Hotărârea nr. 349/2018

Hotărârea nr. 349 din 28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosinţă cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor echipamente medicale.

?? - ■

f/<////

"7/V//.,//<///     ca/a/   //a jftTf/ff.f/fa c/~)

nKKSaKKSSOffiKSaHBKQ

HOTĂRÂREA NR. 349 DIN 28.09.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unor echipamente medicale

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară ia data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 37080/ 05.09.2018 înaintată de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită sprijin pentru dotarea spitalului cu echipamente medicale (ecograf doppler -color, 3 sonde, 3D, tastatura cu posibilitate de rotație; modalități de scanare: 2D, CPA, M-mode, Color Doppler, CW, PW; achiziție in banda larga; printer termic alb-negru; video VHS incorporat, 2 aparate EKG 12 canale, 12 derivații touch screen color, vizualizare 12 derivații, memorie minima a 100 înregistrări și o canapea electrică de examinare cu înălțime variabilă);

-Referatul nr. 37080/ 19.09.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unui ecograf doppler -color, 3 sonde, 3D, tastatura cu posibilitate de rotație; modalități de scanare: 2D, CPA, M-mode, Color Doppler, CW, PW; achiziție in banda larga; printer termic alb-negru; video VHS incorporat, 2 aparate EKG 12 canale, 12 derivații touch screen color, vizualizare 12 derivații, memorie minima a 100 înregistrări și o canapea electrică de examinare cu înălțime variabilă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9501/ 19.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9502/ 19.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1495/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1496/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1497/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr,3, nr. 1498/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1499/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2.146 - 2.157 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile H.C.L. Bacău nr. 236/ 2010 privind aprobarea transferului de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a managementului asistenței medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, conform prevederilor H.G. nr. 529/2.06.2010;

-Prevederile pct. 47 din Anexa 2 la H.G. nr. 529/ 2.06.2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale ia autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 199 (1) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l - Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pentru o perioadă de 7 ani, care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlu gratuit de către Municipiul Bacău către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unui ecograf doppler -color, 3 sonde, 3D, tastatura cu posibilitate de rotație; modalități de scanare: 2D, CP A, M-mode, Color Doppler, CW, PW; achiziție in banda larga; printer termic alb-negru; video VHS incorporat, 2 aparate EKG 12 canale, 12 derivații touch screen color, vizualizare 12 derivații, memorie minima a 100 înregistrări și o canapea electrică de examinare cu înălțime variabilă.

ART.2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală, Direcției Tehnice și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU