Hotărârea nr. 336/2018

Hotărârea nr. 336 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului”, municipiul Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 7940/ 06.08.2018 al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului, municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8173 din 20.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8174 din 20.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1443/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1444/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1445/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art.5 (1) lit. “a” alin (iv) si art. 12 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții fmantate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic la obiectivul: „Construire tronson suplimentar strada Teiului, municipiul Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ secretarui/municipiului BACĂU nicotÂe-ovidiu popovici

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 336 DIN 31.08.2018

Documentație tehnico-economică faza PROIECT TEHNIC la obiectivul „Construire tronson suplimentar strada Teiului, municipiul Bacău”


,      CONTRASEMNEAZĂ

'secretarul municipiului bacău

NICOLĂE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV MATEUȚĂ FLORIN


S.C. PRO HIDRO ÎN STAL S.RJ


PROIECT Nr. 6/2017

CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE (APA SI CANALIZARE) MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU


BENEFICIAR :

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: P.Th. + C.S. + D.E.

BORDEROU

Pr. nr. 6/2017 Faza: P.Th.

PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. LISTA DE SEMNATURI

 • 4. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 5. MEMORII PE SPECIALITĂȚI

 • 6. DEVIZ GENERAL

 • 7. PROGRAME DE URMĂRIRE PE SANTIEff

 • 8. DEVIZE PE OBIECT

 • 9. ANTEMASURATORI

 • 10. ANEXE\ LISTA DE SEMNATURI


DIRECTOR


SEF PROIECTCOLECTIV ELABORARE


Hidro:

întocmit

Ing. Aidea Remus

Verificat

sing. Bontaș llie

Drumuri:

întocmit

ing. Adumitresei Raluca

Verificat

Ing. Adumitresei Adrian

Rezistenta:

întocmit

Ing. Cristian lonescu

Verificat

sing. Bontaș llie

Devize

întocmit

Ing. Bontaș Alexandru

întocmit, ing. Aldea Remu^Numele și prenumele verificatorului atestat: Ing. MIOARA FILIMON


Firma: S.C. AFAL COM . S.R.L.

Piatra Neamț str. Mihai Eminescu nr. 2 /A/ 2 Parter Tei. / fax. 0233/227141, mobil; 0745/549796 e-mail: filimonl974@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale :

A    -    Rezistență și stabilitate

B   -   Siguranța în exploatare

C   -   Siguranța ia foc

D   -   Igiena, sănătatea oamenilor, protecția mediului

E - Protecția termică, hidrofugă, economia de energie

F    -   Protecția la zgomot

a proiectului:

CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO EDILITARE (APA 4- CANALIZARE)

• Instalații apa /canal •

faza: D.T.A.C.+P.Th.+C.S. ce face obiectul contractului nr. 06/2017

1) Date de identificare:

 • •  Proiectant general: S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACĂU

 • •  Proiectant de specialitate: ing. Remus AIdea,sing. Ilie Bontas

 • •  Investitor: MUNICIPIUL BACĂU

 • •  Amplasament: Județul: BACĂU

Localitatea: BACĂU - str. Teiului

 • •  Data prezentării proiectului pentru verificare: 04.06.2018

2) Caracteristici principale ale proiectului și ale investiției: documentație de proiectare se refera la lucrări de alimentare cu apa si canalizări menajere si pluviale, in concordanta cu normativele si normele in vigoare .

Categoria de importanța a construcției cf. HG 766/1997„C" (normala)

Clasa de importanța a construcției si de expunere la cutremur cf. P100/1-2013 „IV"

Scopul lucrărilor tehnico edilitare este asigurarea alimentării cu apă a consumatorilor din zona menționata si preluarea apelor uzate menajere in scopul ridicării gradului de confort a locuitorilor din zona respectivă.

Situația proiectata:

 • a. Alimentarea cu apă

In prezent pe tronsonul suplimentar al străzii Teiului exista conducta de alimentare cu apa din OL 100 mm delimitată de căminul existent de pe strada Marasti si cel din strada Teiului. Menționam ca acest cămin de vizitare de pe strada Teiului, la vizita pe teren este acoperit de balast si nu s-a putut evalua starea acestuia.

Se propun următoarele lucrări:

 • >   Se propune realizarea unei conducte de alimentare cu apa din PE-HD De 110 mm in lungime de L=235 ml de la căminul de vane din strada Marasti, cu interconectare cu cel din strada Teiului, pana la strada Narciselor. După decopertarea căminului de vane de strada Teiului, constructorul va solicita proiectantul pentru a constata starea de funcționare a căminului si a decide daca se pastreaza sau se executa un cămin de vane nou. In partea economica a proiectului este prevăzută realizarea si a unui cămin de vane nou.Aceasta conductă de alimentare cu apă amplasată pe partea opusă căii ferate existente,

 • >   Pe conducta de apa proiectată se vor prevede 3 hidranți de incendiu Dn 80 mm supraterani Dn 80 cf. P118/2-2013.

 • >   Conform avizului emis de S.C. CRAB S.A. s-a prevăzut în căpătui rețelei nou proiectate un hidrant subteran de incendiu pentru spălarea tronsonului de la strada Teiului la strada Narciselor unde este capat de linie.

 • >    Pentru alimentarea cu apă a consumatorilor de pe tronsonul suplimentar străzii Teiului, se prevede rebransarea pentru fiecare consumator cu conductă din PE HD De 25 mm și robinet de concesie amplasat pe spațiul public.

Lungimile conductelor de apă proiectate vor fi:

•      Dn = 25 mm  L - 8 m

s      Dn = 90 mm  L = 10 m

®      Dn = 110 mm L = 235 m

Se vor reface si 2 branșamente De 63 mm existente in căminul de vane din strada Teiului.

 • b. Canalizarea apelor uzate menajere

Pe acest tronson de strada exista rețea publica de canalizare menajera realizata prin prin programul POS MEDIU. Apele menajere sunt colectate si deversate intr-uu cămin de vizitare de la căpătui străzii Teiului. In acest cămin este conectata si o conducta de canalizare ce subtraverseaza calea ferata.

 • c.  Canalizarea apelor uzate meteorice

Se propun următoarele lucrări:

 • >   Pentru colectarea apelor pluviale se propune amplasarea a 7 guri de scurgere si a unui colector de canalizare proiectat, amplasat pe mijlocul drumului, din PEHD corugat De 315 mm L=144 ml.Adâncimea de pozare a colectoarelor va fi în jur de 1,38 m - 1,84 m.

 • >    Legătura de la gurile de scurgere la căminele vizitare proiectate se vor realiza cu tuburi din PE HD corugat De = 200 mm L = 30 m.

 • >  Pe traseul colectorului se vor amplasa 5 cămine de vizitare executate din piese prefabricate din beton.

 • >   Apele pluviale colectate vor fi deversate in căminul de vizitare proiectat CV2, amplasat pe colectorul de canalizare ce subtraverseaza calea ferata, la o distanta de 4,4 m de căminul de canalizare de pe strada Teiului.

 • >   Conform avizului emis de Compania Națională de Căi Ferate S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate Iași se va realiza o rigolă pentru preluarea apelor pluviale de pe rambleul căii ferate la limita drumului spre calea ferată. Rigola se va realiza pe toată lungimea drumului cu varsare intr-in cămin de vizitare existent.

 • >   Capacitatea maximă de transport a colectoarelor de canalizare având De ~ 300 mm la panta minimă 1 - 5%o (0,005) are valoarea QpI ~ 172,00 l/s, Vpl - 1,00 m/s, Qef = 158,00 l/s, Vef = 1,15 m/s.

Dimensionarea și proiectarea rețelelor stradale s-a efectuat în conformitate cu : NP133/2013,STAS 1478/90, normativ 19/2015 , STAS 1846/1-2006, STAS 1846/2-2007 3051-91, 2448/82,PI 18/2-2013.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare, precum și legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie în concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

 • 3) Documente ce s-au prezentat la verificare:

 • •  Memorii de specialitate elaborate de proîectanți în care se prezintă soluția adoptată.

 • •  Planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă.

® Nota de calcul în care se fundamentează soluția propusă.

 • 4) Concluzii asupra verificării:

în urma verificării proiectului, acesta se consideră corespunzător pentru faza verificata, semnându-se și ștampi!ându-se conform îndrumătorului aprobat de MLPAT București cu Ordinul nr. 77/N din 28/10/96 cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect de către proiectant prin grija investitorului:

Proiectul este corespunzător la fazele verificate D.T.A.C.+P.Th.+C.S. conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea in Construcții.

» Orice modificare adusă documentației vizate și nesupusă unei noi anaiize conduce ia încetarea responsabilității verificatorului.

Sunt respectate prevederile normativelor NP133/2013, STAS 1846/1-2006, STAS 1846/2-2007, 2448/82 ,P118/II - 2013 și în consecință proiectul poate fi depus pentru autorizare conform legislației în vigoare la PRIMĂRIA MUNICIPILUI BACĂU atașându-se la aceasta toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism.

Prezentul document a fost întocmit in 3Am primit 2 exemplare Investitor / Proiectant

Numele și prenumele verificatorului atestat:

TODERASC'U C C1PRJAN

Nr. 409 din 11.06.2018 (conform registrului de evidență) Certificat de atestare A7?. 09573


Adresa: București str. Patriotilor, Nr.8,

bl. PMI2, et.8. sc. E, ap. 178, sector 3

Tel. 0740.173413

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele A4, B2, D a proiectului:

„Construire tronson suplimentar Strada Teiului- municipiul Bacau1'

Faza: DTAC-PT

 • 1. Date de identificare:

- Proiectant: S.C. PRO HIDRO INSTAL S.A .

Investitor: Municipiul Bacau

Amplasament: strada Teiului, municipiul Bacau

Data prezentării proiectului pentru verificare 08.06.201 §


 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Se propune modernizarea străzii Teiului, cu o banda circulație avand lungimea 239.46m.

 • -  parte carosabila 3.50m, (benzi de încadrare 2x0.25m);

 • -  trotuare 2 x 0,50 m (2x1.00m funcție de spațiul existent).

Sistemul rutier propus a fost dimensionat conform normativului PD 177-2001 4tNormativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide” pentru un trafic apreciat ca fiind foarte ușor.

 • - strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm

 • - strat de legătură din BAD 20 - 5 cm

 • - strat de de baza din mixtura asfaltica tip ABPC31.5 - 8 cm

 • - strat de fundație din balast ~ 25 cm.

Trotuarele străzii,vor avea stratul de uzura din pavele de beton vibropresat.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri 20x25cm din beton C30/37 pe fundație 15x3Ocm - din beton CI6/20.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate, ce vor fi legate la rețeaua de canalizare.

Se prevăd lucrări de semnalizare rutiera si marcaje.


Documente ce se prezintă la verificare:

 • I.       Piese scrise:

Memoriu tehnic, Caiete de sarcini

 • II.      Piese desenate:

Planuri de situație, profil longitudinal, profile transversale, detalii.

 • 3. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se constată că proiectul respectă normele tehnice și indicațiile investitorului.

Lucrările proiectate asigură rezistență și stabilitatea la solicitări statice și dinamice. Soluțiile adoptate au în vedere siguranța în exploatare și nu amenință sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător.

Am primit 3 exemplare,


Am predat 3 exemplare, (Nume și ștampilă)

Ing Toderascu Ciprian

Numele si prenumele verificatorului atestat:

Ing. GHERLA MARILENA

Forma : S..C.PROCAS S.R.L

Tel. 0234- 518142, 0744- 601250


Nr.l5din 24.08.2017 (conform registrului de evidenta)


REFERAT

privind verificarea la cerința Al a proiectului

CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI

TEHNICO -EDILITARE ( APA SI CANALIZARE) , MUN. BACAU, JUD. BACAU

faza D.T.A.C. T PTh+C.S

1. Date de identificare:
 • - proiectant general -S.C.PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau

 • - proiectant de specialitate - S.C.PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau

 • - beneficiar- MUNICIPIUL BACAU

 • - amplasament: str. Teiului , mun, Bacau , județ BACAU

In cadrul proiectului “ Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare ( apa si canalizare) sunt necesare a se construi cămine de vane cu dimensiunea de 1.50 xl .50 xl .50 m. Placa de baza si pereții verticali au grosimea de 20 cm si vor fi realizați din beton de clasa CI6/20. Placa superioara are grosime de 22 cm realizata din beton de clasa C30/37 - căminul fiind carosabil. Armarea se face cu otel beton PC52 cu diametrul de 10 mm dispuse la 15 cm ( vezi planșa Rl) Terenul de fundare va fi complexul prafos argilos galben cafeniu.

Presiunea convenționala de calcul P conv.-250 Kpa.

Adâncimea minima de fundare va fi -1.10 m de la CTN.

Săpăturile se vor realiza cu sprijiniri.

Se vor respecta caracteristicile betoanelor precizate pe planșele de rezistenta.

Nivelul pânzei de apa freatica este situata la o adâncime de peste 5.0 m de la CTN .

Clasa de importanta si de expunere la cutremur - III- conf. tabel 4.3 din PI00/1 -2013 Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag ~ 0.35 g, perioada de colt Tc“0.7 secunde - conform PI00/1-2013

3. Documente ce se prezintă la verificare:
 • - Memoriu de rezistenta

 • - Caiet de sarcini

 • - Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva.- Rl- Cămin de vane- detalii cofraj + armare

4. Cloncuzii asupra verificării:

a) in urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform îndrumătorului.

Am primit 2 exemplare


Proiectant

Ing. Bontas Ilie

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - Faza Faza P.Th. +C.S. + D.E. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare)


MEMORIU PREZENTARE

privind lucrarea

Construire tronson suplimentar strada______

si lucrări tehnico edilitare (apa + c^naUzcrre)


1. DATE GENERALE


1.1 Denumirea obiectivului:


Construire tronson suplimentar strada Teiului si luc (apa si canalizare)
1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU - str. Marasesti, nr. 6, Bacau, CP: 600017


1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU - str. Marasesti, nr. 6, Bacau, CP: 600017


1.4 Beneficiarul investiției:


MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU - Str. Mărășeștinr. 6, Bacău, CP: 600017

Tel: 0234/581.849. Fax: 0234/588.757, e-mail: primaria@primariabăcau,ro ,


1.5 Elaboratorul studiului:

PROIECTANT GENERALS.C.”PRO HIDRO INSTAL” S.R.L. BACĂU

Str. Milcov, nr.16, sc. D, ap.3, cod 600168

Loc de activitate: Str. George Bacovia, nr. 41 ~43, Bacău Tel./fax. 0334/405.115, Mobil: 0747/026.721 e-mail: prohidroinstal@yahoo.com

Obiectul nr. 1: rețea de alimentare cu apă și branșamente

Obiectul nr. 2: rețea de canalizare pluvială

Obiectul nr. 3: lucrări de aducere la cota

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C.”ADRAL PROIECT” S.R.L. IAȘI

B-dul Independentei, nr. 10, bl. 24 sc. 1 apt. 8

Tel.. 0234530045

Fax: 0332785100,

Mobil: 0722407480

E-mail: adumitresei@yahoo.com

Obiectul nr. 4: lucrarari de drumuri;


2. DATE GENERALE
 • a) Amplasamentul cartier Tache, municipiul Bacau, căpătui străzilor: l eiului si Marasti

b) Topografia

Tronsonul suplimentar din strada Teiului - strada de categoria a IV cu un singur fir de circulație, are in total o lungime de 239,46 ml. ; acest tronson are originea la intersecția cu strada Narciselor (strada de categoria a III cu doua fire de circulație si sistem rutier definitiv nerigid) si se termina la intersecția cu strada Mărăsti (strada de categoria a III cu doua fire de circulație cu sistem rutier definitiv nerigid).

în profil transversal strada are următoarele caracteristici:

 • - lățime parte carosabila 3,50 -4,00 ml.

 • - distanta intre limitele de proprietate 4.80 - 5.00 ml

 • - sistem rutier realizat din balast colmatat si deteriorate

 • - lipsa trotuarelor pietonale

 • - pante longitudinale (cuprinse intre 0.10% - 0,60 %) si transversale necorespunzătoare

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • - numeroase degradări-gropi,

 • - cedări locale ale platformei,

 • - prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie absoluta a aerului nu coboara sub - 21° C iar temperatura medie a lunii iulie urca pana la + 20° C.

d) Geologie si seismicitate

Capacitatea portanta a terenului natural se poate aprecia conform STAS 3300/2-85, Anexa B, tab. 16 -17 in : pCOnv. = 275 KPa.

Adâncimea maxima de inghet in zona municipiului Bacau este de 0.9-1.0 m C.T.N. (C.T.A.) conform STAS 6054/77.

Actuala cale de rulare a drumului este constituita dîntr-un strat pamant cu rar pietriș in grosime medie de mediu 50 cm.

Categoria de importanta a construcției este “C” - normala.

In conformitate cu normativul P100/92 zona studiata se afla in zona seismica de calcul “C” avand următorii parametrii seismici:

-coeficient seismic ag = 0.2.

-perioda de coltTc = 1.0 s

-grad de seismicitate seismica VIII cf SR 11.100/1-93

e) Categoria de importanta

Categoria de importanta a construcției exte „C” - construcții de importanta normala, cu funcțiuni obișnuite, a căror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura, conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții (revizuita si actualizata 2015)

 • e) Prezentarea proiectului

Lucrări de drumuri

La comanda beneficiarului, Primăria Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de construire aferente străzii.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane”, aprobate prin Ordinul M.T. nr. 49 din 27.01.1998.

Prin lucrările de construire aferente, strada isi pastreaza încadrarea in clasa tehnica IV strada colectoare care are următoarele caracteristici:

 • - parte carosabila 3.50 m cu două benzi de încadrare de 0,25 m fiecare respectiv 3,50 m in funcție de distanta intre limitele de proprietate

-- trotuare pietonale de o parte a străzii acolo unde distanta dintre limitele de proprietate permite amplasarea acestuia având lățime cuprinsa intre 0,50 - 1,00 m.

STRADA TEÎULUI, L = 239,46 ML

Sistemul rutier semirigid propus a fost dimensionat conform normativ PD 177 - 2001 “Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, la un trafic apreciat ca fiind ușor si a ținut cont de grosimea stratului din zestre

Sistemul rutier pentru strada Teiului are o suprafața de 1250 mp va fi de tip suplu cu următoarea alcătuire:

 • - strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm

 • - strat de legătura din BAD 20 - 5 cm

 • - strat de baza din mixtura asfaltica tip ABPC31.5 - 8 cm

” strat de fundație din balast - 25 cm

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți, evitându-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada este amenajata ca o succesiune de frânturi si de aliniamente racordate cu arc de cerc având R = 250 m.

Profilul longitudinal al străzii are declivități de minim 0.25 % pe o lungime de 31,82 m si maxim 2,53 % pe o lungime de 24,11 m.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a stratului de balast existent in grosime medie de 58 cm reprezentând grosimea sistemului rutier propus (42 cm) la care se adaugă înălțimea bordurii propuse (15 cm), pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietarilor si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare si scarificare a patului drumului se va așterne sistemul rutier menționat mai sus.

Trotuarele, însumând o suprafața de 250 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • - pavele din beton vibropresat autoblocante necarosabile - 6 cm;

 • - strat de nisip pozare pavele - 5 cm

 • - dala de beton C25/30 - 10 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Accesele la curți însumând o suprafața totala de 24,00 mp, se vor rezolva prin coborârea trotuarelor la cota străzii pe o lungime de 3,00 m si lățime de 1,00 m reprezentând lățimea trotuarului si distanta de la trotuar la intrarea in curte , in următoarea alcătuire:

 • - pavele din beton vibropresat autoblocante carosabile - 8 cm:

 • - strat de nisip - 5 cm

 • - daia din beton de ciment C25/30, turnata pe loc - 18 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția străzii cu străzile laterale întâlnite de-a lungul traseului.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 20x25 cm - C16/20, însumând o lungime de 590,00 mi.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția cu strada Teiului si cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Conform aviz CN CFR S.A. nr.5.1/A/7/15.01.2018 se prevede pe partea stânga a traseului (in lungul caii ferate) o rigola carosabila cu dale din beton armat având următoarele caracte-ristici: I = 0,70 m si h = 0,70m. Lungimea totala a rigolei carosabile prevăzute este de 240 ml.

In lungul traseului studiat, in zonele in care strada se apropie de traseul cai ferate magis-trale se prevede o lungime totala de 150 ml de parapet metalic doformabil.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate.

Rețea alimentare cu apa

Pe tronsonul suplimentar străzii Teiului se prevede o conductă de alimentare cu apă amplasată pe partea opusă căii ferate existente.

In prezent pe tronsonul suplimentar al străzii Teiului exista conducta de alimentare cu apa din OL 100 mm delimitate de căminul existent de pe strada Marasti si cel din strada Teiului. Menționam ca căminul de vizitare de pe strada Teiului, la vizita pe teren este acoperit de balast si nu s-a putut evalua starea acestuia.

Se propune realizarea unei conducte de alimentare cu apa din PE-HD De 110 mm in lungime de 235 ml de la căminul de vane din strada Marasti, cu interconectare cu cel din strada Teiului, pana la strada Narciselor. După decopertarea căminului de vane de strada Teiului, constructorul v-a chema proiectantul pentru a constata starea de funcționare a căminului si a decide daca se pastreaza sau se executa un cămin de vane nou. In partea economica a proiectului este prevăzută realizarea si aunui cămin de vane nou.

Pe conducta de apă proiectată se vor prevede 3 hidranți de incendiu Dn 80 mm supraterani.

Conform avizului emis de S.C. CRAB S.A. s-a prevăzut în căpătui rețelei nou proiectate un hidrant subteran de incendiu pentru spălarea tronsonului de la strada Teiului la strada Narciselor unde este capat de linie.

Pentru alimentarea cu apă a consumatorilor de pe tronsonul suplimentar străzii Teiului, se prevăde rebransarea pentru fiecare consumator cu conductă din PE HD Dn 25 mm și robinet de concesie amplasat pe spațiul public.

Rețeaua de apă s-a prevăzut a fi montată sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054 la o adâncime medie de 1,2 m.

Branșamentele în conductele de distribuție se vor realiza cu piese de bransare întărite.

înainte de darea în folosință a alimentarii cu apă, conductele vor fi spălate, dezinfectate și supuse la proba la presiune conform STAS 6819/82 și normativ I 9/2015 (la 80 mCA timp de menținere sub presiune o oră).

Lungimile conductelor de apă proiectate vor fi:

® Dn = 25 mm - L = 8 m

Dn = 90 mm


-L= 10 m


Dn - 110 mm


- L = 235 m


Se vor reface si 2 branșamentele Dn 63 mm existente in căminul de vane din strada Teiului.

Canalizare menajera

Pe acest tronson de strada exista rețea publica de canalizare menajera realizata prin prin programul POS MEDIU. Apele menajere sunt colectate si deversate intr-u# cămin de vizitare de la căpătui străzii Teiului. In acest cămin este conectata si o conducta de canalizare ce subtraverseaza calea ferata.

Canalizare pluviala

Pentru colectarea apelor pluviale se propune amplasarea a 7 guri de scurgere si a unui colector de canalizare proiectat, amplasat pe mijlocul drumului, din polietilena de înalta densitate corugat Dn 315 mm, in lungime de 144 ml.

Adâncimea de pozare a colectoarelor va fi în jur de 1,38 m - 1,84 m.

Legătură de la gurile de scurgere la căminele vizitare proiectate se vor realiza cu tuburi din PE HD corugat Dn = 200 mm, L = 30 m.

Pe traseul colectorului se vor amplasa 5 cămine de vizitare, ce vor fi executate din piese prefabricate din beton.

Apele pluviale colectate vor fi deversate in caninul de vizitare proiectat CV2, amplasat pe colectorul de canalizare ce subtraverseaza calea ferata, la o distanta de 4,4 m de căminul de canalizare de pe strada Teiului.

Conform avizului emis de Compania Națională de Căi Ferate S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate lași se va realiza o rigolă pentru preluarea apelor pluviale de pe rambleul căii ferate la limita drumului spre calea ferată. Rigola se va realiza pe toată lungimea drumului cu varsare intr-in cămin de vizitare existent

Capacitatea maximă de transport a colectoarelor de canalizare având De = 300 mm la panta minimă i = 5%o (0,005) are valoarea QpJ = 172,00 I/s, Vpi = 1,00 m/s, Qef - 158,00 l/s, Vef = 1,15 m/s.

Gaze

Pe tronsonul suplimentar aferent modernizării străzii Teiului există o conductă de gaze cu presiune redusă OL 2” de la intersecția străzii Narciselor si pana la intersecția străzii Teiului. Cu ocazia lucrărilor de modernizare a drumului aferent tronsonului suplimentar străzii Teiului se vor executa lucrări care vor descoperi răsuflătorile de câmp existente. Răsuflătorile de câmp existente se vor înlocui cu răsuflători carosabile care vor corespunde cu noua cotă a drumului după modernizare.

Aducere la cota

După realizarea asfaltării străzii se vor aduce la cota căminele si gurile de scurgere.

f) Devierile și protejările de utilități afectate

La baza stabilirii traseelor rețelei de apă și a colectoarelor de canalizare proiectate, au stat situațiile primite de la deținătorii de utilități apa, gaze, telecomunicații, energie electrică cu amplasamentele rețelelor existente.

Lățimea modestă a trotuarelor 1,0 - 2,5 m existenta rețelelor de apă, gaz, stâlpi de energie electrică (iluminat) a unor construcții direct la strada s-au la 1 - 2 m față de trotuar, respectarea pe cât posibil a STAS 8591/1-1991, referitor la pozarea rețelelor de utilități, (distanțe relative între acestea) au necesitat o serie de modificări ale traseului de pe trotuar, în zona carosabilă adiacentă bordurilor,

g) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon

Energia electrică pentru forță (aparate de sudura a poîietilenei) și iluminat este asigurată din rețelele din zonă, realizându-se racorduri provizorii pentru organizarea de șantier, consumurile fiind caracterizate și decontate de utilizatori.

h) Caile de acces permanente, căile de comunicații

Terenul pe care se va construi conducta de apa, colectorul de canalizare este relativ plat, fiind montata in carosabil (conducta de canalizare) pe trotuar (rețeaua de apa), margine trotuar (montare guri de scurgere) sau spațiu verde (tronsoane de legătură pentru racord canalizare și branșament apă la consumatori).

Rezolvare accesului auto în zona se face prin intermediul străzilor carosabile existente.

i) Trasarea lucrărilor

Trasarea lucrărilor se va realiza de către constructor pe baza picheților (coordonatelor x, y, z) date de către proiectant la predarea amplasamentului; trasarea propriu zisă constând din materializarea pe teren prin țăruși (butoane ) amplasate pe axul conductei în punctele caracteristice:

 • - la plecare, la coturi în plan și profil

 • - la tangentele de intrare și ieșire din curbe

 • - în axa căminelor

 • - la schimbarea diametrului sau tipului de conductă.

Concepția generala avuta in vedere la studierea soluțiilor de rezolvare sub aspect tehnic, a tinut cont de datele din tema de proiectare prin care se solicita realizarea unei soluții definitive, sigure si durabile, care sa asigure atat desfasurarea circulației auto si pietonale in bune condiții cat si o buna colectare si evacuare a apelor pluviale. Totodată soluția avuta in vedere contribuie si la asigurarea unor condiții corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului.

Conform HG. 925/1995 art. 6 di Legea 10/1995 privind calitatea in construcții art. 13 si art. 21c documentația de fata trebuie verificata la următoarele faze de proiectare respectiv D.T.A.C. si P.Th. de verificatori atestati pentru cerința A4, B2 si D -„rezistenta si stabilitatea pentru constructiia de drumuri”.

Verificarea atestata se va face pentru specialitățile ls cerințele A,B, C, D, E, și F. Pentru lucrările de instalații se vor respecta Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - Faza P.Th. +C.S. + D.E.. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilițaieAâpa si canalizare)

1.2.


Amplasament:


 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5.Titularul investiției: Beneficiarul investiției: Elaboratorul proiectului:


Construire tronson suplimentâ^^tfd tehnico-edilitare (apa si canaliz cartier Tache, municipiul Bacău, capătul străzilor: Teiului si Marasti.

Municipiul Bacău

Municipiul Bacău

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L Bacău

Str. O. Bacovia nr. 41 ~43

Tel./Fax 0334/405115

S.CTADRAL PROIECT” S.R.L. IAȘI

B-dul Independentei, nr. 10, bl. 24 sc. 1 apt. 8 Tel.. 0234530045

Fax: 0332785100,


i lucrări


1.6 NECESITATEA $1 OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI.

Necesitatea și oportunitatea acestor lucrări își găsesc motivația în asigurarea alimentării cu apă pentru locuințele de pe tronsonul suplimentar aferent străzii Teiului, care are drept scop :

 • - asigurarea calitativă a rețelelor proiectate prin utilizarea polietilenei de înaltă densitate, cu durata normată de viață de minim 50 ani

 • - reducerea pierderilor de apă și creșterea duratei de furnizare spre consumatori

 • - nemodificarea calității apei vehiculate,

Asigurarea canalizării pentru locuințele de pe strada Brândușei, municipiul Bacău, prin colectoare și cămine de vizitare pentru fiecare locuință care au drept scop:

 • - ridicarea gradului de confort a locuitorilor din zona respectivă.

 • - protecția mediului prin evitarea infestării pânzei freatice cu ape uzate menajere.

 • - Consiliul Local al Municipiului Bacău dorește îmbunătățirea echipării edilitare și modernizarea infrastructurii în zona străzii Teiului, zona Tache, municipiul Bacău

 • 2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR.

2.1. Amplasamentul

Cartier Tache, municipiul Bacău, capătul străzilor: Teiului si Marasti.

2.2. Situația juridică a terenurilor.

Colectoarele de canalizare și rețelele de apă proiectate, vor fi amplasate pe spațiul verde, trotuare sau pe carosabil, pe terenuri aparținând domeniului public.

2.3. Topografia

Tronsonul suplimentar din strada Teiului - strada de categoria a IV cu un singur fir de circulație, are in total o lungime de 239,46 ml. ; acest tronson are originea ia intersecția cu strada Narciselor (strada de categoria a II! cu doua fire de circulație si sistem rutier definitiv nerigid) si se termina la intersecția cu strada Mărăsti (strada de categoria a III cu doua fire de circulație cu sistem rutier definitiv nerigid).

In profil transversal strada are următoarele caracteristici:

 • - lățime parte carosabila 3,50 - 4,00 ml.

 • - distanta intre limitele de proprietate 4.80 - 5.00 ml

- sistem rutier realizat din balast colmatat si deteriorate

 • - lipsa trotuarelor pietonale

 • - pante longitudinale (cuprinse intre 0.10% - 0,60 %) si transversale necorespunzătoare

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • - numeroase degradări-gropi,

 • - cedări locale ale platformei,

 • - prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

 • 2.4. Date generale

a) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Bacau se incadreaza intr-un climat continental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitații bogate.

Temperatura medie absoluta a aerului nu coboara sub - 21° C iar temperatura medie a lunii iulie urca pana la + 20° C.

b) Geologie si seismicitate

Capacitatea portanta a terenului natural se poate aprecia conform STAS 3300/2-85, Anexa B, tab. 16-17 in : pconv. = 275 KPa.

Adâncimea maxima de inghet in zona municipiului Bacau este de 0.9-1.0 m C.T.N. (C.T.A.) conform STAS 6054/77.

Actuala cale de rulare a drumului este constituita dintr-un strat pamant cu rar pietriș in grosime medie de mediu 50 cm

Categoria de importanta a construcției este “C” - normala.

In conformitate cu normativul P100/92 zona studiata se afla in zona seismica de calcul “C” avand următorii parametrii seismici:

-coeficient seismic ag ~ 0.2.

-perioda de colt Tc = 1.0 s

-grad de seismicitate seismica VIII cf SR 11.100/1-93

c) Categoria de importanta

Categoria de importanta a construcției exte „C” - construcții de importanta normala, cu funcțiuni obișnuite, a căror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura, conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții (revizuita si actualizata 2015)

2.6. Prezentarea proiectului
Lucrări de drumuri

La comanda beneficiarului, Primăria Municipiului Bacau s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop imbunatatirea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de construire aferente străzii.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localitati urbane”, aprobate prin Ordinul M.T. nr. 49 din 27.01.1998.

Prin lucrările de construire aferente, strada isi pastreaza încadrarea in clasa tehnica IV strada colectoare care are următoarele caracteristici:

■ parte carosabila 3.50 m cu două benzi de încadrare de 0,25 m fiecare respectiv 3,50 m in funcție de distanta intre limitele de proprietate

 • - trotuare pietonale de o parte a străzii acolo unde distanta dintre limitele de proprietate permite amplasarea acestuia având lățime cuprinsa intre 0,50 - 1,00 m.

STRADA TEIULUI, L = 239,46 ML

Sistemul rutier semirigid propus a fost dimensionat conform normativ PD 177 - 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, la un trafic apreciat ca fiind ușor si a ținut cont de grosimea stratului din zestre

Sistemul rutier pentru strada Teiului are o suprafața de 1250 mp va fi de tip suplu cu următoarea alcătuire:

 • - strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm

 • - strat de legătura din BAD 20 - 5 cm

 • - strat de baza din mixtura asfaltica tip ABPC31.5 - 8 cm

 • - strat de fundație din balast - 25 cm

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți, evitându-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada este amenajata ca o succesiune de frânturi si de aliniamente racordate cu arc de cerc având R = 250 m.

Profilul longitudinal al străzii are declivități de minim 0.25 % pe o lungime de 31,82 m si maxim 2,53 % pe o lungime de 24,11 m.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a stratului de balast existent in grosime medie de 58 cm reprezentând grosimea sistemului rutier propus (42 cm) la care se adaugă înălțimea bordurii propuse (15 cm), pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietarilor si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare si scarificare a patului drumului se va așterne sistemul rutier menționat mai sus.

Trotuarele, însumând o suprafața de 250 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • - pavele din beton vibropresat autoblocante necarosabile - 6 cm;

 • - strat de nisip pozare pavele - 5 cm

 • - dala de beton C25/30 - 10 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Accesele la curți însumând o suprafața totala de 24,00 mp, se vor rezolva prin coborârea trotuarelor la cota străzii pe o lungime de 3,00 m si lățime de 1,00 m reprezentând lățimea trotuarului si distanta de la trotuar la intrarea in curte , in următoarea alcătuire:

~ pavele din beton vibropresat autoblocante carosabile - 8 cm;

 • - strat de nisip - 5 cm

 • - dala din beton de ciment C25/30, turnata pe loc - 18 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor Ia intersecția străzii cu străzile laterale întâlnite de-a lungul traseului.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 20x25 cm - C16/20, însumând o lungime de 590,00 ml.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția cu strada Teiului si cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Conform aviz CN CFR S.A. nr.5.1/A/7/15.01.2018 se prevede pe partea stânga a traseului (in lungul caii ferate) o rigola carosabila cu dale din beton armat având următoarele caracte-ristici: I = 0,70 m si h = 0,70m. Lungimea totala a rigolei carosabile prevăzute este de 240 ml.

In lungul traseului studiat, in zonele in care strada se apropie de traseul cai ferate magis-trale se prevede o lungime totala de 150 ml de parapet metalic deformabil.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate.

Rețea alimentare cu apa

Pe tronsonul suplimentar străzii Teiului se prevede o conductă de alimentare cu apă amplasată pe partea opusă căii ferate existente.

In prezent pe tronsonul suplimentar al străzii Teiului exista conducta de alimentare cu apa din OL 100 mm delimitate de căminul existent de pe strada Marasti si cel din strada Teiului. Menționam ca căminul de vizitare de pe strada Teiului, la vizita pe teren este acoperit de balast si nu s-a putut evalua starea acestuia.

Se propune realizarea unei conducte de alimentare cu apa din PE-HD De 110 mm in lungime de 235 ml de la căminul de vane din strada Marasti, cu interconectare cu cel din strada Teiului, pana la strada Narciselor. După decopertarea căminului de vane de strada Teiului, constructorul v-a chema proiectantul pentru a constata starea de funcționare a căminului si a decide daca se pastreaza sau se executa un cămin de vane nou. In partea economica a proiectului este prevăzută realizarea si aunui cămin de vane nou.

Pe conducta de apă proiectată se vor prevede 3 hidranți de incendiu Dn 80 mm supraterani.

Conform avizului emis de S.C. CRAB S.A. s-a prevăzut în căpătui rețelei nou proiectate un hidrant subteran de incendiu pentru spălarea tronsonului de la strada Teiului la strada Narciselor undo oste capat de linie.

Pentru alimentarea cu apă a consumatorilor de pe tronsonul suplimentar străzii Teiului, se prevăde rebransarea pentru fiecare consumator cu conductă din PE HD Dn 25 mm și robinet de concesie amplasat pe spațiul public.

Rețeaua de apă s-a prevăzut a fi montată sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054 la o adâncime medie de 1,2 m.

Branșamentele în conductele de distribuție se vor realiza cu piese de bransare întărite.

înainte de darea în folosință a alimentarii cu apă, conductele vor fi spălate, dezinfectate și supuse la proba la presiune conform STAS 6819/82 și normativ I 9/2015 (la 80 mCA timp de menținere sub presiune o oră).

Lungimile conductelor de apă proiectate vor fi:

® Dn = 25 mm - L - 8 m


Dn ~ 90 mm


a Dn = 110mm   - L = 235 m

Se vor reface si 2 branșamentele Dn 63 mm existente in căminul de vane din strada

i eiului.

Canalizare menajera

Pe acest tronson de strada exista rețea publica de canalizare menajera realizata prin prin programul POS MEDIU. Apele menajere sunt colectate si deversate intr-ua cămin de vizitare de la căpătui străzii Teiului. In acest cămin este conectata si o conducta de canalizare ce subtraverseaza calea ferata.

Canalizare pluviala

Pentru colectarea apelor pluviale se propune amplasarea a 7 guri de scurgere si a unui colector de canalizare proiectat, amplasat pe mijlocul drumului, din polietilena de înalta densitate corugat Dn 315 mm, in lungime de 144 ml.

Adâncimea de pozare a colectoarelor va fi în jur de 1,38 m - 1,84 m.

Legătura de la gurile de scurgere Ia căminele vizitare proiectate se vor realiza cu tuburi din PE HD corugat Dn - 200 mm, L = 30 m.

Pe traseul colectorului se vor amplasa 5 cămine de vizitare, ce vor fi executate din piese prefabricate din beton.

Apele pluviale colectate vor fi deversate in caninul de vizitare proiectat CV2, amplasat pe colectorul de canalizare ce subtraversează calea ferata, Ia o distanta de 4,4 m de căminul de canalizare de pe strada Teiului.

Conform avizului emis de Compania Națională de Căi Ferate S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate lași se va realiza o rigolă pentru preluarea apelor pluviale de pe rambleul căii ferate la limita drumului spre calea ferată. Rigola se va realiza pe toată lungimea drumului cu varsare intr-in cămin de vizitare existent.

Capacitatea maximă de transport a colectoarelor de canalizare având De = 300 mm la panta minimă i = 5%o (0,005) are valoarea Qpi = 172,00 i/s, Vpi = 1,00 m/s, Qef = 158,00 l/s, Vef = 1,15 m/s.

Gaze

Pe tronsonul suplimentar aferent modernizării străzii Teiului există o conductă de gaze cu presiune redusă OL 2" de la intersecția străzii Narciselor si pana la intersecția străzii Teiului. Cu ocazia lucrărilor de modernizare a drumului aferent tronsonului suplimentar străzii Teiului se vor executa lucrări care vor descoperi răsuflătorile de câmp existente. Răsuflătorile de câmp existente se vor înlocui cu răsuflători carosabile care vor corespunde cu noua cotă a drumului după modernizare.

Aducere la cota

După realizarea asfaltării străzii se vor aduce la cota căminele si gurile de scurgere aflate pe traseu.

Prezentarea categoriilor de lucrări necesare:

 • - marcarea prealabila a poziției capacului

 • - spargerea covorului de asfalt, cu protejarea părții metalice a ramei

-- scoaterea capacului si ramei

 • - curățirea marginii căminului

 • - măsurarea corecta a grosimii ramei si a denivelării dintre cota caii si marginea buna, rezistenta a caninului

 • - pentru a acoperi diferența dintre cota caii si cota viitorului suport pentru rama capacului, se pot folosi inele din beton armat, prefabricate, acestea se așează peste marginea rezistenta a căminului, pe un strat de mortar de ciment M100 (si intre inele se pune mortar)

 • - nu se va așeza inelul din beton direct pe buza coșului căminului, întrucât la o rezemare neuniforma acesta se va sparge

 • - peste inef se așează un strat subțire de mortar si apoi rama si capacul

 • - se verifica paralelismul dintre planul fetei ramei si planul suprafeței caii, eroarea maxima admisa 0,5 cm

 • - după minim 3 zile se poate trece la turnarea straturilor de asfalt

 • - se asigura protecția locului lucrării la trafic minim 7 zile de la terminarea lucrării

 • - sub placa umplutura va avea un indice de compactare de minim 95%

3. Proba de etanșeitate

înainte de darea în folosință a rețelelor de canalizare, conductele se vor supune la proba de etanșeitate conform STAS 3051/91

înainte de darea în folosință a rețelelor de apă, conductele se vor spăla și dezinfecta și se vor supune la proba de etanșeitate la presiune conform I - 9/2015 capitolul 14 ( 2,3,4 ).

4. Măsuri de protecția muncii

în toate operațiile de execuție a instalațiilor de canalizare se respectă cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța și igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție precum și reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația să aplice toate prevederile legale privind protecția muncii: “Legea Securității și Sănătății în Muncă Nr. 319/2006”, HG 493 /2006 Privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot” HG 1048 / 2006, Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamente individuale de protecție la locul de muncă.”.

Principalele măsuri și acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței și igienei muncii sunt:

 • - luarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a muncii;

 • - realizarea instructajelor de protecție a muncii ale întregului personal de exploatare și întreținere și consemnarea acestora în fișele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual;

 • - controlul aplicării și respectării normelor specifice de către întreg personalul;

 • - verificarea periodică a personalului privind cunoașterea normelor și a măsurilor de protecție a muncii;

-• pe toată durata execuției, trebuie asigurată o zonă de lucru și de protecție.

 • - Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se referă cu prioritate la:

 • - semnalizarea și supravegherea lucrărilor;

 • - execuția săpăturilor și sprijinirea pereților tranșeei(pentiu racord canalizare și branșament apă)

 • - manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat;

 • - obligativitatea folosirii echipamentului de protecție și de lucru;

 • - lucrări în spații închise cămine;

5. Măsuri de protecția mediului

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de canalizare si de alimentare cu apa sunt :

 • - conducte din PE-HD corugat

 • - cămine din beton cu elemente prefabricate

Tuburile folosite pentru canalizare, nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Materiale folosite la realizarea lucrărilor sunt numai materiale agrementate conform reglementărilor naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordantă cu prevederile H.G. nr 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

Materialele utilizate pentru realizarea rețelelor de apă și a instalațiilor hidraulice sunt:

 • - țevi și piese de legătură din PE-HD

 • - cămine de vane din beton monolit

Tuburile folosite pentru alimentarea cu apă, nu prezintă pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

în timpul execuției vor fi afectate de lucrări următoarele suprafețe

 • a) Suprafața afectată de săpătură

Această suprafață cuprinde săpătura pentru realizarea rețelelor care vor avea lățimea de 0,8 m - 1,8 m.

 • b) Suprafața afectată de umplutura extrasă pentru realizarea săpăturii

Depozitarea umpluturii se va face pe o singură parte a tranșei, partea cealaltă fiind necesară pentru depozitarea și lansarea tuburilor în șanț.

 • c) Suprafața afectată de utilaje și echipamente necesară executării săpăturii

Funcție de gabaritul utilajelor și echipamentelor necesare efectuării săpăturii se va stabili suprafața necesară acestora.

După realizarea lucrărilor suprafețele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi aduse la forma inițiala, pământul excedentar sau deșeuri rezultate din demolări, resturi de materiale vor fi colectate de către constructor și transportate la rampa de gunoi a orașului

 • 6. MĂSURI P.S.L

 • 6.1 Prevenirea incendiilor

6.1.1 în timpul lucrărilor de execuție

Respectarea reglementărilor de prevenire și stingere a incendiilor, precum și echiparea cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuția lucrărilor de canalizare menajeră și racorduri de canalizare, inclusiv în timpul operațiilor de revizie preventivă, reparații și remedieri ale avariilor.

Răspunderea pentru prevenirea și stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si șantierul care asiaură execuția conductelor.

înainte de executarea unor operații cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, topire de materiale izolante,) se face instructajul personalului care realizează aceste operații, având în vedere prevederile normativului C 300 Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis în zonele unde se execută izolații sau operații cu substanțe inflamabile. Lucrările de sudură nu se execută în zonele în care se realizează vopsitorii sau izolații.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a șantierului a carburanților necesari funcționării utilajelor. Utilajele se prezintă la program alimentate cu combustibilii necesari.

Pentru lucrările de execuție în spații închise (cămine), se prevăd măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor în funcție de natura lucrărilor și a condițiilor locale. Conducătorul formației de lucru asigură instruirea personalului și urmărește permanent respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Tuburile și piesele speciale din PE IID, si PE HD corugat se aprovizionează pe șantier numai în momentul punerii acestora în operă.

6.1.2 în timpul funcționării instalațiilor proiectate

Lucrările prevăzute in documentația de față nu prezintă pericol pentru incendiu.

7. PERSONAL DE EXPLOATARE, ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII

In urma execuției noilor lucrări de canalizare, beneficiarul trebuie să angajeze personal pentru a verifica aceste instalații. Colectoarele de canalizare se vor verifica periodic urmărindu-se in special starea căminelor.

Dacă la rețeaua de canalizare se vor depista pierderile de apă pe traseul colectoarelor se vor lua măsuri imediate de înlăturare a lor, realizându-se reparațiile necesare.

8. CONCLUZII FINALE

Rețelele exterioare de canalizare se vor proba preliminar la fiecare tronson.

Proba finală se poate realiza pe mai multe tronsoane dar numai în șanț maxim 500 m. înainte de proba de etanșeitate tranșeea se umple parțial până la 20 - 30 cm peste partea superioară a tubului, lăsându-se îmbinările libere.

Proba de etanșeitate se va realiza între 2 cămine consecutive, umplerea făcându-se de la capătul aval. Presiunea de încercare în capătul aval 5 x102 N/mmp.

Pentru realizarea probei se închid toate orificiile și se blochează toate extremitățile susceptibile a se deplasa in timpul probei.

Durata de încercare minim 15 minute

Pierderile admisibile conform STAS 3051/91 sunt zero:

Constructorul în execuție va acorda o atentie deosebita următoarelor normative

reglementari tehnice

- STAS 3051 -914

Canale ale rețelelor exterioare de canalizare

>

Prescripții fundamentale de proiectare

-  GP-043-99

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

-  NP084-03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice


- STAS 12591-87 Canalizări. Stații de pompare. Prescripții generale de proiectare înainte de darea în folosință a rețelelor de apă, conductele se vor spăla și dezinfecta și se vor supune la proba de etanșeitate la presiune conform I - 9/2015 capitolul 14 (2,3,4 ).

Probele hidraulice ale instalației de alimentare cu apă se efectuează la presiunea de 1,5 ori presiunea de regim

Constructorul în execuție va acorda o atenție deosebita următoarelor normative și

reglementari tehnice

 • -  19-2015

 • -  NP 133-2013

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare

Normativ pentru proiectarea și executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților

- NP 086-05

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor

- C 300/94

Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

Beneficiarul in exploatare va respecta următoarele normative și reglementari tehnice

 • -  19/1-2015

 • -  GP-043

Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă și polipropilenă

NP 084 -03

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din mase plastice

Legea nr. 10 / 95

Legea privind calitatea în construcții.(revizuita si actualizata 2015)

10. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea atestata se va face pentru specialitățile ls cerințele A, B, C, D, E, și F. Pentri lucrările de instalații se vor respecta Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 (revizuita si actualizata 2015) privind calitatea in construcții.


■î

l/ie]Șontaș


întocmit,

Ing Remus Aldea
Construire tronson suplimentar strada Teiulu si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare',

jiviEIVIORIU TEHNIC

Vff         REZISTENȚĂ
1.                  documentației

La cererea beneficiarului, S.C. Compania regionala de apa Bacău S.A., in baza Legii 10/1995 privind calitatea în construcții art.18 aliniat 2, Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele măsuri pentru realizarea locuințelor”, Norme metodologice 1430/2005 de aplicare a Legii 50/1991, s-a întocmit prezentul memoriu tehnic de rezistenta, parte componenta a documentației „Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare), Municipiul Bacău, jud. Bacău”

2. Descrierea construcției din punct de vedere structural

In cadrul proiectului „Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare), Municipiul Bacău, jud. Bacău” este necesară construirea următoarelor obiective :

Cămine de vane 1,50 x 1,50 x 1,50 m

Construcție îngropata, realizata din beton armat monolit cu radier 20cm, turnat pe un strat de egalizare din beton simplu, cu pereți de 20cm și placă monolita carosabila de 22cm grosime prevăzuta cu capac carosabil tip IV (D400) pentru vizitare. La exterior hidroizolația se va executa din membrană bituminoasă in doua straturi, protejată cu membrană Tefond. La interior se va aplica o tencuiala hidroizolanta. Dimensiunile in plan si pe adâncime sunt 1,90 x 1,90 x 1,92 m. Săpăturile se vor realiza cu sprijiniri.

Clasa de expunere:XC2 + XF4 betoane folosite: C8/10, C16/20, C30/37

Clasele de expunere au fost stabilite conform NE 012-1/2007 „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat".

Conform studiului geotehnic terenul ere următoarea succesiune litologică:

 • - 0,40 m - beton degradat si pietriș

 • - 0,40 - 3.00m - praf argilos galben cafeniu, cu plasticitate medie, consistența pîastic-vârtos, compresibilitate medie-mică, umed

Nivelul hidrostatic al apei din pânza freatică este situat la peste 5,00 m de la cota terenului natural.

Amplasamentul ocupă o suprafață practic plană și orizontală. Terenul este ferit de pericolul, alunecărilor de teren și al eroziunilor.

Stratul natural de fundare va fi complexul prăfos - argilos galben-cafeniu, în care se poate funda direct. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,10 m de la cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat. In caz de existență a umpluturilor la cota de fundare se va adânci săpătura până la interceptarea prafului argilos pe minim 0,1 Om. Dimensionarea fundațiilor se va face utilizând pentru presiunea convenționala în grupa de bază valoarea:

Pconv = 250kPa, conform prevederilor din NP 074/2014

Adâncimea de îngheț in municipiul Bacău este de 80 - 90 cm.

3. Categoria de importanta și zona seismica

Conform HGR 766/1997, construcția se încadrează in categoria de importanță „C” (normală), iar conform tabel 4.3. Clasa de importanta si de expunere fa cutremur pentru clădiri din P100-1/2013, în clasa de importanta HI cu v=1,0.

Conform P100-1/2013 , amplasamentul este situat din punct de vedere seismic in zons cu valoarea de vârf accelerației terenului pentru proiectare ag=0,35g pentru cutremure avânc intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani și perioada de control (colț) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s.

4. Obligații ale beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe baza unui proiect tehnic și al detaliilor de execuție conform Legii 10/1995 actualizata in 2015

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța Primăria si Inspectoratul de Stat in Construcții, începerea lucrărilor de construcții înainte cu 30 de zile.

Conform art 22 din Legea 10/1995 actualizata investitorul are următoarele obligații:

 • - asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați;

 • - asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau operatori economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor;

 • - acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;

 • - efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, precum și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție;

 • - întocmirea cărții tehnice a construcției și predarea acesteia către proprietar;

Obligații și răspunderi ale proprietarilor construcțiilor

Art. 27 - Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale:

 • a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor;

 • b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și predarea acesteia, la înstrăinarea construcției, noului proprietar;

 • c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, conform prevederilor din cartea tehnică și reglementărilor tehnice;

 • d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială, precum și de lucrări de reparații ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii;

 • e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale;

 • f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • g) darea în folosință a construcției după admiterea recepției la terminarea lucrărilor, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii.

5. Obligațiile executantului

Conform Legii nr. 10/95 actualizata privind calitatea in construcții, executantul are următoarele obligații:

 • a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;

 • b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;

 • c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați;

 • d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;

 • e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

 • f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;

 • g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;

 • h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;

 • i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;

 • j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;

 • k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;

 • l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;

 • m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.

6. Normative, legi, STAS - uri

La elaborarea documentației s-au utilizat următoarele normative și STAS - uri în vigoare:

 • - CR 0-2005 Acțiuni in construcții

J                                                                J

 • - NP112-13 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă

 • - Indicativ NP 120-06.Normativ privind cerințele de proiectare și execuție

a excavațiilor adânci în zone urbane”,

- CR 1-1-3-2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

 • - STAS 10107/0-90 - Calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat și beton precomprimat

 • - STAS 10107/1-90 - Planșee din beton armat și beton precomprimat.

 • - STAS 10107/2-92 - Planșee curente din placi si grinzi din beton armat și beton precomprimat.

 • - P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri

 • - NE 012-1/2007 „Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat”

 • - NE012/2-2010 Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton

  armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din betorv—

  - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

  Zv*4 -y -au.7. Verificarea proiectului

Verificarea atestata se va face pentru specialitatea rezistenta sfestabilitate cerintajAz1

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - Faza P.TH + C.S + D.E. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-ediîitare (apa si canalizare)

Memoriu tehnic justificativ de drumuri

1. Situația existenta

Tronsonul suplimentar din strada Teiului - strada de categoria a IV cu un singur fir de circulație, are in total o lungime de 239,46 ml. ; acest tronson are originea la intersecția cu strada Narciselor (strada de categoria a III cu doua fire de circulație si sistem rutier definitiv nerigid) si se termina la intersecția cu strada Mărăsti (strada de categoria a III cu doua fire de circulație cu sistem rutier definitiv nerigid).

In profil transversal strada are următoarele caracteristici:

 • - lățime parte carosabila 3,50-4,00 ml.

 • - distanta intre limitele de proprietate 4.80 5.00 ml

 • - sistem rutier realizat din balast colmatat si deteriorate

 • - lipsa trotuarelor pietonale

 • - pante longitudinale (cuprinse intre 0.10% - 0,60 %) si transversale necorespunzătoare

La aceasta data amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, are următoarele caracteristici:

 • - numeroase degradări-gropî,

 • - cedări locale ale platformei,

 • - prezenta unor zone de drum care au cota platformei drumului la nivelul terenului înconjurător.

2.Situație proiectata

La comanda beneficiarului, Municipiul Bacău s-a întocmit documentația de fata ce are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație din zona prin efectuarea lucrărilor de construire aferente străzii.

Soluțiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrărilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru realizarea lucrărilor.

Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si „Norme tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor in localități urbane”, aprobate prin Ordinul M.T. nr. 49 din 27.01.1998.

Prin lucrările de construire aferente, strada își păstrează încadrarea in clasa tehnica IV strada colectoare care are următoarele caracteristici:

 • - parte carosabila 3.50 m cu două benzi de încadrare de 0,25 m fiecare respectiv 3,50 m in funcție de distanta intre limitele de proprietate

 • - trotuare pietonale de o parte a străzii acolo unde distanta dintre limitele de proprietate permite amplasarea acestuia având lățime cuprinsa intre 0,50 - 1,00 m.

Amenajarea traseului străzii Teiului a ținut cont de stâlpii existenți din rețeaua de iluminat stradal aflați pe ambele pârti ale părții carosabile astfel încât aceștia sa fie încadrați in trotuarul proiectat.

1. STRADA TEIULUI, L = 239,46 ML

Sistemul rutier semirigid propus a fost dimensionat conform normativ PD 177 - 2001 "Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”, la un trafic apreciat ca fiind ușor si a ținut cont de grosimea stratului din zestre

Sistemul rutier pentru strada Teiului are o suprafața de 1250 mp va fi de tip suplu cu următoarea alcătuire:

 • - strat de beton asfaltic Ba 16 - 4 cm

 • - strat de legătura din BAD 20 - 5 cm

 • - strat de baza din mixtura asfaltica tip ABPC31.5 - 8 cm

 • - strat de fundație din balast - 25 cm

Soluția adoptata tine cont de sistematizarea verticala si de racordările la curți, evitându-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic.

Din punct de vedere al amenajării in plan, strada este amenajata ca o succesiune de frânturi si de aliniamente racordate cu arc de cerc având R = 250 m.

Profilul longitudinal al străzii are declivități de minim 0.25 % pe o lungime de 31,82 m si maxim 2,53 % pe o lungime de 24,11 m.

Lucrările de sistematizare verticala cuprind lucrări de decapare a stratului de balast existent in grosime medie de 58 cm reprezentând grosimea sistemului rutier propus (42 cm) la care se adaugă înălțimea bordurii propuse (15 cm), pentru racordarea noului profil transversal cu cotele gardurilor proprietarilor si evitarea inundării curților cu apele colectate de pe suprafața carosabila proiectata. După lucrările de decapare si scarificare a patului drumului se va așterne sistemul rutier menționat mai sus.

Trotuarele, însumând o suprafața de 250 mp vor avea următorul sistem constructiv:

 • - pavele din beton vibropresat autoblocante necarosabile - 6 cm;

 • - strat de nisip pozare pavele - 5 cm

 • - dala de beton C25/30 - 10 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Accesele la curți însumând o suprafața totala de 24,00 mp, se vor rezolva prin coborârea trotuarelor la cota străzii pe o lungime de 3,00 m si lățime de 1,00 m reprezentând lățimea trotuarului si distanta de la trotuar la intrarea in curte , in următoarea alcătuire:

 • - pavele din beton vibropresat autoblocante carosabile - 8 cm;

 • - strat de nisip - 5 cm

 • - dala din beton de ciment 025/30, turnata pe Ioc - 18 cm

 • - strat pilonat de nisip - 2 cm

 • - strat de fundație din balast -10 cm

Se vor amenaja accese pentru persoanele cu handicap locomotor la intersecția străzii cu străzile laterale întâlnite de-a lungul traseului.

încadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundație din beton de ciment 20x25 cm - 016/20, însumând o lungime de 590,00 ml.

Pentru o buna desfășurare a circulației se vor prevedea lucrări de semnalizare rutiera la intersecția cu strada Teiului si cu străzile laterale prin instalarea de semne de circulație si executarea de marcaj orizontal.

Conform aviz CN CFR S.A. nr.5.1/A/7/15.01.2018 se prevede pe partea stânga a traseului (in lungul caii ferate) o rigola carosabila cu dale din beton armat având următoarele caracteristici: I = 0,70 m si h = 0,70m. Lungimea totala a rigolei carosabile prevăzute este de 240 ml.

In lungul traseului studiat, in zonele in care strada se apropie de traseul cai ferate magistrale se prevede o lungime totala de 150 ml de parapet metalic deformabil.

Scurgerea apelor pluviale se face prin pantele transversale si longitudinale proiectate către guri de scurgere proiectate.

3. Organizare de șantier

Toate categoriile de lucrări sunt lucrări ce se pot realiza sub circulație cu restricții de viteza si cu semnalizarea corespunzătoarea lucrărilor in vederea protejării lucrărilor, a personalului, a partîcipanților la trafic si a pietonilor.

Toate materialele necesare de pus in opera este necesar a fi agrementate si verificate in laboratoare specializate.

4. Dispoziții finale

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții beneficiarului ii revin următoarele obligații:

 • - obținerea acordurilor si avizelor legale precum si autorizația de construcție

 • - asigurarea verificării proiectului prin verificator de proiecte atestat

 • - asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de diriginte de specialitate, atestat pentru categoria de importanta „C” a construcției

 • - acționarea in vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor precum si a eventualelor deficiente ale proiectului

 • - asigurarea recepției lucrărilor de construcții la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garanție

 • - întocmirea cărții tehnice a construcției, păstrarea si completarea la zi a acesteia «-si In

cazul înstrăinării construcției, predarea cărții tehnice noului proprietar               ;

 • - sesizarea in termen de 24 ore a Inspecției de Stat in Construcții in cazulunoreGcidente

tehnice Ia construcția in exploatare                                        l              f-

Pe baza prevederilor aceleiași legi, proiectantului ii revin următoarele obligățji^^y"^


 • - prezentarea proiectului elaborat in fata verificatorului de proiecte atestat, stabilit de. către beneficiar, precum si soluționarea neconformităților si a neconcordantelonsemriatate

 • - participarea pe șantier la verificările de calitate legate de fazele de exeeuțe'determi-nante, stabilite prin programul de urmărire a lucrărilor pe șantier, anexat la proiect

 • - conform H.G. 273/14.06.1994, art.9, proiectantul va prezenta comisiei de recepție, la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, raportul de autor.

In ceea ce privește executantul in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, acestuia ii revin următoare le obligații:

 • - sesizarea beneficiarului asupra eventualelor neconformități si neconcordante constatate in proiect, in vederea soluționării

 • - începerea execuției lucrărilor numai după ce construcția a fost autorizata si proiectul verificat de către verificatorul de proiect atestat

 • - asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate


 • - utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate, sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum si gestionarea probelor martor

 • - respectarea prevederilor din proiect pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor

 • - sesizarea in termen de 24 ore a Inspecției de Stat in Construcții in cazul unor accidente tehnice la construcția in exploatare

 • - remedierea pe propria cheltuiala a defectelor calitative apărute din vina sa atât in perioada de execuție, cat si in perioada de garanție stabilita conform legii.

  Verificat, îng. Adrian Actumitresei

  /rîntocmit,

ing. Sofia-Ralp^afAdumitresei

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - P.TH + C.S + D.E. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare)

BREVIAR DE CALCUL DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER SUPLU CONFORM NORMATIV PD 177 - 2001

1. Stabilirea capacității portante la nivelul patului drumului.

Pământul de fundare este alcătuit din praf nisipos argilos, ce se încadrează cpnform tabelului 1 in tipul P4,                                                                     ;                /'

Tipul climatic pentru municipiul Bacău este I (fig. 1, pag. 48).

Regimul hidrologic corespunzător condițiilor hidrologice FAVORABI LE, T^onform STAS 1709/2 este 1.                                                                                            '     ' ■ .. .. ''

Corespunzător tipului climatic I, a regimului hidrologic 1, valoarea de calcul ă modulului de elasticitate dinamic a pământului de fundare este 70 MPa, conform tab. 2 (pag. 49), iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,35, conform tab. 3 (pag. 49).

Conform STAS 11100/93 corelat cu normativ P100/1-2013 datele zonei seismice sunt:

 • - valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani este de 0.35g (grad seismic echivalent VIII -valoare recomandată a se avea în vedere în activitatea de proiectare conform STAS 11100-1/93).

 • - valoarea de vârf a acceleratei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR - 30 ani este de 0.20g.

 • - valoarea perioadei de control este Tc = 0.7s

2.Stabilirea traficului de calcul.

Traficul de calcul exprimat in milioane osii standard de 115 KN s-a calculat funcție de intensitatea medie zilnica a traficului exprimata in număr de osii standard cu sarcina de 115 KN la mijlocul perioadei de perspectiva, apreciat ca fiind un trafic ușor de 25 o.s.

Traficul de calcul va rezulta :

Nc = 365 x 10'6 x pp x crt x n0S) in care:

365 - numărul de zile calendaristice dintr-un an ;

pp - perioada de perspectiva, in ani (minim 10 ani); pp = 15 ani;

crt - coeficientul de repartiție transversala, pe benzi de circulație, crt = 0.50.

Traficul de calcul va rezulta:

Nc = 365 x 10’6 x 15 x 0,5 x 25 = 0,068 m.o.s.

Se analizează următoarea varianta de alcătuire a sistemului rutier:

Denumire strat

H

Cm

E MPa

Uzura - beton asfaltic BA 16

4

3600

0,35

Legătura ~ BAD 20

5

3000

0,35

baza - ABPC31.5

8

5000

0,35

strat de fundație din balast

25

168

0,27

Pământ de fundare

oo

70

0,35

Pentru cele trei straturi asfaltice s-a lucrat cu grosimea totala a pachetului de straturi, respectiv 17 cm si modulul de elasticitate ponderat, rezultând următoarele valori:

Denumirea materialului din strat

H cm

E MPa

Straturi asfaltice

17

4016

0,35

strat de fundație din balast

25

168

0.27

Pământ de fundare

co

70

0.35

Rezultatele obținute sunt date in tabelul următor:

8; microdef.

224

ez microdef.

585

Nadm m.o.s.

1,145

RDO

0,059

ez adm

1642,79

Nadm = 24,5 x 108x sr 3,37= 1.145

ez adm = 600 x Nc 0 28 = 1642.79

3. Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier:

N adm = 1,145

 • 1. RDO=Nc/N adm < RDO adm 0,059 <1,00

 • 2. ez = 585 microdef < ez adm = 1642,79 microdef

CONFORM STAS 1709/1 - 90, STAS 1709/2 - 90

Z cri = Z + AZ

Z = adâncimea de îngheț a pământului de fundație

AZ= Hsr -He

Hsr=grosimea sistemului rutier

He=gosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier

Stabilirea adâncimii de îngheț Z a pământului de fundație:

 • - tip climatic I

 • - condiții hidrologice favorabile 1

~ tipul pământului P4 - pământ foarte sensibil la îngheț - dezgheț conf. STAS1709/2 Indicele mediu de îngheț din cele mai aspre cinci ierni l 5/30 med pentru sistemul rutier nerigid este 625° C X zile Z=103 cm

Determinarea grosimii echivalente a sistemului rutier He

He = S hi x Cti

H = grosimea stratului rutier

Cti = coeficient de echivalare a capacității de transmitere a căldurii

n = număr de straturi

Număr straturi

H

Cti

1

4

0.50

2

5

0.60

3

8

0.50

4

25

0.90

He =3 1.50 cm

® &Z.- Hsr -He=42 -31.5 = 10.50 cm

® Zcr=101cm + 10.50 cm=111.50 cm


In conformitate cu prevederile STAS 1709/2 - cap.4.2. calculul de verificare șl rezistentei la acțiunea îngheț - dezghețului a structurii rutiere se efectuează conform tabel-3.   ■ / ■ /

Conform tabel 3 - STAS 1709/2, in cazul de fata: Hsr =42cm;Naf > 4,00m;Zcr -'111,5 cm, NU este necesar calculul de verificare a rezistentei la acțiunea îngheț - dezghețului a structurii rutiere.

Verificat,

ing. Adrian Adumitreseî


întocmit z

ing. C.F.D.P. Raluca/Adumitresei

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - Faza P.TH + C.S + D.E. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare)

DRUM: sector omogen


Parametrii problemei sunt

Sarcina.....      57.50 kN

Presiunea pneuiui 0.625 MPa

Raza cercului      17.11 cm

Stratul 1: Modulul 4016. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 17.00 cm

Stratul 2: Modulul 168. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 25.00 cm

Stratul 3: Modulul 70. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

REZULTATE:

R Z sigma r epsilon r epsilon z cm cm      MPa microdef microdef

.0

-17.00

.132E+01

.224E+03

-259E+03

.0

17.00

.996E-02

.224E+03

-.702E+03

.0

.00

-.168E+01

-.218E+03

.138E+03

.0

-42.00

.343E-01

.213E+03

-.348E+03

.0

42.00

.145E-02

.213E+03

-.585E+03

Proiectant general:S.C.” PRO HIDRO INSTAL” ^.R.L BACAU

Proiectant de specialitate:S.C.” ADRAL PROIECT” S.R.L IAȘI

AVIZAT,

LR.C. Nord Est

LJ.C.Bacau

Inspector Șef județean: ing. Ardeleana Silviu Constantin

OBIECTIV: “Construire tronson suplimentar strada Teiului, Municipiul Bacau”

Beneficiar: Municipiul Bacau

Faza : PTh + CS + DE + DTAC

Proiect nr. 6/2017

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATIl LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII IN FAZE DETERMINANTE CONFORM ART. 22, LIT. e,LEGEA 10/1995

- drumuri -

in conformitate cu articolul menționat mai sus, proiectantul stabilește următoarele faze determinante ale execuției, la care este fîecesar sa fie convocat prin grija constructorului cu minim 5 zile înainte, in scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor (art. 23, lit d'di’n Legea, 10/1995):                                                                                                                               ’ \    ‘ , L P

FAZA DE EXECUȚIE

DOCUMENTE ÎNSOȚITOARE

CONSTRUCTOR

INVESTITOR

PROIECTANT

I.S.C.

Predare amplasament

Proces-verbal

X

X

x ......

Trasare lucrări drumuri

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție, cote si grosimi strat inferior de fundație din balast

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție ,cote si grosimi strat de baza din ABPC31,5

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție ,cote si grosimi strat de legătură din BAD 20

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție ,cote si grosimi strat de uzura din BA16

Proces-verbal

X

X

X

Verificare execuție trotuare

Proces-verbal

X

X

X

Recepția la terminarea lucrărilor

Proces-verbal

X

X

X

Recepția finala

Proces-verbal

X

X

X

CONSTRUCTOR:

- PROCESE VERBALE DE LUCRĂRI ASCUNSE

*P.V. ESTE INSOTIT DE:

PROIECTANT:

ing Drumuri - Sofiai

INVESTITOR:

Primăria Municipiului Bacau

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau


PROIECT NR 6/2017

FAZA : P.Th.+C.S.+D.E.


PROGRAM DE CONTROL PE ȘANTIER


pentru controlul calității lucrărilor la faze de control ale execuției pentru oH ș&tul:

Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare),Ni .

Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care se întocmesc documente scrise.

Documentul care se întocmește: “P.V.LA.,- Proces verbal de lucrări ascunse -P.VProces verbal

-P.V.R.- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

B- -

E - Executant

P - Proiectant

/----

Numărul și data actului încheiat

HIDRO

A. Rețele exterioare

i

Predare - primire amplasament,

P.V.

B + E

)_

Verificarea materialelor privind aspectul, certificatul de calitate

P.V.R

B + E

3

Verificarea cotelor săpăturii

P.V.L.A

B + E

l

Proba de presiune, si etanșeitate

P.V

B + E + P

î

Verificarea montajului de ansamblu la terminarea lucrărilor

P.V.

B + E

i

Executarea umpluturilor

P.V.

B + E

B. instalații hidraulice

Verificare goluri prin elemente de construcții

P.V

B + E

I

Probe și verificări conform I9 și C56

P.V.R.

B + E+P.

Recepția la terminarea lucrărilor

P.V.R.

B + E + P

CONSTRUCTOR:


INVESTITOR:

Primăria Municipiului BacăuPRO H/ORO £

* INSTAL r


tuTA:

1 Din documentul încheiat trebuie sa rezulte ca sunt asigurate condiții corespunzătoare care sa permită execuția lucrărilor de construcții

2. Coloana 5 se completează la data încheierii actului prevăzut in coloana 3.

3 Executantul va anunța in scris ceilalți factori interesați pentru participare, cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

4. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcției


S.C, PRO HIDRO INSTAL S.R.L

BACAU


Pr. nr. 06/ 2017 - Faza P.TH + C.S + D.E. Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare (apa si canalizare)

PROGRAM

PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR DE STRUCTURĂ

în conformitate cu Legea nr. 10/1995 republicata in temeiul art.V din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții și normativele tehnice în vigoare se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor pe șantier.

BENEFICIAR,EXECUTANT,


Nr. crt.

Lucrarea ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documente scrise

Documentul scris care se încheie (PVLA, PVR, PV)

Cine întocmește:

I- ISC

B - Beneficiar

E - Executant

P - Proiectant

Programat Nr. și data actului încheiat

0

1

2

3

4

1.

Predarea-primirea amplasamentului

P.V.

B+E+P

2.

Executarea săpăturilor

P.V.

B + E

3.

Verificarea naturii terenului de fundare

P.V.F.D.

B + E

4.

Verificarea lucrărilor ce devin ascunse: cofraj + armarea radierului si pereților

P.V.

B + E

5.

Verificarea aspectului betonului după decofrare

P.V.

B + E

6.

Verificarea armaturilor din capacul căminului, montarea capac fonta

P.V.F.D.

l+B +E +P

7.

Recepție la terminarea lucrărilor

P.V.F.D.

l+B + E+ P

8.

Recepție definitiva

P.V.

B + E

SC PRO HIDRO INSTAL SRL

Bacau


Pr, nr. 5/2017 Pth+CS+DE Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare, (apa si canalizare)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrări tehnico-edilitare, (apa si canalizare)

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitlefor de cheltuieli

Valoare *2) (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu energie electrică

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren topo geo hidro

1.000,000

1.000,000

0,000

0,000

190,000

190,000

0,000

0,000

1.190,000

1.190,000

0,000

0,000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

3.1.3

Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.500,000

0,000

2.500,000

3.3

Expertizare tehnica

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic a! clădirilor

0,000

0,000

0,000

3.5

Proiectare și inginerie

13.250,000

2.517,500

15.767,500

Studiu de fezabilitate

0,000

0,000

0,000

Documentație CU + Doc. avize

1.150,000

218,500

1.368,500

Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1.100,000

209,000

1.309,000

Pth+CS+DTAC+DE+DL+PSSM

11.000,000

2.090,000

13.090,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000,000

0,000

5.000,000

3.7

Consultanță

10.000,000

1.900,000

11.900,000

3.8

Asistenta tehnica

12.000,000

2.280,000

14.280,000

Proiectant

2.000,000

380,000

2.380,000

Dirigentie de șantier

10.000,000

1.900,000

11.900,000

|                TOTAL CAPi i OLUL 3

43.750,000

6.887,500

50.637,500

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

Rețea de alimentare cu apa si branșamente

62.874,047

11.946,069

74.820,116

Rețea de canalizare menajera si pluviala

88.160,377

16.750,472

104.910,849

Lucrări de aducere la cota

8.432,435

1.602,163

10.034,598

Lucrări drumuri

498.889,248

94.788,957

593.678,205

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.1

658.356,107

125.087,660

783.443,767

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,000

0,000

0,000

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.2

0,000

0,000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0,000

0,000

0,000

TOTAL SUBCAPITOLUL 4.3

0,000

0,000

0,000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

658.356,107

125.087,660

783.443,767

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferenta OS

7.816,949

1.485,220

9.302,169

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.1

7.816,949

1.485,220

9.302,169

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții - 0,5%

3.330,865

0,000

3.330,865

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrai

666,173

0,000

666,173

Casa sociala a Constructorilor 0,5%

3.330,865

0,000

3.330,865

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.2

7.327,904

0,000

7.327,904

5.3 |Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

68.360,611

12.988,516

81.349,127

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.3

68.360,611

12.988,516

81.349,127

5.4 (Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,000

0,000

0,000

TOTAL SUBCAPITOLUL 5.4

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 5

83.505,463

14.473,736

97.979,200

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

785.611,570

146.448,897

932.060,467

din care C+M

666.173,056

126.572,881

792.745,937

*2) In preturi la data de 29.05.2018.1 euro - 4,6397 lei

Data: 30.05.2018

Di rect

Sing. ILF^b5rt^\

;/      . <A

H°PRO HIDRO >


Beneficiar,

Primăria Municipiului Bacau


Pr. nr. 6/2017

Faza: D.L.


PIESE DESENATE


HIDRO


HO- Plan de încadrare în zonă, sc. 1 / 5.000

H1 - Plan de situație, rețele apa - canal            sc. 1 / 500

H2 - Plan de situație, rețele apa - canal            sc. 1 / 500

H3 - Profil longitudinal rețea apa sc. 1/100

sc. 1 /1000


H4 - Profil longitudinal canalizare,

H5 - Detaliu cămine vane

H6 - Detaliu cămin vizitare CV 1

H7 - Detaliu cămin vizitare CV 2


sc. 1/100 sc. 1/1000

sc. 1 / 20

sc. 1 / 20

sc. 1 / 20


H8 - Detaliu cămin vizitare CV 3

H9 - Detaliu cămin vizitare CV 4

H10 - Detaliu cămin vizitare CV 5


sc. 1 / 20

sc. 1 / 20

sc. 1 / 20


H11 - Detaliu piesa de trecere tip B H12 - Detaliu hidrant suprateran H13 - Detaliu gura de scurgere


REZISTENTA


R1 - Cămin de vane 1,50 x 1,50 x 1,50 Detalii cofraj si armare


DRUMURI


D1 - Plan de situație - drumuri

D2 - Plan de situație - drumuri

D3 - Profil longitudinal - Picheți 1 - F1

D4 - Profil longitudinal - Picheți F1 -18

D5 - Profil transversal tip

D6 - Profiluri transversale

D7 - Profiluri transversale

D8 - Detaliu rigola carosabila i = 0,70 m, h = 0,70 m

D9 - Plan de situație - semnalizare rutiera

D10 - Plan de situație - semnalizare rutiera

D11 - Detaliu podeț tubular Dn 600 mm


sc. 1 / 50tf sc. 1 / 500 sc. 1 /100 sc. 1/100 sc. 1/50

sc. 1 / 50 sc. 1 / 50

sc. 1/20 sc. 1 / 500

sc. 1 / 500 sc. 1 / 20

o

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

nf|L sc- PR° hidro instal s.r.l.

BACAU

UJra|j|       J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. 06/2017 FAZA: P.TH. + C.S. +D.E.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1:5000

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI

PLANȘA:

HO

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

~~mr.

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

DATA: 2017

IȘEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

'l' \ :j /p '

(director

SING. BONTAS ILIE

* 7 /


0 300 mm

0 100 mm

o tn cn ko Hr KOPE-HD coruqat

De 315 mm


I

J.


FRÂNTURA F2 u=I98,502s


O O

IO TT

LDLEGENDA

Rețea apa proiectata

Branșament apa din PE-HD De 32 mm

Rețea apa existenta

Colector canalizare menajera existent

Colector canalizare pluviala proiectat

Legătură gura de scurgere din PAFSIN 200 mm Gura de scurgere

Rigola carosabila

Hidrant de incendiu

LEA1 KV

LES 1KV

Rețea GN p.r. OL


561801VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

S CPR0 H1DRO INSTAL S.R.L. JffM        BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE

I NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1:500

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE REȚEA APA - CANALIZARE

PLANȘA:

H 1

PROIECTAT | ING. ALDEA REMUS

/ / # /;„

DESENAT    ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT    SING. BONT AS ILIE

i                   . "

DATA: 2018

ȘEF PROIECT | SING. BONTAS ILIE

DIRECTOR    j SING. BONTAS ILIEX: 646345,75 CV3

X:561689,25


PE-HD coruqat

De 315 mm


561650


561600GSdrproiecîata 171,76

CR 170.96


CURBA NR.l

U=196,07 lg

T=7,72m R=250m Lc=15,43m

B=0,12m


_l_

I


Podeț tubular 0 800   171

Desfacere-refacere-t


-<175.5g


inQ O un lo


CHD............ *-O

osn

i î rn .u nrrni

---------- ....          GAI *


LEGENDA

Rețea apa proiectata

Branșament apa din PE-HD De 32 mm

Rețea apa existenta

Colector canalizare menajera existent

Colector canalizare pluviala proiectat

Legătură gura de scurgere din PAFSIN 200 mm Gura de scurgere Rigola carosabila Hidrant de incendiu

LEA 1 KV

LES 1KV

Rețea GN p.r. OL


Schița de racordare a planșelor


!  561650
171.80

171.97


----

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA          REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

rfpy, S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. JMSfl         BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE țAPA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017

FAZA:

D.T.A.C

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA: 1:500

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE REȚEA APA - CANALIZARE

PLANȘA:

H 2

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

DATA:

2018

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS 1L1E

j ■

DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE


C. ref.= 165,00DENUMIRE CĂMIN


COTE DRUM PROIECTAT


COTE TEREN NATURAL


COTE RADIER


DISTANȚE PARȚIALE


DISTANȚE CUMULATE PANTAADÂNCIME SĂPĂTURĂCVex 1
o>

cocn

CD

T-

b-

CD

co Tt in

T-

co

co

C4

co'ct-

IO

CD

b*

b-

coo

O>

o

o o o

CXI

co

in

d

o o

o*

ci

d

ci

di-

O

T—

T- o O

<ț—

b-

b-b-

b~

b-

b-

b-

b-N-

b-

b*

b- b- b-

b-

b-

b-

t— r“

V-

T-V

T“

T-

T“ T- T—

O)

o>

o

O

CO

CD

b-

CM

CM

O

CXI

CO

CD

co

o

O

O

«

tx>

d

O

o

o

o

d

r-.

b-

r-

b-

b-

b~

b-

b~

b-

b~

b-

T—

T“

T—

T“

T—

CD

O

•țf

b-

co

LO

b-

cri

oi

cri

o

CD

CD

CD

CD

b-

—T—

T“

rz

T"

..


5.46


0.06.46


1.03 1.08VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIENUME        SEMNĂTURA


PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005


CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE


NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA: 1:100 1:1000

PROIECTAT

1NG. ALDEA REMUS

J / // „

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ÎLIE

a i-

DATA:

2018

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS ÎLIE

i • /               . J ,• <

j DIRECTOR

SING. BONTAS ÎLIE


TITLUL PLANȘEI

PROFIL LONGITUDINAL

REȚEA APA


PLANȘA:C. ref ~ 165,00

\/


DENUMIRE CĂMIN


COTE DRUM PROIECTAT


COTE TEREN NATURAL


COTE RADIER


DISTANȚE PARȚIALE


DISTANȚE CUMULATE PANTADIAMETRU

ADÂNCIME SĂPĂTURĂVERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA          REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

4a.      J 04 /1502 / 2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE {APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017

FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA: 1:100 1:1000

TITLUL PLANȘEI

PROFIL LONGITUDINAL

CANALIZARE PLUVIALA

PLANȘA:

H 4

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

S1NG. BONTAS ILIE

1 /

DATA:

2018

I ȘEF PROIECT

SING. BONTAS 1UE

sP.lRFHTOR

3IMH □nMTAe ii ir-


CĂMIN VANE EXISTENT

LEGENDA

 • 1. Conducta OL Dn 100 mm

 • 2. Cot OL la 90° Dn 100 mm .......... 1 buc

 • 3. Colector canalizare Dn 300 mm

 • 4. Robinet cu sertar pana Dn 100 mm................... 1 buc

 • 5. Capat flansa din PE HD + flansa libera din OL Zn 110 mm........ 3 buc

 • 6. Conducta PE-HD De = 110 mm

 • 7. Flansa otel Dn 100 mm ...... ....... 1 buc

 • 8. Piesa de bransare intarita 110/2"'.................... 1 buc

 • 9. Robinet golire 2"..................... 1 buc

CĂMIN VANE

H = 1,5mr ... \

i

zZ7

d

(9)—

—®(4)

©


 • 1. Conducta PE-HD De - 110 mm                    x qg s n £

 • 2. Capat flansa din PE HD + flansa libera din OL Zn 110 mmJ;i.X.2 bu

 • 3. Robinet cu sertar pana Dn 100 mm

 • 4. Teu egal PE-HD De 110 mm..........

 • 5. Piesa de trecere tip B Dn 114 mm

 • 6. Piesa de trecere tip B Dn 76 mm .

 • 7. Conducta PE-HD De = 63 mm

 • 8. Piesa de bransare intarita 110/2*',.

 • 9. Racord compresiune FE 63/2”......


.1 buc .3 buc 2 bucVERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

țgiL s c- PRO HIDRO instal s.r.l.

8ACAU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR; MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: P.Th.+C.S. D.E.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1:20

TITLUL PLANȘEI

DETALIU

CĂMIN VANE

PLANȘA:

H 5

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

J/Z -

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

z/)

DATA: 2018

i'ȚEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

| DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE
@ Balast

@ Element de bază pentru cămine Dn 1000, h = 0,60 m

@ Jgheab

@ Pardoseala, beton de pantă

@ Con excentric din beton pentu cămine 1000/625 mm

® Inel de ajustare din beton h ~ 100 mm

© Inel de ajustare din beton h ~ 50 mm

® Element de acoperire ansamblu ramă capac din material compozit pentru cămine cu Dn 800 mm

® Capac din material compozit carosabil

@ Trepte de acces metalice

@ Colector canalizare PE-HD corugat De 315 mm

@ Mufa de încastrare De 315 mm

© Racord gura de scurgere PE-HD corugat De 200 mm

VEDERE IN PLAN

Sc. 1 : 20VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME


SEMNĂTURĂ


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005


NUMELE

SEMNĂTURA

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

■1 / / ..

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

i

DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE


CERINȚA          REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA


PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS -t-DE

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

SCARA:

TITLUL PLANȘEI

1 :20

DETALIU

PLANȘA:

DATA:

CĂMIN DE VIZITARE CV1

H 6

2018
@ Balast

@ Element drept cu cep și buză din beton simplu cu garnitură diametrul de 1000 mm L = 500 mm

@ Con excentric din beton pentu cămine 1000/625 mm Inel de ajustare din beton h = 100 mm

Element de acoperire ansamblu ramă capac din material compozit pentru cămine cu Dn 800 mm


Capac din material compozit carosabil Trepte de acces metalice ® Colector canalizare PE-HD corugat De 315 mm

® Mufa de încastrare De 315 mm
VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

wL     S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

<țțf1            BACAU

MwJ        J 04/ 1502/ 2005

PROIECT; CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017

FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1 : 20

TITLUL PLANȘEI

PLANȘA:

H 7

PROIECTAT

ÎNG. ALDEA REMUS

7/ /z

DETALIU

CĂMIN DE VIZITARE CV2

DESENAT

1NG. ALDEA REMUS

// i

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

DATA:

2018

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

< DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE
© Balast

@ Element de bază pentru cămine Dn 1000, h = 1 m

@ Jgheab

@ Pardoseala, beton de pantă

® Element de acoperire ansamblu ramă capac din material compozit pentru cămine cu Dn 800 mm

© Capac din material compozit carosabil

© Trepte de acces metalice

® Con excentric din beton pentu cămine 1000/625 mm

® Colector canalizare PE-HD corugat De 315 mm

@ Mufa de încastrare Dn 315 mm

@ Inel de ajustare din beton h ~ 100 mm

© Racord gura de scurgere PE-HD corugat De 200 mm

VEDERE IN PLAN

Sc. 1 : 20

--—

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

4

S.C. PRO HIDRO INSTALS.R.L. BACAU

J04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

cirADA-

TÎT(i!i PI ANBPl

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

1 : 20

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

DETALIU

PLANȘA:

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

i i

DATA:

2018

CĂMIN DE VIZITARE CV3

H 3

?EF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

DIRECTOR

3

NG. BONTAS II JP

r
® Balast

@ Element de bază pentru cămine Dn 1000, h = 1 m

@ Jgheab

 • (4) Pardoseala, beton de pantă

® Element de acoperire ansamblu ramă capac din material compozit pentru cămine cu Dn 800 mm

® Capac din material compozit carosabil

® Trepte de acces metalice

® Con excentric din beton pentu cămine 1000/625 mm

® Colector canalizare PE-HD corugat De 315 mm

® Mufa de încastrare De 315 mm

@ Inel de ajustare din beton h = 100 mm

@ Racord gura de scurgere PE-HD corugat De 200 mm

VEDERE IN PLAN

Sc. 1 : 20
I

I

VERIFICATOR/ I EXPERT REVIZIE

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

15^      S.C. PRO HIDRO 1NSTAL S.R.L.

8ACAU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1 : 20

TÎTI I H PI AM<5FI

PLANȘA:

H 9

PROIECTAT

IMG. ALDEA kEMUS

,// ./ ,

DETALIU

CĂMIN DE VIZITARE CV4

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

“77f-------

DATA:

2018

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

DIRECTOR

SING. BONTAS II IP
Q Balast

 • (2) Element de bază pentru cămine Dn 1000, h = 0,60 m

 • (3) Jgheab

 • (4) Pardoseala, beton de pantă

 • (5) Element drept cu cep și buză din beton simplu cu garnitură diametrul de 1000 mm L = 250 mm

 • (6) Element de acoperire ansamblu ramă capac din material compozit pentru cămine cu Dn 800 mm

 • (7) Capac din material compozit carosabil

(3) Trepte de acces metalice

(9) Con excentric din beton pentu cămine 1000/625 mm

@ Colector canalizare PE-HD corugat De 315 mm

Q Mufa de încastrare D5 3Î5 mm

@ Inel de ajustare din beton h = 100 mm

@ Racord gura de scurgere PE-HD corugat De 200 mm

@ Inel de ajustare din beton h = 50 mm


VEDERE IN PLAN

Sc. 1 : 20

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017

FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1 : 20

TITLUL PLANȘEI

DETALIU

CĂMIN DE VIZITARE CVS

PLANȘA:

H 10

PROIECTAT

1NG. ALDEA REMUS

-Z/y/'/

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS IUE

DATA:

?018

?EF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

i                              i

I DIRECTOR

SING. BONTAS 1! IF

5

Etansare

1

Vezi nota

4

Garnitura etansare

1

Fringhie gudronata

3

Inel

1

OL 37.2

2

Flansa rigidizare

1

OL 37.2

1

Piesa inzidita

1

OL 37.2

Poz.

Denumire

Ur. desen sau nr. standard

Suc.

Material

Observații

Masa neta kg. / buc.

0)

Q

Q

Poz.1

Poz.2

Poz.3

5

cm

D

Q

CD

Masa pentru M

0 D2

0D3

CM CD

Masa

0D4

IO Q Q

CO CD

CM

CG CO OJ

120

150

180

200

250

300

mm

kg

mm

kg

kg

114

140

130

5

-

3.33

3.83

4.33

4.66

5.49

6.32

143

250

4

1.05

127

117

5

383

0.17

76

108

100

5

-

2.05

2.36

2.67

2.87

3.38

3.89

110

210

4

0.80

98

88

5

292

0.13

0 De

I 1

I2

I3

I4

Masa totala

pentru m

pentru m

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

180

200

250

300

120

150

200

200

250

300

mm

kg

114

200

230

260

280

330

380

40

60

70

80

88

118

138

158

198

248

4.55

5.05

5.55

5.88

6.71

7.54

76

200

230

260

280

330

380

40

60

70

80

88

118

138

158

198

248

2.98

3.29

3.60

3.80

4.31

4.82

NOTA

 • - Pentru 0 De = 17.2 - 48.4 sudarea inelului (poz. 3) se va face astfel: se taie piesa (poz. 1) in dreptul inelului, după care se vor suda cele doua parii ale poz. 1 pe inel cu un cordon de sudura conform detaliului A.

 • - Etansarea (poz.5) se va realiza cu una din următoarele variante :

 • - varianta I - celochit - STAS 661 - 71

 • - varianta II - alutchit - NI 7397 - 73 (produs de CIPA - Rimnicu - Vilcea)


n /V

< 4

' i


—..

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA           REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

'-Jaf         J 04/1502/ 2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

TITLUL PLANȘEI

DETALIU

PIESA DE TRECERE TIP B

PLANȘA:

H 11

PROIECTAT

ING. ALDEA REMUS

.}///..

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

S1NG. BONTAS ILIE

.7^

DATA: 2017

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

: i /

j DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE
Nr.

DENUMIRE

U.M.

Cant

®

Conducta de distribuție PEID PE100 PN10 De 160 sau Fgn Dn 100, 200

-

-

Teu PE-HD De 110/110 mm

buc.

1

@

Conducta PEID PN10 De 110 (Lungime medie)

m

2

@

Adaptor flansa cu flansa si garnitura De 110

buc.

1

®

Cot cu picior pentru racord hidrant, Dn 80

buc.

1

®

Bloc beton C8/10 (Bc10) 300x 300 x 150

buc.

1

©

Umplutura nisip (1,25 x 0,3 x 0,3 m)

mc.

0,112t

®

Trotuar sau spațiu verde

-

-

Cutia ventîlului / Valve box

buc.

1

©

Corpul ventilului

buc.

1

©

Hidrant suprateran Dn 80 (adancimea de îngropare 1,00 m)

buc.

1

©

Corpul presgamiturii

buc.

1

©

Bucșa de presiune

buc.

1

©

Capac de manevra

buc.

1

©

Racord fix tip B varianta retezabila

buc.

2

Racord înfundat B

buc.

2

Racord fix A varianta retezabila

buc.

1

Racord înfundat A

buc.

1

Tija

buc.

1

Piulița tijei

buc.

1

Garnitura ventilului

buc.

1

Scaunul ventilului

buc.

1 • 1. Desenul nu este la scara

 • 2. Hidrantul se montează in spațiu verde, protejat

 • 3. Amplasamentul exact al hidrantului se va stabili la montaj pe teren

 • 4. Toate cotele sunt în milimetriVERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA                     REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

- Hî            bacau

“ ■■‘L            J 04/1502/2005

PROIECT; CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APA SI CANAL)

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:    I               TITLUL PLANȘEI

|           DETALIU

PLANȘA:

H 12

PROIECTAT

ÎNG. ALDEA REMUS

DESENAT

ING. ALDEA REMUS

VERIFICAT

SING. BONTAS ILIE

'/ )

HIDRANT SUPRATERAN

DATA:

2018 |

: ?EF PROIECT

SING. BONTAS ILIE

! DIRECTOR

SING. BONTAS ILIE


SECȚIUNEA A-ABeton de egalizare


VEDERE IN PLAN
VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIESEMNĂTURĂ


CERINȚA


REFERAT / EXPERTIZA NRJDATAS.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005


PROIECT. CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI SI LUCRĂRI TEHNICO -EDILITARE (APAȘI CANAL)


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


Pr. nr. 06/2017 FAZA: PTh.+CS + DE


PROIECTAT DESENAT VERIFICAT ȘEF PROIECT IniRFCTn»


NUMELE__________

INC. ALDEA REMUS ING. ALDEA REMUS SING. BONTAS ILIE SING. BONTAS ILIE

BAMTAC II IC


SEMNĂTURASCARA:

1 : 20


DATA:

1013


TITLUL PLANȘEI


DETALIU GURA DE SCURGERE


PLANȘA:


H 13


561650561600
L7a.O3,


GSdrproiectata


GSdrproiectata


171.76


CURBA NR.l U=196,07 Ig T=7,72m R=250m Lc=E5,43m 8=0,12m


LEGENDA


GSdrproiectata


172.01


Podeț tubular 0 800


7X.-


-.03

Ll'yi.57 J17I.S9 ,171.81


I7i.gț


171.80— 54 w 175:01

173.01


172.78


•ai


173.09LEGENDA DISPUNERE PLANȘE


PLANȘA:


PLANȘA:

171.97

>o

T <2 1 i

172,15

172.82

O                            \\®‘ v>\S'     .-//

IO

, 172.82

VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

MUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/500

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE

9RUMURI

PLANȘA:

0 1

PROIECTAT

IMG, ADUMITRESEI RALUCA

DESENAT

IMG. ADUMITRESEI RALUCA .

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESEI ADRIAN

DATA;

14/2018

ȘEF PROIECT

S1MG. ILIE 30NTAȘ

1

DIRECTOR

11JJG. ILIE BONTAS170.63


sj GSdrproiectata

170.38


roiectata


roiectsta


. ,"70.62

L70.ăă


existenta

170.95


o a

MD TF

LD


LEGENDA56180L'LLEm


SISTEM RUTIER SUPCîf


TROTUAR PROPUS

RIGOLA CAROSABILA


LEGENDA DISPUNERE PLANȘEPLANȘA:

D2


PLANȘA:VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

wL,     S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

Irfm           bacau

J 04/1502/2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA:

D.L.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/500

TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE wumm

PLANȘA:

0 2

PROIECTAT

IMG. ADUMITRESEI RALu'CA

wi.

DESENAT

IMG. ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESEI ADRIAN

9ATA:

J4/2018

?EF PROIECT

SING. IL1E BONTAȘ

31RECT0R

UNG. ILIE B0NTAS


PROFIL

LONGITUDINAL


170.00

...... JT ~.

DECLIVITATI

IN LUNGIMIICOTE PROIECTATE


COTE EXISTENTE


SECTiUNI

DISTANTE

DISTANTE CUMULATE


ALINIAMENTE

SI CURBEO      <o

o    o

d


iO od


m=0.67% T=3.35m

R=1000m8=0.01 m


m=1.07%T=5.35m

R=1000mB=0.01 m

B

1=5

’e1

r

E

F1

7.71

7.72

11.50

19.74

26.80

12.64

h

r

o

r-v

CM

o

<**•

■M-

(0

cd

CM

m

10

OJ

CM

fUMU

A!2=70,68 m

>fi


\ V fcZA.,—...........

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

J?73f            BACAU

'--SJ,          J 04/1502/2005

PROIECT: C0

NSTRU1RE TRONSON SUPLIMENTAR R. TEIULUI

MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

ST

BENEFICIAR:

HUMELE

SEMNĂJURA

SCARA:

1/100

TITLUL PLANȘEI

PLANȘA:

0 3

PROIECTAT

ING.ADUMITRESEI RALUCA

PROFIL LONGITUDINAL PICHETII 1 - F1

0ESE9AT

ING.ADUMITRESEI RALUCA

r ■'')

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESEI ADRIAN

-7'.

BATA: 14/2018

jEF PROIECT

SING. ILIE BONTAȘ

1RECT0R

ilNG. IL1E BONTAȘ            !


m=1.07%T=5.35m

R=1000mB=0.01mm=0,70% T=3.50m

R=1 OOOm 8=0.01 m


GS existenta dreapta 170.95


PROFIL LONGITUDINALm=3.73% T=6.53m

R=350m B=0.06m


GS..exisienta dreapta 170.97


GS pr. dreapta

170.82


GS pr. dreapta

170.38


strada Marasti


34,33


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

lil

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT ; CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/100

TITLUL PLANȘEI

PROIECTAT

!MG. ADUMITRESE! RALUCA

■'X

PLANȘA;

DESENAT

ING.ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESE!ADRIAN

DATA:

14/2018

PROFIL LONGITUDINAL PICHETII F1 -18

04

3EF PROIECT

S1MG. ILIE BONTAȘ

' LECTOR

3IMG. ILIE 3QNTAS


PROFIL TRANSVERSAL TIP

CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI

Sc 1:50


-bordura 20 x 25 cm, beton C30/37 -strat de fundație din beton C16/20

- 30 x 15 cm

-strat de fundație din balast-10 cm

-strat uzura din beton asfaltic Ba 16 - 4 cm

-strat de legătura din BAD 20 - 5 cm

-strat de baza din mixtura asfaltlca tip ABPC 31,5 - 8 cm

-strat de fundație din balast- 25 cm_____________________

-zestre de baiast existenta, min.15 cm

 • - pavele din beton vibropresat autobiocante necaros. - 6 cm

 • - strat de nisip pozare pavele - 5 cm

 • - dala de beton C25/30 -10 cm

 • - strat de nisip pilonat - 2cm_________

-strat de fundație din baiast-10 cmBETOANE:

-in fundație bordurarNE 012-1:2007; C16/20;XF1 (RO);

CI 0,20; Dmax=16; S2; OEM ll/A-S 32,5R;

- in dale accese, liotuare:NE 012-1:2007; C25/30; XF1 (I CI 0,20; Dmax=16; S2; CEM ll/A-S 32,5R;

NOTA:


parte carosabila=3,5Qm valabil km O+GfthQt02$

parte carosabila=4,00m.valabil km art^29-0+239’,4$v^

Rigola carosabila este prevăzută cdhfarro&O *ț ’ aviz CN CFR S.A. nr.5.1/A/7/15.01 W

\         ’O-' "    .

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

riufnc

SEMNĂTURA

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

WU.      S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

J 04/1502/2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

MUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/50

TITLUL PLANȘEI

PROFIL TRANSVERSAL TIP

PLANȘA:

05

PROIECTAT

1NG. ADUMITRESEI RALUCA

I

DESENAT

IMG. ADUMITRESEi RALUCA

■ ■■

JVERIFICAT

ING. ADUMITRESEI ADRIAN

DATA:

34/2018

jȘEF PROIECT

SIMQ. IL1E BONTAȘ

7    . '

’DIRECTOR

SING. IL1E BONTAȘ

3 [KmOOO+18.51]DISTANTE


6 [Km000 + 76.27]


DISTANTE2.50%

2.0C

Q_

%2

CL

(L) "O

O -4—' ’e

1.46

1.17

*5                             --

■N              CM          CM

"M              CM          CM

c*"*

2.00

0.62


Sg = 2.71 mp

Daplîcata=47,33mlSr = 0.25mp

Sp = 2.98mp

T=1.08ml

Daplîcata=73,80m(


-

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

S.C. PRO HIDRO INSIAL S.R.L. BACAU

J 04/ 1502/ 2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

’JUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/50

TITLUL PLANȘEI

PROIECTAT

IMG. ADUMITRESEI RALUCA

PLANȘA:

DESENAT

IMG. ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESEI ADRIAN

. ,d<   .

OâTA:

J4/2018

PROFILURI TRANSVERSALE

0 6

; }EF PROIECT

3IND. 1LIE BONTAȘ

’ "JIRECTOR

•JUG. UJE nnWTflRSq = 3.06mp

T=0.49ml

Dap!icata=77,50ml


2.37mp

T=O.95ml

Dapliccita= 42,51 ml• S/ V (            z- - ■ i

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

țjfh.      S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

WH        bacau

’^gi|          J 04 /1502 / 2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

MUMELE

SEMNĂTURA

TITLUL PLANȘEI

PROFILURI TRANSVERSALE

PLANȘA:

0 7

PROIECTAT

ÎNG. AOiiffliTRESEi RALuCĂ

h'A

1/50

DESENAT

1NG. ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

IMG. ADUMITRESEI ADRIAN

5ATA:

14/2018

JjEF PROIECT

SIMG. ILIE 3ONTAȘ

3IRECT0R

3IMG. IUE 3OMTAS


DETALIU RIGOLA CAROSABILA

I = 0.70m, h = 0.70m

DETALIU ARMARE PLĂCUTĂ CAROSABILA08/15 Pc52

L=0.40m


08/15 Pc52

L=0.45m


20


DETALIU COFRAJ PLĂCUTĂ CAROSABILA(sus si jos)

EXTRAS DE ARMARE


E

0)

UJ

| Marcaj

0

Lung, unei bare (m)

Bare pe elem.

Nr. elem.

Nr. bare asem.

Lung, pe diametre (m)

PC52

08

010

012

1

10

0.65

6

1

6

-

3.90

-

2

8

0.40

4

1

4

1.60

-

-

3

8

0.45

8

1

8

3.60

-

-

4

0

-

-

0

-

-

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU

5.20

3.90

0.00

GREUTATEA PE METRU

0.395

0.617

0.888

IOI AL GREU I Al E PE DIAMETRU

2.16

2.53

0.00

TOTAL GENERAL (kg)

5 kg,8 „„327 3 „„8

.....> x        - “7 7


BETOANE:

- NE 012-1:2007; C35/45; XD3+XF4 (RO); CI 0,20; Dmax=16; S2; CEM 1I/A-S 32,5R


VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA       REFERAT l EXPERTIZA NRJDATA

S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. WM        bacau

MHț        J 04/1502/2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1/20

TITLUL PLANȘEI

DETALIU RIGOLA CAROSABILA

k0.70m, h=0.70m

PLANȘA:

D 8

PROIECTAT

ING. ADUMITRESEI RALUCA

DESENAT

ING. ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

ING. ADUMITRESEI ADRIAN

VATA:

J4Z2Q1B

ȘEF PROIECT

SING. ILIE BONTAȘ

w 11

3IRECT0R

S1NG. ILIE BONTAȘPodeț tubular propus 0 800 L=5s0 ml


172/ 173.4a :

:• 173.39


173.14

-173;tf3^ ) 173.01 173.01

173,08


172,19 -7172.22


171.63o in m

*T tD


O

LQ

*3"

U3


Sistem rutier suplu propus incadrat cu borduri mari din betopk


L

I


o o LO kD xrINDICATOARE RUTIERE PROPUSE conform STAS 1848/1 - 2011


Nr. Crt

Simbol

Cod

Nr. Bucăți

1

Oprire

B2

2

2

La dreapta

D3

3

3

Înainte sau la dreapta

D4

1

4

Accesul interzis

C1

2

5

Exceptarea unor categorii de la semnificația indicatorului Acces interzis

P18

1

6

Zona cu viteza limitata 30km/h

C44

1

7

Sfârșitul zonei cu v.lim. 30km/h

C45

1

8

Oprirea interzisa

C39

3

9

Sens unic

G5

3

10

Denumire strada

G68

2

11

Intrarea pe strada indicata

G69

3

12

Drum fara ieșire

F15

11 172.15

O in

-------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€' 1 , ' ■ O /'’"*</ O;

uz> KT

ux

LD

VERIFICATOR/

EXPERT REVIZIE

hume

SE

«NATURA

CERINȚA       REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

ijiL.      S.c. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

jIsh           bacau

J 04/1502/2005

PROIECT : CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

HUMELE

SEMNĂTURA

SCARA: 1/500

TITLUL PLANȘEI

FLAra uE SITUAȚIE SEMNALIZARE RUTIERA

PLANȘA:

99

PROIECTAT

IMG. RALUCA A0 UMITRESE1

DESENAT

’GG.ADR’AM A2UMITRESEÎ

VERIFICAT

IMG. ADRIAN ADUMITRESEI

-

RATA;

04/2017

ȘEF PROIECT

SING. ILIE BONTAȘ

9IRECT0R

SING. ILIE BONTAȘLEGENDA


Sistem rutier suplu propus incadrat cu borduri mari din beton

Rigola proiectata


Trotuar proiectat


INDICATOARE RUTIERE PROPUSE conform STAS 1848/1 - 2011


Nr. Crt

Simbol

Cod

Nr. Bucăți

1

Oprire

B2

2

2

La dreapta

D3

3

3

înainte sau la dreapta

D4

1

4

Accesul interzis

C1

2

5

Exceptarea unor categorii de la semnificația indicatorului Acces interzis

P18

1

6

Zona cu viteza limitata 30km/h

C44

1

7

Sfârșitul zonei cu v.lim. 30km/h

C45

1

8

Oprirea interzisa

C39

3

9

Sens unic

G5

3

10

Denumire strada

G68

2

11

Intrarea pe strada indicata

G69

3

12

Drum fara ieșire

F15

1


NUME       SEMNĂTURĂ CERINȚA


S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU

J 04/1502/2005


MUMELE__SEMNĂTURA

IMG. RALUCA ADUMITHESEI

IMG. ADRIAN ADUMITHESEI

ML ADRIAN ADUM1TRESEI

SING. ILIE BONTAȘ                /'    ‘

SÎHG. ILIE BONTAȘ


561800561750REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA


PROIECT ; CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STR. TEIULUI

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.


SCARA: 1/500


0ATA:

04/2017


TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE

SEMNALIZARE RUTIERA


PLANȘA:

910BAPC 16 4 cm____

BADPC20 5 cm

ABPC 31,5 8 cm balast 25cm_________

zestre existenta balast


cm

-M.

0 ^<25


C25/30


P?7°â25/3â


umplutura impermeabila


dren beton simplu balast compactat 25cm08/15 OB37^

1=1.50m

08/15OB37

L=1.30m


° <2> 6010 Pc52 L=3.15m    °|


2.75


sistem rutier suplu

030/37 20cm


w 41

<N


15

c=_


cofraj pierdut


rigola existenta


■^,r.


£.


90


BETOANE:

 • - NE 012-1:2007; C8/10; XM2+XF4 (RO); CI 0,20; Dmax=16; S3; CEM ll/A-S 32,5R

 • - NE 012-1:2007; C25/30; XF4+XD3+XC4 (RO); CI 0,20; Dmax=16; S3; CEM ll/A-S 32,5R

 • - NE 012-1:2007; C30/37; XF3+XC4 (RO); CI 0,20; Dmax=16; S3; CEM ll/A-S 32,5RMATERIALE:

C8/10

C25/30

C30/37

OB37

Pc52C25/30


C30/37


o <D


tub Premo 0600 hidroizoiatie__________

egalizare C8/10 10cm balast pilonat 25cm25/30


etr.08/15\

OB37 L=1.45m


60


@ 4010 Pc52 L=1.95m /'Șf


1.55


x-ț    .

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA    REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA

S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L

fffal            BACĂU

J 04/1502/2005

PROIECT: CONSTRUIRE TRONSON SUPLIMENTAR STRADA TEIULUI, MUNICIPIUL BACAU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

PROIECT: 6/2017 FAZA: D.L.

NUMELE

SEMNĂTURA

SCARA:

1:20

TITLUL PLANȘEI

DETALII PODEȚ TUBULAR 0600

PLANȘA:

n 11

PROIECTAT

(HG. ADUMITRESEI RALUCA

~yt

DESENAT

1NG. ADUMITRESEI RALUCA

VERIFICAT

ING. ADUMITRESEI ADRIAN

. ■ ■ ■ ■ ■

DATA: 93/2018

ȘEF PROIECT

SING. BONTAS IUE

"7:7

DIRECTOR

SING. BONTAS IUE