcereal SA;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 683/ 19.01.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 684/ 19.01.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 142/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 143/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile secțiunii I, pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”c” și alin. (3) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificat și completat;

-Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „c”, ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către SC Comcereal SA pentru obținerea autorizației de desființare - Anexe corp C2 și C3 și a autorizației de construire - Imobil spații birouri și locuințe prin modernizare și supraetajare construcție existentă, str. Oituz, nr. 74, din vecinătatea imobilului CI - Centrul Pistruiatul în suprafață construită la sol de 207 mp, nr. cadastral 16513, CF nr. 44954, domeniul public al municipiului Bacău.

ART. 2 - Prezenta constituie ”acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 289 din 12.05.2017, fără vreo altă formalitate.

ART. 3 - Hotărârea va fî comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si SC Comcereal SA.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

V

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIj