Hotărârea nr. 340/2018

Hotărârea nr. 340 din 31.08.2018 privind pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 340 DIN 31.08.2018 pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 8621 din 28.08.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei Regionale de Apă Bacău SA;

-Adresa nr. 674 din 27.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, înregistrată la Primăria municipiului Bacău sub nr. 36337 din 28.08.2018, însoțită de adresa nr. 9436 din 27.08.2018 a SC Compania Regională de Apă Bacău SA;’

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8622 din 28.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 8623 din 28.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1458/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1459/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1460/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1461/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1462/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 27 alin.(3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciilie comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 2 pct.6 din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

-Dispozițiile art. 1 din Anexa lc la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Amendamentul formulat de către doamna Consilier Breahnă- Pravăț Ionela-Cristina, amendament aprobat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.”c” și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se aprobă Scrisoarea de Așteptări privind Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul Economic al S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA potrivit Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 340 DIN 31.08.2018

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, DIRECTORUL GENERAL SI DIRECTORUL ECONOMIC AL COMPANIEI REGIONALE DE APĂ BACĂU SA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT U.M.M.

Cons. Isabela Pintilie

Scrisoare de așteptări

privind Consiliul de Administrație , Directorul General si Directorul Economic al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

întocmită in conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprima așteptările actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. in ceea ce privește administrarea societății privind asigurarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

Domeniul de activitate al Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum și colectarea, transportul si epurarea apelor uzate și pluviale.

Compania Regionala de Apa Bacau deține licența clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare cu numărul 3550 din 21.01.2016, acordata de către A.N.R.S.C. pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare , devenind unitate specializată pe raza municipiului Bacau, precum și în alte localitati.

Pe lângă activitatea principală, compania desfășoară și alte servicii conexe.

 • -   7732- Activitati de închiriere si leasing cu mașini si echipamente pentru construcții ;

 • -   7712- Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;

7711 -Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare ;

 • -   7120- Activitati de testări si analize tehnice ;

 • -   4941 - Transporturi rutiere de mărfuri ;

 • -   4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.4521 *;

 • -   4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții ;

4322 -Lucrări de instalații sanitare , de încălzire si de aer condiționat ;

3700-Colectarea si epurarea apeior uzate ;

3511 - Producția de energie eiectrica ;

3320 - instalarea mașinilor si echipamentelor industriale ;

-  3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice ;

2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură , verificare , control . navigație .

Structura actionariatului Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.

Compania Regionala de Apa Bacau a fost a fost înființată prin fuziunea dintre S.C. CAB S.A. si S.C. APA SERV S.A. , conform sentinței civile nr. 347/20.09.2010 a Tribunalului Bacau .

Participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:

 • 1. Municipiul Bacău deține un număr de 1 235 000 acțiuni, numerotate de la 1 la. 1.235.000 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 37.823,08 lei si aport in natura in valoare de 12.312.176,92 lei, reprezentând 51,35739 % din capitalul social ; Aportui in natura este reprezenta! de 12.312.176,92 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societății.

 • 2. Județul Bacau deține un număr de 1.101.993 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.101.993 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.485.211 lei si aport in natura in valoare de 3.534.719 lei , reprezentând 45,82625 % din capitalul social . Aportul in natura este reprezentat de 3.534.719 lei transferat automat si irevocabil in patrimoniul Societății ;

 • 3. Municipiul Moinesti deține un număr de 1.974 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.974 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 19.740,00 lei , reprezentând 0,08209 % din capitalul social ;

 • 4. Orașul Darmanesti deține un număr de 3.832 acțiuni, numerotate de la 1 la 3.832 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 38.320,00 lei, reprezentând 0,15935 % din capitalul social ;

 • 5. Comuna Agas deține un număr de 1.837 acțiuni, numerotate de la 1 ia 1.837 inciusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 18.370,00 lei , reprezentând 0,07639 % din capitalul social;

 • 6. Comuna Balcani deține un număr de 2.141 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.141 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 21.410,00 lei , reprezentând 0,08903 % din capitalul social ;

 • 7. Comuna Beresti Tazlau deține un număr de 1.551 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.551 inciusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 15.510,00 lei , reprezentând 0,06450 % din capitalul social;

 • 8. Comuna Berzunti deține un număr de 1.425 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.425 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 14.250,00 lei , reprezentând 0,05926 % din capitalul social ;

 • 9. Comuna Brusturoasa deține un număr de 934 acțiuni, numerotate de la 1 la 934 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 9.340,00 lei , reprezentând 0,03884 % din capitalul social;

 • 10. Comuna Casin deține un număr de 1.065 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.065 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.650,00 lei , reprezentând 0,04429 % din capitalul social ;

 • 11. Comuna Colonesti deține un număr de 556 acțiuni, numerotate de la 1 la 556 inciusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 5.560,00 lei , reprezentând 0,02312 % din capitalul social ;

 • 12. Comuna Corbasca deține un număr de 1.420 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.420 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 14.200,00 lei , reprezentând 0,05905 % din capitalul social;

 • 13. Comuna Cotofanesti deține un număr de 859 acțiuni, numerotate de la 1 la 859 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 8.590,00 lei , reprezentând 0,03572 % din capitalul social;

 • 14. Comuna Damîenesti deține un număr de 437 acțiuni, numerotate de la 1 la 437 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 4.370,00 lei , reprezentând 0,01817 % din capitalul social;

 • 15. Comuna Dealu Morii deține un număr de 848 acțiuni, numerotate de la 1 la 848 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 8.480,00 lei , reprezentând 0,03526 % din capitalul social;

 • 16. Comuna Dofteana deține un număr de 2.967 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.967 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 29.670,00 lei , reprezentând 0,12338 % din capitalul social;

 • 17. Comuna Faraoani deține un număr de 1.553 acțiuni, numerotate de ia 1 la 1.553 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 15.530,00 lei , reprezentând 0,06458 % din capitalul social;

 • 18. Comuna Filipesti deține un număr de 1.271 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.271 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 12.710,00 lei , reprezentând 0,05285 % din capitalul social;

 • 19. Comuna Gaiceanca deține un număr de 844 acțiuni, numerotate de la 1 la 844 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 8.440,00 lei , reprezentând 0,03510 % din capitalul social;

 • 20. Comuna Hemeiusi deține un număr de 1.004 acțiuni, numerotate de la 1 ia 1.004 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.040,00 lei , reprezentând 0,04175 % din capitalul social ;

 • 21. Comuna Izvoru Berheciului deține un număr de 494 acțiuni, numerotate de la 1 la 494 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 4.940,00 lei , reprezentând 0,02054 % din capitalul social ;

 • 22. Comuna Letea Veche deține un număr de 1.341 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.341 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 13.410,00 lei , reprezentând 0,05577 % din capitalul social ;

 • 23. Comuna Lipova deține un număr de 785 acțiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei, reprezentând 0,03264 % din capitalul social ;

 • 24. Comuna Manastirea Casin deține un număr de 1.495 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.495 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 14.950,00 lei , reprezentând 0,06217 % din capitalul social;

 • 25. Comuna Motoseni deține un număr de 1.070 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.070 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.700,00 lei , reprezentând 0,04450 % din capitalul social ;

 • 26. Comuna Nicolae Balcescu deține un număr de 2.478 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.478 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 24.780 lei , reprezentând 0,10305 % din capitalul social;

 • 27. Comuna Palanca deține un număr de 1.001 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.001 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.010,00 lei, reprezentând 0,04163 % din capitalul social;

 • 28. Comuna Parincea deține un număr de 1.056 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.056 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.560,00 lei , reprezentând 0,04391 % din capitalul social;

 • 29. Comuna Pirgaresti deține un număr de 1.287 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.287 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 12.870.00 lei , reprezentând 0,05352 % din capitalul social;

 • 30. Comuna Plopana deține un număr de 864 acțiuni, numerotate de la 1 la 864 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 8.640,00 lei , reprezentând 0,03593 % din capitalul social;

31 .Comuna Poduri deține un număr de 2.200 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.200 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 22.000,00 lei , reprezentând 0,09149 % din capitalul social;

 • 32. Comuna Racaciuni deține un număr de 2.131 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.131 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 21.310,00 lei, reprezentând 0,08862 % din capitalul social;

 • 33. Comuna Rachitoasa deține un număr de 1.417 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.417 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 14.170,00 lei , reprezentând 0,05893 % din capitalul social;

 • 34. Comuna Sarata deține un număr de 566 acțiuni, numerotate de la 1 la 566 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 5.660,00 lei , reprezentând 0,02354 % din capitalul social;

 • 35. Comuna Sanduleni deține un număr de 1.145 acțiuni, numerotate de la 1 la

 • I. 145 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de

 • II. 450,00 lei, reprezentând 0,04761 % din capitalul social;

 • 36. Comuna Scorteni deține un număr de 852 acțiuni, numerotate de la 1 la 852 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 8.520,00 lei reprezentând 0,03543 % din capitalul social;

 • 37. Comuna Secuieni deține un număr de 770 acțiuni, numerotate de la 1 la 770 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.700,00 lei , reprezentând 0,03202 % din capitalul social ;

 • 38. Comuna Solont deține un număr de 1.067 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.067 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 10.670,00 lei , reprezentând 0,04437 % din capitalul social;

 • 39. Comuna Stanisesti deține un număr de 1.273 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.273 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 12.730,00 lei , reprezentând 0,05294 % din capitalul social ;

 • 40. Comuna Ștefan cel Mare deține un număr de 1.142 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.412 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 11.420,00 lei , reprezentând 0,04749 % din capitalul social;

 • 41. Comuna Strugari deține un număr de 705 acțiuni, numerotate de la 1 la 705 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.050,00 lei , reprezentând 0,02932 % din capitalul social;

 • 42. Comuna Tatarasti deține un număr de 561 acțiuni, numerotate de la 1 la 561 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 5.610,00 lei , reprezentând 0.02333 % din capitalul social;

 • 43. Comuna Targu Trotus deține un număr de 1.428 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.428 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 14.280,00 lei, reprezentând 0,05938 % din capitalul social;

 • 44. Comuna Traian deține un număr de 701 acțiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei, reprezentând 0,02915 % din capitalul social;

 • 45. Comuna Ungureni deține un număr de 993 acțiuni, numerotate de la 1 la 993 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 9.930,00 iei, reprezentând 0,04129 % din capitalul social;

 • 46. Comuna Vultureni deține un număr de 625 acțiuni, numerotate de la 1 la 625 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 6.250,00 lei, reprezentând 0,02599 % din capitalul social;

 • 47. Orașul Tg. Ocna deține un număr de 3.606 acțiuni, numerotate de la 1 la 3.606 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoare de 36.060.00 lei , reprezentând 0,14996 % din capitalul social;

 • 48. Comuna Ardeoani deține un număr de 701 acțiuni, numerotate de la 1 la 701 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.010,00 lei, reprezentând 0,02915 % din capitalul social;

 • 49. Comuna Magiresti deține un număr de 1.279 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.279 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 12.790,00 lei , reprezentând 0,05319 % din capitalul social;

 • 50. Comuna Mărgineni deține un număr de 2.403 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.403 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 24.030,00 lei, reprezentând 0,09993 % din capitalul social;

 • 51. Comuna Prăjești deține un număr de 651 acțiuni, numerotate de la 1 la 651 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 6.510,00 lei, reprezentând 0,02707 % din capitalul social ;

 • 52. Comuna Buciumi deține un număr de 785 acțiuni, numerotate de la 1 la 785 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 7.850,00 lei , reprezentând 0,03264 % din capitalul social;

53.Orașul Buhusî deține un număr de 2.174 acțiuni, numerotate de la 1 la 2.174 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 21.740,00 lei , reprezentând 0,09041 % din capitalul social ;

 • 54. Comuna Birsanesti deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10

inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 55. Comuna Blagesti deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând

  0,00042 % din capitalul social ;

  deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei ,


 • 56. Comuna Caiuti

integral plătite reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 57. Comuna Cleja deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 58. Comuna Girleni deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 59. Comuna Gioseni deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la \1 la 10 inclusiv, integral plătite, reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 60. Comuna Gura Văii deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând

  0,00042 % din capitalul social ;

  deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei ,


 • 61. Comuna Livezi

integrai plătite reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 62. Comuna Luizi Calugara deține un număr de 10 acțiuni, numerotate

de la 1 la 10 inclusiv , integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei, reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 63. Comuna Orbeni deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1

la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei, reprezentând 0,00042 % din capitalul social;

 • 64. Comuna Pirjoi deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1

la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei, reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 65. Comuna Racova deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportui in numerar in vaioarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 66. Comuna Saucesti deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la

1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social ;

 • 67. Comuna Tamasi deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1

la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social;

 • 68. Comuna Valea Seaca deține un număr de 10 acțiuni, numerotate

de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportul in numerar în valoarea de 100 lei, reprezentând 0,00042 % din capitalul social;

 • 69. Comuna Zemes deține un număr de 10 acțiuni, numerotate de la 1 la 10 inclusiv, integral plătite , reprezentând aportui in numerar in valoarea de 100 lei , reprezentând 0,00042 % din capitalul social.

Mențiunea privind incadrarea întreprinderii publice in una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice , respectiv comercial , de monopol reglementat sau serviciu public :

Compania de Regionala de Apa Bacau S.A. se incadreaza in categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilitati publice.

Pachetul legislativ care guvernează funcționarea societății este compus din:

 • -  LEGEA nr. 31/1990 privind societățile comerciale

 • -  LEGEA nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

 • -  LEGEA nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

 • -  O.U .G nr. 109/2009 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

 • -  ORDINUL nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

ORDINUL ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ORDINUL ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

 • -  LEGEA nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice

H.G. nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populație,instituții publice si agenti economici

ORDINUL MLPAT nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populație, instituții publice sl agenti economici

 • -  O.G. nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

 • -  LEGEA nr. 171/1997 privind aprobarea Pianului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a Il-a Apa

 • -  O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Romane" (Tarife apa bruta)

 • -  LEGEA nr. 107/1996. Legea apelor

Obiectul obligației si angajamentul autoritatii publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plata a obligației :

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se infiinteaza, se organizează si se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, in funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localităților, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

In organizarea, funcționarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizeaza satisfacerea cât mai completa a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, intarirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităților locale, precum si dezvoltarea durabila a unităților administrativ-teritoriale.

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. isi asuma răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, sub controlul Autoritatii delegante, in condițiile si termenii contractului de delegare si in conformitate cu normele legale si de reglementare aplicabile.

Potrivit aceluiași Contract de delegare, Autoritatea deleganta are si următoarele drepturi:

 • -  de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • -  de a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activitati atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respective activitate;

 • -   de a contracta si garanta, in condițiile legii, imprumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferenta serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

 • -  de a aproba structura si ajustările de tarife propuse de Operator, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Autoritatea deleganta este autorizata sa acorde subvenții Operatorului in următoarele cazuri:

atunci când Autoritatea deleganta impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării;

atunci când prestarea serviciului public necesita investiții care, ținând cont in special de numărul utilizatorilor si totalui investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a utilizatorilor.

Subvențiile nu vor fi acordate decât in cazul in care sunt permise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Printre alte obligații ale Autorității delegante menționam:

 • -  menținerea fondului IID (Fondul de întreținere, înlocuire si dezvoltare);

realizarea demersurilor necesare pentru indeplinirea prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar si garanție încheiat cu Ministerul Finanțelor Publice;

 • -  contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unitatii administrative teritoriale; prevederea si constituirea in bugetul propriu de surse de finanțare pentru plata

obligațiilor ce ii revin in constituirea fondului IID.

Așteptări in ceea ce privește politica de dividende / varsaminte din profitul net aplicabila intreprinderii publice:

Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, destinațiile repartizării profitului sunt:

 • a)  rezerve legale;

 • b)  alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege;

 • c)  acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

c.1. constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

 • d)  alte repartizări prevăzute de lege;

 • e)   participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercițiul financiar de referința;

 • f)  minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

 • g)   profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează ia alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare.

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare” (art. 23 alin. 3 din Actul Constitutiv).

Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe (art. 1, al. c1 din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome).

Așteptări privind politica de investiții aplicabila întreprinderii publice :

Planul de investiții pe termen lung 2014-2037, cuprinde investițiile necesare pentru conformarea țintelor stabilite prin directivele europene pentru apa si apa uzata, respectiv:

Directiva nr. 91/27/CEE

Directiva 98/83/CE

In anii anteriori aderării României la UE, au fost derulate mai multe programe vizând imbunatatirea infrastructurii specifice de apa si canalizare.

Principalul instrument de finanțare a înnoirii si dezvoltării infrastructurii de apa si canalizare înainte de aderarea României la UE a fost insa ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare). Municipii si localitati importante din 29 de județe ale tarii au beneficiat de aceste programe, realizând investiții semnificative in infrastructura de apa si in mod special in cea de canalizare.

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 prin programul POIM vizeaza cu prioritate consolidarea si extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Prin Programul Operațional Infrastructura Mare- Obiectiv specific 3.2 2 se vor promova acțiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apa si apa uzata si care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA si POS Mediu 2007-2013.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE);

ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. si serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in condiții de siguranța si protecție a sanatatii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întreținere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, Operatorul si unitatea administrativ-teritoriaia care realizează proiecte cu asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de imprumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgenta sa constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe intreaga perioada de viata a investiției.

Unitatea administrativ-teritoriaia contribuie la Fondul IID cu sume încasate in bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

 • a) varsamintele din profitul net de la regia autonoma de interes local sau județean care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

 • b) dividendele de la societatea comerciala cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

 • c) redeventa aferenta bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene. In cazul in care împrumutatul este unitatea administrativ-teritoriaia, redeventa anuala va fi stabilita la un nivel care sa acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritoriaia;

 • d) impozitul pe profit plătit de operator unitatii administrativ-teritoriale;

 • e) dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID;

 • f) TVA-ul plătit din Fondul IID si recuperat ulterior de la bugetul de stat, in maximum 30 de zile lucratoare.

Operatorul/unitatea administrativ-teritoriaia care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID in următoarea ordine de priorități pentru:

 • a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

 • b) plata serviciului datoriei publice locale constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritoriaia, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

bA1) plata serviciului datoriei constând in rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operalorul/operatorul regional, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiază de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;

 • c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziție sau producție a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenta tehnica nerambursabila din partea Uniunii Europene daca autoritatea responsabila executa pregătirea terenului si a lucrărilor de construcție pe cont propriu, cheltuielile cu achiziția sau inchirierea altor active care sunt considerate neeiigibile, inchirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcționarea unitatii de implementare a proiectului, precum si pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;

 • d) întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau in concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare si întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinantatoare;

 • e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcție, întreținerii, înlocuirii si dezvoltării activelor realizate cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare si întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinantatoare;

Dezideratele autoritatii publice tutelare si ale acționarilor cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale întreprinderii publice ;

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale Companiei Regionale de Apa Bacau S.A. si Autoritatea publica tutelara si acționari se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a prevederilor Actului constitutiv al Companiei.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publica tutelara, acționari si întreprinderea publica se va face periodic, vizând in principal, dar fara a se limita la gradul de indeplininire a obiectivelor si la evoluția indicatorilor de performanta.

In cazul imposibilității / abaterii de la îndeplinirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta stabiliți in contractele de mandat, membrii Consiliului de administrație au obligația de a notifica in scris autoritatea publica tutelara si acționarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea si impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanta.

Cadrul instituțional

Pentru atingerea obiectivelor de mediu si operaționale la nivel național si local, fostele "regii de apa s-au reorganizat in societăți comerciale avand capital integral apartinand UAT'care au devenit acționarii societății create. Alături de acționarii societății au venit si alte UAT-uri care au aderat la Asociația de Dezvoltarea Intercomunitara a Județului Bacau (ADIB) . Diferența dintre cele doua tipuri de acționari consta in principal in faptul ca acționarii societății voteaza proporțional cu numărul de acțiuni deținute, iar membrii ADIB au un vot fiecare, indiferent de marimea localității.

Relațiile Companiei Regionale de Apa Bacau cu asociații sai sunt cuprinse in actul constitutiv al societății.

Relațiile operatorului cu membrii asociației sunt descrise in cadrul Contractului de Delegare.

Contractul de Delegare

Compania Regionala de Apa Bacau S.A a incheiat la 29.11.2010 cu 20 dintre autoritatile locale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau , Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare. Ulterior au mai aderat la acest contract si alte UAT-uri.

Acest Contract de Delegare este avizat de Ministerul Mediului si de Uniunea Europeană in cadrul Programului finanțat din Fonduri de Coeziune și care are drept scop stabilirea cadrului desfășurării activitatii operatorului regional, astfel incat sa se respecte condițiile minim impuse in vederea îndeplinirii tuturor normelor prevăzute de Comisia Europeana in domeniul apei si al apei uzate, legate in principal de: asigurarea calității și disponibilității serviciilor de furnizare a apei, în concordanță cu principiile de eficiență maximă a costurilor, calității în operare și suportabilîtății populației, politica de investiții, politica de tarifare etc.

Consiliul de Administrație

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății a numit Consiliul de Administrație al societății.

Consiliul de Administrație este compus din 5 membri si este condus de un președinte ales de plenul consiliului din rândul membrilor sai. Membrii consiliului au fost numiți la recomandarea Comitetului de nominalizare care a avut la baza selecția efectuata de un expert independent specializat in recrutarea de resurse umane. Acest consiliu isi desfasoara activitatea in baza Actului Constitutiv si a Regulamentului propriu de organizare si funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislației in vigoare si prin care Consiliul de Administrație are in responsabilitate administrarea societății.

Secretariatul Consiliului de Administrație este asigurat de către o persoana din cadrul societății desemnata de către președintele consiliului.

1 Unitati Administrativ Teritoriale

Atribuțiile Consiliului de Administrație privind administrarea societății sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate si dezvoltare a societății a obiectivelor pentru directorii societății, urmărirea si evaluarea activitatii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv, a planului de management al acestora. Consiliul de Administrație are in secundar si unele atribuții care pot fi delegate directorului general.

Consiliul de Administrație are următoarele competente de baza :

 • 1.  propune structura organizatorică a societății (ROF);

 • 2.  pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;

 • 3.  duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

 • 4.  asigură gestionarea și coordonarea societății;

 • 5.  prezintă adunării generale a acționarilor, situația economică și financiară a societății, precum și raportul de activitate anual;

 • 6.  aprobă regulamentul intern al societății;

 • 7.  supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar, raportul cu privire la situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul în curs;

 • 8.  convoacă adunările generale extraordinare ale acționarilor, ori de câte ori este nevoie;

 • 9.  avizeaza programele de dezvoltare si investiții;

 • 10. aproba programul anual de reparații curente si capitale ;

 • 11. mandatează negocierea contractului colectiv de muncă;

 • 12. propune și aprobă tarife pentru alte servicii prestate de către societate, altele decât apa potabila si canal - epurare ;

 • 13. aprobă scoaterea din funcțiune si casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, care nu sunt de natura domeniului public , conform legislației in vigoare ;

 • 14. propune Adunării generale a acționarilor membrii Consiliului de administrație, cu selectarea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație;

 • 15. poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;

 • 16. aprobă efectuarea selecției candidaților propuși pentru funcțiile de administratori de către un expert independent persoană fizică/juridică specializată în recrutarea resurselor umane;

 • 17. elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație;

 • 18. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru numirea unor noi administratori, în situația în care planul de administrare revizuit nu e aprobat de Adunarea generală a acționarilor;

 • 19. prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

 • 20. analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;

 • 21. aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; poate numi un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație; are atribuție de evaluare a activității Directorului General;

 • 22. stabilește remunerația Directorului General;

 • 23. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

 • 24. Consiliul de administrație deleagă conducerea sociatății către un director general.

Sistemul de scopuri si obiective ale Companiei

Sistemul de scopuri se definește ca având ia bază gestionarea responsabilă și optimală atât pe termen mediu și pe termen lung a resurselor de apă ceea ce impune, în mod evident următoarele:

 • -  dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operațional) pertinent, eficient, profesional;

 • -  menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE în domeniu;

 • -   realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;

 • -  aproprierea permanentă și anticiparea cerințelor consumatorilor în paralel cu declanșarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privind importanța, necesitatea și utilitatea protejării resurselor de apă și implicit, a factorilor

de mediu.

Obiective strategice

Pentru realizarea misiunii sale, Compania Regionala de Apa Bacau SA. îsi propune următoarele obiective strategice:

Eficienta economica

 • *  Optimizarea permanenta a costurilor de producției de logistica astfel încât atingerea performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

 • •  Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât sa se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare si dezvoltare, conform principiului eficientei costului si a calitatii maxime în funcționare, luând în considerare si gradul de suportabilitate al populației;

Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor

 • *  Modernizarea, extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, în beneficiul populației si al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de Delegare, inclusiv sprijinirea de către operator a autorităților locale în vederea îmbunătățiri calității serviciului delegate.

3 Asigurarea dezvoltării durabile si creșterea flexibilitaii organizației;

3 Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii către client;

8 îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

 • •  Preocuparea permanenta pentru creșterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de acțiunile întreprinse;

 • *   îmbunatatirea calitatii vieții populației care trăiește în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila si canalizare la nivelul standardelor europene;

3 Informarea eficienta a utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional de apa ;

 • •  Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversării anumitor substanțe in mediul natural;

Competenta profesionala

’ Creșterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societtii;

3 Instruirea permanenta a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

3 Crearea unui mediu favorabil învățării în companie si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale si de training.

Grija pentru mediu

8 Gestionarea raționala a resurselor naturale;

8 Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

3 Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene;

3 Implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor.

Grija pentru sanatatea populației

 • •  Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate.

Obiectivele activităților de bază și ale activităților conexe din cadrul Companiei sunt:

 • -  creșterea cotei de piață a Companiei Regionale de Apa Bacau SA și, în consecință, a numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și de canalizare;

 • -  întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea Companiei Regionale de Apa Bacau SA, prin extinderea rețelelor în actualele localități deservite și în unele localități în care sistemul este sau poate fi eficientizat cu investiții acceptabile;

 • -   satisfacerea clienților prin îmbunătățirea calității lucrărilor executate și a serviciilor furnizate de către Compania Regionala de Apa Bacau SA;

 • -   monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea apei și a mediului precum și a unor activități care pot influența parametrii de calitate ai mediului;

alinierea la Directivele UE managementul calității și protecției mediului;

 • -  reducerea pierderilor specifice de apă și optimizarea consumurilor de materii prime, materiale și energie;

Obiective si criterii de performanta

Planul de Administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanta, respectiv:

 • •   îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat si Bugetul asigurărilor sociale de stat si fonduri speciale

 • •   îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrtiv Teritoriale cuprinse in Contractul de Delegare

 • •   Rambursarea creditului BERD (a ratelor si comisioanelor), potrivit graficului de plăti Alături de obiectivele de mai sus se asteapta îndeplinirea unei serie de criterii de

performanta in măsură sa asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale companiei, după cum

urmeaza:

 • •   Cifra de afaceri

 • •   Productivitatea muncii (Producție valorica facturata / nr. mediu de salariati)

9 Gradul de încasare

 • •   Soluționarea cererilor clientiior

Principiile directoare privind administrarea Societății în intervalul 2018-2022, obiectivele fundamentale, tintele de performantă si prioritățile strategice prevăzute in Planul de Administrare, se constituie în standarde de performantă obligatorii pentru membri consiliului de administrație a societății, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a Companiei Regionale de Apa Bacau SA.

Planul de administrare vizeaza consolidarea Companiei Regionale de Apa Bacau S.A.fprin procesul de extindere in localitățile din Contractul de Delegare) si pastrarea competitivității la nivel național în ceea ce privește calitatea serviciilor de apa si canalizare, performantele financiare si nivelul investitional.

Planul de administrare se va interpreta in corelare cu prevederile legislative aplicabile domeniului de activitate al societății cu Regulamentul consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru întreaga arie a delegării, cu prevederile Contractului de delegare al Companiei Regionale de Apa Bacau , precum si cu prevederile noilor Contracte de finanțare ce se vor încheia odata cu derularea noului Program de Investiții cu instituțiile abilitate.

Procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație , Directorului Economic si Directorului General al Companiei Regionale de Apa Bacau trebuie sa aiba la baza anumite criterii.

Astfel, o serie de criierii minime sunt absolut necesare de îndeplinit si anume:

1. Cerințe generale:

 • -  Studii superioare atestate prin diploma de licența;

 • -  Minimum 10 ani vechime in munca, din care minimum 5 ani experiența in funcții de conducere/coordonare proiecte de infrastructura tehnico edilitară, dobândita in companii, unitati administrativ teritoriale si structuri asociate acestora sau unitati/autoritati de implementare;

 • -   Cunoștințe in domeniul infrastructurii tehnico edilitare;

 • -  Cunoașterea legislației specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;

 • -  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberata de medicina muncii;

 • -   Candidatul sa nu se afle intr-una din situațiile prevăzute de art 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupție, precum si cele referitoare la conflictul de interese -declarație pe propria răspundere;

 • -  Candidatii nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

 • -   Cazier judiciar si cazier fiscal.

2. Competente:

 • -  Competente de management, etica si integritate, gândire strategica, planificare si organizare si capacitatea de a lua decizii;

 • -  Capacitate de decizie, analiza si comunicare (verbal si scris).

3. Cerințe comune:

 • -   Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

 • -  Cunoștințe în domeniul derulării proiectelor finanțate din fonduri europene constituie un avantaj;

AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚE1

CORPORATIVE

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere;

 • 1. Profesionalismul. Toate atribuțiile de serviciu care revin directorului si administratorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

 • 2. Imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia directorul si administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

 • 3. Integritate morală, principiu conform căruia directorilor si administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o are;

 • 4. Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia directorul si administratorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • 5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia directorul si administratorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

o. Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de dîrectoriso administratori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

7. Confidențialitatea, principiu conform căruia directorul si administratorii trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

In privința guvernantei corporative, acționarii si autoritatea publica tutelara asteapta ca directorul general, directorul economic și membrii Consiliului de Administrație să inițieze si sa finalizeze demersul de imbunatatire a sistemului informatic integrat.

