Hotărârea nr. 335/2018

Hotărârea nr. 335 din 31.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: Lucrari de interventie pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”.


HOTĂRÂREA NR. 335 DIN 31.08.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Referatul nr. 8478/ 25.08.2018 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National dc Arta “George Apostu” •Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8482 din 25.08.2018;

•Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8479 din 25.08.2018, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1440/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1441/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1442/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art. 5(1) lit. “b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HO TARĂ ȘTE:

ART. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza D. A. L. I. pentru obiectivul de investiții: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de Arta “George Apostu”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONȚRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL/AE-OVIDIU POPOVICI

F.C.G../I.D./T.O./Ex. l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU consJliul local bacău

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 335 DIN 31.08.2018

Documentație tehnico-economică faza D. A. L. I. pentru obiectivul de investiții: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul National de arta “George Apostu”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLĂE - OVIDIU POPOVICI

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROMICA CHINDRUS


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BENEFICIAR/INVESTITOR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BACAU

LOCALITATEA BACAU, JUDEȚUL BACAU

TITLU PROIECT

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" MUNICIPIUL BACAU

AMPLASAMENT/ ADRESA IMOBIL Adresa: str. Razboieni nr. 24, BACAU Nr. cadastral 76514

EXEMPLAR NR....../ 3

PROIECTANT

S.C. ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005; CUI/CIF RO 17789287

Nr. proiect 13.15-2017

Data nov. 2017

Nr. Contract 69301/09.10.2017


Faza DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BENEFICIAR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACAU

Obiectiv de investiție/ amplasament

Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice - Colegiul național de arta “George Apostu”

Municipiul Bacau, Județul Bacau, Str. Razboieni nr. 24

COLECTIV ELABORARE

Responsabilitate/ Specialitate

Numele, prenumele / Semnătură ___ . _

[OPDINIJI ARHITECII’-OR

Arhitectura

L   DIN ROMÂNIA

Arh. Oana-Profira CHERCIU W

/ Oana-Proîira ,4 CHERCIU

Rezistenta

'(ĂriTtcctcud'e                 .î

Ing. Ctii civile lov-Adrian Branzoiu     ' ' ""

Instalații

Dr. Ing. Octavian-Darius DUTA ~

Coordonator contract Administrator

Ing. luliana BRANZOIU/

V—-     ■ 1

Exemplar ... /3

FOAIE DE GARDA

TITLU PROIECT

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" MUNICIPIUL BACAU

DATE DESPRE PROIECT_______________________________________

ETAPA DE PROIECTARE:           DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

NUMĂR PROIECT - NR. CONTRACT:   13.07/2017 - 61/06.04.2017

DATA ELABORĂRII:                NOIEMBRIE - IANUARIE 2018

UNITATEA DE PROIECTARE:____________________________________

PROIECTANT {denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

ABBAC GROUP SRL, ALEEA BARAJUL IEZERU NR. 6/42, SECTOR 3, BUCUREȘTI PUNCT DE LUCRU: INTRAREA PATINOARULUI NR. 36/4, SECTOR 3, BUCUREȘTI NR. INREG. LA REG. COM. J40/12554/2005, CUI/CIF 17789287

PROIECTARE DE SPECIALITATE:

ARHITECTURA, REZISTENTA

INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE (HVAC), SANITARE

COLECTIV DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA (ABBAC GROUP SRL)

SEF PROIECT


arhitect cu drept de semnătură


OANA-PROFIRA CHERCIU


INSTALAȚII


ing. instalații in construcții


OCTAVIAN-DARIUS DUTA


REZISTENTA


ing. ctii civile, industriale si agricole


IOV-ADRIAN BRANZOIU


COORDONARE TEHNICĂ, REPREZENTANT LEGAL ABBAC GROUP SRL

COLECTIV DE ELABORARE ANALIZA ECONOMICA-FINANCIARA (CONSULTANT)

ANALIZA FINANCIARA           economist

ECONOMICA cap. 5.6

LIVIU PROTEASA

PREAMBUL

Prezenta documentație este elaborată cu respectarea prevederilor Anexei 5 din HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (Publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 29 decembrie 2016), adaptata la specificul si complexitatea obiectivului de investiție, cu considerarea faptului că investiția vizeaza

in principal: intervenția pentru creșterea performantelor energetice ale unei clădiri existente si

in plan secundar:

o lucrări conexe necesare realizării intervențiilor de baza si

o lucrări conexe de reabilitare/modernizare in vederea indeplinirii cerințelor fundamentale actuale, in măsură in care acestea sunt oportune si in care, tehnic si financiar, sunt posibile.

Conform Capitolul I Dispoziții generale. Articolul 1, (1), actul normativ reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/ proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

BAZA DE PROIECTARE

 • >    Contract de prestări servicii nr. 69301 /09.10.2017

Nr. proiect 13.1 5/2017

 • >   Tema de proiectare elaborata de beneficiar

Studii si expertize tehnice efectuate pe amplasament/ la construcțiile obiectivului de investiție In termen de valabilitate la data demarării prezentei documentații si data finalizării acesteia:

o Studiu topografic, constituind suportul pentru documentația grafica prezentata

o    Studiu geotehnic, ca suport pentru analiza completa a soluțiilor tehnice propuse

o    Expertiza tehnica privind gradul de asigurare la risc seismic

o Auditul energetic si Certificat de performanta energetica

Utilizatorul/ Beneficiarul are Autorizație sanitara de funcționare nr. 780 din 08.12.2011 valabil pana la orice modificare funcționala sau de asigurare a condițiilor sanitare

 • >   Certificat de urbanism nr. 690 din 05.10.2017

 • >   Alte condiții specifice domeniului de intervenție prevăzute in normele/ metodologiile valabile la data elaborării sau impuse de finanțator, pe baza ghidurilor si procedurilor valabile la data elaborării si in corelare cu tipul de intervenție propus de Beneficiarul investiției:

o    Programul operațional regional 2014-2020

o    POR - Ghid general

BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE

 • 1.    Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a Lucrărilor de intervenție

 • 2.   Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.   Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a)   descrierea amplasamentului

 • b)   relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posbilie

 • c)   datele seismice si climatice

 • d)   studii de teren

 • e)   situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • g)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2. Regimul juridic

 • a)   natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de

preempțiune;

 • b)   destinația construcției existente;

 • c)   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,

arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d)   informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz. .21

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

 • a)   categoria și clasa de importanță;

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c)   an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcții

 • d)   suprafața construită;

 • e)   suprafața construită desfășurată;

L f) valoarea de inventar a construcției;

g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului

energetic

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere

al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit Legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.   Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor

de diagnosticare:

 • a)   clasa de risc seismic

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c)   recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor

și conform exigențelor de calitate

 • 5.   Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de

investiție (minim doua) si analiza detaliata a acestora

 • 5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție respectiv consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după

  caz; intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente .................................37

  • b)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;38

  • c)   descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la


interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

 • d)   analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • e)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • f)    caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării

lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale

de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul

orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor

investiții similare

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a)   impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • b)   estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

 • c)   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor

protejate, după caz;

 • 5.6. Analiza financiară

 • a)   prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință;

 • b)   analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea

investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c)   analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d)   analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e)   analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6.   Scenariul/ Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a)   indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în

lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b)   indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c)   indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în

funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d)   durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare


și economice:

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic vizat de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară

   • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege....75

   • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente - avizele de principiu obținute până la data depunerii cererii de finanțare, privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicații etc.);...75


 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de

investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a)   studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

pentru creșterea performanței energetice;

 • b)   studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c)   raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d)   studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e)   studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

 • 8. Concluzii și recomandări

B. PIESE DESENATE

ANEXE:      ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI (cap. 5.6)

SUMAR BREVIAR DE CALCUL INDICATORI DE EFICIENTA ENERGETICA DEVIZ GENERAL AL INVESTIȚIEI

DEVIZ PE OBIECT

DEVIZE FINANCIARE

PLANURI CONSTRUCȚII/ARHITECTURA:

Plan de încadrare in zona, anexa la Certificatul de urbanism nr. 690/05.10.2017


Plan de situație - situație existenta ......................... A01E

Corp A Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02aE

Corp A Plan parter - situație propusa ......................... A02aP

Corp A Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03aE

Corp A Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03aP

Corp A Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04aE

Corp A Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04aP

Corp A Plan invelitoare - releveu - situație existenta ................. A05aE

Corp A Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05aP

Corp A Secțiune caracteristica A-A - releveu situație existenta.......       A06aE

Corp A Secțiune caracteristica A-A - situație propusa........... A06aP

Corp A Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A07aE

Corp A Fațada Est - situație propusa ........................... A07aP

Corp A Fațada Vest - releveu situație existenta .......................... A08aE

Corp A Fațada Vest - situație propusa ........................... A08aP

Corp A Fațada Nord - releveu situație existenta ......................... A09aE

Corp A Fațada Nord - situație propusa ........ A09aP

Corp B Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02bE

Corp B Plan parter - situație propusa ......................... A02bP

Corp B Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03bE

Corp B Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03bP

Corp B Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04bE

Corp B Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04bP

Corp B Plan invelitoare - releveu situație existenta ................. A05bE

Corp B Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05bP

ing. ctii civile, industriale si agricole


IULIANA BRANZOIU


OBIECTIV DE INVESTIȚIE: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica)

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Colegiul național de arta „George Apostu” Municipiul Bacau

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

Corp B Secțiune caracteristica B-B - releveu situație existenta........       A06bE

Corp B Secțiune caracteristica B-B - situație propusa ............ A06bP

Corp B Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A07bE

Corp B Fațada Est - situație propusa .......................... A07bP

Corp B Fațada Vest - releveu situație existenta.......................... A08bE

Corp B Fațada Vest - situație propusa .......................... A08bP

Corp B Fațada Sud - releveu situație existenta ........................... A09bE

Corp B Fațada Sud - situație propusa .......................... A09bP

Corp B Fațada Nord - releveu situație existenta ......................... A10bE

Corp B Fațada Nord - situație propusa .......................... A10bP

Corp C Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02cE

Corp C Plan parter - situație propusa ......................... A02cP

Corp C Plan etaj - releveu situație existenta ......................... A03cE

Corp C Plan etaj - situație propusa ......................... A03cP

Corp C Plan invelitoare - releveu - situație existenta ................. A04cE

Corp C B Plan invelitoare - situație propusa ........................ A04cP

Corp C Secțiune caracteristica C-C - releveu situație existenta........      A05cE

Corp C Secțiune caracteristica C-C - situație propusa............ A05cP

Corp C Fațada Est si Vest - releveu situație existenta .................. A06cE

Corp C Fațada Est si Vest - situație propusa .................. A06cP

Corp C Fațada Nord si Sud - releveu situație existenta ................. A07cE

Corp C Fațada Nord si Sud - situație propusa .................. A07cP

Corp D Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02dE

Corp D Plan parter - situație propusa ......................... A02dP

Corp D Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03dE

Corp D Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03aP

Corp D Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04dE

Corp D Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04dP

Corp D Plan invelitoare - releveu situație existenta ................. A05dE

Corp D Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05dP

Corp D Secțiune caracteristica D-D - releveu situație existenta........      A06dE

Corp D Secțiune caracteristica D-d - situație propusa........... A06dP

Corp D Fațada Nord - releveu situație existenta ........................... A07dE

Corp D Fațada Nord - situație propusa ........................... A07dP

Corp D Fațada Sud - releveu situație existenta ........................... A08dE

Corp D Fațada Sud - situație propusa .......................... A08dP

Corp D Fațada Vest - releveu situație existenta ........................... A09dE

Corp D Fațada Vest - situație propusa .......................... A09dP

Corp D Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A10dE

Corp D Fațada Est - situație propusa .......................... A10dP

Propunere organizare de șantier         

PLANURI INSTALAȚII:

Schema echipamente (incalzire si apa calda) ............................ I

Schema de coloane (alim apa rece, apa calda, hidranti) ............... I

Schema coloane (canalizare)              

Schema electrica Tablou general          I

Scheme electrice (tablouri echipare terasa, camera tehnica) .......... I

Scheme electrice (tablouri echipare corp A si B)       ................. I

Scheme electrice (tablouri echipare corp D si C)       ................. I

Scheme centrale: antiincendiu, antiefractie, control acces ............ I

Soluții amplasare echipamente            I

ABBAC GROUP SRL,

luliana BRANZOIU^

//O //o >7 lii


reprezentant legal

I


A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții
 • 1.1.Denumirea obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiție:

Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul național de arta „George Apostu” (Corpuri A, B, C si D)

Municipiul Bacau, județul Bacau - Str. Razboieni nr. 24

Titlul proiectului:

Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul național de arta „George Apostu”, Municipiul Bacau.

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Bacau, județul Bacau.

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Non/Aplicabil (N/A)

 • 1.4.Beneficiarul investiției

Unitatea administrativ teritorială a Municipiului Bacau, județul Bacau.

 • 1.5.Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Unitate de proiectare (servicii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea):

ABBAC GROUP Societate cu răspundere limitată (Reprezentant legal: ing. luliana Branzoiu) CUI/CIF RO17789287; Nr. inreg. Reg. Corn. București - J40/12554/2005

Sediu social: Aleea Barajul lezeru nr. 6, bl. M3A, ap. 42, sector 3, București

Punct de lucru: Intrarea Patinoarului nr. 36-4, sector 3, București

Tel. 0749 041 224; e-mail: office@abbac.ro

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții
 • 2.1 .Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Context: Politici si Strategii

Prezenta documentație s-a elaborat cu considerarea următoarelor politici si strategii de la nivel european, național si local:

Strategia Europa 2020

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020

Planul Național de Acțiune în Domeniul Eficienței Energetice

Planul Operațional de Dezvoltare Regională 2014-2020 (POR)

Planuri de eficientizare energetica locale

Si altele, precum:

 • •  strategii de reducere a emisiilor de CO2

 • •  strategii de management inteligent al consumurilor energetice (deocamdată nefinalizate)

Beneficiarul intenționează sa aplice in cadrul unui program de finanțare prin POR care are ca:

 • •   Obiectiv tematic 4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

 • •   Obiectiv specific OS31 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Numitorul comun al acestor strategii care a fost baza concepției si soluțiilor propuse prin prezentul proiect si care constituie argumentația privind necesitatea si oportunitatea intervenției este Utilizarea eficientă a energiei care, pentru Romania, mare consumatoare de surse fosile de energie (lemne si cărbune) reprezintă o provocare nu numai din cauza limitării acestor resurse neregenerabile si epuizării treptate a lor ci si datorita costurilor financiare pe care le suporta tot mai greu populația si administratorii infrastructurilor publice.

In viziunea generala la nivel mondial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este factorul cheie care ar putea sa prelungească viata planetei, sa amelioreze factorii climatici determinați de emisiile de gaze din atmosfera si sa imbunatateasca condițiile de viata ale locuitorilor acesteia.

Documentele strategice naționale recunosc potențialul de economisire a energiei în infrastructurile publice și clădirile rezidențiale.

în acest context, sprijinirea inițiativei de intervenții prin intermediul axei prioritare 3 aferentă OT 4 (POR), a măsurilor de creștere a eficienței energetice a infrastructurilor publice și clădirilor rezidențiale din România, tine seama de faptul ca potențialul de eficientizare energetică a clădirilor existente este semnificativ iar creșterea eficienței energetice va contribui în mare măsură la îndeplinirea țintei României privind economiile de energie până în 2020, în conformitate cu Strategia Europa 2020;

Beneficiile eficientizarii energetice sunt multiple.

In afara celor pentru care se implemeneteaza aceste masuri, pe orizontala, eficientizarea energetica generează si alte beneficii:

 • •  contribuie la coeziunea socială prin reducerea consumului de energie

 • •  conduce la crearea de locuri de muncă

 • •  se îmbunătățesc substanțial gradul de confort interior (termic si higrotermic, acustic) si calitatea aerului interior si exterior cu efecte multiple asupra sanatatii populației

 • •  se imbunatateste aspectul exterior (estetic) al infrastructurii la care se intervine

Finanțarea investițiilor în creșterea eficienței energetice la nivelul infrastructurilor publice, conform POR 2014-2020, se concentrează cu prioritate în acele unități care au cel mai bun potențial de reducere a consumului energetic, concomitent cu sporirea coeziunii sociale (clădiri cu funcții sociale, cum ar fi spitalele, infrastructura educațională, etc.).

Planul de Acțiune Locala pentru Energie Durabila al municipului Bacau, județul Bacau

în sumar, documentul denumit „Planul de Acțiune pentru Energie Durabila” aprobat prin HCL nr. 136 din 30.06.2015, se concentrează asupra situației actuale a localității si a infrastructurii consumatoare de energie existenta si asupra masurilor posibile de remediere a situației existente in sensul promovării politicilor de utilizare a energiei generata de surse regenerabile.

Programul menționează detaliat oportunitățile la nivel local de utilizare a diferitelor resurse regenerabile (cum ar fi potențialul solar si eolian local, potențialul de producție biomasa, etc.) indicând chiar modalitati de abordare in scopul inițierii unor masuri locale de încurajare a utilizării unor astfel de resurse.

Programul enumera cateva oportunități pentru fiecare tip de intervenție asupra infrastructurii existente.

Dintre obiectivele strategiei, exemplificative sunt:

 • 1.  In sectorul clădirilor rezidențiale si publice (cap. 2.3 Strategie in domeniul energiei), cu cele mai mari disponibilități pentru economisirea energiei, vor fi promovate lucrări de reabilitare termica, de modernizare a instalațiilor de producere energie pentru încălzire cu surse regenerabile (fiind indicate sisteme solare termice si fotovoltaice sau biomasa) si de instalare a unor sisteme de automatizare a echipamentelor consumatoare de energie electrica/ termica

 • 2. Montarea pe acoperișurile clădirilor a unor sisteme de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice

 • 3. Creștere conștientizării, informarea cetățenilor si obținerea implicării acestora in acțiuni de economisire a energiei; Campanii de informare in rândul elevilor cu privire la economia de energie si producerea acesteia din surse regenerabile

Dintre acțiunile propuse, menționam:

 • 1. In sectorul clădirilor (cap. 2.4 Prezentarea acțiunilor din PAED) se propun masuri ferme de reducerea a consumurilor specifice de energie care sa conducă la atingerea tintei de reducere pana in 2020 cu 20% a consumului final de energie

 • 2. Masuri de reducere a emisiilor cu efect de gaze in atmosfera

Tabelul 3 din cap. 2.4. stabilește si recomanda, sectorial, masurile posibile care trebuie adoptate si rezultatele așteptate după implementarea acestor masuri.

Context: Legislație si acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

In continuarea sunt precizate principalele acte normative care au aplicabilitate in cadrul proiectului de intervenție:

Legislația comunitara si naționala in domeniul creșterii performantelor energetice a clădirilor

 • • Directiva nr. 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a clădirilor

 • • Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora

 • •  Directiva nr. 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică

(        • Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificări si completări

ulterioare

 • • HG nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României (orizont 2020-2030)

 • • HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazată pe cererea de energie termică

 • • HG nr. 1069 / 2007 - Strategia energetică a României, actualizată pentru 2011-2020

 • • Legea nr. 121 / 2014 privind eficienta energetică

 • •  Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 • • Legea administrației publice locale

Context: Legislația naționala si comunitara in domeniul egalitatii de sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate

 • • Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • • NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

c

 • 2.2.Normativele de proiectare specifice din domeniile: construcții si urbanism, siguranța in exploatare, sanatatea populației, securitate la incendiu (arhitectura si construcții, instalații electrice, instalații de ventilație, instalații termice, instalații sanitare, etc.), nivel de zgomot, protecția mediului.

Următoarele acte normative, enumerate ca fiind actele de baza, regulamentele aferente precum si actele normative, literatura tehnica de specialitate si reglementari conexe au stat la baza evaluării soluțiilor tehnice:

 • •   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare

 • •   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării Lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • •   Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare

 • •   P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente

 • •   P 118/1-2016 Normativ de securitatea la incendiu a construcțiilor

 • •   Ordin nr. 119/2014 de aprobare a Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației

 • •   Legea nr. 319/2006 privind securitatea muncii si ordinul comun 508-933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii

 • •   Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător - actualizata

 • •   NP 048/2002 Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora

 • •   SC 007-2013 Soluții cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente cu un mare grad de aplicabilitate a soluțiilor cadru

 • •   Gex 13-2015 - Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi și existente

 • •   SCOST-04/MDRT versiunea oct. 2012, avand o anumita aplicabilitate in domeniul clădirilor publice, ținând seama de nivelul de tehnologie superior actual precum si de cerințele de performanta mereu actualizate

(        • NP 010/1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru scoli si

licee

 • •   NP 051/2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban La nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

 • •   NP 068/2002 privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

 • •   Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr 1822/394/2004, cu modificările si completările ulterioare

 • •   Directiva 201/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a clădirilor

 • •   OMTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea l-a - Anvelopa clădirii

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a ll-a - Performanța energetică a instalațiilor din clădiri

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a lll-a - Auditul si certificatul de performanta a clădiri

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a IV-a - Breviar de V. calcul al performantei energetice a clădirilor si apartamentelor

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a V-a - Model certificat de performanța energetică al apartamentului

 • •   Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea a V-a - Parametrii climatici necesari determinării performantei energetice a clădirilor noi si existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor si dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopa ale clădirilor

 • •   C 107/2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, părțile 0 - 7, cu completările si modificările ulterioare

 • •   SR 1907-1/1997 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

 • •   SR 1907-2/1997 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul

 • •   SR 4839/1997 Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

 • •   SR EN 13499/2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificație

 • •   SR EN 13500/2004 Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificație

 • •   SR EN 14351-1/2010 Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta

eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul național de arta „George Apostu” Municipiul Bacau

INTERVENȚIE

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU


« HG nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, republicata, cu modificariel si completările ulterioare

« PC 001/2012 Procedura de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a clădirilor si inspecția sistemelor de incalzi re/climatizare

In acest context, documentația tehnico-economica prezentata, urmărește ca obiective, respectarea directivelor specifice domeniului de eficientizare energetica a clădirilor din fondul construit care sunt mari consumatoare de energie provenind din resurse neregenerabile.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea necesităților si deficiențelor

Clădirea este utilizata in prezent ca unitate de învățământ având statut de Colegiu național vocational. Conform datelor furnizate de conducerea uni tatii de invatamant si a informațiilor de la nivel local, in contextul demografic si socio-economic, situația se prezintă astfel:

Unitatea școlară avea la sfârșitul anului 2017 un număr de 720 elevi, in 2 (doua) schimburi. Ocupanti: 757 elevi, cadre didactice si personal auxiliar-administrativ

Tabel centralizator al spatiilor de educație existente si capacitatea maxima normata:

amplasare

Activitati/Denumire spațiu

Nr. si suprafața

Capacitate max.

A - parter

Sala teorie

2 x 30 mp

30

A - etaj 1

Sala studiu instrumente

8 x 15 mp

8

Sala studiu instrumente

6 x 9 mp

6

A - etaj 2

Atelier arte plastice

3 x 48 mp

45

B - parter

Sala clasa

1 x 48 mp

30

Laborator

1 x 44 mp

30

B - etaj 1

Sala clasa

1 x 48 mp

30

B - etaj 2

Atelier arte plastice

2 x 40 mp

30

Laborator

1 x 60 mp

30

C - parter

Sala clasa

2 x 48 mp

60

C - etaj

Sala clasa

2 x 48 mp

60

D - parter

Sala clasa

3 x 48 mp

90

Sala sport

1 x 128 mp

30

D - etaj 1

Sala clasa

3 x 48 mp

90

Sala studiu instrumente

1 x 24 mp

1

Sala studiu instrumente

1 x 12 mp

1

Sala studiu instrumente

6 x 10 mp

6

D - etaj 2

Sala clasa

3 x 48 mp

90

Sala studiu instrumente

1 x 24 mp

1

Sala teorie instrumente

1 x 24 mp

1

Sala studiu instrumente

6 x 12 mp

6

Total

15 Săli de clasa

450

1 sala de sport

30

2 laboratoare

60

30 Săli de studiu instrumente

30

2 sala teorie instrumente

30

5 ateliere

120

55 Săli de studiu

675 elevi

Gradul de ocupare al unitatii este 112% pentru un schimb?^-.

12/81 h

r GROUP

Principalele deficiente constatate la aceasta unitate de invatamânt:

 • >  Numărul mare de elevi care frecventează școala, fiind înregistrate anual solicitări peste capacitatea maxima a spatiilor existente, cu cca 10%, motiv pentru care elevii sunt grupați pe 2 schimburi, Lipsa unei Săli de sport corespunzătoare, Lipsa unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii

 • >  Cerințe fundamentale care sunt îndeplinite parțial in raport cu reglementările la zi

 • >  Consumul mare de energie utilizata pentru incalzirea spatiilor de invatamant, determinat introducerea clădirii publice pe lista de priorități a UAT este in principal datorita următoarelor cauze:

anvelopa cu eficienta foarte redusa (pereți exteriori cu grosimi variabile si materiale diferite, acoperiș realizat cu materiale avand caracteristici termotehnice sub valorile impuse de legislația actuala, lipsa climatizarii si ventilării controlate a încăperilor, existenta punților termice liniare si locale datorita neetanseitatilor corespunzătoare la nivelul anvelopei actuale, parametrii si caracteristici de perfomanta energetica inferiori ai suprafatelor vitrate, etc.),

sistem de încălzire deficitar datorită, in principal, al asigurării agentului termic de la centrala termica zonala situata la o distanta de cca 180 m, transportul agentului termic fiind asigurat printr-un canal termic, care generează pierderi mari de la sursa la consumatori, inclusiv capacitatea calorica mare a cazanului generează consumuri in exces la fiecare pornire,

lipsa apei calde de consum, deoarece nu exista sursa de încălzire pentru ansamblul clădirii,

lipsa unui sistem de management al clădirii privind controlul si coordonarea centralizata a consumurilor de energie, agent termic, apa, gaze, etc.

neexecutarea in timp a lucrărilor de reducere a consumului de energie primara din surse neregenerabile,

inexistenta unui sistem de management al clădirii - BMS care sa coordoneze si monitorizeze consumurile si eficienta acestora.

Consecințele principale, firești ale acestei situații, resimțite direct La nivelul unitatii si al utilizatorilor:

parametrii de funcționalitate si siguranța in exploatare îndepliniți parțial lipsa de confort termic - higrotermic adecvat costurile foarte mari ale energiei consumate

Consecințele principale, la nivel național:

utilizarea excesiva a resurselor energetice neregenerabile degradarea accentuata a mediului cu efecte pe termen lung

Starea tehnica a clădirii existente, menționata in cadrul Auditului energetic care certifica nivelul de performanta energetica actual al întregii clădiri Certificate, stabilește ca nivel de performanta energetica al clădirii:

Clasa energetica C

Consum anual specific de energie = 268,03 kWh/m2*an >136 kWh/m2-an din care, pentru incalzire = 250,89 kWh/m2*an

Indice de emisii echivalent CO2 = 39,61 kg CO2/ m2*an > 37 kg CO2/ m2-an

Auditul energetic scoate in evidenta cei 2 (doi) parametrii de eficienta energetica care depasesc limitele stabilite pentru aceste valori, ca tinta pentru 31.12.2018

Expertiza tehnica clasifica întreaga clădire din punct de vedere al nivelului de asigurare la risc seismic (grd. Rs = III) si, in atare situație, este posibila o intervenție prioritara in scopul creșterii eficientei energetice a clădirii.

Scopul intervențiilor propuse prin proiect este de a implementa soluții tehnice moderne, prietenoase cu mediul, de imbunatatire a sistemului constructiv si a sistemelor de utilitati consumatoare de energie (incalzire, electrica) pentru creșterea performantelor termice si energetice ale clădirii si creșterea eficientei energetice a sistemelor.

Propunerea are in vedere nu numai implementarea tuturor soluțiilor posibile (tehnic si financiar) de creștere a performantelor termice si energetice a clădirii ci si gestionarea inteligenta a energiei consummate, prin dotarea clădirii cu un sistem de management integrat - BMS.

2.3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Având în vedere situația existenta si contextul regional,

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este următorul:

Proiectul se încadrează în categoriile de activitati eligibile ale Axei Prioritare 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice si în sectorul locuințelor.

Obiectivul general al proiectului consta în creșterea eficientei energetice a clădirii Colegiului National de arta din localitatea Bacau, județul Bacau si promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive prin gestionarea inteligenta a energiei, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, care prezintă relevanta pentru obiectivul Axei Prioritare 3 din cadrul P.O.R 2014-2020, susținut si de celelalte documente menționate mai sus,

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • 1. Creșterea numărului de clădiri publice din Municipiul Bacau cu o clasificare mai buna a consumului de energie din Municipiului Bacau;

 • 2. Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual specific de energie, implicit a consumului anual de energie finala

 • 3. Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual de energie pentru încălzire

 • 4. Implementarea unor masuri de reducere a emisiilor de gaze in atmosfera anuale, echivalent kg CO2

 • 5. Implementarea unor masuri suplimentare pentru îndeplinirea cerințelor fundamentale in vigoare la data intervenției

Având ca principale consecințe:

 • •  scăderea consumului de energie anuala totala si scăderea consumului de energie specifica anuala pentru incalzire

 • •  producerea de energie complementara din surse regenerabile pentru a atinge un nivel minim de 10% din consumul total al energiei primare

 • •  scăderea emisiilor de gaze cu efecte de sera, in atmosfera

 • •  protejarea mediului înconjurător

 • •  adoptarea de masuri suplimentare pentru respectarea cerințelor fundamentale de exploatare a unei clădiri existente, masuri de creștere a accesibilității persoanelor cu dizabilitati loco-motorii, in limitele si cu respectarea reglementarilor referitoare la intervenții la clădiri existente

Proiectul propus va conduce la îndeplinirea obiectivelor priorității de investiție prin implementarea de soluții tehnice care sa conducă la tintele stabilite pentru 31.12.2018 din cadrul planului național de eficientizare energetica, corespondente categoriei de utilizare a clădirii si zonei climatice III a amplasamentului, respectiv:

Categorii de clădiri

Consumul de energie primară (kwh/mp/an)

Zona climatică

Orizont de timp

Clădiri de locuit colective

Clădiri de birouri

Clădiri destinate învățământului

Clădiri destinate sistemului sanitar

III

2015

130

110

154

171

-18°

31.12.2018

122

69

136

115

Categorii de clădiri

Emisii echivalent CO2 (kg/m

Van)

Zona climatică

Perioada de raportare

Clădiri de locuit colective

Clădiri de birouri

Clădiri destinate învățământului

Clădiri destinate sistemului sanitar

III

2015

36

28

39

49

-18°

31.12.2018

34

19

37

32

Prin aplicarea si dezvoltarea soluțiilor si pachetelor de masuri recomandate de auditorul energetic, proiectul se aliniaza la respectarea reglementarii privind modificarea si completarea Metodologiei de calcul al performantelor energetice a clădirilor - Mc 001/PI -PVI, aprobata prin Ordin vice-prim-ministru nr. 2641/2017:

anexa 1 “Cerințe minime de performanta energetica pentru clădiri si elemente de anvelopa ale acestora” (cap. D ... pentru clădiri existente)

anexa 2 “Energia primara si factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare”

3. Descrierea construcției existente
 • 3.1 .Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului

Clădirea existenta este situata in intravilanul Localității, la adresa poștala: str. Razboieni nr. 24, Municipiul Bacau, județul Bacau, In Regiunea Nord-Est, Romania

Amplasamentul este aproximativ plan iar terenul din amplasament este consolidat in timp. Unitatea de invatamant este compusa din teren si 1 clădire formata din 4 tronsoane/corpuri înșiruite, identificate in Cartea funciara astfel:

CF nr. 76514-C1 - Colegiul național de arta „George Apostu”, care face obiectul proiectului de creștere a performantelor energetice, este înscris la numărul cadastral 76514, face parte din domeniul public ai unitatii administrativ teritoriale, cu drept de proprietate

Colegiul National de arta (cu denumirea veche de Liceu de arta) constituie o clădire independenta in ansamblul imobilului cadastral 76514.

Ansamblul constructiv al clădirii este independent structural si izolat fata de alte clădiri învecinate.

Suprafața utila este de 3.285,20 mp, mai mare de 250 mp (in suprafața utila nu este cuprinsa suprafața subsolului tehnic)

Plan de amplasare a clădirii in raport cu vecinătățile si punctele cardinale (vizat OCP1)

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posbile

Conform studiului topografic efectuat si a documentației cadastrale, clădirea este amplasata

in interiorul unei vecinătățile:

parcele (nr. 2768) care prezintă următoarele elemente de relație cu

Vecinătăți imobil:

NV si SV - proprietăți particulare NE - strada Libertății

SE si parțial din NV - alei

Limite si retrageri:

Retragere in aliniament stradal = 10,10 m

Retragere fata de aliniamentul din spate - 38,00 m

Distante fata de vecinătăți stanga-dreapta - 7,90 m - 6,10 m

Accesuri:

Pietonal - 1 in aliniment stradal si 2 pe laturile dinspre curte Auto - 1 in aliniment stradal

Construcții învecinate:     Sala Ateneu (la Nord)

Bloc A4 (La Sud)

Școala nr. 18 (la Vest)

 • c) datele seismice si climatice

Datele seismice considerate pentru clădirea analizata:

Amplasamentul, din punct de vedere seismic, prezintă următorii parametrii de calcul/ proiectare: zona seismica de încadrare este caracterizata prin intensitate seismica VII grade pe scara MSK si parametrii de calcul.

Conform harții de zonare din P100-1/2006: accelerația de vârf a terenului si perioada de coltTc Tc = 0,7s


Zona cu adancimea maxima de inghet: 90 cm de la fata terenului amenajat conf. STAS 6054-77 (Adâncimi maxime de inghet);

Clădirea este amplasată in Zona climatică III, conform harții climatice


Amplasamentul este incadrat in zona III de potențial solar

Studiu privind evaluarea potențialului energetic solar in Romania - 2006


Harta potențial radiație solara 2010ICTEN^TATE AlAZ-lATE

■13»

I3W1350

U.

1250’300

IV

isoaisj:

V


1.200-1.250 KWh/mp,an1.297,4 - 1.328,1 kWh/mp,an


Zona de încărcare cu zapada: Sk = 2,5 kN/mp conf. CR1-1-3-2O12 (Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor);


Zona de expunere la vânt: qb = 0,6 kN/mp (kPa) conf. CR1-1-4/2012 (Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor).
 • d) studii de teren

 • i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Studiul geotehnic efectuat pe amplasament identifica, prin foraj, identifica structura geomorfologica a terenului de fundare, adamcimea nivelului pânzei freatice (8,00 ml) si capacitatile portante ale acestuia, caracteristici care au fost luate in considerare in analiza structurala a clădirii. Riscul geotehnic este 2 (risc geotehnic moderat).

Capacitatea portanta a terenului in gruparea fundamentala a încărcărilor este Pconv = 250 kPa

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentație si cuprinde:

 • •  Memoriu tehnic. Concluzii si recomandări

 • •  Planul de identificare foraj

 • •   Profilul sondajului efectuat (stratificatia si parametrii tehnici)

 • ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Ridicarea topografica efectuata pe amplasament, in scopul preluării cu precizie digitala a perimetrului incintei si clădirii, a identificat coordonatele punctelor de reper ale clădirii si ale terenului parcelei in sistem stereo 70 si cotele de nivel, reper Manea Neagra, (cca 165 m). Studiul topografic este anexat la prezenta documentație si cuprinde:

 • •  Planul punctelor de reper in ansamblul imobilului (teren si construcții)

 • •  Lista coordonatelor punctelor de reper.

Planul de situație întocmit in cadrul DALI are la baza coordonatele x,y si z stabilite prin studiu topografic, perimetrul clădirii si al incintei fiind determinat digital pe baza punctelor de reper.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

Amplasamentul dispune de utilitățile necesare si acestea prezintă uzura normala datorata exploatării îndelungate si duratei normale de folosința depășită, dar sunt funcționale. Astfel:

Instalații Hidrotehnice

 • -  Alimentarea cu apa este din rețeaua publica a municipiului, in branșament exista contor cu diametrul de 2”, presiunea apei asigurata de operatorul de furnizare este 2,5 bari, rețeaua interioara de distribuție, amplasata in subsolul tehnic, are diametrul de 2”;

 • -  Instalația de hidranti exista numai pentru interiorul clădirii, este dotata cu hidranti interiori amplasați pe holuri, alimentați direct prin țeava zincata de 2” cu presiunea furnizata din rețeaua de alimentare cu apa a municipiului;

 • -  Instalația de apa calda de consum nu exista;

 • -  Instalația de canalizare colectează apele uzate din grupurile sanitare si le evacueaza in cele 3 cămine exterioare clădirii, acoperite cu capace de fonta, iar de aici prin conducte avand pante de scurgere, la rețeaua publica de canalizare stradala a municipiului;

 • -  Instalația de ape pluviale este racordata la rețeaua de canalizare, colectează prin receptorii existenti pe terasele corpurilor C si D, iar pentru corpurile A si B colectarea de pe acoperișul tip șarpanta se face prin jgheaburile si burlanele existente, evacuare in zona verde;

Instalații Termotehnice

 • -  Alimentarea cu energie termica a clădirii se realizează din centrala termica zonala, amplasata langa Prefectura Bacau, traseul exterior al rețelei de conducte tur-retur, izolate cu vata minerala, este pozat in canal termic cu o lungime de 180 m, cazanul alocat clădirii este tip PAG 25 - 1 Gcal/h, verificat ISCIR, pompele de vehiculare agent termic de 5,5 kW, baza si rezerva, alimentate din rețeaua electrica la 380 V, debit - 120 mc/h, inaltime H pompare - 28 m coloana apa;

 • -  Instalația de ventilare mecanica nu exista;

 • -  Instalația de climatizare nu exista.

Instalații electrice

 • -  Instalația alimentare cu energie electrica este veche, realizata prin cabluri îngropate de la post de transformare zonal, alimentate de E-ON pana la tablourile generale, amplasate la parterul corpurilor A si B, dotate cu contor, siguranțe automate, banda zincata de impamantare, fara echipamente si circuite de rezerva;

 • -  Instalația electrica interioara de putere este alimentata din tablourile de distribuție existente pe fiecare nivel, avand circuite distincte, sisteme de protecție la supratensiune, scurtcircuit, diferențiala 30 mA;

 • -  Instalația electrica de iluminat este cablata in tablourile de distribuție existente pe fiecare nivel, cu circuite separate de cele de putere, asigurând lămpi fluorescente si becuri incandescente;

 • -  Instalația electrica de curenti slabi este realizata parțial pentru: circuitele de prize

/       conectării calculatoarelor, cu tablouri si circuite separate de circuitele de putere, pentru

k.      rețeaua IT; sistem de detecție si alarmare incendiu, rețea cablare structurata sistem

informatic si telefonie si TV cu circuit închis de supraveghere, sistem de control acces nu exista;

 • -  Instalația de impamantare si paratraznet se realizează prin distribuția conductorului PE, centurii interioare din platbanda de otel zincat, legata la circuitul si priza de impamantare, avand dispozitive de amorsare PDA, montate pe corpurile A, B, C si D;

Instalația de gaze naturale

 • -  Clădirea nu este racordata la rețeaua de alimentare cu gaz metan a municipiului Bacau. Agentul termic necesar este livrat printr-o instalație de alimentare montata in canal termic

 • -  Agentul termic necesar pentru încălzire este preparat in Centrala termica situata in clădirea Consiliului județean Bacau si transportat prin intermediul unei conducte pana la subsolul tehnic Corp A-B-C) si canalete (Corp D), de unde se face distribuția prin coloane

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Conform P.A.T. ‘riscuri (Secțiunea 5), nu sunt identificate vulnerabilități cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice, care ar putea afecta investiția: f

Risc seismic - grad VII (scara MSK) ~ conf. anexe 2 si 3 din PAT ‘riscuri (Secțiunea 5)

Vulnerabilitate sesismica a construcției - Moderata, conform sintezei Expertizei tehnice Clasa de risc seismic este Clasa Rs III - clădire certificata prin Raport de expertiza tehnica efectuat in anul 2017

Risc la inundații - nu este identificat risc, conf. anexe 4 si 5 din PAT ‘riscuri (Section 5) Risc la alunecări de teren - nu este identificat risc, conf. anexe 6 si 7 din PAT.

Conform studiului geotehnic:

 • •   Terenul nu prezintă pericol de inundare

 • •   Apele freatice se afla sub adancimea de 8,00 m

 • •    Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren. Nu prezintă eroziuni și nici nu este expusă la pericolul unor potențiale erodări.

Conform studiilor efectuate la nivel mondial, emisiile de gaze in atmosfera, consecința directa a utilizării resurselor energetice convenționale este principalul factor perturbator al schimbărilor climatice. Prin intervențiile propuse se va putea realiza anveloparea corespunzătoare a clădirii, ceea ce va reduce sunstantial consumul de energie pentru incalzire.

Consumul total de energie finala va fi redus si prin utilizarea celor mai moderne tehnologii de producere energie si prin utilizarea unor resurse regenerabile.

Astfel, putem spune ca potrivit acestor studii, scăderea consumului de energie la nivel de clădire si acoperirea / producerea in sistem propriu din surse regenerabile a unei parti din totalul energiei necesare va produce un efect pozitiv asupra menținerii unui climat mai stabil in regiune, reducând potențialele riscuri rezultate din schimbări climatice.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Conform Certificatului de urbanism nr. 690 din 05.10.2017 emis de Primăria municipiului Bacau si a PUG aprobat prin HCL nr. 84/2012, amplasamentul este situat in zona II (zona cu regim de inaltime impus; zona de protecție a patrimoniului cultural; zona de siguranța a unităților militare).

Cu toate acestea, Clădirea existenta nu interferează cu situații de tipul celor menționate mai sus adica nu este monument istoric sau de arhitectura, nu se afla in zona de protecție a unui astfel de imobil si nu sunt impuse condiționări de asemenea natura cu excepția celor inscrise in Certificatul de urbanism.

înainte de autorizarea execuției lucrărilor, pe baza DTAC, Beneficiarul este obligat sa solicite avizul Direcției județene pentru cultura Bacau.

Deasemenea, Conform Avizul AJPM BACA U nr. 502/ 16.01.2018, proiectul propus nu intra sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

 • 3.2.Regimul juridic

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

Construcția existenta asupra careia se intervine prin prezentul proiect este proprietatea publica a UAT Municipiul BACAU, județul BACAU, fiind edificata intre anii 1971-1979 din fonduri de stat.

 • b) destinația construcției existente

CLĂDIREA obiect al prezentei documentații este utilizată ca spațiu de invatamant, avand titlu de Colegiu național de arta, asupra careia de intervine, fara nicio extindere a spațiului util.

Amplasamentul este grevat de condiționări constructive numai pentru situația realizării de construcții noi/extinderi, așa cum arată condițiile menționate în acest sens de Certificatul de urbanism nr. 690 din 05.10.2017 emis de Primăria municipiului BACAU, județul BACAU, care are la bază documentațiile de urbanism aprobate de autoritatea competentă (PUG 250/2008 aprobat in 2012 prin HCL, cu ultima modificare in HCL nr. 114/2016).

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Construcția nu este inscrisa in lista monumentelor istorice, situri arheologice sau arii naturale protejate din localitatea Bacau. Amplasamentul se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural in care sunt impuse anumite condiții/ constrângeri, adica:

Zona de protecție a monumentelor istorice este de 100 m de la limita de proprietate a lotului pe care sunt amplasate, iar în cazurile admise pentru intervențiile de restaurare a fondului construit sau pentru restructurare urbana, proiectul de intervenție trebuie sa respecte următoarele condiții:

funcțiunile propuse trebuie sa fie compatibile cu funcțiunile existente în vecinătate -intervențiile propuse prin proiect nu aduc nicio schimbare de destinație;

sa asigure spatii de parcare în interiorul suprafeței pe care este propusa intervenția, cel puțin pentru necesarul normat generat de funcțiunile si dimensiunile intervenției propuse - intervențiile propuse prin proiect nu influențează spațiul existent de parcare;

sa asigure ameliorarea aspectului construcțiilor si amenajărilor si sa demonstreze calitatile prin care asigura o mai buna integrare în raport cu caracterul particular al zonei - intervențiile propuse prin proiect vor ameliora aspectul general al clădirii; modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje - intervențiile propuse prin proiect

Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la aceleași nivel cu fațada principala - prin intervențiile propuse aspectul exterior va fi imbunatatit printr-o plastica de fațada care se va conforma arhitecturii si formei inițiale/ originale a clădirii iar fațadele clădirii vor fi tratate unitar, paleta de culori existente (alb-ivoriu pastelat) si tipul de material finit (tencuiala texturata) urmând a fi menține.

Intervențiile propuse in cadrul obiectivului de investiție nu modifica parametrii urbanistici existenti, prin anvelopare fiind menținute suprafețele construite si desfășurate asa cum acestea se determina (la limita fetei exterioare a pereților perimetrali la care se adauga grosimea anvelopei pereților opaci).

Influenta anveloparii este nesemnificativa in raport cu dimensiunile actuale ale clădirii, distantele fata de hotar, si implicit fata de vecinătăți, diminuandu-se cu max 15 cm/ fațada.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentații de urbanism, după caz

Amplasamentul este poziționat in intravilan, pentru clădirea existentă nu sunt restricții urbanistice sau de alta natura, tehnica, economica sau juridica care sa impiedice executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice al clădirii.

Se mențin toti parametrii tehnici ai construcției: regimul de inaltime actual (P+1E/P+2E; POT maxim 80%; CUT max. 8,00).

PUG aprobat prevede/ permite "lucrări de intretinere, renovare, modernizare la nivelul fondului construit si amenajărilor exterioare”.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

 • a) categoria și clasa de importanță

Clădirea este o unitate de invatamant, cu număr de utilizatori (capacitate) mai mare de 200.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

In raport cu parametrii tehnici, cu destinația si capacitatea proiectata, Clădirea se incadreaza conform metodologiilor aprobate (in conformitate cu condițiile de aplicare a componentelor sistemului calitatii), in următoarele categorii si clase de importanta:

 • •   Clasa de importanta si de expunere ta cutremur - II conform P100-1/2013

 • •   Categoria de importanta - "C” (clădiri normale) conform HG 766/1997

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz

NU ESTE CAZUL - Imobilul nu este listat pe nici una dintre anexe si nu prezintă interes sau valoare estetica sau istorica pentru a fi propus vreodată ca monument istoric/ de arhitectura.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcții

Clădirea a fost proiectata intre anii 1974-1978, proiectul inițial fiind elaborat pentru un singur corp (Corpul D) care s-a extins la inca 3 corpuri (Corpurile A, B, C). Anii de construire ai clădirii sunt aproximativ 1976 ~ 1979, cel mai probabil fiind data in exploatare in anul 1981. Din documentația tehnica studiata, se identifica faptul ca asupra proiectului inițial au intervenit modificări de soluții care au fost implementate pana la darea in folosința.

Durata de viata consumata = cca 40 de ani.

 • d) suprafața construită

Suprafața construita a clădirii care face obiect al proiectului, conform extrasului de carte funciara si măsurătorilor topografice efectuate la fata locului este de 1.363 mp.

 • e) suprafața construită desfășurată

Suprafața construita desfasurata aferenta celor 3 niveluri (parter, etaj 1, etaj 2) este 3.800 mp.

Suprafața/ Aria construita desfasurata nu include suprafața subsolului tehnic, conform STAS 4908/85 (arii si volume convenționale).

 • f) valoarea de inventar a construcției

Conform HCL nr. 23 din 31.01.2018 privind actualizarea patrimoniului UAT Bacau, valoarea de inventar actualizata a clădirii este 5.388.847 lei.

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Parametrii tehnici si funcționali ai clădirii existente:

Amplasament: Localitatea Bacau, județul Bacau, regiunea de dezvoltare Nord-Est, Romania

Adresa: Str. Razboieni nr. 24

Folosința actuala: imobil destinat unitatii de invatamant Colegiu National de Arta “George Apostu”

Bilanț SITUAȚIA EXISTENTA conf. măsurători topo si Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat OJCPI (documentație 62209/09.2017) - nr. cadastral 76514

S teren = 3.334 mp

S construită la sol = 1.363 mp

S construita desfasurata = 3.800 mp

Aria totala utila = 3.285,20 mp

Aria construita Ac si aria construita desfasurata Aed:

Corp A: Ac - 378 mp, Aed = 1.134 mp,

Corp B: Ac = 252 mp, Aed ~ 756 mp,

Corp C: Ac = 294 mp, Aed = 588 mp,

Corp D: Ac = 440 mp, Aed - 1.320 mp.

Regim înălțime:

Corp A: P+2E, Corp B: P+2E - acoperiș tip șarpanta

Corp C: P+1E, Corp D: P+2E - acoperiș tip terasa

Volumutil = 10.958,60 mc

Parametrii urbanistici:

Conf. Certificat de urbanism nr. 690 din 05.10.2017 emis de Primăria municipiului Bacau:

 • 1. Regim juridic - domeniul public al municipiului Bacau (conf. Extras de Carte funciara pentru informare nr. 62209 din 30.08.2017)

 • 2. Regim economic - folosința actuala “curti-constructii” cu construcții administrative social culturale, funcțiune aprobata prin PUG /2012, zona inclusa in UTR 1 ca zona pentru instituții publice. Imobilul se afla in zona centrala si zona de protecție a patrimoniului cultural

 • 3. Regim tehnic - POT max. = 80%; CUT max. = 8,00

(POT actual = 40,90%, CUT actual = 1,16)

Planșele elaborate privind situația existenta (avand indicativul planului si majuscula E) prezintă amplasarea in contextul incintei a clădirii, corpurile aliniate care o formează, vecintatile imediate, perimetrele si suprafețele relevante. Planșele prezintă, pentru fiecare corp in parte, pe fiecare nivel, destinațiile încăperilor in care se desfasoara activitatile unitatii de invatamant, secțiune caracteristica si toate fațadele.

Utilități existente:

 •  Energie electrica, din rețea publica locala

 • Apa/ canalizare, din/in rețea publica locala

 • Gaze naturale, din rețea publica locala

 • Energie termica, din CT situata in clădirea Consiliului județean Bacau cu alimentare de la rețea publica locala, prin canal termic subteran, situat intre subsolul clădirii gazda si pana la căminul de racord aflat intre Corpul A si Clădirea Ateneu

 • Telecomunicații, de la rețea publica locala

 •  Intrarea principala in ansamblul școlar se face din fațada principala prin Corp A, trecând din Strada Razboieni printr-o zona verde joasa, iar intrarea elevilor se face din fațada posterioara prin Corp B, trecând prin pasajul lateral de cca. 3,0 m lățime, creat prin alaturarea Corp A si a clădirii existente „Ateneu”.

Starea actuala a clădirii:

Clădirea este foarte bine întreținuta, instalațiile, tamplaria si finisajele fiind in stare buna.

Clădirea este funcționala si a fost exploatata fara întreruperi de când a fost data in folosința. Gradul de ocupare este foarte mare (peste 100%), unitatea fiind nevoita sa programeze activitatile de educație teoretica si practica in 2 (doua) schimburi.

Din punct de vedere al nivelului de asigurare seismica:

Prin Raport de Expertiza tehnica (2017)

Clădirea certificata se incadreaza in grad de risc seismic HI.

Din punct de vedere al performantelor energetice:

Prin Raport de Auditul energetic (2017)

Clădirea certificata se incadreaza in Clasa de eficienta energetica ”C”.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate [Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică]

Pentru construcția existentă nu a fost necesară elaborarea unui studiu arhitecturalo-istoric întrucât imobilul nu este înscris pe nicio listă a monumentelor istorice și nu se află nici în zonă de protecție a unor monumente istorice învecinate sau a unor zone construite protejate.

Cele patru corpuri existente care alcătuiesc clădirea colegiului sunt desfășurate in aliniament stradal, fiind dispuse in imediata vecinătate a clădirii existente „Ateneu” (fosta Casa de Moda, in prezent utilizata ca sala de audiții muzicale), situata pe latura dinspre nord a terenului.

Clădirea „Ateneu” separata structural si funcțional de Corpul A (cel mai apropiat), nu face obiect al proiectului propus.

Corpurile A si B sunt retrase in adancimea terenului la o distanta de cca. 20,0 m de la limta trotuarului pietonal, zona care in prezent este plantata cu arbori si care creaza detașarea necesara a intregului ansamblu construit, iar corpurile C si D sunt poziționate in plan perpendicular pe primele doua tronsoane, spre latura din spate a terenului, acolo unde exista terenul de sport al scolii.

Toate cele 4 tronsoane/ corpuri interactioneaza funcțional.

Corpurile A, B si D sunt dotate cu scări interioare (rampe si podește intermediare) prin care se asigura circulația pe verticala a elevilor si a cadrelor didactice.

Intre corpurile A, B, C si D exista la fiecare parter si etaj 1 circulații continue pe orizontala. La nivelul etajului 2 circulațiile orizontale sunt asigurate intre corpurile A, B si C.

Analiza stării construcției in baza expertizarii tehnice si de performanta energetica este prezentata detaliat in cadrul documentațiilor tehnice atașate:

 • •  Expertiza tehnica

 • •  Audit energetic

EXPERTIZA TEHNICĂ elaborata in 2017 - extrase

Construcția expertizata tehnic se incadreaza conform metodologiei aprobata de către MLPAT (in scopul stabilirii condițiilor de aplicare a componentelor sistemului calitatii), in următoarele categorii si clase de importanta:

conform H.G. nr.766/1997, construcția se incadreaza in: Categoria de importanta C (Construcții de importanta normala);

conform P100-1/2013, construcția se incadreaza in: Clasa de importanta II (Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publica in cazul prăbușirii sau avarierii grave);

conform P100-1/2013, corespunzător comportării estimate sub incarcarile seismice, construcția se poate clasifica ca tip structural in: „sistem structural dual - cu pereți predominanți”, in care încărcările verticale sunt preluate in principal de cadre spațiale, in timp ce încărcările laterale sunt preluate parțial de sistemul in cadre si parțial de pereți structurali, contribuția acestora la preluarea forței tăietoare la baza clădirii depășind 50% din forța tăietoare de baza;

conform P100-1/2013, corespunzător capacitatii de disipare de energie in regim de solicitare ciclica a structurii de rezistenta a clădirilor, construcția se incadreaza in: Clasa de ductilitate joasa (DCL) - pentru Corp D (proiectata in anul 1973) si Clasa de ductilitate medie (DCM) - pentru Corp A, B si C (proiectate mai recent, in anul 1978), datorita nivelului de alcătuire in ansamblu si in detaliu a elementelor structurale, avut in vedere in proiectare.

In plan orizontal, toate cele patru corpuri de clădire au forme relativ regulate -dreptunghiulare, cu unele mici intrânduri si ieșinduri, avand următoarele dimensiuni majore:

Corp A - P+2E: 15,80 m x 27,55 m (dimensiuni maxime la sol, pe ambele direcții);

Corp B - P+2E: 11,80 m x 21,35 m (dimensiuni maxime la sol, pe ambele direcții);

Corp C - P+1E: 17,05 m x 22,10 m (dimensiuni maxime la sol, pe ambele direcții);

Corp D - P+2E: 18,25 m x 31,85 m (dimensiuni maxime la sol, pe ambele direcții);

Inaltimea maxima la coama pentru acoperișul de tip șarpanta este de cca. 13,60 m, inaltimea la streasina este de cca. 10,30 m, iar inaltimea maxima la atic este de cca. 11,10 m fata de cota +0.00 (cota fetei finite a pardoselii parterului din interiorul celor patru corpuri).

Cota platformei amenajate variaza nesemnificativ, intre curtea interioara din fata si terenul de sport din spatele proprietății existând o diferența de nivel de cca. 40 cm. Cota de nivel a trotuarului perimetral, realizat din dale de beton de cca. 50 cm lățime, este la cca. 0,45 m fata de cota ±0.00.

Corpurile A, B si C au fost proiectate pe baza prevederilor normativului de proiectare antiseismica in vigoare la data proiectării, si anume: Normativul P100/78 (Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice si industriale). Cele trei corpuri au fost proiectate pentru a răspunde incarcarilor seismice acționând concomitent cu incarcarile gravitaționale, pe baza unor concepte si abordări inginerești relativ moderne, cu privire la proiectarea clădirilor si a altor construcții aflate in zone seismice.

Sistemul structural este asemanator pentru toate cele trei tronsoane, fiind de tip dual - cu pereți predominanți (conform Normativului P100-1/2013) fiind alcătuit din pereți structurali din beton armat si stâlpi din beton armat de fațada, amplasați pe contur la o distanta de 6,60 m interax (la Corpul A) si de 7,00 m interax (la Corpurile B si C).

Pereții structurali sunt realizați din beton armat, in grosime de 15 cm, prevazuti cu bulbi de beton armat la capete, si dispusi intr-un sistem celular prin care se obțin săli de clasa cu dimensiuni de 5,00 m x 6,60 m interax (la Corpul A) si de 7,00 m x 7,00 m interax (la Corpurile B si C). Frontoanele transversale sunt alcătuite din pereți structurali din beton armat placați cu zidărie de cărămidă de 17,5 cm grosime la exterior.

Stâlpii din beton armat au secțiunea transversala rectangulara, cu dimensiuni de 30x60 cm si de 30x30 cm, fiind executați in soluție monolit. Grinzile longitudinale si transversale sunt realizate din beton armat prefabricat (cuprind si monolitizarea semipanourilor de planseu). Grinzile prefabricate de contur au dimensiuni de 30x37 cm, iar grinzile prefabricate interioare au dimensiuni de 25x52 cm (grinzile longitudinale) si 25x57 cm (grinzile transversale). Fațadele sunt alcătuite din parapeti si atice prefabricate din beton armat.

Plăcile sunt realizate cu semipanouri prefabricate din beton armat, avand 13 cm grosime, si reazema direct pe grinzile si pereții structurali din beton armat, iar scările sunt din beton armat, in soluție monolit. Grosimea plăcilor si a rampelor a fost determinata pentru a răspunde solicitărilor din incarcari gravitaționale.

Infrastructura este alcatuita din sistemul de fundații de tip tălpi continue din beton simplu prevăzute cu centuri din beton armat, dispuse ortogonal pe ambele direcții principale ale construcției, sub elementele structurale verticale de la nivelul parterului, avand cota inferioara (de fundare) la 2,80 m fata de cota ±0.00 (cota fetei finite a pardoselii parterului). Subsolul tehnic este realizat cu pereți din beton armat prevazuti cu centuri la extremități si planseu din beton armat, toate in soluție monolit.

Șarpanta este realizata integral din lemn ecarisat, fiind alcatuita din tălpi, popi, pane si căpriori, avand diverse tipodimensiuni, cu rezemare directa pe planseul de acoperiș. Buiandrugii ușilor si ferestrelor sunt realizați din beton armat (la toate etajele).

Cele trei corpuri analizate au o forma regulata in plan, cu o dispunere favorabila a maselor si rigidităților, atat in plan cat si pe verticala, avand ca efect limitarea solicitărilor nefavorabile produse de torsiunea generala. Elementele verticale din beton armat, dispuse pe cele doua direcții principale ale construcției, se caracterizează prin continuitate si uniformitate pe verticala, asigurând transmiterea cat mai directa a incarcarilor gravitaționale si seismice la terenul de fundare. Conlucrarea elementelor structurale in preluarea solicitărilor induse de seism este asigurata de planseele de la fiecare nivel care sunt realizate ca placi din beton armat suficient de rigide si de rezistente încât sa se comporte ca diafragme orizontale (șaibe rigide).

Corpul D a fost proiectat, deasemenea, pe baza prevederilor normativului de proiectare antiseismica in vigoare la data proiectării, si anume: Normativul P13/70 (Normativ pentru proiectarea construcțiilor civile si industriale din regiuni seismice). Construcția a fost proiectata pentru a răspunde in principal încărcărilor gravitaționale, in practica proiectării neexistand, la vremea respectiva, concepte si abordări inginerești cu privire la proiectarea clădirilor si a altor construcții aflate in zone seismice.

Sistemul structural al acestui tronson este tot de tip dual - cu pereți predominanți (conform Normativului P100-1/2013) fiind alcătuit din pereți portanti din zidărie de cărămidă confinata (ZC) si stâlpi din beton armat de fațada, amplasați pe contur la o distanta de 1,75 m interax. Pereții structurali sunt realizați din cărămidă plina presata de 30 cm grosime (pentru pereții de închidere) si de 25 cm grosime (pentru pereții de compartimentare) si sunt prevazuti cu elemente pentru confinare din beton armat pe direcție verticala (stalpisori) si pe direcție orizontala (centuri). Stâlpii din beton armat au secțiunea transversala rectangulara, cu dimensiuni de 25x30 cm si de 25x45 cm, fiind executați in soluție monolit.

Planseele sunt realizate cu grinzi din beton armat, in soluție monolit, cu dimensiuni de 25x60 cm si de 25x40 cm, dispuse intre pereții structurali din zidărie de cărămidă, cu excepția sălii de sport de la parter, acolo unde planseul este alcătuit din grinzi principale cu dimensiuni de 30x80 cm, dispuse pe direcția transversala a încăperii la o distanta de 3,50 m interax (cu rezemare directa pe stâlpi marginali din beton armat, avand dimensiuni de 30x35 cm) si grinzi secundare cu dimensiuni de 25x40 cm, dispuse perpendicular pe grinzile principale la o distanta de 1,75 m interax,. Plăcile sunt realizate cu semipanouri prefabricate din beton armat, avand 14 cm grosime, si reazema direct pe grinzile si centurile din beton armat ale planseelor, iar scările sunt din beton armat, in soluție monolit. Grosimea plăcilor si a rampelor a fost determinata pentru a răspunde solicitărilor din incarcari gravitaționale.

Infrastructura este alcatuita din sistemul de fundații de tip tălpi continue din beton simplu prevăzute cu centuri din beton armat, dispuse ortogonal pe ambele direcții principale ale construcției, sub elementele structurale verticale de la nivelul parterului, avand cota inferioara (de fundare) la cca. 2,00 m de la nivelul terenului amenajat.

Corpul analizat are o forma regulata in plan, cu o dispunere favorabila a maselor si rigidităților, atat in plan cat si pe verticala, avand ca efect limitarea solicitărilor nefavorabile produse de torsiunea generala. Cu excepția sălii de sport de la parter, acolo unde pereții de compartimentare de la etaj reazema direct pe grinzile transversale ale planseului, neavand continuitate pe inaltimea parterului, elementele verticale din beton armat, dispuse pe cele doua direcții principale ale construcției, se caracterizează prin continuitate si uniformitate pe verticala, asigurând transmiterea cat mai directa a incarcarilor gravitaționale si seismice la terenul de fundare. Conlucrarea elementelor structurale in preluarea solicitărilor induse de seism este asigurata de planseele de la fiecare nivel care sunt realizate ca placi din beton armat suficient de rigide si de rezistente incat sa se comporte ca diafragme orizontale (șaibe rigide).

In urma analizei construcției in ansamblu si in detaliu, se constata ca nu exista degradări la elementele structurale produse de acțiunea seismica, de încărcările gravitaționale sau de acțiunile climatice. De asemenea, nu au fost identificate degradări ale betonului produse de agenti chimici, de contracția la uscare a betonului, de tasarea diferențiala a reazemelor sau rezultate in urma deformatiilor împiedicate datorate variației de temperatura.

Din examinarea vizuala a componentelor nestructurale, s-au identificat unele deteriorări:

striviri si deteriorări ale tencuielilor, la rosturile dintre tronsoane;

mici crăpături si fisuri la pereții din zidărie de cărămidă, îndeosebi in zonele de intersecție cu grinzile din beton armat de la nivelul planseului de acoperiș si pe zonele de colt ale construcției (la Corp D);

mici crăpături si fisuri la stâlpii de contur si la anumite elemente decorative de pe fațada, dar si dislocări locale ale tencuielilor la atice si la parapetii (soclurile) din beton armat (la Corp D);

infiltrații locale la nivelul terasei (îndeosebi la Corp D) si pe zone întinse La nivelul fundatiilor/pardoselii si pereților din beton armat de la nivelul subsolului tehnic (la Corp A si B). S-au interceptat zone unde a pătruns umezeala sau unde cantonează umiditate din condens;

fisuri profunde, crăpături si degradări semnificative ale elementelor structurale la șarpanta din lemn si la suprafața vitrata a luminatorului de la acoperiș (la Corp A si B); elemente de invelitoare din tabla deteriorate, pe anumite zone ale acoperișului (la Corp A si B).

In zona subsolului tehnic (Corpuri A, B, C) si la interiorul canaletelor pentru instalații termice (corp D), exista importante acumulări temporare de apa reziduala din traseele de apa rece si apa calda menajera. Aceste acumulări de ape reziduale, pe langa faptul ca reprezintă o sursa permanenta de poluare, influențează negativ si elementele structurale ale construcției si pun in pericol stabilitatea, durabilitatea si siguranța in explotare a acesteia.

Având in vedere perioada îndelungata de exploatare a construcției, terenul de fundare si-a consumat tasarile prin eliminarea apei din pori si prin reducerea volumului acestora, putând fi considerat consolidat. La examinarea vizuala de ansamblu si in detaliu, nu s-au observat avarii sau degradări caracteristice unor fenomene de tasare neuniforma a terenului de fundare. In urma sondajelor executate pentru decopertarea fundațiilor, nu s-au constatat deficiente la nivelul infrastructurii (degradări ale elementelor din beton) produse in urma infiltrațiilor si a procesului de inghet-dezghet.

Cauzele cele mai probabile ale degradărilor sunt următoarele:

vechimea mare a imobilului peste care s-au produs cutremurele după edificare; utilizarea de materiale de rezistenta mica si de calitate inferioara;

uzura normala in timp a materialelor din care este executata clădirea;

infiltatiile apelor pluviale sau scăpările de apa din rețeaua de alimentare au pătruns la nivelul fundațiilor si au provocat o serie de degradări la elementele structurale de la nivelul subsolului tehnic;

hidroizolatiile verticale/orizontale de la nivelul fundațiilor nu sunt vizibile; lipsa unor lucrări de intretinere curente/capitale periodice si regulate.

AUDITUL ENERGETIC elaborat in 2017 - extrase

Documentația cuprinde:

o Raportul de analiza energetica s-a efectuat pe baza datelor si observațiilor relevate asupra clădirii si instalațiilor aferente acesteia, inclusiv certificarea energetica a clădirii   si identificarea mai   multor soluții tehnice de

reabilitare/modernizare

□ Fisa de analiza termica si energetica a construcției si instalațiilor

° Raportul de audit energetic

Expertizarea si analizarea sistemului clădire - instalații aferente (incalzire, apa calda de consum, iluminat, ventilație, climatizare) s-a efectuat pe baza datelor si observațiilor obținute in situ si in conformitate cu documentele puse la dispoziție de beneficiar, cu scopul de a stabili profilul consumului energetic existent, identificării si cuantificării masurilor de reabilitare/modernizare propuse pentru realizarea unei clădiri cu instalații aferente eficiente si performante din punct de vedere energetic, prin intocmirea Fisei de analiza termica si energetica.

Anvelopa clădirii: Clădirea are in plan orizontal o forma in zig-zag alcatuita din corpurile A, B, C si D dreptunghiulare, alcatuita din patru tronsoane cuplate, dar independente din punct de vedere structural, separate prin rosturi seismice si de tasare, izolata de alte construcții vecine existente. Anvelopa verticala este realizata prin inchiderile perimetrale din zidărie de cărămidă cu grosimea de 30 cm, la corpul D, iar la corpurile A, B si C este de tip dual alcatuita din pereți structurali din beton armat de 15,00 cm si stâlpi din beton armat de fațada, iar frontoanele transversale sunt alcătuite din pereți structurali din beton armat placați cu zidărie de cărămidă de 17,50 cm grosime la exterior, compartimentările interioare din zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm si 12,5 cm.

Anvelopa clădirii se compune din următoarele suprafețe opace si suprafețe vitrate.

Suprafața opaca: 4.939,30 mp

Suprafața vitrata: 964,70 mp

Orizontala: -

Instalațiile de încălzire, apă caldă menajeră, climatizare, ventilare și iluminat: In cadrul lucrărilor de intervenție privind reabilitarea termica a anvelopei clădirii, pentru a evita degradarea construcției si pentru a asigura funcționarea in parametrii optimi, ținând cont de realizarea unei clădiri eficiente din punct de vedere energetic, se recomanda proiectarea si executarea lucrărilor de modernizare a tuturor instalațiilor aferente, in conformitate cu reglementările si normativele tehnice in vigoare. Instalațiile de alimentare cu agent termic, apa si canalizare, electrice si de gaze au o uzura fizica si morala corespunzătoare perioadei indelungate de utilizare.

Toate instalațiile existente (alimentarea cu apa si canalizare, inclusiv colectarea si deversarea apelor pluviale, incalzire, iluminat, curenti slabi si putere, impamantare, gaze) se vor reproiecta conform reglementarilor tehnice in vigoare, la care se vor adauga instalații de climatizare si ventilare, instalațiile de stins incendii, reproiectate conform Scenariului de securitate la incendiu (hidranti interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc), precum si soluții de alimentare cu energie a clădirii din surse regenerabile, condiție impusa de legislația europeana si naționala in vigoare.

Realizarea lucrărilor propuse trebuie sa indeplineasca condițiile impuse de cerințele fundamentale prevăzute in Legea nr 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare. Masurile enumerate nu au caracter limitativ, acestea vor fi detaliate si completate in cadrul fazei de proiectare, precum si, in funcție de situațiile concrete existente pe teren, La faza de execuție a proiectului tehnic aprobat, conform condițiilor impuse in Autorizația de Construire. Situația existenta generează pe ansamblul clădirii, cu consecințe la nivelul utilizatorilor, lipsa de confort termic si fiziologic, consumuri foarte mari de energie primara din surse neregenerative, degradarea mediului cu efecte pe termen lung.

Analizarea si evaluarea situației existente pe teren este specificata in Fisa de analiza termica si energetica care reprezintă documentul in baza caruia s-a realizat notarea din punct de vedere energetic al clădirii, in funcție de consumul specific anual normal de căldură estimat pe baza analizei termice și energetice a clădirii, conform Metodologiei Mc 001/P1-PVI. Notele înscrise în certificatul de performanță al clădirii reale reprezintă rezultatul activitatii de auditare, iar grila de consum energetic vizează atât încălzirea spațiilor și iluminatul, inclusiv consumul energetic specific total, ca sumă a celor doua tipuri de consum energetic menționate.

Parametrii climatici. Temperatura convenționala exterioara de calcul 0e = -18°C

Pentru sezonul de iarna temperatura convenționala de calcul a aerului exterior se considera in funcție de zona climatica in care se afla Municipiul Bacau (zona III) care oferă parametrii climatici utili dimensionării sistemelor de incalzire, in condițiile solicitării climatice de iarna, prin variația temperaturii aerului exterior in următoarele condiții: ziua de iarna de calcul, pentada din sezonul rece a cărei temperatura medie are valoarea minima din mulțimea analizata ce conține ziua cu temperatura medie minima.

Intensitatea radiației solare si temperaturile exterioare medii lunare - Intensitățile medii lunare si temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite in conformitate cu Mc 001/PI, anexa A 9.6, respectiv SR 4839/1997 - Numărul anual de grade zile cu temperaturile medii lunare, STAS 6648-2/1982 pentru intensitatea radiației solare, SR 1907-1/1997 pentru viteza convenționala a vântului, in funcție de zona eoliana.

Durata de strălucire a Soarelui este de 2174 ore/an pentru localitatea Bacau, considerata zona de câmpie, condiționată de expoziția si înclinarea anvelopei clădirii inclusiv de poziția cardinala a punctului analizat. Valorile insolatiei pentru clădirea analizata sunt mai ridicate in perioada mai-septembrie când depasesc 200 de ore si mai reduse in noiembrie-ianuarie când scad in medie sub 100 de ore. Altitudinea medie a localității Bacau este de 184 m fata de nivelul Marii Negre, iar temperatura medie anuala este 9,9°C rezultând numărul mediu anual de grade zile de calcul de 3550 grade zile si respectiv durata convenționala de incalzire de 209 zile. Temperatura exterioara convenționala de echilibru este 0eo = 12°C.

In raport cu aceste date, pentru clădirea reala cu

Aui = 3.285,20 mp si Vui - 10.958,20 mc,

s-au determinat următoarele consumuri energetice:

Consumul anual de energie pentru incalzire Qfh = 824.238,14 kWh/an Consumul anual de energie pentru iluminat Qt = 55.848,40 kWh/an

Consumul anual de energie primara si emisiile de CO2

Ep = (906.661,95 + 1.537,80) - 159.457,45 = 748.742,30 kWh/an

Ecoz= (168.968,81 + 286,59) - 39.139,55 = 130.115,85 kg/an

Clădirea analizata/reala, se incadreaza in Clasa de eficienta energetica ”C”, avand:

Consum anual specific de energie (kWh/mp,an) = 268,03

din care, pentru incalzire         - 250,89

Indice de emisii echivalent CO2 (kgCO2/m2-an) - 39,61

3.5.Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • A) rezistență mecanică si stabilitate__________________________________________________________

Condiția de rezistenta mecanica si stabilitate este îndeplinita la nivelul întregii clădiri certificata la grd. III de asigurare la risc seismic - corespunzător construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi semnificative. Vulnerabilitatea sesimica a clădiri este “moderata”.

