Hotărârea nr. 337/2018

Hotărârea nr. 337 din 31.08.2018 privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiţii, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiţii şi a Planului de finanţare pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”.

HOTĂRÂREA NR. 337 DIN 31.08.2018

privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Nota de fundamentare nr. 36090/ 24.08.2018 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unor dotări din economiile aferente proiectului ” Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”

-Referatul nr. 8375 din 24.08.2018 înaintat de Direcția Economică prin care se propune completarea HCL 382/17.11.2010;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8435/ 24.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 8436/ 24.08.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1446/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1447/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1448/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1449/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l450/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (1) lit. "c" din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata;

-Prevederile art. 9 (1) lit. "c" din Legea 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 3 alin. (4) din Anexa nr. 1 la HG nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modificată și completată;

-Prevederile IICL nr. 382/ 17.11.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare , a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2018 privind completarea HCL 382/17.11.2010 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent Listei de investiții, a Indicatorilor tehnico economici, a Politicii de tarifare, a Listei de investiții și a Planului de finanțare pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”;

-Amendamentul formulat de către domnul Consilier Sova-Gâtu Laur, amendament

9                           9                        7

adoptat;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se completează HCL nr. 382/ 2010, în sensul introducerii unei noi Anexe, nr. 4.1 si a notei de fundamentare aferente, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 296/ 2018.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL 382/ 17.11.2010 sunt si raman în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si Direcției

7                                                                                                                                                                                                                      9                           9

Economice.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARU UNICIPIULUI BACĂU

NICOL -OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 337 DIN 31.08.2018

Anexa nr. 4.1 la HCL nr. 382/ 2010

Lista de investiții pentru Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Valoare (lei/ euro)

1

Procurare difuzori AT1-SEAU Bacau

300 buc

450.000/100.000

2

Autotranscontainer pentru transportul nămolului

1 buc

675.000/150.000

3

Mașini transport materiale intervenție

5 buc

360.000/80.000

4

Mașini trasnport echipe si materiale de intervenție de 3,5 tone

1 buc

180.000/40.000

5

Autobasculanta de 7,5 tone

1 buc

202.500/ 45.000

6

Motopompa ape uzate autotractabila

1 buc

90.000/20.000

7

Generator sudura autotractabil

1 buc

90.000/20.000

8

Aparat de sudura cap la cap pentru

PEHD (pana Ia Dm 250 mm)

1 buc

135.000/30.000

9

Contori

517.500/115.000

10

Achiziții echipamente pompe apa si apa uzata

900.000/200.000

TOTAL (estimat fara TVA)

3.600.000/800.000

Nota de fundamentare

privind necesitatea si oportunitatea achiziționării dotărilor aferente Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Având in vedere prevederile art. 46 “Structura programelor de investiții publice locale” din Legea nr. 273/ 2006 cu modificările si completările ulterioare, care precizează:

“(1) In programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții in continuare, investiții noi si poziția globala alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

(2) Poziția globala alte cheltuieli de investiții cuprinde armatoarele categorii de investiții:

 • a) achiziții de imobile;

 • b) dotări independente;

 • c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții;

 • d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;

 • e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.

Cheltuielile de investiții prevăzute la alin (2) se detaliaza in anexa distincta de către ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici unor asemenea investiții, si se aproba de autoritatile deliberative odata cu bugetul local. ”

întocmim prezenta Nota de fundamentare, spre a fi înaintata Consiliului Local al Municipiului Bacau, in vederea dezbaterii si aprobării.

Proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau” dezvoltat si implementat de către Compania Regionala de Apa Bacau SA (CRAB) este unul de interes major pentru comunitatea Municipiului Bacau.

Proiectul dezvoltat in aglomerarea Bacau are următoarele obiective majore:

 • •  Imbunatatirea proceselor de tratare, in conformitate cu calitatea apei brute;

 • ■  Optimizarea si reabilitarea proceselor de tratare si epurare;

 • •  Reducerea produselor reziduale;

 • ■  Realizarea unui sistem eficient si auto-sustenabil din punct de vedere economic si imbunatatirea calitatii serviciilor;

 • ■  Eliminarea potențialului de poluarea a mediului prin deversarea unui efluent conform legislației de protecție a mediului si o gestionare optima a nămolului.

Acest proiect are drept scop extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si canalizare in 5 aglomerări după cum urmeaza:

 • ■  Aglomerarea Bacau care acopera localitățile: municipiul Bacau, comuna Hemeius

“ Comuna Mărgineni, comuna Măgură, comuna Letea Veche

" Aglomerarea Moinesti care acopera municipiul Moinesti

 • ■  Aglomerarea Buhusi care acopera orașul Buhusi

 • ■  Aglomerarea Darmanesti care acopera orașul Darmanesti

 • ■  Aglomerarea Targu Ocna care acopera orașul Targu Ocna.

In vederea dezvoltării proiectului, CRAB a contractat un împrumut de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in anul 2013, in valoare de 16,4 mii euro, pentru care Municipiul Bacau a acordat o garanție in valoare de 8 mii Euro. Acțiunile CRAB sunt deținute in proporție 51,35% de Municipiul Bacau, urmat de Județul Bacau cu 45,83%, iar diferența, in procente reduse, este deținuta de un număr de 67 de comune si orașe din județ.

Proiectul beneficiază de fonduri de coeziune in baza următoarelor contracte:

Contractul de finanțare nr. 122203 din 23.08.2011, cu modificările si completările ulterioare, incheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Mediului si Pădurilor pentru implementarea proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

Contractul de finanțare nr. 15 din 27.12.2016, cu modificările si completările ulterioare, incheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, pentru implementarea proiectului: „Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”.

Oportunitatea si necesitatea investiției:

Având in vedere finalizarea tuturor procedurilor de achiziție si semnarea contractelor aferente Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau”, cu utilizări de pana la 9.399.999,99 euro din finanțarea contractata in suma de 10.200.000 euro, s-a constatat înregistrarea de economii in valoare de 800.000 euro.

In aceste condiții este oportuna utilizarea acestora, in vederea achiziționării unor dotări, necesare atat in activitatile de mentenanta asociate proiectului,cat si i activitatea curenta.

CRAB are ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distribuția apei (cod CAEN 360 - 3600), iar ca obiecte secundare de activitate producția, transportul si distribuția energiei electrice (cod CAEN 351 - 3511), colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 370 - 3700), transporturi rutiere de mărfuri si servicii de mutare (cod CAEN 494 - 4941), activitati de testări si analize tehnice (cod CAEN 712 - 7120) si alte activitati de servicii (cod CAEN 960 - 9609).

Având in vedere aria extinsa in care CRAB isi desfasoara activitatea, un obiectiv principal al scocietatii este acela de a se asigura ca dispune de mijloacele, echipamentele, dotările necesare in vederea îndeplinirii, in cel mai eficient mod, a calitatii sale de operator regional de servicii de apa si de canalizare pentru județul Bacau.

Pornind de la suma disponibila la tragere din facilitatea contractata de la BERD, in suma de 800.000 euro si considerând numărul echipamentelor si utilajelor existente si gradul de uzura al acestora, s-a constatat necesitatea achiziționării următoarelor dotări:

 • 1. Denumire produs: Mașini transport materiale intervenție

 • - U/M: buc

 • -  Cantitate: 5

 • - Preț: 360.000 lei, respectiv 428.400 lei (TVA inclus);

 • 2. Denumire produs: Mașini transport echipe si materiale de intervenție de 3,5 tone

 • - U/M: buc

 • -  Cantitate: 1

~ Preț: 180.000 lei, respectiv 214.200 lei (TVA inclus);

 • 3. Denumire produs: Autobasculanta de 7,5 tone

-Cantitate: 1

 • - Preț: 202.500 lei, respectiv 240.975 lei (TVA inclus);

 • 4. Denumire produs: Autotranscontainer pentru transportul nămolului

 • - U/M: buc

 • -  Cantitate: 1

 • - Preț: 675.000 lei, respectiv 803.250 lei (TVA inclus);

 • 5. Denumire produs: Motopompa ape uzate autotractabila

 • - U/M: buc

 • - Cantitate: 1

 • - Preț; 90.000 lei, respectiv 107.100 lei (TVA inclus);

 • 6. Denumire produs: Generator sudura autotractabil

 • - U/M: buc

 • - Cantitate: 1

 • - Preț: 90.000 lei, respectiv 107.100 lei (TVA inclus);

 • 7. Denumire produs: Aparat de sudura cap la cap pentru PEHD (pana la Dm 250 mm)

 • - U/M: buc

 • - Cantitate: 1

 • - Preț: 135.000 lei, respectiv 160.650 lei (TVA inclus);

 • 8. Denumire produs: Contori

-U/M:-

 • - Cantitate: -

 • - Preț: 517.500 lei, respectiv 615.825 lei (TVA inclus);

 • 9. Denumire produs: Echipamente pompe apa si apa uzata

-U/M:-

 • - Cantitate: -

 • - Preț: 900.000 lei, respectiv 1.071.000 lei (TVA inclus);

10. Denumire produs: Difuzori ATI-SEAU Bacau

 • - U/M: buc

 • - Cantitate: 300

 • - Preț; 450.000 lei, respectiv 535.500 lei (TVA inclus);

TOTAL: 3.600.000 lei (fara TVA), respectiv 4.284.000 lei (TVA inclus)

Sursa de finanțare: împrumut BERD (urmare a inregistrarii de economii in suma de 800.000 Euro, pe parcursul implementării proiectului finanțat prin contractul de credit din 15.07.2013) si/ sau alte surse legal constituite asigurate prin bugetul CRAB;

Valoarea astfel determinata pentru dotările ce se doresc a se achiziționa, se incadreaza spre a fi acoperita din imprumutul BERD ramas de utilizat, in suma de 800.000 euro, echivalentul a 3.600.000 lei, calculați la cursul estimativ de schimb valutar 1 Eur = 4,5 LEI.

Având in vedere toate cele de mai sus, este necesara si oportuna achiziționarea dotărilor menționate mai sus din economiile aferente Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Județul Bacau”.

întocmit,

CRAB SA

Director General

Nina Chiper

Management proiect/Manager financiar UIP POS Mediu

Gabriela Ifrim

Vizat,

Municipiul Bacău Șef Serviciu Economic Clementina Vinerică