Hotărârea nr. 348/2018

Hotărârea nr. 348 din 28.09.2018 privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piaţa Centrală, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.

?/> -

. / l 6W(W(t

(f< fhf


f <<(/ff / /ffHOTĂRÂREA NR. 348 DIN 28.09.2018

privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 71444/ 03.09.2018 al Direcției Piețelor prin care se propune modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9183 din 12.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9184 din 12.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1491/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1492/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1493/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1494/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile punctelor 1 și 7 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 467/ 2017 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; -Prevederile HCL nr. 311/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor, proprietate publică sau privata a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcția Piețelor;

-Prevederile HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică alin. 6 al Capitolului C - Modul de desfășurare al licitației din Anexa nr. 2 - Caietul de sarcini pentru suprafața de teren de 19,08 mp, la HCL nr. 277/ 2018 și va avea următorul cuprins:

’Tasul de licitație este stabilit la minim 5 lei/ mp/ lună”.

ART. 2 - Se modifică Anexa nr. 4 - Caietul de sarcini pentru modulul de 14,47 mp:

  • (1)    Punctul 3 al Capitolului B - Obiectivul urmărit și va avea următorul cuprins: "Produse alimentare și industriale”

  • (2)    Alin. 5 al Capitolului C - Modul de desfășurare al licitației și va avea următorul cuprins:

"Prețul de pornire al licitației este de 30 lei/ mp/ lună, conform pct. 1 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 467/ 2017.”

  • (3)    Alin. 6 al Capitolului C - Modul de desfășurare al licitației și va avea următorul cuprins:

"Pasul de licitație este stabilit la minim 5 lei/ mp/ lună”.

ART. 3 - Se modifică Anexa nr. 5 - Contractul de închiriere:

  • (1)    Art. 1 va avea următorul cuprins:

” Art.l. Obiectul contractului îl constituie închirierea unei suprafețe de teren/ spațiu cu suprafața de................mp , situat/ă in Piața Centrala str. Pieței nr. 1, mun. Bacău, jud.

Bacău, pentru amplasare construcție provizorie pentru alimentație publică, respectiv comercializare produse industriale și alimentare.”

  • (2)    Art. 5 va avea următorul cuprins:

” Art. 5. Chiria se datorează lunar și se va plăti în conformitate cu factura emisă în contul de chirie al proprietarului cu numărul R007TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau la casieria Direcției Piețelor, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare.”

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 277/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ


CIOCODE MI^IAEtA

1                        î-' T--’jT-

** 11 ■ *


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULU ACĂU NICOLAE-OVIDIU POP


A \

N O P..I L»R. VEX l/DS.I-A-2