Exista potențial de imbunatatire .a capacitatilor portante ale elementelor structurale si de îmbunătățire a capacitatilor normale de exploatare ale elementelor nestructurale, conform recomandărilor expertului tehnic, prin intervenții punctuale (locale/ zonale) care pot fi executate odata cu intervențiile de creștere a perfomantelor energetice. Astfel de lucrări vizeaza aducerea la capacitatea proiectata de rezistenta a unor elemente degradate si care pot fi remediate in cadrul proiectului prin intervenții locale la fisuri, crăpături constatate in pereți sau plansee, stâlpi si griniz, rosturile de dilatatie intre corpuri, refacerea trotuarului de garda, asa cum acestea sunt prezentate in cadrul expertizei tehnice.

 • B) securitate la incendiu______________________________________________________________________

Clădirea are gradul de rezistenta la foc II si este dotata cu stingatoare de incendiu. Cu toate ca aceasta este echipata si cu hidranti interiori, avand in vedere perioada in care aceștia au fost proiectați si montati, este necesara redimensionarea lor in conformitate cu normativele si standardele actuale, inclusiv in ceea ce privește asigurarea apei pentru stingerea incendiului (asigurarea presiunii in conducte) si asigurarea/ verificarea cailor de evacuare si a semnalizării / detecției, in conformitate cu toate modificările si completările normativului specific P118-1999 si ale normativelor de construcții si instalații.

Analiza situației funcționale existente si a modului in care instalațiile răspund cerințelor actuale s-a identificat potențial de creștere a nivelului de securitate la incendiu prin adoptarea unor masuri reglementate in prezent, astfel:

acțiuni de prevenire si alarmare in caz de incendiu

acțiuni care sa răspundă condițiilor de evacuare, asigurarea nivelului de rezistenta la foc a pereților care delimitează caile de evacuare - corp B - etaj 2, asigurarea gabaritelor de evacuare din încăperi, a celor situate pe caile de circulație orizontale si verticale (rampe si podește), evacuarea rapida către exteriorul clădirii prin usi speciale)

acțiuni de semnalizare luminoasa permanenta a cailor de evacuare, de avertizare/ alarmare in caz de incendiu, de gestionare centralizata a activitatilor de prevenire si stingere, in raport cu destinația si parametrii tehnici si termici ai clădirii asigurarea apei de stingere a incendiului (cu rezerva intagibila si la presiunea necesara) si redimensionarea/ reproiectarea instalației existente de hidranti interiori.

Analiza a avut in vedere si soluțiile intervențiilor de baza propuse precum si condițiile reglementate cu privire la anvelopare (cerințe privind performantele materialelor utilizate) iar acestea vor fi completate/ modificate conform cerințelor actualizate la momentul obținerii avizului ISU. Menționam ca, in etapa următoare de proiectare (PTh), prin elaborarea Scenariului de securitate la incendiu si supunerea spre avizare ISU a întregii documentații PTh, este posibil ca nivelul de exigenta sa sporească prin indicarea unor masuri suplimentare de către organismul competent.

 • C) igiena, sanatate si mediu înconjurător___________________________________________________

Clădirea dispune de grupuri sanitare suficiente pentru numărul si categoriile de utilizatori. Unitatea este autorizata din punct de vedere sanitar, avand Autorizație sanitara de funcționare nr. 780 din 08.12.2011 valabila pana la orice modificare funcționala sau de asigurare a condițiilor sanitare.

Intervenția de reabilitare termica propusa prin proiect are ca obiectiv si crearea unui climat interior corespunzător cerințelor actuale: etanșeitatea tamplariei, ventilarea controlata a aerului interior; microclimat in incaperile cu destinații speciale - laboratoare si ateliere; menținerea unui iluminat natural si artificial la parametrii de luminozitate corespunzători si economisirea energiei prin inlocuirea becurilor actuale cu becuri economice de tip LED: economisirea consumului de apa rece/ calda, prin:

utilizarea de materiale sustenabile, reciclabile, ecologice si/sau non-toxice fara efecte negative asupra mediului si climatului din incaperi

creșterea gradului de etanșeitate al clădirii concomitent cu asigurarea unui grad suficient de ventilare a încăperilor

imbunatatirea calitatii pe ansamblu a clădirii prin izolarea higrotermîca si acustica a acesteia

utilizarea de sisteme noi performante pentru asigurarea climatului interior:

o asigurarea agentului termic pentru încălzire cu ajutorul unor pompe de căldură funcționând in regim aer-apa combinat cu un cazan de încălzire care sa asigure doar perioadele de vârf negativ al temperaturilor exterioare

o asigurarea apei calde de consum cu ajutorul unor panourilor/ colectori solari utilizarea de armaturi economice pentru distribuirea apei calde de consum utilizarea de becuri economice

In ceea ce privește calitatea aerului, clădirea nu a fost supusa inca unor intervenții care sa asigure calitatea corespunzătoare a aerului din spatiile utilizate pentru activitatile de educație si in atelierele de practica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 114/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a prevederilor OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației si ale 15/2010 - Normativ de ventilații - organizarea ventilației naturale de către beneficiar.

 • D) siguranța si accesibilitate in exploatare___________________________________________________

Elementele principale de siguranța in exploatare exista si sunt menținute la parametrii normali (siguranța in circulație orizontala-verticala, dimensionarea si compartimentarea corespunzătoare a spatiilor, structura finisajelor, etc.). Prin intervențiile propuse, condițiile actuale de siguranța in exploatare trebuie imbunatatite.

S-au constatat cateva situații inadecvate cum ar fi: latimea rampelor de scări nu este constanta la Corpul D; nu exista (cel puțin la parter corp A sau D) un grup sanitar pentru persoane in cărucior, nu sunt asigurate masuri contracaderii pe terase, rampele exterioare de urcare/coborare pentru persoane in cărucior sunt improvizate necesitând redimensionare corespunzătoare si montarea de balustrade ajutătoare.

 • E) protecție împotriva zgomotului________________________________________________________

Aceasta cerința nu are aplicabilitate in cadrul proiectului intrucat: in cadrul unitatii nu se desfasoara activitati care sa genereze zgomot peste nivelele acceptate de vecinătăți.

Nivelul de zgomot exterior, (definit conform STAS 6161/1) nu va depăși la limita amplasamentului, valoarea de 50dB(A) (respectiv Cz 45), stabilită prin STAS 10009/88, pentru zone de locuit. în caz contrar se vor lua măsuri suplimentare de protecție la zgomot a interiorului casei, sau de reducere a cauzei de zgomot.

De aceea, proiectul trebuie sa prevada masuri de atenuare a zgomotelor produse de unele subansamble ale echipamentelor noi care vor fi montate fie pe terasa fie pe zona adiacenta clădirii (centrala de tratare aer/ pompe de căldură) prin atenuatoare de zgomot incluse in ansamblul funcțional al acestora.

Data fiind destinația clădirii, ca măsură de izolare a spatiilor interioare intre ele, acolo unde este cazul (camere adiacente sălii de sport, sălilor de studiu practic cu instrumente muzicale), se poate imbunatati protecția de zgomot (fonoizolatiile).

 • F) economie de energie si izolare termica_________________________________________________

Clădirea nu este izolata termic corespunzător chiar daca tamplaria actuala este de tip termopan. Aceasta este veche si nu îndeplinește condițiile de performanta energetica actuale.

Analiza completa a factorilor care plaseaza clădirea intr-o zona cu performante energetice foarte reduse a fost făcută de Auditorul energetic. Acesta constata deficiențe majore cu influență negativă privind siguranța exploatării și performanțele energetice ale clădirii:

 • •   tencuiala fațadelor exterioare este cea inițială, avand o vechime de peste 20 de ani;

 • •   elementele exterioare de construcție ale anvelopei nu sunt izolate termic;

 • •   valorile rezistențelor termice ale pereților exteriori, planseelor, subsolului, tamplariei si terasei sunt cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate în Normativul C 107/1-2005;

 • •   clădirea dispune de o instalație de încălzire centrală cu apă caldă de tip bitubular, cu distribuție inferioară, același tip de rețea e utilizată pentru transportul și distribuția apei calde de consum, iar conductele pentru transportul agentului termic sunt din oțel si prezintă uzura normala de exploatare;

 • •   radiatoarele existente sunt in mare măsură cele inițiale din fontă, cu robinete de închidere și reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, neechipate cu armături de echilibrare și golire.

Prezenta Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții are ca principal obiectiv intervenția majora pentru indeplinirea acestei cerințe la nivelele de performanta actuale.

 • G) utilizare sustenabila a resurselor naturale_______________________________________________

Aceasta fiind o cerința fundamentala de curând introdusa pe lista cerințelor de calitate, proiectul trebuie sa contribuie la tematica dezvoltării durabile, a protecției mediului inconjurator si la utilizarea sustenabila a resurselor naturale ca o consecința a soluțiilor tehnice de intervenție si prin lucrările propuse.

 • 3.6.Actul doveditor al forței majore, după caz

NU ESTE CAZUL - Intervenția nu este generata de vreun eveniment de natura celor de forța majora, asa cum aceasta este definita in legislația curenta.

4. Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:
 • a) clasa de risc seismic

Conform concluziilor expertizei tehnice, Clădirea are gradul de asigurare la risc seismic III. Intervențiile de reabilitare termica ale clădirii pot fi efectuate fara ca prin aceasta sa fie influențată capacitatea actuala de rezistenta si stabilitate a clădirii in ansamblul ei.

a1) clasa de eficienta energetica

Conform concluziilor auditului energetic, Consumurile totale și specifice de energie si clasa de eficienta energetica înainte de reabilitare (clădirea reala) sunt:

Consumator

încălzire

Apa calda de consum

Climatizare

Ventilare

Iluminat

Total

Consum de energie [MWh/an]

824.238,14

0,00

0,00

0,00

55.848,40

880.086,54

Consum specific de energie [kWh/m2an]

250,89

0,00

0,00

0,00

17,14

268,03

Clasa de Eficienta Energetica

E

-

-

-

A

C

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Concluziile si soluțiile de intervenție propuse de Expertului tehnic

In urma intervențiilor propuse, prin creșterea greutății construcției nu se va afecta comportarea la incarcari gravitaționale sau seismice a fundațiilor, nefiind necesare lucrări de intervenții la infrastructura clădirii, aceasta fiind înzestrata cu suficiente rezerve de rezistenta si rigiditate pe ambele direcții principale.

Prin aplicarea masurilor tehnice propuse se va aduce construcția la nivelul cerințelor normativelor in vigoare, structura de rezistenta a construcției, in ansamblul ei, respectând astfel toate cerințele stărilor limita considerate la acțiunile seismice de proiectare, fiind deci sigura din punct de vedere seismic. Prin masurile de intervenție propuse, construcția analizata ramane in aceeași clasa de risc Rs III, corespunzând construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala dar la care degradările nestructurale pot fi importante, conf. Normativ P100-3/2008.

Lucrările de intervenție (reabilitare termica) propuse nu vor afecta in sens negativ rezistenta si stabilitatea construcției existente, atat in perioada de serviciu a construcției la care se intervine, cat si pe durata de exploatare a construcției, ulterioara intervenției. Lucrările de execuție propuse nu conduc la reclasificarea construcției existente.

Pe baza aprecierilor făcute mai sus (ET) si luând in considerare concluziile analizei calitative, dar mai ales rezultatele obținute prin calcul in cadrul evaluării analitice, putem afirma ca, in scopul declarat al Beneficiarului, pentru Corp A, B si C nu sunt necesare intervenții la structura de rezistenta, acestea fiind asigurate din punct de vedere gravitațional si seismic, atat pentru situația existenta, cat si pentru situația de după executarea lucrărilor de intervenție propuse. Pentru Corp D se propune consolidarea individuala a unor elemente structurale, atat pentru sporirea capacitatii de rezistenta si rigiditate structurala la deplasări laterale ale clădirii existente, cat si pentru imbunatatirea comportării construcției, in ansamblul ei, la acțiunea seismica.

Aceasta soluție de intervenție e unica, in sensul ca expertul nu propune si alta varianta de intervenție structurala, scopul celor menționate fiind acela de a asigura cerința fundamentala de „rezistenta si stabilitate” ca obiectiv de performanta pentru următorii 40 de ani.

Concluziile si soluțiile de intervenție propuse de Auditorului energetic

Având în vedere aspectele prezentate in cadrul analizei energetice a clădirii, pentru clădirea compusa din 4 corpuri cuplate cu vechime de cca 40 de ani, auditorul energetic propune:

 • - reabilitarea termoenergetica a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea finisajelor,

 • - înlocuirea tâmplăriei existente cu tamplarie performanta energetic,

 • - termoizolarea terasei după desființarea structurii acoperișului de tip șarpanta (corp A si B),

 • - refacerea trotuarului existent si izolarea pereților adiacenti plăcii peste solul existent sub cota trotuarului cu 50 cm;

 • - înlocuirea tuturor categoriilor de instalații existente si proiectarea acestora conform reglementarilor si normativelor tehnice actualizate;

 • - montarea de robineti cu termostat pe racordurile corpurilor de încălzire noi care vor inlocui pe cele existente;

 • - montarea debitmetre la punctele de consum apa calda si apa rece;

 • - montarea becurilor economice in locul celor incandescente si fluorescente;

 • - proiectarea si montarea surse regenerabile (pompa de căldură, panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller care va asigura prin intermediul ventiloconvectoare si rețelei de conducte condițiile de confort termic, precum si panouri solare cu efect fotovoltaic);

 • - sistem de management al clădirii BMS pentru controlul si monitorizarea echipamentelor mecanice si electrice automatizate, prin intermediul unui calculator cu funcție de dispecerat.

Aceste lucrări au ca scop atingerea țintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/m2 arie utilă și an, fapt pentru care se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante sustenabîle cu rezistențele termice minime R’mtn ale elementelor de construcție, sub cele recomandate pe ansamblul clădirii:

pereți exteriori - 1,80 m2K/W;

soclu și, după caz, pereții verticali ai subsolului tehnic - 2,90 m2K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

terasa/planșeul peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei - 5,00 m2K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

planșeul peste subsol/canal termic - 2,90 m2K/W; tamplarie exterioara - 0,77 m2K/W .

Aceste valori sunt de referința pentru rezistenta termica corectata, astfel încât rezistentele termice calculate, ținând seama de influenta punților termice aferente suprafețelor prin care are loc transferul termic prin transmisie, sa fie sub valorile menționate.

Cerințele minime de performanta energetica pentru elementele de construcție care fac parte din anvelopa clădirii (rezistenta termica minima - R si transmitanta termica liniara maxima pe perimetrul clădirii - U), precum si cerințele minime pe ansamblul clădirii (coeficientul global de izolare termica G1 si consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii - q) se determina cu relațiile prezentate in Ordinul nr 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice Mc 001/1-6 - 2006, introducând in Anexa 11.1 .H, următoarele teze:

„Factorii de conversie in energie primara” care abroga subpunctul 11.1.10.1 „Energie primara” tabelele 1.12 - 1.14

„Factorul de emisie CO2 atribuit energiei primare, corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursa energetica, precum si pentru cel atribuit fiecărui agent frigorific (refrigerent), aferent scăpărilor (pierderilor) de agenti frigorifici (refrigerenti) din instalațiile frigorifice si de aer condiționat”.

Soluții de anvelopare posibile analizate de auditorul energetic, prin comparație cu cerințele de calitate dar si cu consumurile energetice, conduc ia mai multe variante, cate 1 sau 2 pentru fiecare intervenție distincta, la pereți opaci, tamplarie, terasa si placa peste subsol, precum siu 2 variante pentru modernizarea sistemului de incalzire/ ventilație/ apa calda de consum:

Pereți exteriori

Varianta 1 (S1.1) Placarea pereților cu polistiren expandat:

La pereții exteriori se adaugă rezistența termică a unui strat din polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, montat pe placa de beton armat. Se constată scăderea consumului de energie primara la nivelul clădirii pentru incalzire, de la 57% la 39% - 0,68.

Varianta 2 (S1.2) Placarea pereților cu vata minerala bazaltica:

La pereții exteriori se adauga rezistenta termica a unui strat din vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, montata pe placa de beton armat. Se constată scăderea consumului de energie primara la nivelul clădirii pentru incalzire, de la 57% la 25% - 0,43.

Tamplarie exterioara (S2)

înlocuirea tamplariei exterioare si a tamplariei care asigura accesul in clădire cu tamplarie performanta energetic. Se constata reducerea consumului de energie la nivelul clădirii pentru tamplaria exterioara, de la 7% la 3% - 0,42.

Terasa

Varianta 1 (S3.1)

Utilizarea polistirenului expandat ignifugat de înalta densitate de 15 cm grosime.

La terasă se adaugă rezistența termică a unui strat din polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 15 cm grosime, amplasat pe placa de beton la exterior. Se constată scăderea consumului de energie primara la nivelul clădirii pentru incalzire, de la 57% la 51% - 0,89.

Varianta 2 (S3.2)

Utilizarea spumei poliuretanica si poliuree de 10 cm grosime.

La terasă se adaugă rezistența termică a unui strat din spuma poliuretanica si poliuree de 10 cm grosime, amplasata pe placa de beton la exterior. Se constată scăderea consumului de energie primara la nivelul clădirii pentru incalzire, de la 57% la 47% - 0,82.

Planseu peste sol (S4)

Se propune ca soclul sa fie placat cu un strat din polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, care sa fie prelungit sub cota trotuarului cu 50 cm, pe tot perimetrul clădirii, situație care elimina considerabil punțile termice, avand in vedere faptul ca, nu exista subsol, iar alte intervenții la planseul parter nu se pot aplica. Se constată scăderea consumului de energie primara la nivelul clădirii pentru incalzire, de la 57% la 55% - 0,96.

Instalațiile de incalzire, apa calda de consum, apa rece, ventilare, climatizare, iluminat Varianta 1 (S5.1)

Varianta 1 presupune schimbarea radiatoarelor existente, recalcularea necesarului de căldură conform reglementarilor si normativelor tehnice de proiectare in vigoare, destinației tuturor spatiilor, înlocuirea rețelei de distribuție, coloanelor si conductelor de racordare la echipamentele mecanice si electrice de generare, transfer, distribuție si consum a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum, alimentare apa rece, achiziționarea si montarea aparate de climatizare tip inverter dimensionate pentru fiecare încăpere.

Montarea pe terasa clădirii de panouri solare cu efect termic, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, cu scopul de a diminua energia primara obtinuta din surse neregenerabile, împreuna cu realizarea unui sistem de imbunatire a temperaturii agentului termic transmis din centrala termica zonala, prin combinarea cu pompe de căldură.

Instalațiile si echipamentele de climatizare si ventilații mecanice necesare clădirii se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice. Prin aplicarea acestei variante se constată scăderea consumului de energie primara, de la 25% la 20% - 0,80.

Varianta 2 (S5.2)

Varianta 2 propusa prevede completarea sistemului de incalzire existent cu sistem de instalații mixt format ventiloconvectoare tip inverter caldura/racire si radiatoare, pompa de căldură si panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller tip inverter, care asigura agentul termic cu parametrii la valorile necesare asigurării condițiilor tehnice impuse pentru încălzire si apa calda de consum, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, cu scopul de a diminua consumul de energie electrica pentru iluminat si putere din surse neregenerabile, realizandu-se condițiile de confort termic necesare pentru spatiile existente, in funcție de destinația acestora, iar echipamentele si agregatul chiller tip inverter se vor monta pe terasa existenta a clădirii.

Instalațiile si echipamentele de climatizare si ventilații mecanice necesare clădirii se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice. Prin aplicarea acestei variante se constată scăderea consumului de energie primara, de la 25% la 15% - 0,60.

Efectul soluțiilor de construcții si instalații asupra consumului de energie

In variantele prezentate, se utilizează următoarele materiale pentru elementele de construcții care urmeaza sa fie reabilitate:

 • - polistiren expandat ignifugat cu conductivitatea termică de calcul Ă=0,036 W/(mK);

 • - polistiren extrudat ignifugat cu Ă=0,035 W/(mK);

-vata minerala bazaltica cu Ă=0,035 W/(mK);

 • - spuma poliuretanica cu A=0,028 W/(mK);

 • - termoizolația pentru izolarea conductelor, cu conductivitatea termică A=0,036 W/(mK);

 • - zidărie cărămidă A=0,50-0,80 W/(mK)

 • - zidărie BCA Ă=0,25-0,35 W/(mK).

  Element de construcție

  Coeficient mediu cu punți termice

  Rezistență termică corectată înainte de reabilitare

  Coeficient mediu ameliorat după reabilitare

  Rezistență termică corectată după reabilitare

  m2K/W

  m2K/W

  Perete exterior (polistiren expandat)

  0,99

  0,487

  1,00

  4,240 > 1,8

  Perete exterior (vata minerala bazaltica)

  0,99

  0,487

  1,00

  5,490 > 1,8

  Terasă (polistiren extrudat)

  0,99

  3,373

  1,00

  5,008 > 5,0

  Terasă (spuma poliuretanica)

  0,99

  3,373

  1,00

  5,437 > 5,0

  Planșeu peste sol

  0,98

  0,958

  1,00

  3,150 > 2,9

  Tamplarie (suprafața vitrata)

  0,93

  0,367

  1,00

  0,91 > 0,77

Calculele efectuate pentru determinarea rezistențelor termice unidirecționale și corectate ale elementelor de construcție, înainte de proiectarea si executarea lucrărilor de intervenție:

 • - rezistențele termice unidirecționale (Ro);

 • - rezistențele termice corectate (Ro* = rox Ro).

Rezistențele termice corectate pentru elementele opace țin cont de coeficientul de majorare a conductivității termice a materialelor în funcție de vechime și stare precum și de influența punților termice. Rezistentele termice medii si coeficientul global de izolare termica, raportate la fiecare soluție tehnica in parte, pe variante, sunt:

Soluții si pachet de reabilitare

Clădire reala

S1.1

S1.2

S2

S3.1

S3.2

S4

S5.1

S5.2

P1.1

P1.2

Rezistenta medie (m2K/W)

0,599

4,24

5,49

0,91

5,01

5,43

3,15

-

-

4,15

4,09

Coeficient global de izolare termica (W/m3K )

0,39

-

-

-

-

-

-

0,18

0,18

Coeficientul global de izolare termică este o caracteristică de performanță termoenergetică globală a clădirilor, pentru clădiri nerezidentiale G1 se calculează, conform punctului A.2.4. din Anexa 15 la Mc 001 /PI - 2006, cu relația: G1 = 1/V*[(A*t)/R’] [W/m3K]

Coeficientul normat G1ref determina pe baza coeficienților de control prevazuti la punctul A.2.3 si a suprafețelor acestor elemente, cu relația:

G1ref= 1/V*[(Ai/a)+(A2/b)+A3/c)+d*P+(A4/e)] [W/m3-K]

Concluzie:

G1 = 0,18 [W/m3-K] < G1ref~ 0,39 [W/m3-K]

Din punct de vedere energetic, la clădiri nerezidentiale, trebuie respectate condițiile:

 • a) G1 < G1ref [W/m3KJ;

 • b) consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii Qan — C|an, max-

ln cazul clădirii analizate se respecta amandoua condițiile avand in vedere faptul ca, coeficientul de izolare termica G1 < G1ref iar consumul anual specific qan de energie primara al clădirii de referința, după conversia energiei finale in energie primara, utilizând factorii de conversie din Anexa 11.1 la Mc 001/PII-2006, va fi, prin intervenție, sub valoarea maxima impusa pentru clădiri de invatamant

 • c) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Combinațiile de soluții tehnice propuse ale expertilor sunt:

® Soluție de intervenție propuse de expertul tehnic - unica;

® Soluții de modernizare energetica propuse de auditorul energetic - 2 pachete:

o Pachetul 1.1 - Cuplarea soluțiilor S1.2 + S2 + S3.2 + S4 + S5.2 o Pachetul 1.2 - Cuplarea soluțiilor S1.1 + S2 + S3.1 + S4 + S5.1

la care se adauga recomandarea detaliata din cadrul PALI inclusiv masurile care sunt necesare pentru a răspunde cerințelor de calitate fundamentale, enumerate la cap. 3.5. in scopul asigurării unei funcționari normale a clădirii pentru si in scopul destinației acesteia.

5. Identificarea scenariilor/ opțiunilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiție (minim doua) si analiza detaliata a acestora

5.1.Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție respectiv consolidarea elementelor, a subansamblurilor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz; intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz; demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

Descrierea principalelor lucrări in ambele opțiuni:

A. Masuri de imbunatatire a capacitatilor portante ale elementelor structurale si de îmbunătățire a capacitatilor normale de exploatare ale elementelor nestructurale, conform recomandărilor expertului tehnic, prin intervenții punctuale (locale/ zonale) care pot fi executate odata cu intervențiile de creștere a perfomantelor energetice.

SOLUȚIA TEHNICA DE INTERVENȚIE LA ELEMENTE STRUCTURALE/NESTRUCTURALE

OPȚIUNEA 1 OPȚIUNEA 2


Masurile de intervenție propuse de expertul tehnic se constituie ca soluție unica de intervenție, combinata cu soluțiile de reabilitare termica in ambele OPȚIUNI, I si II.

Pe baza aprecierilor făcute mai sus (ET) si luând in considerare concluziile analizei calitative, dar mai ales rezultatele obținute prin calcul in cadrul evaluării analitice, putem afirma ca, in scopul declarat al Beneficiarului, pentru Corp A, B si C nu sunt necesare intervenții la structura de rezistenta, acestea fiind asigurate din punct de vedere gravitațional si seismic, atat pentru situația existenta, cat si pentru situația de după executarea lucrărilor de intervenție propuse. Pentru Corp D se propune consolidarea individuala a unor elemente structurale, atat pentru sporirea capacitatii de rezistenta si rigiditate structurala la deplasări laterale ale clădirii existente, cat si pentru imbunatatirea comportării construcției, in ansamblul ei, la acțiunea seismica. Analiza stării tehnice actuale si evaluarea nivelului de siguranța in exploatare, inclusiv la acțiuni seismice acționând concomitent cu încărcările gravitaționale, in baza prescripțiilor de proiectare in vigoare, a construcției existente evidențiază următoarea varianta de abordare in ceea ce privește intervenția optima la Corp D: camasuirea pereților portanti din zidărie de cărămidă (interiori si exteriori), cu un strat de cca. 8 cm de beton armat.

Lucrările propuse spre execuție se completează cu lucrări de remedieri, reparare si consolidări locale ale elementelor structurale/nestructurale care in urma decopertarilor se constata ca sunt degradate sau fisurate, pentru aducerea lor la capacitatea inițiala de rezistenta. In acest sens se va proceda la dezvelirea pereților din zidărie fisurați si se va face identificarea, localizarea si evaluarea precisa a avariei in vederea intervenției pentru reparare si consolidare.

Elementele din beton armat avariate se vor consolida prin rebetonarea zonei afectate daca exista fractura si dislocări a betonului, sau cu mortare speciale daca betonul prezintă fisuri cu deschideri sub 5,0 mm. Lucrările de desfacere (spargere) a elementelor de beton si beton armat vor fi realizate numai cu mijloace mecanice de mica putere sau manuale.

In vederea reabilitării termice si creșterii performantelor energetice a construcției, prin intervenție se propun următoarele lucrări conexe celor de baza:

executarea termo-hidroizolatiei la nivelul terasei, după desfacerea in totalitate a structurii șarpantei din lemn existenta la clădirile Corp A si B, si realizarea unei terase necirculabile pentru aducerea clădirilor la forma lor inițiala;

repararea tencuielilor existente, ca strat suport pentru termosistem;

repararea aticelor perimetrale de la nivelul terasei si repararea stratului suport de beton pentru ansamblu termo-hidorizolant, in grosime variabila, care asigura pantele necesare.

In cadrul opțiunii unice, se prevăd si lucrările de construcții necesare îndeplinirii unor cerințe fundamentale strâns legate de partea de construcții, dezvoltate in cadrul DALI:

realizarea unui grup sanitar pentru persoane in cărucior;

reabilitarea si corectarea configurației rampelor de acces pentru persoane in cărucior si montarea de balustrade ajutătoare;

montarea unor balustrade contracaderii in gol, pe terase;

asigurarea nivelului de rezistenta la foc a pereților care delimitează caile de evacuare in caz de incendiu la Corp B - culoare de circulație;

asigurarea gabaritelor de evacuare din încăperi către caile de evacuare, a celor situate pe caile de circulație orizontale si verticale (rampe si podește), evacuarea rapida către exteriorul clădirii prin usi speciale)

ca măsură de izolare a spatiilor interioare intre ele, acolo unde este cazul (camere adiacente sălii de sport, sălilor de studiu practic cu instrumente muzicale), se va imbunatati protecția de zgomot (fonoizolatii).

In afara lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii, pentru a stopa degradarea construcției si a asigura funcționarea sa in parametrii optimi, dar si pentru marirea gradului de confort, mai sunt necesare o serie de lucrări suplimentare:

pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe acoperiș, se vor prevedea receptori noi, racordați la coloane de scurgere. Colectarea si evacuarea rapida a apelor din incinta se va asigura atat la nivelul trotuarelor (ce vor fi etanșe, cu panta spre exterior) cat si printr-o corecta sistematizare pe vertical;.

eliminarea sursei infiltrațiilor de apa, realizarea unor hidroizolatii perimetrale si executarea unor lucrări de igienizare a subsolului tehnic;

reproiectarea si refacerea instalațiilor (alimentarea cu apa, canalizarea inclusiv pluvialul, incalzirea, instalațiile electrice de forța, iluminat si curenti slabi, impamantare si paratrăsnet), a finisajelor si tamplariilor (acolo unde este cazul); realizarea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor de securitate la foc, conform Scenariului de securitate la incendiu (hidranti interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau de securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc.).

B. Masuri de îmbunătățire energetica a clădirii si de îmbunătățire a unor cerințe fundamentale prin reabilitarea/ realizarea unor instalații, conform recomandărilor auditorului energetic, prin intervenții punctuale (locale/ zonale).

SOLUȚII TEHNICE DE INTERVENȚIE PENTRU EFICIENTIZARE ENERGETICA

OPȚIUNEA 1

OPȚIUNEA 2_____________________________________________________________________

Auditul energetic s-a realizat conform Metodologiei de auditare aprobate prin Ordinul nr. 157/2007, completat cu Ordinul nr 1071/2009, prevederilor Legii nr 372/2005 privind performanta energetica a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare. Soluțiile propuse corespund cerințelor minime de performanta energetica pentru clădiri si elemente de anvelopa ale acestora, privind rezistenta termica minima, transmitanta termica maxima, coeficientul global de izolare termica, consumul anual specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii, debitul de aer proaspăt, permeabilitatea la aer, confortul higrotermic.

Auditorul energetic enumera mai multe variante de soluții posibile si rezultatele scontate prin realizarea acestora:

S1 - Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se realiza prin montarea unui strat termoizolant conform reglementarilor tehnice in vigoare.

In cadrul auditului se propun doua variante de reabilitare a pereților opaci:

 • 51.1 - polistiren expandat EPS 80

Materialul propus, cu grosimea de 10 cm, are rezistenta la compresiune la o deformare de 10%, densitate minima de 15 kg/mc, rezistenta la tracțiune de 170 kPa, clasa de combustibilitate Euroclasa B-s2, dO pentru reacția la foc, conductibilitate termica redusa, capacitate de difuzie, detensionare conform SR EN 13499 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat;

 • 51.2 - vata minerala bazaltica

Materialul propus, cu grosimea de 10 cm, are caracteristicile termoenergetice si proprietățile fizice - chimice in SR EN 13500 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala.

 • 52 - Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară

In cadrul auditului se propune ca soluție unica inlocuirea tamplariei exterioare existente.

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din PVC cu geam termopan, nu corespunde exigentelor actuale si de perspectiva, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in normativul C107/2005 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie inlocuita complet cu tamplarie eficienta din punct de vedere energetic.

Se recomanda o tamplarie performanta si eficienta din punct de vedere energetic cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la căldură si intemperii) si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

 • 53 - Soluții de reabilitare pentru terasă

In cadrul auditului se propun doua variante de reabilitare a terasei:

 • S3.1 - Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înalta densitate de 15 cm grosime

în ceea ce privește izolarea terasei, in acesta soluție se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat pe fața exterioară a stratului suport, după decopertarea straturilor de lestare și/sau hidroizolante după caz. Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu un strat de 15 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de un strat de protecție din ardezie (la terasele necirculabile).

In cazul aplicării hidroizolatiei peste polistiren extrudat sau expandat de inalta densitate, când sapa de protecție a polistirenului are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil. Aplicarea stratului termoizolant nou pe terasă se va face peste stratul existent, după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolației.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toata zona, cate unul pentru circa 50 mp terasa. Pentru terase circulabile, după aplicarea termosistemului înălțimea parapetului nu trebuie sa fie mai mică de 1,00 m. In cazul in care inaltimea parapetului scade sub 1,0 m se va proceda la supraînălțarea aticului cu o balustradă metalică de protecție. Străpungerile de terasă la sifoanele și coloanele de ventilații rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

în scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. Racordarea termoizolației terasei se face atât cu termoizolatia verticală a aticului, cât și cu cea a pereților ultimului nivel, inclusiv la chepenguri. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant, se prevede un șorț din tablă zincată sau tabla vopsita in câmp electrostatic, cu grosimea de 0,5 mm.

După finalizarea executării lucrărilor la termoizolatiei terasei se va realiza pe conturul aticului o rețea de captare pentru protecția impotriva trăsnetului. Rețeaua este alcatuita din platbanda otel zincat 25x4 mm, montata aparent, la baza aticului. După terminarea lucrărilor, rețeaua de captare se va monta tot aparent sau sub termosistem (proiectantul va decide) si se vor face verificări pentru constatarea continuității electrice a acesteia.

 • S3.2 - Termohidroizolarea cu produse polimerice, spuma poliuretanica si poliuree

Reabilitarea terasei cu aplicarea acestei soluții conduce la reducerea grosimii stratului de izolare termica de la 15 cm la 10 cm pentru spuma poliuretanica, deoarece caracteristicile termoizolante ale materialului sunt superioare fata de polistiren. Prin aplicarea stratului protector de poliuree peste termoizolatia de poliuretan se elimina cele doua membrane de hidroizolatie, spuma avand caracteristici superioare, cu impermeabilitatea la apa de 100%. Aplicarea celor doua straturi se face prin pulverizare si este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje in zona ghenelor de ventilare, trape acces si aticuri.

Prin aplicarea ultimului strat de vopsea rezistenta la raze ultaviolete se protejaza stratul termoizolant si prin reflectarea radiației solare se reduce temperatura suprafeței terasei ce conduce la creșterea performantei energetice a intregului sistem de protecție al terasei. Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

Masurile preconizate la realizarea hidroizolarii terasei, precizate la soluția cu polistiren se vor respecta si la aceasta soluție tehnica.

Deoarece Autoritatea Contractanta dorește realizarea unui acoperiș de tip terasa se impune imbunatatirea protecției termice la planseul existent.

Daca acoperișul ramane tip șarpanta in condițiile unor temperaturi scăzute, cu valori apropiate de temperatura aerului exterior în timpul iernii, dacă nu se realizează efectiv o ventilare corespunzătoare a spațiului neîncălzit al podului, apare pericolul condensării vaporilor de apă (care migrează prin planșeul de la ultimul nivel) pe piesele din lemn ale șarpantei; de aici rezultă, pe de o parte, atenția care trebuie acordată ventilării corespunzătoare a podului, iar pe de altă parte, cerința obligatorie a ignifugarii si antiseptizării pieselor de lemn ale șarpantei in varianta in care beneficiarul dorește menținerea șarpantei.

S4 - Soluții de reabilitare pentru planșeul peste subsol

In cadrul auditului se propune ca soluție unica:

Pentru rezistențelor termice minime prevăzute pentru planșeul peste subsol la clădirea existenta (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat de 8 cm grosime, aplicat prin lipire, protejat cu o masă de șpaclu armată, prelungit sub cota trotuarului cu 50 cm pe lungimea perimetrala a clădirii.

La termoizolarea verticală a soclurilor, sunt de preferat materialele termoizolante rigide și foarte rigide, cu o bună comportare la umiditate (polistiren extrudat sau vata minerala bazaltica). Stratul suport al termoizolației este, de regulă, peretele exterior din beton armat; în funcție de natura și starea tencuielii existente a soclului, dar și de cerințele rezolvării constructive a detaliilor, aceasta poate fi, sau nu, menținută, iar odată cu reabilitarea termică este necesar să se realizeze și o îmbunătățire a hidroizolației verticale. înălțimea pe care se prevede stratul termoizolant vertical la socluri diferă, în funcție de situația existentă și de cerințele de reabilitare higro-termică soluție care se va stabili la faza de proiectare. La partea superioară a soclului, dacă nu se prevede termoizolație pe întreaga înălțime a pereților exteriori, stratul termoizolant al soclului trebuie, fie să depășească fața superioară a planșeului cu cel puțin 30-40 cm, fie să ajungă până la glaful orizontal inferior al ferestrelor.

La partea inferioară a soclului, stratul termoizolant trebuie să depășească cu cel puțin 30-40 cm fața inferioară a planșeului, soluția fiind caracteristică soclurilor de înălțime mare (cca 100 cm); de regulă însă, în cazul soclurilor de înălțime medje (60-80 cm) stratul termoizolant este prevăzut pe întreaga înălțime a soclului, până la CTS. în cazul soclurilor scunde (sub 30-40 cm), stratul termoizolant trebuie coborât cu 50 cm sub cota terenului sistematizat CTS sau stratul termoizolant de la soclu poate fi prelungit pe întreaga înălțime a subsolului, situație care poate să apară la clădirile cu socluri înalte și cu înălțimi reduse ale subsolului, sau când se urmărește creșterea temperaturii în subsolul tehnic.

Din analizarea comparativă din punct de vedere termotehnic și economic, a diverselor soluții și variante posibile, se vor alege cele mai convenabile. Pierderile termice prin planșeul de peste sol depind atât de rezistența termică corectată a acestui element de construcție perimetral, cât și de temperatura din acest spațiu neîncălzit (dacă temperatura <Pu este mai mică, coeficientul de corecție i este mai mare și deci atât G cât și Q, sunt mai mari). De aceea, la reabilitarea termică a clădirii trebuie să se ia o serie de măsuri pentru ca această temperatură să fie cât mai ridicată, în condițiile în care majorarea gradului de izolare termică a planșeului conduce la o scădere substanțială a temperaturii în subsol.

S5 - Soiutii de reabilitare / modernizare energetica pentru instalații

In cadrul auditului se propun doua variante de modernizare a instalațiilor.

Starea actuala a instalației de încălzire, apa rece, canalizare, pluviale, iluminat, impune reproiectarea, schimbarea si modernizarea acestora, in scopul reducerii consumurilor termice si energetice.

 • 55.1 - Varianta 1 presupune schimbarea radiatoarelor existente, recalcularea necesarului de căldură conform normativelor de proiectare in vigoare, in conformitate cu destinația spatiilor, înlocuirea rețelei de distribuție, coloanelor si conductelor de racordare la echipamentele de transfer si consum a agentului termic pentru încălzire, apa calda de consum, apa rece, achiziționarea si montarea aparate de climatizare dimensionate pentru fiecare încăpere, daca reglementările si normativele tehnice impun aceasta măsură pentru realizarea confortului termic.

Proiectarea instalației de stins incendiu, conform Scenariului de securitate la incendiu (hidranti interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc).

Montarea pe terasa clădirii de panouri solare cu efect termic, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, cu scopul de a diminua energia primara obtinuta din surse neregenerabile, impreuna cu realizarea unui sistem de imbunatire a temperaturii agentului termic prin utilizarea unui circuit cu pompa de căldură dimensionat pentru centrala termica.

Instalațiile si echipamentele de climatizare si ventilații mecanice necesare clădirii se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice.

Instalația de iluminat se va trata impreuna cu instalațiile de curent! slabi si putere, impamantare si paratrăsnet si se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice existente.

 • 55.2 - Varianta 2 propusa prevede completarea sistemului de încălzire existent cu sistem de instalații mixt format ventiloconvectoare tip inverter caldura/racire si radiatoare, pompa de căldură si panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller tip inverter, care asigura agentul termic cu parametrii la valorile necesare asigurării condițiilor tehnice impuse pentru încălzire si apa calda de consum, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, cu scopul de a diminua consumul de energie electrica pentru iluminat si putere din surse neregenerabile, realizandu-se condițiile de confort termic necesare pentru spatiile existente, in funcție de destinația acestora, iar echipamentele si agregatul chiller tip inverter se vor monta pe terasa existenta a clădirii.

Proiectarea instalației de stins incendiu, conform Scenariului de securitate la incendiu (hidranti interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc).

Instalațiile si echipamentele de climatizare si ventilații mecanice necesare clădirii se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice.

Instalația de iluminat se va trata împreuna cu instalațiile de curenti slabi si putere, impamantare si paratrăsnet si se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice, in vigoare.

Efectul soluțiilor de intervenție asupra performantei de izolare termica a clădirii

Determinarea relației cladire-mediu exterior, respectiv determinarea necesarului/cererii de energie a clădirii, in baza datelor tehnice ale clădirii (orientarea cardinala, anvelopa si materialele folosite la realizarea acesteia, compartimentarea interioara si destinația spatiilor, gradul de ocupare, regimul de exploatare) s-a stabilit prin identificarea temperaturii interioare convenționale de calcul, parametrilor climatici de calcul (temperatura, umiditate, radiație solara), elementelor de construcție constitutive ale anvelopei prin care are loc transferul termic dintre clădire si mediul ambiant (suprafețele opace ale pereților exteriori, suprafețe adiacente rosturilor deschise si/sau închise, suprafața ferestrelor si ușilor exterioare, pereților exteriori vitrati inclusiv luminatoare, suprafața planseelor de pe ultimul nivel sub poduri, suprafața planseelor de peste pivnițe sau in contact cu solul, suprafața pereților in contact cu solul), volumul delimitat pe contur de suprafețele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii, rezistentele termice corectate, medii pe ansamblul clădirii, ale elementelor de construcție cu luarea in considerare a influentei punților termice liniare si punctuale asupra rezistentelor termice unidirecționale, in câmp curent.

In conformitate cu Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor - partea l-a si partea a H-a, ținând seama de datele obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii s-au determinat rezistentele termice unidirecționale si rezistentele termice corectate ale tuturor elementelor de construcție din anvelopa clădirii pentru realizarea clădirii de referința, pe fiecare fațada si global pe ansamblul clădirii. Criteriul de satisfacere a exigentei de izolare termica a clădirii este: R’ > R'min pentru fiecare material/sistem de izolare termica.

Aprecierea globala a protecției termice a clădirilor existente se face prin compararea rezistentelor termice medii corectate efective ale elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa cu valorile normate din considerente igienico-sanitare R’nec si cu valorile normate din considerente de economie de energie P1 = (R’min /R’nec)100 respectiv P2 = (R’max /R’min)100, evidențierea rezistentei termice medii corectate a anvelopei R’M, compararea coeficientului global de izolare termica al clădirii existente G1 cu valoarea normata pentru clădiri reabilitate G1ref. Calculul s-a efectuat avand in vedere valorile normate ale diferenței de temperatura a aerului interior al imobilului, in medie 18°C si temperaturile suprafețelor interioare ale încăperilor ATimax, care sunt următoarele: 4°C pentru pereți, 3°C pentru tavane, 2°C pentru pardoseli. Relația de calcul este: R’nec = AT/ai ATimax [m2K/W], in care AT este diferența de temperatura dintre temperatura interioara si cea exterioara de calcul, ai-pe = 8 W/m2K, ai-pi = 12 W/m2K, Te = - 18°C. Coeficientul global de izolare termica G1 [W/m2K] este o caracteristica de performanta termoenergetica a clădirii care reprezintă suma pierderilor de căldură realizate prin transmisie directa prin aria anvelopei clădirii, pentru o diferența de temperatura de un grad intre interior si exterior raportate la volumul incalzit al clădirii la care se adauga pierderile de căldură aferente reîmprospătării aerului interior precum si cele datorate infiltrărilor suplimentare de aer rece sau ventilării controlate.

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spatiilor se determina comparând valorile temperaturii interioare reduse a spațiului încălzit si temperatura exterioara de referința caracteristica a spațiului încălzit, iar începutul si sfârșitul sezonului de încălzire se determina din condiția de identitate intre cele doua temperaturi. Pentru determinarea acestor doua temperaturi sunt necesare temperatura exterioara virtuala a clădirii, precum si temperaturile exterioare echivalente caracteristice ale elementelor opace sau translucide ale pereților, tamplariei anvelopei, casei scării, acoperișului, spatiilor neincalzite si a solului de sub clădire. Pentru clădirile nerezidentiale calculul consumului de energie electrica se realizează in conformitate cu gradul de confort vizual minim impus prin reglementările tehnice in vigoare privind dimensionarea sistemelor de iluminat interior si putere instalata a echipamentelor electrice, luandu-se ca mărime de baza formula de calcul a iluminării.

Determinarea consumului anual de energie, total si specific, prin raportare Ia aria spatiilor încălzite, pentru prepararea apei calde de consum, la nivelul sursei de energie a clădirii se realizează la nivelul punctelor de consum, stabilirea eficientei sistemului de producere, furnizare, distribuție si utilizare a apei, inclusiv consumul anual de energie.

Determinarea consumului anual de energie, total si specific, pentru ventilare si climatizare se realizează prin stabilirea necesarului anual de bcaldura si frig (sensibil si latent) al spatiilor din principalele zone energetice ale clădirii, inclusiv consumul anual de energie electrica si termica pentru asigurarea condițiilor de confort termic (căldură si frig) aferent clădirii dotate cu sisteme locale (pompe de căldură, panouri solare cu efect termic, panouri solare cu efect fotovoltaîc, etc).

Au fost identificate si analizate pierderile de căldură datorate punților termice lineare si locale, astfel incat fluxurile de căldură pierdute prin suprafețele elementelor de construcții au determinat modul de calcul a rezistentelor termice corectate. Coeficienții lineari si locali caracteristici tuturor punților termice se identifica din tabelele corespunzătoare fiecărui tip de punte termica, iar diminuarea valorilor si efectelor acestora se realizează printr-o termoizolatie continua pe toata anvelopa clădirii. Temperatura suprafețelor interioare trebuie sa fie ridicata pentru ca umiditatea critica sa nu apara in niciun element de construcție, iar pierderile de căldură adiționale sa fie neglijabile. Daca transmitanta termica liniara ¥ este mai mica decât 0,01 W/(mK), zona respectiva capata calitatea de a fi “fara punte termica”. In conformitate cu prevederile din Anexa K - Catalog cu punți termice specifice clădirilor, la Ordinul MDRT nr 1590/2012, punțile termice se clasifica astfel: Nivel 1 - tip detaliu; Nivel 2 - alcătuire fațada si structura; Nivel 3 - termoizolatie; Nivel 4 -variații de dimensiuni, poziționare, coeficienți de conductivitate.

Intervenția de reabilitare termica propusa prin proiect are ca obiectiv si crearea unui climat interior corespunzător cerințelor actuale: etanșeitatea tamplariei, ventilarea controlata a aerului interior; microclimat in încăperile cu destinații speciale - laboratoare si ateliere; menținerea unui iluminat natural si artificial la parametrii de luminozitate corespunzători si economisirea energiei prin înlocuirea becurilor actuale cu becuri economice de tip LED: economisirea consumului de apa rece/ calda, prin:

utilizarea de materiale sustenabile, reciclabile, ecologice si/sau non-toxice fara efecte negative asupra mediului si climatului din încăperi

creșterea gradului de etanșeitate al clădirii concomitent cu asigurarea unui grad suficient de ventilare a încăperilor

imbunatatirea calitatii pe ansamblu a clădirii prin izolarea higrotermica si acustica a acesteia

utilizarea de sisteme noi performante pentru asigurarea climatului interior:

o asigurarea agentului termic pentru încălzire cu ajutorul unor pompe de căldură funcționând in regim aer-apa combinat cu un cazan de încălzire care sa asigure doar perioadele de vârf negativ al temperaturilor exterioare

o asigurarea apei calde de consum cu ajutorul unor panourilor/ colectori solari utilizarea de armaturi economice pentru distribuirea apei calde de consum utilizarea de becuri economice

In ceea ce privește calitatea aerului, clădirea trebui sa asigure calitatea corespunzătoare a aerului din spatiile utilizate pentru activitatile de educație si in atelierele de practica, in conformitate cu prevederile Legii nr. 114/2011 privind calitatea aerului inconjurator, a prevederilor OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației si ale 15/2010 - Normativ de ventilații - organizarea ventilației naturale de către beneficiar, prin:

acțiuni de prevenire si alarmare in caz de incendiu

acțiuni de semnalizare Luminoasa permanenta a cailor de evacuare, de avertizare/ alarmare in caz de incendiu, de gestionare centralizata a activitatilor de prevenire si stingere, in raport cu destinația si parametrii tehnici si termici ai clădirii asigurarea apei de stingere a incendiului (cu rezerva intagibila si la presiunea necesara) si redimensionarea/ reproiectarea instalației existente de hidranti interiori.

 • b) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

OPȚIUNEA 1 OPȚIUNEA 2

Auditorul energetic prezintă mai multe soluții de intervenție care au fost dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si evaluate cantitativ si calitativ in funcție de posibilitățile tehnice concrete (cu intervenții cat mai mici la construcția existenta) si costurile aferente, plecând de La situația actuala.

 • 51 - Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori

doua variante:

 • 51.1 - polistiren expandat EPS 80

 • 51.2 - vata minerala bazaltica

 • 52 - Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară

soluție unica:

 • 53 - Soluții de reabilitare pentru terasă

doua variante:

 • 53.1 - Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de înalta densitate de 15 cm grosime

 • 53.2 - Termohidroizolarea cu produse polimerice, spuma poliuretanica si poliuree

 • 54 - Soluții de reabilitare pentru planșeul peste subsol

soluție unica:

 • 55 - Soluții de reabilitare / modernizare energetica pentru instalații doua variante:

 • S5.1 - Varianta 1 - intervenție minimala

prin reproiectarea instalației de incalzire existente, menținând sursa existenta de producere a agentului termic si sistemul de distribuție actual, inclusiv corpuri de incalzire;

prin montarea/utilizarea unor echipamente de producere a energiei din surse solare (panouri solare pentru apa calda de consum si panouri fotovoltaice pentru energie electrica) cu scopul de a diminua energia primara obtinuta din surse neregenerabile, impreuna cu realizarea unui sistem de imbunatire a temperaturii agentului termic prin utilizarea unui circuit cu pompa de căldură dimensionat pentru centrala termica;

prin instalarea unui sistem de ventilare mecanica cu aparate de aer condiționat; prin reproiectarea instalației de stins incendiu si a celei de iluminat si torta, recum si a celei de curenti slabi.

 • S5.2 - Varianta 2 - intervenție majora

prin completarea sistemului de încălzire existent cu sistem de instalații mixt format din ventiloconvectoare tip inverter caldura/racire si radiatoare, pompa de căldură si panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller tip inverter, pentru asigurarea agentului termic si a apei calde de consum;

prin montarea/utilizarea unor echipamente de producere a energiei din surse solare (panouri solare pentru apa calda de consum si panouri fotovoltaice pentru energie electrica) care impreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, au scopul de a diminua consumul de energie electrica pentru iluminat si putere din surse neregenerabile,

prin reproiectarea instalației de stins incendiu si a celei de iluminat si forța, recum si a celei de curenti slabi.

Soluțiile propuse pentru a fi dezvoltate in cadrul DALI formează impreuna cate un pachet de soluții care se definesc astfel:

Pachetul 1.1 » Cuplarea soluțiilor (S1.2+S2+S4+S3.2 + S5.2)

Pachetul 1.2 - Cuplarea soluțiilor (S1.1+S2+S4+S3.1+S5.1)

Rezultatele analizei energetice a soluțiilor de modernizare sunt prezentate in tabel:

Nr. crt.

Varianta, soluție, pachet

Necesar căldură al clădirii kWh/an

Consum anual încălzire kWh/an

Consum anual specific încălzire kWh/m2an

Consum specific total kWh/m2an

Consum total kWh/an

Economia anuala

Nota energe tica

Durata de incalzire

kWh/an

(%)

zile

1.

V0 (clădire reala)

824.238,14

880.086,54

250,89

267,89

880.086,54

0

0%

79,93

203

2.

S1.1

560.481,94

616.330,34

170,61

187,61

616.330,34

263.756,20

30%

88,91

182

3.

S1.2

354.422,40

410.270,80

107,88

124,88

410.270,80

469.815,74

53%

96,63

168

4.

S2

346.180,02

402.028,42

105,38

122,38

402.028,42

478.058,12

54%

96,95

167

5.

S3.1

733.571,94

789.420,34

223,30

240,30

789.420,34

90.666,20

10%

82,91

196

6.

S3.2

675.875,27

731.723,67

205,73

222,73

731.723,67

148.362,87

17%

84,87

191

7.

S4

791.268,61

847.117,01

240,86

257,86

847.117,01

32.969,53

4%

81,00

200

8.

S5.1

824.238,14

868.916,86

250,89

264,49

868.916,86

11.169,68

1%

80,31

177

9.

S5.2

824.238,14

857.714,32

250,89

261,08

857.714,32

22.372,22

3%

80,67

176

10.

P1-1 (S1.2+S2+S4 +S3.2+S5.2

146.421,36

298.163,34

44,57

90,76

298.163,34

581.923,20

66%

100,00

69

11.

P1-2 (S1.1+S2+S4 +S3.1+S5.1

234.340,09

397.284,61

71,33

120,93

397.284,61

482.801,93

55%

100,00

92

Pachetul de masuri care cuplează soluțiile (S1.2+S2+S4+S3.2+S5.2) conduce la o diferența a consumului total de energie pentru clădirea reala care utilizează energie primara numai din surse ne regenera bile si consumul de energie pentru clădirea de referința care, pe lan ga consumurile energetice foarte mult diminuate din energie primara, introduce si utilizarea surselor regenerabile distribuite pentru consumurile necesare încălzirii, apa calda de consum, climatizare, ventilare si iluminat ale clădirii, controlate si coordonate de un sistem de management al clădirii BMS.

Soluțiile / variantele de reabilitare energetica grupate in cele 2 combinații/ pachete, analizate de auditorul energetic, pentru clădirea de referința (clădire virtuala), cu următoarele rezultate:

Consumurile totale și specifice de energie prin aplicarea pachetelor de soluții de reabilitare (clădirea de referința) sunt prezentate în tabelul următor

Soluții/

Pachete de soluții reabilitare

Consumator

încălzire

Apa calda de consum

Climatizare

Ventilare

Iluminat

Total

S1.1

Consum de energie [MWh/an]

560.481,94

0,00

0,00

0,00

55.848,40

616.330,34

Consum specific de energie [kWh/m2an]

170,61

0,00

0,00

0,00

17,14

187,75

S1.2

Consum de energie [MWh/an]

354.422,40

0,00

0,00

0,00

55.848,40

410.270,80

Consum specific de energie [kWh/m2an]

107,88

0,00

0,00

0,00

17,14

125,02

S2

Consum de energie [MWh/an]

346.180,02

0,00

0,00

0,00

55.848,40

402.028,42

Consum specific de energie [kWh/m2an]

105,38

0,00

0,00

0,00

17,14

122,52

S3.1

Consum de energie [MWh/an]

733.571,94

0,00

0,00

0,00

55.848,40

789.420,34

Consum specific de energie [kWh/m2an]

223,30

0,00

0,00

0,00

17,14

240,44

S3.2

Consum de energie [MWh/an]

675.875,27

0,00

0,00

0,00

55.848,40

731.723,67

Consum specific de energie [kWh/m2an]

205,73

0,00

0,00

0,00

17,14

222,87

S4

Consum de energie [MWh/an]

791.268,61

0,00

0,00

0,00

55.848,40

847.117,01

Consum specific de energie [kWh/m2an]

240,86

0,00

0,00

0,00

17,14

258,00

S5.1

Consum de energie [MWh/an]

824.238,14

0,00

0,00

0,00

44.678,72

868.916,86

Consum specific de energie [kWh/m2an]

250,89

0,00

0,00

0,00

13,60

264,49

S5.2

Consum de energie [MWh/an]

824.238,14

0,00

0,00

0,00

33.509,04

857.747,18

Consum specific de energie [kWh/m2an]

250,89

0,00

0,00

0,00

10,20

261,09

P1.1

Consum de energie [MWh/an]

146.421,36

45.992,0

0

59.133,00

13.140,80

33.476,18

298.164,75

Consum specific de energie [kWh/m2an]

44,57

14,00

18,00

4,00

10,19

90,76

P1.2

Consum de energie [MWh/an]

234.340,09

45.992,0

0

59.133,00

13.140,80

44.678,72

397.284,61

Consum specific de energie [kWh/m2an]

71,33

14,00

18,00

4,00

13,60

120,93

Analiza din cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție presupune reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii pentru fiecare soluție in parte, care influențează consumul anual de energie al clădirii rezultat prin aplicarea fiecărei masuri, mult mai redus decât cel aferent clădirii reale.

Analiza auditorului energetic s-a efectuat atat pentru fiecare soluție prezentata cat si pentru pachetele de soluții propuse de auditorul energetic pentru clădiri.

Ierarhizarea din punct de vedere tehnic a măsurilor/pachetelor de măsuri de reabilitare energetică se face în ordinea crescătoare a consumurilor anuale globale de energie, respectiv în ordine descrescătoare a duratei de viată estimată NS.

Cele mai bune solutii/pachete sunt cele caracterizate de valori minime ale consumurilor, respectiv valori maxime ale duratei estimate de viată. Din punct de vedere economic, cele mai bune soluții sau pachete de soluții analizate vor fi acelea pentru care AVNA(m), NR, e și eventual rc prezintă valorile cele mai mici.

Sinteza analizei tehnico-econornice a soluțiilor și pachetelor de soluții de reabilitare este prezentată în cele doua tabele cu valori in lei, conform exemplului din Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor Mc 001/1-6.

Nr. crt.

Varianta

Economie anuala (kWh/an)

Cost estimat intervenție (lei)

Durata de viata (ani)

Durata recuperare Investiție estimata (ani)

Costul specific estimat al economiei energetice (lei/kWh)

1.

S1.1

263.756,20

265.596,00

30

5,1

0,07

2.

S1.2

469.815,74

331.995,00

30

6,11

0,09

3.

S2

478.058,12

852.390,00

25

12,75

0,35

4.

S3.1

90.666,20

681.500,00

30

9,45

0,24

5.

S3.2

148.362,87

817.800,00

30

12,25

0,29

6.

S4

32.969,53

204.450,00

30

4,15

0,04

7.

S5.1

11.169,68

613.350,00

25

9,85

0,09

8.

S5.2

22.372,22

817.800,00

25

12,25

0,13

9.

P1.1

581.923,20

3.024.435,00

30

20,54

0,11

10.

P1.2

482.801,93

2.617.286,00

30

18,98

0,07

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele anterioare pun in evidenta performantele fiecărei soluții de reabilitare si a fiecărui pachet cu soluțiile cumulate. Sarcina alegerii unui pachet de masuri din cele doua prezentate aparține Beneficiarului deoarece acesta aloca fondurile pentru lucrările de intervenții privind reabilitarea termoenergetica si modernizarea sistemului clădire - instalații, dar trebuie sa tina cont de faptul ca legislația impune realizarea angajamentelor privind reducerea consumurilor energetice si emisiilor cu efect de sera cu 20% pana in anul 2020.

Costul investiției aferente proiectului de reabilitare cu includerea tuturor categoriilor de cheltuieli prevăzute in structura devizului general pentru fiecare din cele doua pachete de /        soluții se va stabili la faza de proiectare in funcție de materialele, soluțiile si procedurile de

execuție stabilite in Caietul de Sarcini. In acesta analiza se determina durata de recuperare a investiției, costul specific al energiei si valoarea          care trebuie sa aiba valori negative

pentru durata de viață estimată pentru măsurile de modernizare energetică analizate,

Rezultatele analizei economice la valoare investiție in lei

Nr. crt.

Varianta Soluția

Economie anuala (kWh/an)

Cost total intervenție (lei)

Durata de viata (ani)

Durata recuperare investiție (ani)

Costul specific al economiei energetice (lei/kWh)

Valoare neta actualizata a investiției suplimentare (lei)

1.

P1.1

581.923,20

3.024.435,00

40

15,54

0,483

-3.850.510,43

2.

P1.2

482.801,93

2.617.286,00

40

13,98

0,483

-3.450.404,50

In analiza si decizia finala privind adoptarea anumitor pachete de soluții in scopul reducerii consumurilor energetice si cheltuielilor legate de acestea trebuie avut in vedere faptul ca prețul

specific ai energiei termice va creste in următorii ani, astfei incat durata de recuperare a investițiilor se va reduce corespunzător.

ACESTE PROPUNERI AU FOST DEZVOLTATE IN CADRUL DALI IN SCOPUL STABILIRII VARIANTEI OPTIME DIN PUNCT DE VEDERE TEHNICO-ECONOMIC, PRIN URMĂTOARELE 2 OPȚIUNI:

OPȚIUNEA 1.

« Executarea lucrărilor de remediere recomandate de expertul tehnic

• Executarea lucrărilor de intervenție recomandate de auditorul energetic (P1 -2)

DIN COMBINAȚIA SOLUȚIILOR S1.1+S2* S3.1+S4+S5.1

P1.2 - (S1.1+S2+S3.1+S4+S5.1) este un pachet complet de soluții, cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime pereți exteriori, cu spuma poliuretanica si poliuree de 10 cm grosime pentru terasa, sistem mixt format din radiatoare si ventiloconvectoare tip inverter, achiziționarea unei pompe de căldură conectata la agregatul chiller tip inverter incalzire/racire, inclusiv panouri Z       solare cu efect termic, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice

si electrice specifice, cu scopul de a diminua consumul de energie electrica pentru iluminat si putere din surse neregenerabile, pentru întreaga clădire.

La aceste lucrări de anvelopare se adauga:

Proiectarea Instalației de stins incendiu, conform Scenariului de securitate la incendiu (hidrant! înteriori/exteriorî, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc).

Instalațiile si echipamentele de climatizare si ventilații mecanice necesare clădirii se vor proiecta in conformitate cu reglementările si normativele tehnice in viogoare.

Instalația de iluminat se va trata împreuna cu instalațiile de curenti slabi si putere, impamantare si paratrăsnet conform reglementarilor si normativelor tehnice in vigoare. Soluțiile propuse formează împreuna pachete de soluții conform cerințelor Legii nr 158/2011.

SOLUȚIA P1-2 recomandata conduce la următorii parametrii de consum:

Consum încălzire = 234.340,09 kWh/an

Consum acc = 45.992,80 kWh/an

Consum climatizare = 59.133,60 kWh/an

\      Consum ventilare mecanica = 13.140,80 kWh/an

Consum energie electrica = 44.678,72 kWh/an

Aplicarea soluției 2 conduce la utilizarea redusa a energiei produsa din surse regenerabile, avand un consum de energie primara mare pentru încălzire din surse neregenerabile si implicit emisii mai mari de CO2 in comparație cu soluția 1 recomandata.

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele avantaje:

Conduce la încadrarea clădirii la Clasa de eficienta energetica maxima „A” Are costurile de investiție cele mai mici pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-1;

Conduce la un consum de energie mai mare pentru încălzire si electrica, prin comparație cu varianta/ pachet P1-1 dar si un

Cost de mentenanta mai redus pentru centrala termica care este in gestionarea unei terte persoane, UAT fiind doar un consumator derivat, astfel ca pe ansamblu, din punct de vedere al costurilor de întreținere cumulate cu costurile pentru energie, opțiunea este rezonabila.

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele dezavantaje:

de vedere al costurilor de întreținere cumulate cu costurile pentru energie, opțiunea este rezonabila.

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele dezavantaje:

Nu aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand imposibila îndeplinirea unui procent min. de 10% producție energie din astfel de surse din totalul energiei consumate anual;

Nu permite îmbunatatirea eficientei energetice a centralei termice actuale care asigura agentul termic (situata intr-o clădire care nu este patrimoniu al UAT, nefiind astfel posibila intervenția asupra acesteia);

OPȚIUNEA 2.

• Executarea lucrărilor de remediere recomandate de expertul tehnic

® Executarea lucrărilor de intervenție recomandate de auditorul energetic DIN COMBINAȚIA SOLUȚIILOR S1.2+S2+ S3.1+S4+S5.2 (PRIN DEZVOLTAREA MIXTULUI DE ECHIPAMENTE CARE SA CONDUCĂ LA REALIZAREA UNUI PROCENT MINIM DE 10% ENERGIE REALIZATA DIN SURSE REGENERABILE DIN TOTALUL ENERGIEI NECESARE)

Pentru pachetul P1-1 recomandat de auditorul energetic, soluțiile posibile sunt:

P1.1 = (S1.2+S2+S3.2+S4+S5.2) este un pachet complet de soluții, utilizând soluțiile de înlocuire a tamplariei actuale cu tamplarie performanta energetic, termoizolare cu polistiren expandat de 10 cm grosime la pereți exteriori, termoizolare cu polistiren expandat de 15 cm grosime la terasa si masurile de reducere a punților termice, si intervenții la instalații:

 • - completarea sistemului de incalzire existent cu sistem de instalații mixt format din ventiloconvectoare tip inverter caldura/racire si radiatoare, pompe de căldură si panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller tip inverter, pentru asigurarea agentului termic si a apei calde de consum;

 • - montarea/utilizarea unor echipamente de producere a energiei din surse solare (panouri solare pentru apa calda de consum si panouri fotovoltaice pentru energie electrica) care împreuna cu celelalte echipamente au scopul de a diminua consumul de energie electrica atat pentru iluminat cat si pentru energie realizata din surse neregenerabile,

 • - reroiectarea instalației de stins incendiu (hidrant! interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc);

 • - reproiectarea instalației de iluminat împreuna cu instalațiile de curenti slabi si putere,

(        impamantare si paratrăsnet.

Varianta Pachetului de masuri P1.1 conduce la obținerea clasei de eficienta energetica A si datorita utilizării surselor de energie regenerabila care diminuează considerabil consumul de energie, costurile dar si si emisiile de gaze in atmosfera.

Surse regenerabile propuse de auditorul energetic, denumite pasive, sunt considerate fezabile pentru o astfel de clădire (panourile solare cu efect termic, panourile solare cu efect fotovoltaic, si sistemul cu pompe de căldură) deoarece produc energie fara sa afecteze mediul înconjurător si reduc consumurile termoenergetice ale clădirii din utilizarea surselor clasice. Sursa de incalzire existenta (centrala termica care funcționează in cadrul Consiliului Județean Bacau) ramane ca sursa de avarie si pentru acoperirea perioadelor cu temperaturi negative mari.

SOLUȚIA P1-1 - recomandata de auditor conduce la următorii parametrii de consum:

Consum incalzire = 146.421,36 kWh/an

Consum acc = 45.992,80 kWh/an

Consum climatizare = 59.133,60 kWh/an

Consum ventilare mecanica = 13.140,80 kWh/an

Consum energie electrica = 33.476,18 kWh/an; Group


OPȚIUNEA 2 constituie soluția combinata P1-1* dezvoltata in cadrul DALI, diferența fata de P1-1 constând in utilizarea polistirenului expandat ca element de anvelopare a terasei

P1.1* = (S1.2+S2+S3.1+S4+S5.2) pachet complet de soluții identic cu P1-1, exceptând termoizolarea teraselor (utilizare polistiren exandat de înalta densitate de 15 cm grosime).

Alegerea soluției de utilizare a polistirenului expandat pentru terasa, in loc de spuma cu poliuree, a avut la baza argumente tehnice legate de slaba experiența a meseriașilor in tehnologia de execuție a termoizolatiei spumante, precum si rezultatele bune si performantele obținute in ultimii 10 ani ca urmare a termoizolarii teraselor in soluția EPS. De altfel, din analiza auditorului energetic (tabel comparativ Sinteza analizei tehnico-economice) se poate observa ca cele 2 tipuri de materiale au fiecare cate un avantaj fie de de cost investitional fie de cost specific al economiei de energie, existând pe ansamblu un echilibru de costuri). Sursele regenerabile propuse de auditorul energetic, denumite pasive, sunt considerate fezabile pentru o astfel de clădire (panourile solare cu efect termic, panourile solare cu efect fotovoltaic, sistem cu pompa de căldură) deoarece produc energie fara sa afecteze mediul înconjurător si reduc consumurile termoenergetice ale clădirii din utilizarea surselor clasice.

Menționam ca in cadrul DALI au fost efectuate numeroase alte combinații de tipuri de echipamente dar toate variantele luate in considerare nu îndeplinesc condițiile severe impuse pentru construcții eficiente energetic.

Varianta de alegere a Pachetului de masuri P1.1* conduce la obținerea clasei de eficienta energetica A. Datorita utilizării surselor de energie regenerabila se diminuează considerabil consumul de energie din surse neregenerabile, precum si emisiile de gaze in atmosfera.

Breviarul de calcul atașat la prezenta documentație evidențiază rezultatele din selectarea acestei opțiuni care îndeplinește toate condițiile solicitate pentru a realiza cea mai favorabila eficientizare energetica a clădirii studiate in raport si cu cerințele obiectivului specific si a indicatorilor de rezultat.

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele avantaje, comparativ si in general:

Conduce la încadrarea clădirii La Clasa de eficienta energetica maxima „A”; Conduce la un consum de energie mai mic pentru încălzire, prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 dar ușor mai mare fata de P1-1 Aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand posibila îndeplinirea unui procent de min. de 10% producție energie din astfel de surse din totalul energiei consumate anual;

Costurile de investiție si de intretinere sunt ușor mai mari pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu pachet P1-2 (din diferentele de preț ale materialelor/ echipamentelor) soluțiile tehnice conduc la costuri de exploatare mult mai reduse; Conduce la creșterea substanțiala a utilizării surselor neconventionale;

Costul de intretinere a centralei termice este mult redus (care se constituie din ansamblul echipamentelor noi);

Nu implica imbunatatirea eficientei energetice a centralei termice actuale care asigura agentul termic (situata intr-o clădire care nu este patrimoniu al UAT, nefiind astfel posibila intervenția asupra acesteia in cadrul acestui proiect);

Menționam ca in alegerea acestei opțiuni a fost luat in considerare faptul ca va scade semnificativ, aproape de zero (0,00), gradul de dependenta fata de centrala termica actuala (situata in alta clădire, funcționând pe gaz natural).

Mai mult decât atat, in situația in care Beneficiarul dorește si dispune de resurse financiare, isi poate asigura printr-o centrala proprie (cu capacitate mult mai mica decât cea echivalenta ca putere calorica) necesarul de energie pentru perioadele de vârf negativ ale temperaturii exterioare. Aceasta opțiune ramane la latitudinea Beneficiarului.

51/81 P ABBAC O

‘ GROUP .

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele dezavantaje:

Are costurile de investiție mai mari pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 si prin comparație cu P1-1 (intervine doar diferența de preț a materialului utilizat);

SOLUȚIILE TEHNICE COMPLETE ALE OPȚIUNII SELECTATE/ RECOMANDATE

 • A. Masuri de îmbunătățire a capacitatilor portante ale elementelor structurale si de îmbunătățire a capacitatilor normale de exploatare ale elementelor nestructurale, conform recomandărilor expertului tehnic, prin intervenții punctuale (locale/ zonale) care pot fi executate odata cu intervențiile de creștere a perfomantelor energetice

 • B. Masuri de îmbunătățire energetica a clădirii si de îmbunătățire a unor cerințe fundamentale prin reabilitarea/ realizarea unor instalații, conform recomandărilor auditorului energetic, prin intervenții punctuale (locale/ zonale)

S1.2 - Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori - vata minerala bazaltica

Materialul propus, cu grosimea de 10 cm, are caracteristicile termoenergetice si proprietățile fizice - chimice in SR EN 13500 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala. Din considerente impuse de cerința fundamentala "securitate la incendiu", este necesar sa fie menționate la faza de proiectare, următoarele măsuri:

 • - atunci când se utilizează termoizolații din clasa de reacție la foc cel puțin B-s2,d0, ferestrele și ușile închiderilor se bordează pe toate laturile exterioare cu materiale termoizolante din clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, cu lățimea de minimum 0,30 m și aceeași grosime cu a materialului termoizolant al fațadei;

 • - in variantă alternativă aceste bordări ale golurilor din pereții exteriori, pot fi înlocuite cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale;

 • - in cazul existentei stâlpilor din beton armat de rezistenta ce compun structura in cadre a clădirii se prevede montarea unui strat termoizolant de 30 cm de vata minerala bazaltica cu aceeași grosime a materialului termoizolant pe toate laturile acestora evidențiate fata de suprafața pereților exteriori pentru eliminarea punților termice si protecție la foc prin ignifugarea zonelor la nivelul de clasa A1 datorita caracteristicilor acestui material privind calitatile ignifuge si ale coeficientului de conductivitate termica redus.

în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC. Soluția prezintă avantajul unei greutăți reduse și a unei comportări bune la difuzia vaporilor de apă și față de pericolul de fisurare.

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitarea termoenergetica a clădirii, avand in vedere faptul ca, lucrările se incadreaza in renovare majora din punct de evedere energetic, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • -  condiții privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;

 • -  condiții privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel puțin egală cu 15 kg/m3;

 • -  condiții privind rezistența mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor

excepționale;

 • -  condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate;

 • -  condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate;

 • -  condiții din punct de vedere sanitar și al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător; în cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecția etanșă sau înglobarea în structuri protejate a acestora;

 • -  condiții privind comportarea Ia umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să fie protejate împotriva umidității;

 • -  condiții privind comportarea la agenți biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să

f         reziste la acțiunea agenților biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de

\         protecție;

 • -  condiții speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie să conțină sau să degaje substanțe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • -  condiții privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice și de izolare termică în condiții de exploatare;

 • -  condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse în străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice în construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele _ de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. în certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea și depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și păstrarea caracteristicilor funcționale

(        ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât și de utilizatorii

materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport și manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea în opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând în considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu vata minerala bazaltica pe fațadă de 10 cm grosime, protejata cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurată de minim 1,5 mm grosime.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • - corectează majoritatea punților termice;

 • - conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei Ia vaporii de apă și al stabilității termice;

 • - protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură a mediului exterior;

 • - nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • - permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • - nu necesită modificarea poziției corpurilor de încălzire și a conductelor instalației de încălzire;

 • - permite utilizarea spațiului de locuire în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;

 • - nu afectează pardoselile, tencuîelile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare existente;

 • - durată de viață garantată, de regulă, cel puțin 30 ani.

în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profite subțiri din aluminiu sau PVC.

Pe conturul tâmplăriei exterioare trebuie realizata o căptușire termoizolantă, în grosime de cca 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevăzându-se și profile de întărire-protecție adecvate din aluminiu precum și benzi suplimentare din țesătură din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, în această zonă în prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, având lățimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Deoarece tencuiala existenta a fațadei este greu de curățat se propune ca aceasta să reparata in zonele cu fisuri si sa fie menținută, iar vata minerala bazaltica să fie aplicata peste ea, după curățare și aplicarea unei amorse.

Montarea termoizolației suplimentare se va face pe toată suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant și lire tip „Q” din tablă zincată sau alte materiale adecvate.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termoizolației și de aceea termoizolația pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminându-se astfel puntea termică, existentă în prezent în această zonă.

în zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm având densitatea de minim 30 kg/m3, care se va prelungi sub cota trotuarului cu 50 cm pe tot perimetrul clădirii.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, in zona intrării la parter, sub planseu subsol tehnic, planseu peste ultimul nivel, terasa, atic, care împiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția la terminarea lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza termogramelor în infraroșu realizate cu camere de termoviziune cu rezoluție mare.

S2 - Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară

Tamplaria exterioara existenta, tamplarie din PVC cu geam termopan, nu corespunde exigentelor actuale si de perspectiva, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in normativul C107/2005 (R’min > 0,77 m2K/W) si trebuie înlocuita complet cu tamplarie eficienta din punct de vedere energetic.

Se recomanda o tamplarie performanta si eficienta din punct de vedere energetic cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la căldură si intemperii) si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor încadra cel puțin in clasa de combustie C2 - greu inflamabil.

Stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizați cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare. Geamul termoizolant dublu 4-16-4 mm va avea suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic X = 1,8 W/m2K (R = 0,51 m2K/W)

După înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si închiderea rosturilor cu tencuiala.

 • - etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterir al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

 • - se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

 • - crearea sau desfundarea orificiilor existente de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

înlocuirea solbancurilor din tabla zincata existente urmărind sa se asigure panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na = 0,5 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Standardul european SR EN 14351-1+A1: Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etanșeitate la fum, se referă la ferestre și uși exterioare pentru persoane, uși exterioare situate pe căi de evacuare, ferestre în acoperișuri, inclusiv rezistente la foc din exterior, ferestre cuplate și ferestre duble și prevede obligativitatea marcajului CE pe produsul finit.

Pe lângă calitățile termoizolante superioare, ferestrele noi au o durabilitate mai mare și aduc un plus și din punct de vedere al protecției împotriva zgomotului: ferestrele și ușile cu profile și geamuri termoizolante trebuie să aibă un indice de izolare acustică între 25 - 40 dB (pentru îmbunătățirea izolației fonice se utilizează sticlă de grosimi diferite pentru cele două foi din alcătuirea geamului termoizolant).

Performanța energetică a ferestrelor noi depinde de calitatea componentelor, de relațiile directe dintre acestea, precum și de amplasarea ferestrei și de rezolvarea legăturii cu restul anvelopei (etanșeitate, continuitatea termoizolării, protecția racordării), iar amplasarea ferestrelor noi în goluri, pe adâncimea peretelui, se poate face pornind de la alinierea ferestrei cu fața exterioară până la cea interioară, fiecare opțiune având avantajele și dezavantajele sale. De modul de amplasare în raport cu grosimea peretelui, depinde variația temperaturii suprafețelor interioare ale zonelor adiacente golului.

S3.1 - Soluții de reabilitare pentru terasă - Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate

în ceea ce privește izolarea terasei, in acesta soluție se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat pe fața exterioară a stratului suport, după decopertarea straturilor de lestare și/sau hidroizolante după caz.

Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu un strat de 15 cm de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (30 kg/m3), protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protecție din ardezie (la terasele necirculabile).

Se vor utiliza, pentru stratul superior al hidroizolatiei, membrane autoprotejate cu granule din compuși chimici absorbanti de CO2.

In cazul aplicării hidroizolatiei peste poîistiren extrudat sau expandat de înalta densitate, când sapa de protecție a poIistirenuIui are grosime mica, la terase necirculabile, primul strat de hidroizolatie trebuie sa fie de tip autoadeziv, peste care se aplica al doilea strat termosudabil. Aplicarea stratului termoizolant nou pe terasă se va face peste stratul existent, după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolației.

La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aerisitoare pe toata zona, cate unul pentru circa 50 mp terasa. Pentru terase circulabile, după aplicarea termosistemului înălțimea parapetului nu trebuie sa fie mai mică de 1,00 m. In cazul in care inaltimea parapetului scade sub 1,0 m se va proceda la supraînăîțarea aticului cu o balustradă metalică de protecție. Străpungerile de terasă la sifoanele și coloanele de ventilații rămân pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv înălțate.

în scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. Racordarea termoizolației terasei se face atât cu termoizolatia verticală a aticului, cât și cu cea a pereților ultimului nivel, inclusiv la chepenguri. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant, se prevede un șorț din tablă zincată sau tabla vopsita in câmp electrostatic, cu grosimea de 0,5 mm.

După finalizarea executării lucrărilor la termoizolatiei terasei se va realiza pe conturul aticului o rețea de captare pentru protecția împotriva trăsnetului. Rețeaua este alcatuita din platbanda otel zincat 25x4 mm, montata aparent, la baza aticului. După terminarea lucrărilor, rețeaua de captare se va monta tot aparent sau sub termosistem (proiectantul va decide) si se vor face verificări pentru constatarea continuității electrice a acesteia.

S4 - Soluții de reabilitare pentru planșeul peste sol

Pentru rezistențelor termice minime prevăzute pentru planșeul peste subsol la clădirea existenta (R'min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu poîistiren expandat ignifugat de 8 cm grosime, aplicat prin lipire, protejat cu o masă de șpaclu armată, prelungit sub cota trotuarului cu 50 cm pe lungimea perimetrala a clădirii.

La termoizolarea verticală a soclurilor, sunt de preferat materialele termoizolante rigide și foarte rigide, cu o bună comportare la umiditate (poîistiren extrudat sau vata minerala bazaltica). Stratul suport al termoizolației este, de regulă, peretele exterior din beton armat; în funcție de natura și starea tencuielii existente a soclului, dar și de cerințele rezolvării constructive a detaliilor, aceasta poate fi, sau nu, menținută, iar odată cu reabilitarea termică este necesar să se realizeze și o îmbunătățire a hidroizolației verticale. înălțimea pe care se prevede stratul termoizolant vertical la socluri diferă, în funcție de situația existentă și de cerințele de reabilitare higro-termică soluție care se va stabili la faza de proiectare.

La partea superioară a soclului, dacă nu se prevede termoizolație pe întreaga înălțime a pereților exteriori, stratul termoizolant al soclului trebuie, fie să depășească fața superioară a planșeului cu cel puțin 30-40 cm, fie să ajungă până Ia glaful orizontal inferior al ferestrelor.

La partea inferioară a soclului, stratul termoizolant trebuie să depășească cu cel puțin 30-40 cm fața inferioară a planșeului, soluția fiind caracteristică soclurilor de înălțime mare (cca 100 cm); de regulă însă, în cazul soclurilor de înălțime medie (60-80 cm) stratul termoizolant este prevăzut pe întreaga înălțime a soclului, până la CTS. în cazul soclurilor scunde (sub 30-40 cm), stratul termoizolant trebuie coborât cu 50 cm sub cota terenului sistematizat CTS sau stratul termoizolant de Ia soclu poate fi prelungit pe întreaga înălțime a subsolului, situație care poate să apară la clădirile cu socluri înalte și cu înălțimi reduse ale subsolului, sau când se urmărește creșterea temperaturii în subsolul tehnic.

Din analizarea comparativă din punct de vedere termotehnic și economic, a diverselor soluții și variante posibile, se vor alege cele mai convenabile. Pierderile termice prin planșeul de peste sol depind atât de rezistența termică corectată a acestui element de construcție perimetral, cât și de temperatura din acest spațiu neîncălzit (dacă temperatura 4>u este mai mică, coeficientul de corecție t este mai mare și deci atât G cât și Q sunt mai mari). De aceea, la reabilitarea termică a clădirii trebuie să se ia o serie de măsuri pentru ca această temperatură să fie cât mai ridicată, în condițiile în care majorarea gradului de izolare termică a planșeului conduce la o scădere substanțială a temperaturii în subsol.

Pentru obținerea unui mediu uscat în subsol tehnic și pentru eliminarea umidității din elementele de construcție în contact cu pământul, se va analiza necesitatea și oportunitatea următoarelor măsuri:

 • • înlocuirea umpluturilor permeabile și insuficient compactate din jurul clădirii, cu umpluturi din pământuri coezive, bine compactate sub trotuar, daca este posibil;

 • •  revizuirea sau prevederea unor hidroizolații verticale pe suprafețele exterioare ale pereților de pe conturul clădirii, atât sub CTS, cât și, eventual, peste CTS;

 • • realizarea unor șape din mortar de ciment, cu un sistem de pante, care să conducă eventualele infiltrații de apă la bașe de colectare, de unde apa să poată fi evacuată, fie prin racordarea la conductele de canalizare, fie cu ajutorul unor pompe;

 • •  repararea și întreținerea corespunzătoare a conductelor de instalații sanitare și termice

s       amplasate în subsol;

 • •  luarea unor măsuri care să elimine posibilitatea refulării apei din conductele de canalizare exterioară;

 • •  repararea, revizuirea și eventual, refacerea trotuarelor de protecție în jurul clădirii;

 • •  prevederea, Ea socluri, a unor straturi de protecție și de finisaj impermeabile și cu proprietăți hidrofobe.

 • •  prevederea unor drenuri perimetrale în exteriorul clădirii, sub trotuar.

S5.2 - Soluții de reabilitare / modernizare energetica pentru instalații

Varianta propusa prevede completarea sistemului de încălzire existent cu sistem de instalații mixt format din ventiloconvectoare tip inverter caldura/racire si radiatoare (o parte dintre cele de fonta existente vor putea fi refolosite, după spalarea chimica a acestora si verificarea integrității lor).

Pompa de căldură si panouri solare cu efect termic conectate la agregatul chiller tip inverter, care asigura agentul termic cu parametrii la valorile necesare asigurării condițiilor tehnice impuse pentru încălzire si apa calda de consum, panouri solare cu efect fotovoltaic împreuna cu echipamentele mecanice si electrice specifice, cu scopul de a diminua consumul r        de energie electrica pentru iluminat si putere din surse neregenerabile, realizandu-se condițiile

de confort termic necesare pentru spatiile existente, in funcție de destinația acestora, iar echipamentele si agregatul chiller tip inverter se vor monta pe terasa existenta a clădirii.

Parametrii de baza ai echipamentelor utilizate

CHILLER - 1 buc.

Putere răcire: 524,1 kW .... Putere încălzire: 474,6 kW

EER (răcire): 3,4.....COP (incalzire): 4,6

Caracteristici compresor: Număr compresoare: 8, Număr circuite: 4

Caracteristici schimbător pe circuitul de aer: Număr ventilatoare: 12

Caracteristici schimbător pe circuitul de apa:

Debit de apa (incalzire/racire): 56100 litri/h

Presiune de lucru: 136 kPa .... Pierdere de sarcina: 29 kPa

COP (Coefficient of Performance) - coeficientul de performanță, raportul dintre puterea electrică absorbită și puterea termică de încălzire generată. De exemplu, o pompă de căldură modernă va genera 4 kW de energie termică pentru 1 kW energie electrică consumată. în acest caz COP-ul va fi 4.

EER (Energy Efficiency Ratio) - rata de eficiență energetică, este raportul dintre puterea electrică consumată și puterea de răcire generată. COP și EER sunt mărimi similare, dar sunt folosite pentru încălzire sau pentru răcire.

SCHEMA CHILLER tip inverter AER-APAAGREGAT CHILLER tip inverter (incalzire/racire) are mai multe avanataje:

 • - încălzire 474,6 kW/ răcire 524,1 kW

 • - poate fi conectat la pompe de căldură in paralel si panouri solare cu efect termic pentru incalzirea agentului termic vehiculat pentru încălzire si apa calda de consum

 • - agregatul nu mai are nevoie de acumulare inerțiala, deoarece poate funcționa chiar si in condițiile unui conținut scăzut de apa, fara a afecta compresoarele. In acest caz, unitățile sunt echipate cu un modul hidraulic special dotat cu pompa de circulație cu INVERTER, vas de expansiune, supapa de siguranța, robinet de umplere/golire, presostat diferențial si manometru, ce simplifica in mod semnificativ instalarea.

 • - pompa cu turatie variabila, INVERTER, asigura funcționarea optima a unitatii prin reglarea debitului de apa, in funcție de temperatura acesteia, de incarcarea termica si de temperatura aerului extern.

 • - se obține astfel eficienta energetica, funcționare silențioasa, dimensiuni si costuri optimizate.

 • - tehnologiile noi sunt capabile sa adapteze viteza de rotatie a ventilatoarelor funcție de incarcarea termica a instalației si temperatura aerului exterior: in acest fel unitatea este capabila sa funcționeze, chiar si in condiții limita (de pana la -20°C in modul de încălzire).

-funcție care permite reglarea valorii set point in mod convenabil pentru reducerea numărului de porniri ale compresoarelor, garantand funcționarea chiar in condițiile unui conținut redus de apa in instalație.

 • - structura din otel galvanizat, protejata prin acoperirea ulterioara cu pulberi de poliester.

 • - compresoare cu vizor pentru nivelul uleiului, cu protecție la suprasarcina si rezistenta carter.

 • - ventilatoare de tip axial cuplate direct la rotorul motorului electric.

 • - condensator tip baterie din țevi de cupru cu aripioare din aluminiu.

 • - evaporator in placi de inox, cu un circuit pe partea cu agentul frigorific si altul pe partea cu apa pentru modelele 182-P-F453-P, doua circuite independente

 • - agent frigorific R410A.

 • - panou electric automatizat cu comutator general cu dispozitiv de blocare a ușii, protecție la suprasarcina pentru compresoare si protecție termica pentru ventilatoare.

 • - dispozitiv electronic proporțional pentru atenuarea nivelului de zgomot, cu o reglare continua a vitezei ventilatoarelor. Acest dispozitiv permite funcționarea agregatului pana La temperaturi exterioare de -20 “C.

 • - microprocesor pentru reglare si protecție unitate

 • - circuit hidraulic echipat cu pompa de circulație INVERTER, supapa de siguranța, manometru si vas de expansiune.

 • - unitatea de comanda si control folosește un microprocesor de ultima generație;

 • - funcționarea poate fi controlata de la distanta, panoul pentru control la distanta si adaptorul serial sunt opționale;

 • - produsul poate fi configurat cu o gama larga de accesorii;

 • - toate conexiunnile sunt proiectate astfel incat sa fie cat mai ușor de instalat;

 • - întreținerea are un cost redus si se bazeaza pe calitatea buna a componentelor;

 • - produsul este conform cu standardele si directivele de calitate si siguranța in exploatare europene.

Agregatele de climatizare (incalzire/racire) tip inverter pot încălzi cu un randament interior până la 25 °C la temperaturi exterioare de până la -20 °C. Dincolo de această valoare, randamentul interior scade progresiv cu temperatura exterioara (la -25 °C în exterior, echipamentul de climatizare poate asigura o temperatura de 20 °C. Sub -28 °C în exterior echipamentele de climatizare se opresc și nu mai funcționează.

Trebuie menționat faptul că la toate aparatele de aer condiționat de tip split, inverter sau simplu, funcționarea pe meniul de cald este întârziată cel puțin 5 min (în funcție de model și temperatura exterioară). Această întârziere este necesară sistemului de aer condiționat și în special pompei de căldură pentru a pregăti echipamentul și pentru a refula doar aer cald, ferindu-vă de disconfortul creeat de un curent de aer rece. Deasemenea, la anumite perioade de timp, aparatul își va inversa sensul de funcționare, pentru a dezgheța unitatea externă, pentru câteva minute. în acest timp, în încăpere nu va mai fi introdus aer cald.

Pompa de căldură aer-apa cu capacitatea de minim 30kW, reversibila - 5 buc.

Panouri termosolare integrate in sistem - 12 buc

Colector solar complet echipat, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar) - nr. tuburi 12, Te max. 220 °C, presiune de lucru admisa 10bar, capacitate colector 2.6 L, suprafața bruta 2.128 mp, O tub ext. 9.52mm, <t> tub int. 8.22mm, unghi de inclinatie optim 45 °, COEF. DE GRADUL 1 = 0.84 W/(M2K), COEF. DE GRADUL 2 = 0.004 W/(M2K)

Calcul predimensionare

Sistem de management al consumurilor energetice - 1 buc

Conține minimal: monitor cu display 81" + computer de sistem + soft automatizare BMS (building management system) pentru control si coordonare echipamente mecanice si electrice, inclusiv procurarea, montarea, conectarea, verificarea si punerea in funcțiune.

Schema de funcționare (BMS)Elementele componente ale intervențiilor (lucrările de construcții si instalații, echipare tehnologica si montaj) sunt detaliate in cadrul devizului financiar al cap. 4.1, 4.2 SI 4.3.

Amplasarea echipamentelor de tip panou se va face preponderent pe terasa corpurilor C si D, cu expunere radiației solare dinspre Sud. Chiller-ul si pompele de căldură (cele mai grele) se pot monta pe terasa corpului B, conform recomandării auditorului energetic, dar pentru a nu incarca in plus planseul de pe ultimul nivel, recomandam poziționarea acestora pe o platforma la nivelul trotuarului sau pe o estacada poziționată alipit de fațadele interioare. Varianta optima va face subiect de detaliere in etapa PTh.

 • c) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/ înlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontări/ montări, debranșări/ branșări, finisaje la interior/ exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției

r- reabilitate

Auditorul energetic recomanda ca lucrări conexe:

Proiectarea instalației de stins incendiu, conform Scenariului de securitate la incendiu (hidranti interiori/exteriori, iluminat de siguranța si/sau securitate, detecție la incendiu, desfumare, etc). Instalația de iluminat se va trata impreuna cu instalațiile de curenti slabi si curenti tari, impamantare, si paratrăsnet.

Pentru obținerea unui mediu uscat în subsol și pentru eliminarea umidității din elementele de construcție în contact cu pământul, se va analiza oportunitatea următoarelor măsuri:

înlocuirea umpluturilor permeabile și insuficient compactate din jurul clădirii, cu umpluturi din pământuri coezive, bine compactate;

realizarea unor șape din mortar de ciment, cu un sistem de pante, care să conducă eventualele infiltrații de apă la bașe de colectare, de unde apa să poată fi evacuată, fie prin racordarea la conductele de canalizare, fie cu ajutorul unor pompe;

repararea și întreținerea corespunzătoare a conductelor de instalații sanitare și termice amplasate în subsol;

luarea unor măsuri care să elimine posibilitatea refulării apei din conductele de canalizare exterioară;

v. - repararea, revizuirea și eventual, refacerea trotuarelor de protecție în jurul clădirii; prevederea, la socluri, a unor straturi de protecție și de finisaj impermeabile și cu proprietăți hidrofobe, prelungite sub nivelul trotuarului cu 50 cm;

prevederea unor drenuri perimetrale în exteriorul clădirii, sub nivelul trotuarului.

 • d) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Intervențiile propuse nu modifica condițiile de risc identificate pentru clădirea si situația existenta, indiferent de soluția implementata (Idem cap. 3.1. lit f).

 • e) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Intervențiile propuse nu modifica condițiile impuse de reglementările urbanistice si condiționările aplicabile clădirii existente (Idem cap. 3.1. g).

 • f) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

AMBELE OPȚIUNI: Principalii Parametrii constructivi si funcționali se mențin in limite valorice apropiate celor actuale, in oricare din cele 2 soluții.

EXISTENT:

S teren = 3.334 mp,

S construită la sol = 1.363 mp,

S construita desfasurata = 3.800 mp,

S utila = 3.285,20 mp,

POT = 41%, CUT = 0,16

PROPUS:

S teren = 3.334 mp

S construita la sol - 1.397 mp

S construita desfasurata = 3.895 mp

S utila = 3.285,20 mp,

POT = 41,9%, CUT « 0,17

 • 5.2.Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Necesarul de utilitati: apa de consum si apa evacuata - nu se modifica fata de situația actuala - valabil pentru AMBELE OPȚIUNI

Necesarul de utilitati: energie termica si energie electrica - se constata modificări fata de CONSUMURILE ACTUALE determinate metodologic diferențiate in funcție de soluțiile tehnice implementate (OPȚIUNEA 1/ OPȚIUNEA 2).

Conform rezultatele auditorului energetic, din total energie anuala de 880.086,54 kW/an:

Suprafața incalzita          3.285,20          m2

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qincatzire

824.238,14

250,89

70,87

Qiluminat

55.848,40

17,14

4,80

Qtotal

880.086,54

268,03

75,67

OPȚIUNEA 1:

CONSUMURI CA URMARE A INTERVENȚIILOR PROPUSE conform opțiunii 1 (PI-2)

Conform rezultatele auditorului energetic, din total energie anuala de 397.284,61 kW/an:

Suprafața incalzita          3.285,20          m2

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qin calzi re

352.605,89

250,89

70,87

Qiluminat

44.678,72

17,14

4,80

Qtotal

397.284,61

268,03

75,67

OPȚIUNEA 2:

CONSUMURI CA URMARE A INTERVENȚIILOR PROPUSE conform opțiunii 2 (P1 -1 *)

Valorile prezentate sunt determinate in conformitate cu Mc 001/P.l - P.VI pentru soluția care combina toate intervențiile recomandate si pachetul de masuri P1-1* cu soluțiile combinate.

