Hotărârea nr. 341/2018

Hotărârea nr. 341 din 31.08.2018 privind prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale.


HOTĂRÂREA NR. 341 DIN 31.08.2018 prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață totală de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului și aprobarea protocolului cadru de colaborare cu SC Fiald Imobiliare SRL în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 33986/ 26.07.2018 și nr. 35933/ 22.08.2018 ale SC Fiald Imobiliare SRL, prin care își exprimă intenția de a construi trei sensuri giratorii, accese auto și pietonale;

-Promisiunea unilaterală de donație a SC Fiald Imobiliare” nr. 1684/ 22.08.2018; -Studiul de impact asupra traficului - Dezvoltare rezidențială Fiald Bacău;

-Referatul comun nr. 78346/ 27.08.2018 al Arhitectului Sef si Direcției de Drumuri

5          3                       3

Publice prin care propune să se ia act de promisiunea unilaterală de donație a SC Fiald Imobiliare SRL;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8605/ 28.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8606/ 28.08.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1463/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1464/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1465/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1466/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1467/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 128 (1) lit. „c” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 5 (2) lit. „g” din OG nr. 71/ 2002 privind organizarea funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat interes local, actualizată;

pe


si de


-Prevederile art. 29 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

-Prevederile art. 863 lit. ”c”, ale art. 1014 și ale art. 2013 - art. 2038 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Rcgulamcntului-cadru dc organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctul 13 și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTARA ȘTE:

ART. 1 - Se ia act de promisiunea unilaterală de donație, formulată de SC Fiald Imobiliare SRL, a terenului în suprafață de 10.804 mp situat în Bacău, str. Tazlăului din suprafața totală de 41.163 mp teren, identificată cu numărul cadastral 84058, necesară construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale, teren identificat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă ca lucrările de construire a sensurilor giratorii să fie executate parțial pe terenurile proprietate publică a municipiului Bacău, în suprafață totală de 354,30 mp.

ART. 3 - Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cadru între Municipiul Bacău și S.C. Fiald Imobiliare S.R.L., conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto și pietonale.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef, Direcția de Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Șef, Direcției Drumuri Publice și SC Fiald Imobiliare SRL Bacău.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU nicolXe-ovidiu POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 341 DIN 31.08.2018

PLAN DE AMPLASAMENTARHITECT ȘEF

DIANA - MIHAELA MARIN


DIRECTOKEXECUTIV

MATEUȚĂ FLORIN

DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU^RISTINA

P.U.Z.


PLAN URBANISTIC ZONAL


STR. TAZLĂULU!, NR. 7D, 7KDRUMURI CE URMEAZĂ A FI CEDATE [PROPRIETATEA FIALDJ

S» 10 804,00 mp

DRUMURI DE ACCES (SENS GIRATORIU -DOMENIUL PUBLIC}

S3 354,30 mp


BARD^ȘU QRISTINA :


SCPRODOMUSSRL BACĂU

J04 / 2337/ 1992


PROIECTAT;

UUMMIMClIUXaMU

DESENAT:

mSL-$EBWBAMH

ȘEF PROIECT:

1BH.MJUHMCÂWMIJ

SCARA

1:1000

GATA

2013


TIPURI DE PROPRIETATE


PLANȘA: i

U4 i

.................1 Q


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 341 DIN 31.08.2018

PROTOCOL DE COLABORARE

Prezenta convenție („Convenția") a fost încheiata astazi _______________2018 („Data

Semnării"), de către si intre:

 • 1) Municipiul Bacău, avand cod de identificare fiscala 4278337, reprezentat legal prin Primar,

dl. COSMIN NECULA (denumit in continuare „Municipiul__________")

și

 • 2) SC FIALD IMOBILIARE S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in mun. Bacău, Strada Calea Moinești, nr. 34, et.l, Județul Bacău, avand numărul de ordine in Registrul Comerțului si CUI RO 18677303, reprezentata legal de FICĂU LAURENȚIU, in calitate de administrator, denumite in continuare individual „Partea" si colectiv „Părțile",

ÎNTRUCÂT:

 • (A)     SC FIALD IMOBILIARE S.R.L va edifica pe terenul proprietate privată din strada Tazlaului 7, un ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII ȘI BIROURI (PATIAL),

r      CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE, cu regim de inaltime P+7E + etaj 8,

V        proiect pentru care urmează a se emite autorizația de construire ;

 • (B)     Dreptul de a construi se acorda cu respectarea prevederilor art. 31A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului fi urbanismul precum si obligațiile care deriva din prevederile Cap. III, Secțiunea 2 "Reguli cu privire la asigurarea acceselor" din Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G. nr. S25/1996, republicată;

 • (C)      Pentru îndeplinirea condițiilor de siguranța a circulației rutiere sipietonale in intersecția

străzilor       soluția       optima       aprobata       prin       PUZ/PUD       este

realizarea unor sensuri giratoriu si practicarea unor treceri de pietoni, intersecțiile urmând a fi semnalizata corespunzător cu indicatoare si marcaje rutiere;

SC FIALD IMOBILIARE S.R.L este de acord sa amenajeze integral pe costul sau sensurile giratorii amplasate pe domeniul public al Municipiului Bacău, conform planșei atașata la prezenta ca ANEXA 1, suportând integral atat costurile proiectării si autorizării proiectului incluzând taxele legale impuse de către autoritari cat si costurile execuției lucrărilor de construire ale obiectivului mai sus menționat si costurile aferente donației;

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZA:

r          1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 1.1 Potrivit termenilor și condițiilor de mai jos Municipiul Bacău împuternicește in mod ferm și irevocabil SC FIALD IMOBILIARE S.R.L să procedeze la:

 • - obținerea autorizației de construire în numele și pe seama Municipiului Bacău, in vederea realizării unor sensuri giratorii si accese auto si pietonale pe suprafețele de teren astfel cum au fost evidențiate în planul de situație întocmit de SC FIALD IMOBILIARE S.R.L ce constituie Anexa 1 la prezentul protocol și face parte integrantă din acesta;

 • - obținerea în prealabil a tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării lucrărilor menționate anterior.

 • - efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea SC FIALD IMOBILIARE S.R.L, urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către acesta;

 • 1.2 In realizarea mandatului de la punctul 1.1, SC FIALD IMOBILIARE S.R.L se obligă prin prezenta să contracteze serviciile unui arhitect de specialitate care sa execute lucrările de proiectare, avizare si autorizare ale sensului giratoriu identificat in planșa atașata

SC FIALD IMOBILIARE S.R.L se obligă să suporte integral taxele legale și costurile lucrărilor de proiectare, avizare și autorizare ale lucrărilor menționate mai sus.

 • 1.3 SC FIALD IMOBILIARE S.R.L se obligă, sa contracteze serviciile unui antreprenor de specialitate care sa execute lucrările de amenajare ale sensului giratoriu, in conformitate cu autorizația de construire obtinuta si furnizata către Municipiul Bacău.

SC FIALD IMOBILIARE S.R.L se obliga sa suporte integral costurile lucrărilor de amenajare ale sensurilor giratorii amplasate pe domeniul public, in intersecția străzilor.

 • 1.4 Municipiul Bacău se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare ale sensului giratoriu să efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • 1.5 în sensul celor de la punctul anterior, SC FIALD IMOBILIARE SRLse obligă să notifice Municipiul Bacău cu privire la finalizarea lucrărilor și necesitatea constituirii unei comisii de recepție a lucrărilor de construcții, constituită din reprezentanți ai Municipiului Bacău si din care va face parte și un reprezentant SC FIALD IMOBILIARE SRL.

De asemenea, SC FIALD IMOBILIARE SRL va comunica comisiei desemnate orice alte documente solicitate din care sa rezulte respectarea întocmai a Autorizației de construire emisă în vederea executării lucrărilor.

 • 1.6 SC FIALD IMOBILIARE SRL declară în mod expres și irevocabil că, deși finanțează integral lucrările de amenajare ale sensului giratoriu amplasat pe domeniul public, rezultatul acestor lucrări va fi proprietatea municipiului Bacău, obiectivul fiind predat integral la finalizarea si recepția lucrărilor de construcție, urmând a intra în domeniul public al municipiului Bacău.

 • 1.7 în vederea executării mandatului de la punctul 1.1, SC FIALD IMOBILIARE SRL poate trata și încheia

orice contract cu oricine pentru executarea lucrărilor, in nume propriu, dar pe seama municipiului Bacău, fixând termenul și prețul în condițiile ce le va crede de cuviință.

 • 1.8 în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului de la punctul 1.1, SC FIALD IMOBILIARE SRL va putea reprezenta municipiul Bacău și ii va putea susține interesele față de organele de administrație publică, responsabile de emiterea avizelor, acordurilor și de emiterea autorizației de construcție și în fața oricăror persoane fizice și juridice.

2. DURATA PROTOCOLULUI

2.1. Prezentul Protocol va înceta atunci când fiecare din Părți își va fi îndeplinit în întregime și în mod corespunzător obligațiile asumate prin acesta, cu privire la realizarea investiției, încheierea contractului de donație prevăzut în formă autentică și predarea investiției către Municipiu

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Obligațiile SC FIALD IMOBILIARE SRL sunt următoarele:

 • a)  să depună toate diligentele în vederea executării lucrării;

 • b) să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare ale sensurilor giratorii amplasate pe domeniul public, inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza terților prin executarea defectuoasă a acestor lucrări.

