Hotărârea nr. 338/2018

Hotărârea nr. 338 din 31.08.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA

HOTĂRÂREA NR. 338 DIN 31.08.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN T AM ARA-ADRIAN A

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 32497/09.07.2018, completata cu cererea nr. 33999/26.07.2018 ale d-lui Borta Ionel prin B.I.A. Iuliana Geliman si Reimann Adriana-Tamara prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 6919 din 12.07.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 8240/22.08.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 8353/22.08.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8354/23.08.2018; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8355/23.08.20182018; -Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr. 8356/23.08.20182018;

-Certificatele de Urbanism nr. 490/10.07.2017 si nr. 561/19.07.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1451/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1452/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizul favorabil cu nr. 414/02.10.2017 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001901429/26.07.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 1752/13.09.2017 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau ; -Avizul favorabil cu nr. 211207270/26.07.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

- Avizul condiționat cu nr. 534/26.07.2018 al TLEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -BACAU;

-Adresele Inspectoratului pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene »al Județului Bacau cu nr. 742038 si 742039/02.02.2018 ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 1673/01.02.2018;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 60388/1/27.03.2018 ; -Decizia etapei de încadrare nr. 3/14.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau si Adresa nr. 9193/25.07.2018;

-Studiul Geotehnic întocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L. ; -Procesul-verbal de recepție nr. 2874/2017 al O.C.P.I. Bacau ;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2) lit. «e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 34, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BORTA IONEL SI REIMANN TAMARA-ADRIANA. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. :

  • - Clădire locuințe colective P + 4;

  • - H maxim = 17,50 m ;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 2 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 400,00 m.p. ; Arie construita = 143,85 m.p. ; Arie proiectata la sol = 160,00 m.p.; Arie construita desfasurata = 796,30 m.p. ;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei : fata de latura de Est = 2,00 ml, fata de latura de Vest = 6,70 ml, fata de latura de Sud = 2,50 ml si fata de latura de Nord - 2,40 ml.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarilor, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


,       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL/XlUNICIPIULUI bacău

NICOL AE-OVIDIU POPOVICI

ROMAN IA


§ JUDEȚUL BACAU

S CONSILIUL LOCAL BACĂU

‘      O''-

președinteCdeședință

cioco "ANEXA NR. 1

ȚA HOTĂRÂREA NR. 338 DIN 31.08.2018


A(Pi 4)


2 P.U.D.


SECRET

NICOL


CONTRASEMNEAZĂ LMUNICIPI E - OVODIU POP O \\URI PARCARE AMPLASAM

NECESAR LO

nr. apart. = 10

Propus

Necesar locuri parcare auto apartamente

10 locuri

1loc/apart. pentru apartamente cu Sc <100.00m2cf. R.L.U. aferent P.U.G. Bacau

Necesar locuri parcare biciclete apartamente    |

10 locuri

amplasate inlr-o incapere de 15mp amplasata in parterul imobilului


NECESAR SPATII VERZI AMPLASAMENT

SDC = 796.30mp

Propus

Necesar spatii verzi apartamente

79.60mp

10%xSDC cf. R.L.U. aferent P.U.G, Bacau


INDICI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

Steren = 400.00mp

Existent

Propus

Aria construita

O.OOmp

143.85mp

Aria proiectata la sol

O.OOmp

160.00mp

Aria desfășurată construita

O.OOmp

796.30mp

P.O.T.

0.00%

40.00%

C.U.T.

0.00

2.00


A(P+4)


(curte)


1 gars., cu Su=25.8mp

  • 1 gars., cu Su=29.3mp

  • 2 apart, cu Su=48.7mp/apart.

2 apart, cu Su=48.7mp/apart.

2 apart, cu Su=48.7mp/apart.

2 apart, cu Su=48.7mp/apart.REGLEMENTARI URBANISTICE__________

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE Str. Mircea Eliade. Mun. Bacau, Jud. Bacau, Nr. Cad 9879 (IE 76020)

LEGENDA

EXISTENT

Delimitare teritoriala

Limita zona studiata Umila amplasament

Regimul tehnic al construcțiilor

i         i Clădiri existente din cărămidă sau beton cu plansee

beton - stare buna

Utilizarea terenurilor

j               instituții publice, servic

I           I Locuințe colective

ilMEM Circulații auto

Circulații pietonale Parcaje, garaje Spatii verzi amenajate Accese auto Accese pietonale Aliniere


BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT

Steren = 400.00mp

Existent

Propus

m2

%

m2

%

Aria construita

O.OOmp

0.00%

143.85mp

35.95%

Circulații pietonale

O.OOmp

0.00%

84.35mp

21.10%

Parcari

O.OOmp

0.00%

92.20mp

23.05%

Spatii verzi amenajate

O.OOmp

0.00%

79.60mp

19.90mp

Teren neamenajat

400.00mp

100.00%

O.OOmp

0.00%

TOTAL

400.00mp

100.00%

400.00mp

100.00%

STR. MIRCEA ELIADE

PRO FILE STRADALE EXISTENTE SC. 1/200

STR. VIORELELOR STR. MIRCEA ELIADE


PROPUS

Delimitare teritoriala

•••••• Limita zona închiriata

Reaimui tehnic al construcțiilor

Clădiri propuse din beton cu plansee beton

Utilizarea terenurilor

Circulații pietonale

Parcaje

Parcaje tip park lift

Spatii verzi amenajate

Accese pietonale

Accese auto

Accos in cladiro

Aliniere
Sistem de proiecție STEREO 70

lir.

Ciwtd»Mt« pct.de «wotut

Lungiad laturi

Pct.

& T V 6

563;J3T> «>£

5633$.

îs-miratsv ^517. $44 17.94&

5.342

14.656

18.965

1,034

- 20.000 '•20.000

Suprafața totala măsurată = 400,00 mp Suprafața din act ~ 400.00 mp

T


Carosabil


i i i i


S EMNATURA-pGERyfrA U


Afr. cad.: 9879

S = 400,00 mp

Sistem de proiecție ( X. Y)- STEREO’70

i Sistem de referința ( 2) "Mareo Xeagrtt"-1975


^ij REFERAT

7            J1'

Bejfefițiar!BORTA IONEL SI ^SS^EIMANN TAMARA ADRIANA


Titlu proiect: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE


Proiect:

Nr. /17


Str. Mircea Eliade, Mun. Bacau, dud. Bacau. Nr. Cad 9879              (IE 760201


Data: Titlu planșa: REGLEMENTARI URBANSTICE

2017


Faza:

P.U.D.


Planșa

U2