Hotărârea nr. 342/2018

Hotărârea nr. 342 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public ”România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3.HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 35542 din 14.08.2018 înaintată de Asociația Unlimited Connections prin care solicită atribuirea unui teren în suprafață de 640 mp în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare’’;

 • - Referatul nr. 78348/ 29.08.2018 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3 și punerea la dispoziție a terenului în suprafață de 640 mp;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8671/ 29.08.2018;

- Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 8672/ 29.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1468/ 30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1469/31.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1470/ 30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1471/ 30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 15 lit. „a” din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

 • - Prevederile art. 4 lit. „d„ și art. 5 din Legea nr. 120/ 2006 a monumentelor de for public, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b„ si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i„ din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor

  locale, c

  u modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. „a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Unlimited Connections din Bacău, în vederea realizării în comun a monumentului de for public „România Biruitoare” în Parcul Catedralei, B-dul Unirii nr. 3, conform Contractului de Asociere - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău constă în darea în folosință pe perioada realizării lucrărilor de construcție a monumentului de for public „România Biruitoare”, a terenului în suprafață de 640 mp, în Parcul Catedralei, str. B-dul Unirii nr. 3, imobil aparținând domeniului public al municipiului Bacău, parte a CF 72970, nr. cadastral 72970, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. La finalizarea lucrărilor, monumentul de for public intitulat „România Biruitoare”, va fi donat municipiului Bacău, acesta intrând în folosința publică.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Administrarea și inventarierea Patrimoniului.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrarea si inventarierea Patrimoniului si Asociației Unlimited Connections.

5                                                                                                       5                              5

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 31.08.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.__________din____________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula, și

Asociația Unlimited Connections, , cu sediul în Bacău,Str.Salciei nr.l B, având contul nr.R068RZBR0000060018876630 deschis la Raiffeisen Bank, Cod Fiscal 26361483 , reprezentată prin Oana- Elena Radu, având funcția de Vicepreședinte,

Au convenit in temeiul prevederilor:

• Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) Iit”a” si lit’T* si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea realizării monumentului de for public intitulai ”Româiiia biruitoare”;

Municipiul Bacău împuternicește in mod ferm și irevocabil Asociația Unlimited Connections să procedeze la:

 • - obținerea autorizației de construire în numele și pe seama Municipiului Bacău, in vederea realizării monumentului de for public pe suprafața de teren astfel cum a fost evidențiată în planul de situație.

 • - obținerea în prealabil a tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării lucrărilor menționate anterior.

 • - efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea Asociația Unlimited Connections urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către aceasta.

EI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana Ia data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

 • 4.1 Obligațiile Asociația Unlimited Connections sunt următoarele:

 • a) să depună toate diligentele în vederea executării lucrării;

 • b)  să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare amplasate pe domeniul public, inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza terților prin executarea defectuoasă a acestor lucrări.

 • c) Sub rezerva finalizării investiției, conform prevederilor prezentului Asociația Unlimited Connections se angajează, iar Municipiul acceptă, următoarele:

 • (d) să predea terenul pus la dispoziție de municipiul Bacău și investiția, realizată pe acesta, cu documentația aferentă, în baza unui proces verbal de predare -primire;

 • (e) să cedeze Municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra investiției prin încheierea unui contract de donație în formă autentică, urmând ca aceasta să dobândească regim de bun public. Cheltuielile de autentificare aferente contractului de donație vor fi în sarcina Asociația Unlimited Connections.

 • (f) să obțină autorizația de construire în numele și pe seama Municipiului Bacău, in vederea realizării monumentului de for public pe suprafața de teren astfel cum a fost evidențiată în planul de situație.

 • (g) să obțină în prealabil toate avizele și acordurile necesare realizării lucrărilor menționate anterior în numele și pe seama Municipiului Bacău.

 • 4.2 Obligațiile Municipiului Bacău sunt următoarele:

 • a) Municipiul Bacău prin reprezentanți sai legali se obliga ca in termen legal, după data depunerii tuturor documentelor solicitate prin certificatul de urbanism de construire in vederea emiterii autorizației de construire, sa pună la dispoziția Asociația Unlimited Connections autorizația de construire

 • b) Municipiul Bacău se obliga ca odata cu emiterea autorizației de construire sa obțină si sa pună la dispoziția Asociația Unlimited Connections împuternicirile in foma ceruta de lege, pentru ca Asociația Unlimited Connections prin antreprenorul sau, sa execute lucrările in numele Municipiului Bacău.

în conformitate cu precizările mai sus menționate, Municipiul recunoaște dreptul Asociația Unlimited Connections de a folosi terenul public exclusiv în scopul realizării monumentului de for public și a amenajării spațiului în care acesta va fi amplasat.

Acesta din urma se obliga ca la finalizarea lucrărilor sa efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • V. NOTIFICĂRI

 • 5.1 Toate notificările formulate in temeiul sau în legătură cu prezentul vor fi întocmite în scris și vor fi comunicate prin email, fax, curier sau poștă cu confirmare de primire. Notificările vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum și pe cele ale destinatarului, cu menționarea persoanei în atenția căreia sunt transmise.

 • 5.2 Orice comunicare, notificare, declarație, cerere, instrucțiune, sau orice document ce va fi adresat de oricare parte celeilalte va avea forma scrisa și va fi considerat(ă) ca fiind transmis(ă) (i) la data primirii, în cazul în care a fost predată personal, prin poșta, recomandat cu confirmare de primire, sau prin serviciul de curierat, (ii) la data transmiterii, in cazul trimiterii prin fax sau orice alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este considerată prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a tăcut intr-o zi libera sau intr-o zi de sarbatoare legală;

 • 5.3 Dacă oricare dintre Părți își schimbă adresa de corespondența aleasa ori domiciliul sau sediul social, are obligația de a comunica în scris celorlalte părți acest eveniment, iar noua adresă se va considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit regulilor enunțate la alineatul precedent, in caz contrar orice comunicare la adresa declarată de Părți în prezentul rămâne valabilă.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Prezentul încetează in următoarele cazuri:

 • a) imposibilitatea executării lucrării;

 • b) expirarea termenului

 • VII. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art. 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Unlimited Connections isi vor asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării lucrărilor de construire a monumentului de for public „România biruitoare”, va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

 • VIII. FORȚA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea, partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile, necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de Ia cealalta.

Art. 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care îl invoca. Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere

 • IX. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in. legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

MUNICIPIUL BACĂU           ASOCIAȚIA UNLIMITED C0NNECT10NS

Prin: [se va include]                                  Prin: [se va include]______________

DIRECTOR ADJUNCT BARDASU CRISTINA


’ L

[     CONTRASEMNEAZĂ


SECRETA MUNICIPIULUI BACĂU

NIC AE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 342 DIN 31.08.2018

PLAN DE AMPLASAMENT AL MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC „ROMÂNIA BIRUITOARE”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL^E - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA

■>


5162


.-ia

■4


!

,c-paec


S teren = 8.000,00 mp

Terenul (N.C. 5162) se

SVB ARHITECTONIC SRL

BACĂU

J4/1416/2017DIRECTOR:


I                        î

afla in Domeniul Privat


DENUMIRE PROIECT; AMPLASARE MONUMENT ANIVERSAR ” ROMANfA BIRUITOARE"
PLAN DE SITUAȚIE


FAZA PTH


PLANȘA A2