Hotărârea nr. 345/2018

Hotărârea nr. 345 din 28.09.2018 privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare.

)/> - •

/1 <      //f(t

i/f/f/ /fs/ , zzzvzzz

1^ < z/J//zzz/ ^<fzz/(f/c/f^ft'< f//fff/fff cfâ<t<‘<f‘

HOTĂRÂREA NR. 345 DIN 28.09.2018 privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 35755/21.08.2018 înaintată de Asociația Habitat for Humanity România prin care ne solicită alipirea a două suprafețe de teren pe care le-au primit în folosință gratuită; -Referatul nr. 78352/ 07.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune alipirea a două terenuri în suprafață totală de 9864 mp situate în Bacău, strada Izvoare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9113 din 11.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9114 din 11.09.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1478/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1479/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1480/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1481/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1482/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 879 alin. (1) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 159/2017 privind darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 7864 mp situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Izvoare, fără număr, conform planului de situație, către Asociația Habitat for Humanity România și aprobarea cesionării dreptului de folosință gratuită asupra suprafeței de 2000 mp, stabilit prin HCL nr. 84 din 04.05.2015 de către Asociația Habitat for Humanity Comănești către Asociația Habitat for Humanity România;

-Prevederile HCL nr. 236/ 2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 2000 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 129;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l - Se aprobă alipirea suprafeței de 2000 mp teren situat în Bacău, str. Izvoare nr. 129, cu suprafața de 7864 mp teren situat în Bacău, str. Izvoare nr. 127, date în folosință gratuită către Asociația Habitat for Humanity România conform HCL nr. 159/ 15.05.2017, rezultând o suprafață de 9864 mp teren, potrivit planului de situație - Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2 (1) - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui în fața notarului public actele de alipire ce vor fi încheiate în acest sens.

(2) - Cheltuielile aferente alipirii sunt în sarcina Asociației Habitat for Humanity România.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 236/ 2018.

ARTA - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.5 - Hotărârea va fi comunicată d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și Asociației Habitat for Humanity România.

ART.6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVID1U POPQVlCl

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 345 DIN 28.09.2018

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

STR. IZVOARE NR. 127 ȘI NR. 128DIRECGTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA


jwa Uneau.sir kwmeor. 177^77


SC SCUT SA imobil cu nr cadastral


SC SCUT SA imobil cu nt cadisml 1413/11


. SCSCllTSA imobil cu «.cadastralit~“°MD0NsmucroRSA

“"“Wcuar. cadasiraJ47io«


2000


1336


6528


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘJJ&RISTINA


Alipire Imobil


r

—■ 7

Cc

I 6S26

zl     1