In egala măsură, tot in sensul asigurării guvernantei corporative a societății, acționarii asteapta ca, pana la finele mandatului, administratorii sa finalizeze implementarea sistemelor de management prin obiective si de management al performantei, sisteme care permit trasabilitatea performantei individuale si de grup si responsabilizeaza fiecare angajat in sensul contribuirii la atingerea obiectivelor societății, securizând astfel in buna măsură rezultatele societății.

Controlul intern este un proces la care participa tot personalul societății, inclusiv directorul general, directorul economic și memmbrli Consiliului de Administrație, conceput sa furnizeze o asigurare rezonabila privind realizarea următoarelor obiective:

 • a) desfasurarea activitatii in condiții de eficienta si rentabilitate;

 • b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societății;

 • c) furnizarea unor informații corecte, relevante, complete si oportune structurilor implicate in luarea deciziilor in cadrul societăților si utilizatorilor externi ai informațiilor;

 • d) protejarea patrimoniului;

 • e) conformitatea activitatii societății cu reglementările legale in vigoare, politica si procedurile Societății.

In vederea indeplinirii acestor obiective, societatea elaborează si revizuiește periodic Politica de control intern pentru ca aceasta sa corespunda necesităților si evoluției societății. Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, care implica analize independente si regulate, evaluări ale eficacității sistemului si, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficientelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate in mod direct Consiliului de Administrație si comitetelor specializate.

In vederea asigurării unei culturi de etica si conformitate si a unui sistem de guvernanta adecvat, a promovării valorilor si principiilor care asigura o buna conduita in relație cu toate părțile interesate si pastrarea unei bune reputații pe piața, membrii organului de conducere vor trebui sa asigure îndeplinirea permanenta a următoarelor cerințe:

deținerea de competenta si experiența profesionala, precum si o buna reputație si integritate pe tot parcursul deținerii funcției;

asigurarea cerințelor guvernantei corporative: structura organizatorica transparenta si adecvata, alocarea adecvata si separarea corespunzătoare a responsabilităților, administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informațiilor, aplicarea unor proceduri operaționale solide care sa împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;

menținerea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul entitatii reglementate in vederea prevenirii apariției conflictelor de interese (Cod de Etica, Politica privind administrarea conflictelor de interese);

îndeplinirea cerințelor de competenta si onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;

menținerea nivelului de competenta relevat in matricea de competente a Consiliului de Administrație la momentul nominalizării, relevat in evaluarea anuala a nivelului de competenta individuala a membrilor consiliului de administrație;

cunoașterea, respectarea sî aplicarea cu profesionalism a legislației specifice societății, strategia si politicile societății, Codul de etica, normele, procedurile, acordurile si convențiile care reglementează activitatea:

nedepasirea numărului maxim de mandate de administrator prevăzut de OUG 109/2011, in societăți sau întreprinderi publice cu sediul in România care pot fi exercitate concomitant si alocarea de timp suficient pentru îndeplinirea responsabilităților;

evitarea conflictelor de interese (sa se asigure in permanenta ca interesele lor personale sau profesionale -bdirecte sau indirecte - nu sunt in conflict cu interesele societății si sa se asigure ca procedurile si controalele implementate la nivelul societății sunt adecvate pentru identificarea, raportarea si gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale si potențiale);

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic al companiei sunt responsabili si pentru stabilirea si revizuirea principiilor cadrului de administrare a activitatii si a valorilor corporative ale instituției, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etica si conduita.

Codul de Etica definește idealurile, valorile si principiile pe care angajatii le respecta si le aplica in activitatea desfasurata in cadrul companiei. Codul de etica urmărește promovarea valorilor si principiilor etice in cadrul companiei in vederea creșterii calitatii serviciilor oferite si a protejării reputației si are un rol educativ, de reglementare si de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Consiliul de Administrație, directorul general și directorul economic al companiei trebuie sa asigure un cadru adecvat si eficace aferent controlului intern care sa includă funcțiile de administrare, de conformitate si de audit intern, precum si un cadru corespunzător privind raportarea financiara si contabilitatea.

In acest sens, consiliul de administrație trebuie sa dispună de un număr corespunzător de membri neexecutivi cu pregătirea profesionala adecvata atribuțiilor pe linia controlului intern si participării in comitetele consultative formate din membri ai organului de conducere, in special in comitetul de audit. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie sa-si exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate si obiectivitate.