 • c) Sub rezerva finalizării investiției, conform prevederilor prezentului Protocol, S.C. FIALD IMOBILIARE SRL se angajează, iar Municipiul acceptă, următoarele:

 • (i) să predea terenul pus la dispoziție de municipiul Bacău și investiția , realizată pe acesta, cu documentația aferentă, în baza unui proces verbal de predare -primire;

 • (ii) să cedeze Municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra investiției prin încheierea unui contract de donație în formă autentică, urmând ca aceasta să dobândească regim de drum public. Cheltuielile de autentificare aferente contractului de donație vor fi în sarcina S.C.FIALD IMOBILIARE SRL.

 • 3.2 Obligațiile Municipiului Bacău sunt următoarele:

 • a) Municipiul Bacău prin reprezentanți sai legali se obliga ca in termen legal, după data depunerii tuturor documentelor solicitate prin certificatul de urbanism de construire in vederea emiterii autorizației de construire, sa pună la dispoziția SC FIALD IMOBILIARE S.R.L. autorizația de construire a sensurilor giratorii.

 • b) Municipiul Bacău se obliga ca odata cu emiterea autorizației de construire a sensurilor giratorii sa obțină si sa pună Ia dispoziția SC FIALD IMOBILIARE S.R.L. Împuternicirile in foma ceruta de lege, pentru ca SC FIALD IMOBILIARE S.R.L. prin antreprenorul sau, sa execute lucrările de amenajare a sensurilor giratorii in numele Municipiului Bacău.

în conformitate cu precizările mai sus menționate, Municipiul recunoaște dreptul S.C. FIALD IMOBILIARE de a folosi Terenul Public în suprafață totală de 354,30 mp exclusiv în scopul executării lucrărilor de construire a sensurilor giratorii.

Acesta din urma se obliga ca la finalizarea lucrărilor de amenajare a sensurilor giratorii sa efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • 4. NOTIFICĂRI

  • 4.1 Toate notificările formulate in temeiul sau în legătură cu prezentul Protocol vor fi întocmite în scris și vor ti comunicate prin email, fax, curier sau poștă cu confirmare de primire. Notificările vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum și pe cele ale destinatarului, cu menționarea persoanei în atenția căreia sunt transmise.

  • 4.2  Orice comunicare, notificare, declarație, cerere, instrucțiune, sau orice document ce va 1! adresat de oricare Parte celeilalte va avea forma scrisa și va Ii considerat(ă) ca fiind transmis(ă) (i) la data primirii, în cazul în care a fost predată personaj, prin poșta, recomandat cu confirmare de primire, sau prin serviciul de curierat. (ii) la data transmiterii, in cazul trimiterii prin fax sau orice alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este considerată prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a tăcut intr-o zi libera sau într-o zi de sarbatoare legală;

  • 4.3 Dacă oricare dintre Părți își schimbă adresa de corespondența aleasa ori domiciliul sau sediul social, are obligația de a comunica în scris celorlalte părți acest eveniment, iar noua adresă se va considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit regulilor enunțate la alineatul precedent, in caz contrar orice comunicare la adresa declarată de Părți în prezentul Protocol rămâne valabilă.

5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • 5.1 Prezentul protocol încetează in următoarele cazuri:

 • a) imposibilitatea executării lucrării;

 • b) expirarea termenului protocolului.

6. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 • 6.1  Prezentul Protocol va fi guvernat și interpretat conform legii române.

 • 6.2  Orice litigiu între Părțile acestui Protocol privind încheierea, executarea, interpretarea, valabilitatea și conținutul prezentului Protocol va fi soluționat de către Părți pe cale amiabilă. în cazul in care o astfel de soluționare amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi soluționat de către instanțele române competente.

 • 7. CLAUZE FINALE

  • 7.1 Nici o modificare a prezentului Protocol nu va produce efecte decât dacă este efectuata în scris și semnată de către ambele Părți.

  • 7.2 Protocolul, drepturile și obligațiile conținute în acesta nu vor putea fi transferate către un terț fără a obține în prealabil acordul scris al celelalte părți contractuale, sub sancțiunea încetării protocolului și plății de daune interese.

  • 7.3 Dacă orice prevedere din prezentul Protocol este considerată, indiferent de motive, ilegală, nulă sau inaplicabilă total sau parțial, o astfel de prevedere va fi exclusă din prezentul Protocol fără ca valabilitatea sau aplicabilitatea restului Protocolului să fie afectată iar Părțile vor conveni asupra prevederilor cu caracter de substituire care pot fi puse în aplicare.

  • 7.4 Prezentul protocol a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte si semnate.


SC FIALD IMOBILIARE SRL

Prin: [se va include]

PREȘEpî^E^EâfcpiNȚĂ


r            SEMNEAZĂ

SEC           JNICIPIULUI BACĂU

ZIDIU POPOVICI


ARHITECT ȘEF *

DIANA - MIHAELA MARIN


DIRECTOR .EXECUTIV

MATEUTĂ FLORIN

DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘUCRISTINA