Hotărârea nr. 343/2018

Hotărârea nr. 343 din 31.08.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Referatul nr. 78343/ 23.08.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8651 din 29.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 8652 din 29.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1472/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1473/31.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1474/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1475/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1476/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice penii u inlocmiiea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 (2) și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din

Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 (1) - Se modifică numerele curente 5862 și 5863 din Anexa la HCL nr. 22/

2018, acestea urmând să aibă acest conținut:

__________r—2______________________________________________________________________________2___________

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act dc proprietate sau alte acte doveditoare

5862

1.6.2

Cl-Ambulatoriu

Bacău, str. Oituz nr. 72,

S constr. la sol =

418mp,

S    desfășurată    =

934mp,

beton + cărămidă,

S+P+l

1958

644.798

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 42/2000

5863

1.6.2

C2 - Pavilion tuberculoză

S constr. la sol =

706mp,

S    desfășurată    =

1912mp,

beton + cărămidă,

S+P+2,

1979

2.917.826

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 42/2000

(2) Modificările prezentate la alin. (1) sunt evidențiate în planul de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor bunuri, cu destinația de parcări:

  • a)    Teren în suprafață de 75 mp, situat în Bacău, str. 22 Decembrie, delimitat conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • b)    Terenuri aflate în vecinătatea Grădiniței „Crai Nou” cu următoarele suprafețe: S3=60mp, S4=115mp, S5=160mp, S6=50mp, S7=65mp, S9=88,4mp, S10=125mp, delimitate conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției .Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE Ș

CIOCODEI MIHĂtl


CONTRASEMNEAZĂ

1 SECRETARUXl MUNICIPIULUI BACĂU NICO^JAE-OVIDIU POPOVICI w

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

564600


564600


564500


564400564500


261


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLA

6-Ț/fe-


________ANEXA NR. 1__

A HOTĂRÂREA NR. 343 DIN 31.08.2018

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Executant: Liviii PAȘCUSeninaturtfsi         CAT

DE

AUTORIZARE


X.PASCU


Data: ausust 2018


Inspector

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

Semnătura si parafa

Data:Nr. cadastral

S uprafata m asurata

Adresa imobilului:

70970

10223 mp

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,______

str. Oituz nr. 72

Cartea Funciara nr.

70970 (41 967)

UAT

Bacău

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie

de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

CC

10223

împrejmuit cu gard de beton

TOTAL

10223

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CIE

418

Ambulatoriu S-ri?-ldin anul 1958. Sconstr.=4l8mp, Scons.desf.= 934 mp

C2

CIE

"06

Pavilion tuberculoza S+P-E2 din anul 1979. Sconstr ~706mp. Scons.desf.=19l2mp

C3

CIE

412

Pavilion pneumologie P-i-2 din anul 1972. Sconstr.=412mp, Scons.desf=1236rap

C4

CIE

156

Punct radiologie Ambularoiu P din anul 1948. Sconstr.=156mp. Scons.desf.=156mp

C5

CAS

4âi

Spălătorie P din anul 1955. Sconstr.—101 mp. Scons.desf. =40Imp

C6

CAS

256

Bloc alimentar P din anul 1900. Sconstr.=256rnp, Scons.desf. =256mp

C7

CAS

145

Clădire administrativa P din anul 1900. Sconstr =145mp. Scons.desf.=l45mp

C8

CIE

17

Morga P din anul 1916. Sconstr.=17mp, Scons.desf.=! "mp

C9

CA

70

Rezervor apa din anul 1990. Sconstr.=70mp, Scons.desf.=70mp

CIO

CIE

58

Corp legătură P din anul 1979. Sconstr.=58mp. Scons.desf. =5 8mp

Cil

CA

/l /!

Atelier întreținere si garaj P din anul 1981. Sconstr.=44rap. Scons.desf. =44mp

Total

2683

Supafata totala rnasurata a imobilului =10223 mp Suprafața din act = 10206 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 343 DIN 31.08.2018


/

PREȘEDINTELE ȘE

CIOCODEIM

\S


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU^RISTINA

|      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOI/AE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 343 DIN 31.08.2018


PLAN DE SITUAI xE (intravilan) SCARA 1:1000


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CRISTINA n