Hotărârea nr. 344/2018

Hotărârea nr. 344 din 28.09.2018 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi a Alianței Liberalilor și Democraților

/r/Y y/)<f

f ////


/ff^/ ^~Y < ca YaY   /Yfutfcf/tfff/ftf

' v/j? .-_:            ■ • t_ _*■      '.-.• . ■                                                  ~vVA'Vit1 IBiMfllMKi&Mhr*'"'~         _                      _ -"- r■ *-

HOTĂRÂREA NR. 344 DIN 28.09.2018

privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Huluță Ghiorghe, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Alianței Liberalilor și Democraților

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Demisia d-lui Gherasim Constantin înregistrată la Consiliul Local Bacău cu nr. 65308/ 17.07.2018;

-Adresa nr. 37634/ 11.09.2018 a Alianței Liberalilor și Democraților prin care comunică supleantul care să fie supus validării în persoana d-lui Huluță Ghiorghe;

-Procesul Verbal nr. 65368/ 13.09.2018 al Comisiei de Validare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 9294/ 13.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 9295/13.09.2018, favorabil;

-Raportul nr. 1477/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre:

-Prevederile art. 6 (2) și art. 7 (1) din Legea nr. 393/ 28.09.2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

-Prevederile art. 100 (33) din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

-Prevederile art. 31 (3) și (5), ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificata și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea nr. 203/ 23.06.2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău,

în baza dispozițiilor art. 36 (9) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Consiliul Local al Municipiului Bacău, validează mandatul de consilier local al d-lui Huluță Ghiorghe, la propunerea Comisiei de Validare, care a examinat legalitatea

alegerii domniei sale la data de 13.09.2018 și figurează ca supleant pe lista Alianței Liberalilor și Democraților.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 23.06.2016 se modifică, în sensul că se numește ca membru al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ” Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică” dl. Huluță Ghiorghe.

Art, 3. — Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată d-lui Huluță Ghiorghe, Secretarului Comisiei de specialitate nr. 3 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.