Hotărârea nr. 34/2018

Hotărârea nr.34 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau

S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 16554/09.01.2018 a S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L.;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 484/15.01.2018;

-Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 20.12.2017 ;

-Avizul pentru P.U.Z. al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr.910/25.01.2018 ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 911/25.01.2018; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 912/25.01.2018; -Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 913/25.01.2018; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice, înregistrat cu nr. 914/25.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 140/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 141/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Certificatul de Urbanism nr. 450/25.08.2016 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 7888/19.10.2016 ; -Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 435/04.11.2016, pentru care s-a prelungit valabilitatea ;

-Avizul favorabil al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 210824060/15.12.2017 ;

-Avizul de amplasament favorabil al E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A. cu nr. 1001311707/08.11.2016 ;

-Avizul emis de S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu nr. 3663/07.11.2016, a cărui valabilitate a fost prelungita si pentru anul 2018 ;

-Avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS Bacau cu nr. 896/05.01.2018 ; -Avizul S.C. SOMA S.R.L. Bacau cu nr. 6508/31.10.2016 ;

-Avizul favorabil nr. 60059/08.01.2018 al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier ; -Adeverința poștala nr. 44712/112/07.11.2016 emisa de Primăria Municipiului Bacau ;

-Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene »al Județului Bacau cu nr. 700392/12.01.2018 ;

-Decizia etapei de incadrare nr. 35/05.12.2016 a Agenției pentru protecția mediului Bacau si Adresa nr. 185/08.01.2018 prin care se precizează ca nu este necesara revizuirea Deciziei nr. 35/2016 ca urmare a modificărilor propuse fata de documentația inițiala ;

-Avizul nr. 303/08.01.2018 al Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau;

-Studiul geotehnic preliminar intocmit de S.C. ARGINIP S.R.L. Bacau (Proiect nr. 45/2016); -Avizul de incepere lucrări nr. 2230/2016 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Extrasul de carte funciara pentru informare cu nr. 1377/09.01.2018 emis de O.C.P.I. Bacau ; -Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. “h”si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul ;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. « b » si ale art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 61(2) și ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru completarea funcțiunii de «Zona instituții publice si servicii» stabilita prin P.U.G./2012 cu funcțiunea de «locuințe colective, spatii comerciale, medicale, birouri, amenajare parcare si amenajari aferente acestora» in vederea realizării obiectivului de investiții CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE

COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, MEDICALE, BIROURI SI AMENAJARE PARCARE, STR. PICTOR THEODOR AMAN, NR. 40, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: S.C. URBAN BUILDING S.R.L. SI S.C. VAMOS INTERNATIONAL S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

ART. 2 — Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

CONTRASEMNEAZĂ LA-CRISTINA SECRETARUL MUNICIPIUL NICOLAE-OYID


PREȘEDINTE DE ȘEDțNȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂT IO

ACĂU

VICI
\

N.O.P..I.M./O.T./EX.1/DS.I-A-2


BILANȚ TERITORIAL ZONA ANALIZATA ZONA FUNCȚIONALĂ “

m2

%

m2

%

Zona locu^ie ind.vxtaaio sj funcțiuni comp/emenlare

100 .60?

0 24%

100.60?

0.24%

Zona tocvr.te colective si funcțiuni complcmcrtare

ieși .70?

4.13%

1891.70?

4.48%

Zona mata bdsnte ateclve $1 servicii

6.00?

0.00%

HOO.OOm-’

2.60%

Zona rnsltutii publice. serveri

7795.80m-'

18.48%

6397 COm2

15.18%

Zona șpalt verzi, plantate, aaremenl sncd

11098.10m2

26.30%

11169.W

26.48%

.Grcutat' auto

10957.200?

25.96%

11039.200?

26.18%

Crfcuiatii pietonale

4522 40nr

10 72%

4576 2W

10.84%

Parcar.

5819.200?

13.80%

5911.201?

14.00%

TOTAL

421S5.O0?

100.00%

42185.001?

100.00%


BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT

ZONA FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

m2

%

m2

%

Zona insttotn publice, see/ci

1638.66?

100 W%

0.00?

0.00%

Zona mxla locvnle colective si senncii

0.0041'

0.00%

1100.00?

65.15%

Zona spati verzi, plantate, agrement, sport

6.66?

0.00%

168.80trr

10.00%

Grevați auto

O.OOm2

0.00%

201.70?

11.95%

Grcuatii drcutatii bcloca'e

000?

0 00%

139.30?

8.25%

Parcan

O.OOn?

0.00%

78.20/n2

4.65%

TOTAL

l638.COm2

100.00%

1&S3CiC--r^

100.00%


maci URBANISTICI ZONA ANALIZATA

Sl«w> «nateal = «1«S00m-

EXISTENT

PROPUS

. .?...

m2

Aconslruta la sol

9133 OOrn1

10236.66?

Abroiedata la sol

sieaoom'

10238.00^

AOesîasurDt construita

30768CO?

3736300?


EXISTENT

PROPUS

m2

?

125.20-Tr’

1262OW

126.20/n2

G.C-âm2

IlOCOOm2! eeoo.oorân

SSOO.OOm2

HOO.OOm*

P O.T.prapcs 66 00%

C.U.T.propus maxm= 4.00