Au fost luate in considerare:

 • •    Anveloparea propusa si dezvoltata pentru clădirea de referința

 • •    Utilizarea tuturor categoriilor de instalații pentru realizarea confortului termic

 • •    Capacitatile tehnice echipamentelor mecanice si electrice propuse

 • •    Performantele tehnice ale echipamentelor mecanice si electrice care furnizează energie utilizând sursele regenerabile

 • •    Automatizarea echipamentelor mecanice si electrice conectate la BMS si combinațiile posibile de utilizare a energiei din surse regenerabile

 • •    Sistemul de management al clădirii - BMS care coordonează si monitorizează sistemul clădire - instalații aferente acesteia

Consumuri energie finala in conformitate cu soluțiile propuse pentru clădirea reabilitata înainte de aplicarea factorului de conversie

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qincalzire - GAZ

29.284,27

8,91

2,52

Qincalzire - POCHILLER+VCV+PS

117.137,09

35,66

10,07

Qacm - PC+CHILLER

16.097,48

4,90

1,38

Qacm - PS

29.895,32

9,10

2,57

Qc - PC+CHILLER+VCV

59.133,60

18,00

5,08

Qv - PF

7.884,48

2,40

0,68

Qv - SEN

5.256,32

1,60

0,45

Qiluminat - PF

13.390,47

4,08

1,15

Qiluminat - SEN

20.085,71

6,11

1,73

Qtotal

298.164,74

90,76

25,64

Consumuri energie primara in conformitate cu soluțiile propuse pentru clădirea reabilitata după aplicarea factorului de conversie

Fpanouri fotovoltaice

2,62

Fpanouri solare

1,00

Fpompa de căldură

0,86

F gaz

1,17

Fsen

2,62

Din surse neregenerabile

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qincalzire - GAZ

34.262,60

10,43

2,95

Qincalzire - PC+CHILLER+VCV

100.737,90

30,66

8,66

Qacm - PC

13.843,83

4,21

1,19

Qc - PC+CHJLLER-VCV

50.854,90

15,48

4,37

Qv - SEN

13.771,56

4,19

1,18

Qiluminat - SEN

52.624,56

16,02

4,52

Qtotal

266.095,34

81,00

22,88

Din surse regenerabile

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qincalzire * PS

5856,85

1,78

0,50

Qacm - PS

29.895,32

9,10

2,57

Qv - PF

20.657,34

6,29

1,78

Qiluminat - PF

35.083,03

10,68

3,02

Qtotal

91.492,54

27,85

7,87

Sunt considerate următoarele ipoteze de calcul/parametrii funcționali pentru proiect:

 • 1.   Unitate de energie 1 tep = 11,63 MWh (Tona Echivalent Petrol)

 • 2.   Energia necesara pentru incalzire este asigurata in proporție de 80% din pompele de căldură si panourile solare cu efect termic prin agregatul CHILLER prin VCV tip inverter si in proporție de 20% din centrala termica cu funcționare pe gaz prin radiatoare

 • 3.   Energia necesara pentru prepararea apei calde menajere este asigurata in proporție de 65% din panourile solare cu efect termic si 35% din pompele de căldură prin agregatul CHILLER tip inverter, in situația când comsumul este maxim

 • 4.   Energia necesara pentru iluminat este asigurata in proporție de 40% din panourile solare cu efect fotovoltaic si in proporție de 60% din SEN

Aplicarea OPȚIUNII 2 conduce la utilizarea redusa a energiei produsa din surse regenerabile, avand un consum de energie primara mare pentru incalzire din surse neregenerabile si implicit emisii mari de CO2 in comparație cu soluția 1 recomandata.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

OPȚIUNE 1 = OPȚIUNE 2

Graficul de realizare a investiției - atașat

Investiția de baza este planificata sa se execute in termen maxim de 18 luni, cu condiția ca execuția sa fie demarata intr-un seson convenabil din punct de vedere climatic.

Implementarea proiectului, cupronzand toate perioadele necesare pentru aplicarea procedurilor de achiziții si realizarea serviciilor conexe, este planificata sa se realizeze in termen maxim de 30 de luni.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

Nota: Responsabilitatea costurilor este a proiectantului general si a tuturor proiectantilor de specialitate care au participat la conceptul, analiza soluțiilor dezvoltate in cadrul DALI, efectuarea predimensionarilor, a antecalculatiilor cantitative (listele de cantități/ echipamente) si a estimărilor valorice pentru operațiunile simple sau compuse, pentru ansambluri si sisteme care sunt propuse si exemplificate in piesele scrise si desenate.

Principalele surse de informație pentru estimările valorice sunt preturile producătorilor si furnizorilor care comercializează aceleași tipuri de echipamente de la mai multi producători (naționali sau externi) si preturile furnizorilor de la depozite de materiale de construcții care comercializează aceleași tipuri de materiale de la mai multi producători. Aceste preturi, publicate pe site-urile de specialitate, constituie o baza de date pe care proiectantul o actualizeaza permanent.

O alta sursa de informație, cu privire la preturile reale ale materialelor puse in opera, este baza de date a proiectantului care cuprinde ofertele financiare ale contractorilor executanti de lucrări proiectate in etapa de execuție pentru beneficiarii de pana in prezent. Aceste informații corelate cu legislația actuala si statistica privind salariu mediu pe economie in domeniul construcțiilor, sunt utilizate pentru actualizarea manoperei aferente operațiunilor de lucru.

Pentru anumite tipuri de lucrări care nu pot fi estimate in detaliu, s-au făcut aprecierile/ ipotezele următoare:

Montaj echipamente - max. 2,5%

Organizare de șantier - max. 2,5% (cu estimativ de dotări minimale)

Costuri indirecte - max. 10%

Profit - max. 5%

Pentru lucrările de anvelopare s-a utilizat SCOST 04/MDRT numai ca criteriu de referința in raport cu fiecare tip de intervenție.

Pentru evaluarea costurilor aferente variantei alese, s-a estimat valoarea de Construcții, pe baza Listei cantitatilor estimative a principalelor lucrări pentru fiecare categorie de lucrări (atașate):

.                      Construcții

(.                       Instalații electrice

Instalații termice Instalații sanitare Echipamente tehnico-functionale

La prezenta Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții sunt atașate următoarele elemente de calcul estimativ al costurilor:

 • 1. Devizul general al investiției (OPȚIUNEA 1 si OPȚIUNEA 2)

 • 2. Devizul obiectului 1 (OPȚIUNEA 2 SELECTATA - MAXIMALA)

 • 3.  Devizele financiare detaliate al cap. 1, cap. 2, cap. 3, cap. 5

 • 4.  Devizul detaliat al cap. 4 cuprinzând subcap. 4.1, 4.3, 4.4. si 4.5 realizat pe baza:

listelor cantitatilor estimative de lucrări

listelor de echipamente tehnico-functionale (aferente instalațiilor clădirii)

 • 5. Graficul eșalonat de realizare a investiției, inclusiv pe ani de implementare

Pentru preturile unitare sau globale estimative au fost utilizate ca surse de informare si procedurile de lucru ale unor operațiuni din programul de devize WinDev (in speța Indicatoarele de norme de deviz din 1981: C, le, It, Is, asa cum precizează Normativul P91-2002) adaptate la tehnologiile noi, cu sporurile de manopera, utilaj si transport aferente. (       Pentru echipamentele care care au specificații tehnice generate de predimensionarile

efectuate de către proiectantul de specialitate in funcție de sistemul - schema selectata, terbuie menționat ca acestea sunt orientative, preturile urmând a fi estimate pentru parametrii funcționali stabiliți la etapa de proiect tehnic, pe baza unui calcul amanuntit.

Costurile estimate ca mai sus au fost comparate cu costuri similare (totale) pe categorii si tipuri de clădiri pentru care in anul 2010 au fost elaborate standarde de cost, actualizate in 2012, in vederea creării unor repere valorice pe o unitate de măsură - etalon (arie utila/ arie construita desfasurata) in esantioanele standardizate.

S-a utilizat ca reper comparabil si similar cu destinația clădirii proiectate, standardul de cost SCOST-04/MDRT, Versiune revizuita oct. 2012. Valorile rezultate din antecalculatia lucrărilor proiectate se regăsesc in cap. 4 din devizul general exprimate atat in LEI cat si in Euro/ mp suprafața (aria de referința fiind calculata in conformitate cu suprafatele totale opace termoizolate / vitrate pentru care se executa operațiunile cuprinse in standardul de cost)

Valorile de referința din SCOST - 04/MDRT sunt pentru blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+9E P+11E, aplicabile parțial (destinația neavand relevanta) dar cu cateva diferente notabile :

regimul de înălțime al clădirii proiectului (P+2E) este mai mic fata de cel standardizat (P+9E), fiecare avand indici de forma diferiți,

produsele/ materialele cuprinse in cadrul standardului de cost respecta condițiile minimale de performanta termica, materialele fiind mai puțin prietenoase cu mediul (de regula polistiren expandat si tamplarie cu profile din PVC alb). In cazul acestui proiect s-a utilizat :

o Strat termoizolant - vata minerala bazaltica rigida (rezultata din deseurile de cariere) al cărui cost unitar ar putea fi mai ridicat, mai ales ca tehnologia nu este practicata pe scara larga la noi in tara.

o Tamplarie - ferestre si usi performante energetic, cu profile in varianta PVC maron sau lemn stratificat (ultima varianta fiind tot mai raspandita in piața romaneasca si avand costuri din ce in ce mai apropiate fata de cele cu PVC) dotate si cu grile de ventilație, cu lacrimar la partea inferioara

Prin urmare, prețul standardizat ar fi doar un reper cu marja de variabilitate in plus sau in minus care s-ar justifica prin raportare la intreaga lucrare (adica respectarea valorii totale ca valoare maximala permisa)

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției

Costuri de întreținere - se poate considera ca in primii 3 ani după recepția lucrărilor costurile de întreținere sunt aproape egale cu zero (data fiind obligația de asigurare a garanției de buna execuție de către antreprenor si furnizori).

Beneficiarul va avea in vedere, in funcție de echipamentele achiziționate si cerințele ISCIR, sa asigure personalul (permanent sau cu contract de servicii) care va asigura mentenanta clădirii si a sistemelor de producție. Se va avea in vedere si posibilitatea contractării unor furnizori ESCO.

Costuri cu energia - se are in vedere ca in cadrul bugetelor anuale de operare ale clădirii sa fie prevăzute valorile de costuri cu energia luându-se în considerare consumurile maxime de energie din surse neregenerabile (inclusiv energie electrica de la distribuitori) prevăzute pentru clădire.

opțiunea 1 vs opțiunea 2

Sinteza analizei tehnico-economice a soluțiilor și pachetelor de soluții de reabilitare este prezentată în cele doua tabele cu valori in lei, conform exemplului din Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor Mc 001/PI-PVI. Rezultatele analizei economice la valoare investiție (lei) efectuata de auditorul energetic pentru cele 2 soluții recomandate, fiind cele de mai jos, fara extrapolarea pozitiva a opțiunii P1-1*:

Nr. crt.

Varianta Soluția

Economie anuala (kWh/an)

Cost total intervenție (lei)

Durata de viata (ani)

Durata recuperare investiție (ani)

Costul specific al economiei energetice (lei/kWh)

Valoare neta actualizata a investiției suplimentare (lei)

1.

P1.1

581.923,20

3.024.435,00

40

15,54

0,483

-3.850.510,43

2.

P1.2

482.801,93

2.617.286,00

40

13,98

0,483

-3.450.404,50

Valorile demonstrează ca in aproximativ 10 ani, valoarea investiției se recuperează integral, ca rezultat al scăderii costurilor de operare (rezultat direct al economiei de energie realizata prin intervenție).

5.5.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a)  impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

OPȚIUNEA 1 si OPȚIUNEA 2

Prin intervențiile stabilite ca necesare si oportune pentru clădirea publica, se va diminua emisia de gaze cu efect de sera in atmosfera, se vor diminua consumurille de energie primara din surse neregenerabile, acestea fiind mult mai bine gestionate. Prin proiect se va realizarea termoizolarea intregii clădiri, ceea ce va duce la scăderea consumului de combustibil utilizat in prezent. La reducerea si mai severa a acestora va contribui si utilizarea de tehnologii noi, neconventionale, de folosire a resurselor regenerabile de producere a energiei termice, a energiei electrice si folosirea lămpilor de tip LED pentru iluminarea spatiilor.

Clădirea va beneficia astfel de un sistem integrat de management al tuturor echipamentelor mecanice si electrice care generează, distribuie, emit, reglează si gestionează consumurile de energie si utilitati.

Prin masurile si lucrările conexe si suplimentare, utilizatorii clădirii vor beneficia de confort termic si climat sănătos, aer neviciat, deasemenea de siguranța in exloatare, de condiții de igiena si sanatate in conformitate cu exigentele actuale, de acces fara discriminare.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

în faza de realizare:

OPȚIUNEA 1 si OPȚIUNEA 2

Nr. de persoane ocupate pe toata perioada execuției lucrărilor = 25

(reprezintă personal muncitor, direct productiv, meseriași, tehnicieni si personal necalificat din domeniul construcțiilor, evaluat in baza valorii de manopera implicita din cadrul valorii de C+M, salariu mediu brut din construcții, si perioada de execuție de max. 20 luni)

în faza de operare:

OPȚIUNEA 1 si OPȚIUNEA 2

Nr. de persoane angajate permanent = 1

(reprezintă personal calificat la nivel min. tehnician, preferabil inginer, necesar pentru a se asigura gestionarea si monitorizarea corecta a intregului sistem de management al consumurilor in conformitate cu reglementările care vor fi treptat implementate si la noi in tara. Aceasta persoana va trebui sa fie instruita atat cu privire la verificarea periodica a sistemelor si instalațiilor, cu privire la urmărirea in timp a exploatării conform unei planificări prealabile si intervenției rapide in caz de avarie.

 • c)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Fiecare acțiune de intervenție din cadrul proiectului are un impact pozitiv asupra mediului.

o implementarea sistemelor de producere a energiei (pompa aer-apa, panouri solare cu efect fotovoltaic si panouri solare cu efect termic) - ca surse de energie neconventionala o Reducerea consumulului din surse neregenerabile cum ar fi: gaz metan, prin utilizarea unor echipamentele tehnico-funcționale performante energetic care funcționează pe surse regenerabile (aer / soare)

o Reducerea emisiilor de carbon prin folosirea de tehnologii si materiale noi, moderne;

o folosirea in sistemul de termoizolare a vatei minerale bazaltice - material ecologic care nu poluează mediul si a membranei hidroizolante cu absorbție de CO2;

o dotarea obiectivului cu Sistem Integrat de Management al Clădirii - BMS pentru controlul si coordonarea tuturor echipamentelor mecanice si electrice care generează, distribuie, emit, reglează si gestionează consumurilor de energie si utilitati in vederea realizării confortului termic privind controlul temperaturii, umidității, condițiilor fiziologice din spatiile interioare va conduce la economie de resurse;

o constructorul va avea implementat un sistem de colectare selectiva a deșeurilor din execuție, care acesta la rândul sau va fi preluat de către o firma de specialitate si pe care il va revalorifica in vederea reciclării;

o Recuperarea unor materiale de construcții importante sau a unor produse care pot fi reciclate sau chiar refolosite

 • 5.6.Analiza financiară

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Atașata

6. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată
 • 6.1 .Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

OPȚIUNEA I

Optarea pentru aceasta varianta (pachetul de soluții P1-2) prezintă următoarele avantaje: Conduce la incadrarea clădirii la Clasa de eficienta energetica maxima „A” Are costurile de investiție mai mici pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-1*;

Conduce la un consum de energie mai mare pentru incalzire si electrica, prin comparație cu varianta/ pachet P1-1* si, implicit, un cost de operare mai mare Cost de mentenanta mai redus pentru centrala termica care este in gestionarea unei terte persoane, UAT fiind doar un consumator derivat, astfel ca pe ansamblu, din punct de vedere al costurilor de intretinere cumulate cu costurile pentru energie, opțiunea este rezonabila.

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele dezavantaje:

Nu aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand imposibila îndeplinirea unui procent min. de 10% producție energie din astfel de surse din totalul energiei consumate anual;

Nu permite imbunatatirea eficientei energetice a centralei termice actuale care asigura agentul termic de tip pausal (intrucat aceasta este situata intr-o clădire care nu este patrimoniu al UAT, nefiind posibila inter         upra echipamentului);


OPȚIUNEA II

Optarea pentru aceasta varianta (pachetul combinat P1-1*) prezintă următoarele avantaje: Conduce la încadrarea clădirii la Clasa de eficienta energetica maxima „A”; Conduce la un consum de energie mai mic pentru încălzire, prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 ceea ce se traduce prin costuri reduse ale energiei consumate Aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand posibila îndeplinirea unui procent de min. de 10% producție energie din astfel de surse din totalul energiei consumate anual;

Are costurile de investiție pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 si prin comparație cu P1-1 ușor mai mari pentru diferența de preț a materialelor utilizate si a echipamentelor achiziționate de beneficiar; Centrala termica la care este racordata clădirea, nefiind in proprietatea/ administrarea Beneficiarului nu poate fi supusa unei intervenții de îmbunătățire a eficientei energetice, astfel ca opțiunea selectata reduce la maxim gradul de dependenta al Beneficiarului fata de o terta persoana juridica;

Optarea pentru aceasta varianta prezintă următoarele dezavantaje:

Are costurile de investiție ușor mai mari pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 (rezulutate din tipul echipamentelor utilizate) si prin comparație cu P1-1 (din diferența de preț a materialului de anvelopare utilizat)

Sinteza analizei tehnico-economice a soluțiilor și pachetelor de soluții de reabilitare este prezentată în cele tabelul de mai jos, cu valori in lei, conform exemplului din Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor Mc 001/PI-PVI.

Nr. crt.

Soluții tehnice

Economie anuala (kWh/an)

Cost estimat intervenție

(lei)

Durata de viata (ani)

Durata recuperare Investiție estimata (ani)

1.

S1.1

263.756,20

265.596,00

30

5,1

S2

478.058,12

852.390,00

25

12,75

S3.1

90.666,20

681.500,00

30

9,45

S4

32.969,53

204.450,00

30

4,15

S5.1

11.169,68

613.350,00

25

9,85

Lucrări conexe

335.140,00

25

6,12

876.619,73

2.952.426,00

2.

S1.2

469.815,74

331.995,00

30

6,11

S2

478.058,12

852.390,00

25

12,75

S3.1

90.666,20

681.500,00

30

9,45

S4

32.969,53

204.450,00

30

4,15

S5.2

22.372,22

817.800,00

25

12,25

Lucrări conexe

335.140,00

25

6,12

1.093.881,81

3.223.275,00

6.2.Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

Conform concluziilor auditului energetic sunt necesare lucrări de intervenție pentru asigurarea unei performante energetice superioare celei actuale.

K abbac £

* GROUP

ki, SRI-

© Intervențiile se axeaza pe concluziile si recomandările auditorului energetic, Scopul lucrărilor de intervenție fiind “creșterea performantelor energetice ale clădirii”

Masurile de reabilitare / modernizare energetica a caldirii existente au la baza: analiza, rezultatele si recomandările din Raportul de audit energetic efectuat in anul 2017, privind masurile de intervenție propuse

analiza integrata a tuturor soluțiilor tehnice propuse si dezvoltarea acestora in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții elaborata pentru:

o indeplinirea recomandărilor expertilor (tehnic si auditor)

o indeplinirea cerințelor stabilite la nivel național prin Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice (aprobat prin HG nr.122/2015)

o încadrarea lucrărilor de intervenții pentru creșterea performantelor energetice in limitele cheltuielilor eligibile (100% lucrări de intervenție pentru anvelopare si eficientizare energetica si max, 15% din acestea, pentru lucrări conexe)

Alegerea soluției finale a fost condiționată de conformitatea rezultatelor cu standardele si cerințele actuale privind

« consumurile anuale de energie primara - tinta 31.12.2018

9 emisiile de gaze in atmosfera, echivalent CO2 - tinta 31.12.2018

si cu

«      Programul de imbunatatire a eficientei energetice al Municipiului Bacau, aprobat,

®      Condițiile impuse de Ghidul specific AP 3.1 .B. Lucrările propuse sunt următoarele

(prezentate pe categorii de lucrări încadrate conform Ghidului specific apel de proiecte 3.1.B - P.O.R.)

 • 6.3.Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  (în prețuri - luna 12, anul 2017, 1 euro = 4,644 lei), din care:

  INV (cu TVA)/

  LEI

  INV (fara TVA) LEI

  1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) / fara TVA

  5.423.255,43

  4.563.900,51

  - construcții-montaj (C+M);

  3.965.463,00

  3.332.321,85

  2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

  ÎNV/

  C+M

  - anul I;

  589.438,50

  318.861,61

  - anul 11

  3.347.358,48

  2.386.088,32

  - anul III

  1.486.458,45

  1.260.513,07

  3. durata de realizare (luni);

  30

  DIN CARE EXECUȚIE

  18

  4. capacități (în unități fizice și valorice)

  720 ELEVI

întrucât estimarea costurilor s-a efectuat pentru ipoteze cu un anumit grad de variație, menționăm care sunt condițiile/ măsurile care pot influența valoarea de invpșdțip și

cantitățile estimate:

nm

Analiza soluțiilor tehnice de asigurare a puterii instalate/ absorbite din postul de transformare sau tabloul de distribuție general existent, pentru asigurarea energiei electrice necesare

Grup pompare hidranti interiori și rezervă intangibilă - în funcție de măsurile dispuse de ISU Bacau la etapele de avizare / autorizare de funcționare prevăzute de legislația în vigoare la momentul autorizării

Valorile din devize sunt considerate valori maximale, la acestea fiind inclusă o rezervă de max. 10% pentru cheltuieli diverse și neprevăzute

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/ capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare


  Indicatori de proiect aferent clădirii Colegiul National de Arta „George Apostu”

  Valoare la începutul implementării proiectului

  Valoare la finalul implementării proiectului

  Consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total

  < 136 kWh/m2/an, conf. zona climatica III - 31.12.2018 din care:

  268,03

  81,00

  pentru încălzire/răcire

  250,89

  41,09

  Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:

  0,00

  27,85

  pentru încălzire/răcire

  0,00

  1,78

  pentru preparare apă caldă de consum

  0,00

  9,10

  electric

  0,00

  16,97


  Emisii CO2 (kgCO2/mp,an)

  < 37 (conf. zona climatica III - 31.12.2018)

  39,61

  20,04

  Emisii CO2 (toCCh/an)

  130,13

  65,85


 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

valoarea consumului anual specific de energie primara, prin implementarea soluțiilor propuse de ĂE si dezvoltate in cadrul DALI, va fi 81,00 kWh/mp/an <136 kWh/mp/an cat este prevăzut ca tinta la 31.12.2018

valoarea emisiilor echivalent CO2, prin implementarea soluțiilor propuse de AE si dezvoltate in cadrul DALI, va fi 20,04 kgCO2/mp/an < 37 kg CO2/mp/an cat este prevăzut ca tinta la 31.12.2018.

alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția

Procent de utilizare energie regenerabila din total energie primara 25,59%


 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

18 luni

 • 6.4.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Ca urmare a intervențiilor propuse si a masurilor adoptate, cerințele fundamentale aplicabile clădirii vor fi îndeplinite intr-un grad mult mai mare. Menționam ca anumite masuri menționate in standardele actualizate privind spatiile de invatamant nu pot fi aplicate datorita faptului ca clădirea este edificata si se afla amplasata intr-o incinta cu constrângeri perimetrale (de ex. lipsa unei Săli de sport care sa contribuie la procesul de educație fizica; lipsa unui acces corespunzător al mașinii de pompieri si salvare) pentru care beneficiarul trebuie sa gaseasca soluții alternative, prin asigurarea unei incinte corect dimensionate si indepartarea gardurilor care separa clădirea de spatiile libere învecinate.

 • A) rezistență mecanică si stabilitate

Condiția de rezistenta mecanica si stabilitate este îndeplinita la nivelul întregii clădiri certificata la grd. III de asigurare La risc seismic - corespunzător construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi semnificative. Vulnerabilitatea sesimica a clădirii, după intervenția de aducere la capacitatea proiectata de rezistenta a unor elemente degradate, este “moderata”.

 • B) securitate la incendiu

Clădirea isi menține gradul de rezistenta la foc II.

Distanta fata de cea mai apropiata clădire (Ateneu) este sub 6,00 m, aspect care va fi luat in considerare atunci când se prezintă documentația tehnica la etapa PTh pentru avizare ISU.

Prin intervenție, va fi asigurata condiția de prevenire si alarmare in caz de incendiu, cai de evacuare, evacuarea rapida către exteriorul clădirii prin usi speciale, semnalizare luminoasa permanenta a cailor de evacuare, de avertizare/ alarmare in caz de incendiu, de gestionare centralizata a activitatilor de prevenire si stingere, in raport cu destinația si parametrii tehnici si termici ai clădirii si asigurarea apei de stingere a incendiului (cu rezerva intagibila si la presiunea necesara) si ca rezultat al redimensionarii/ reproiectarii instalației existente de hidranti interiori.

In cadrul Scenariului de securitate la incendiu si supunerea spre avizare ISU a documentației la etapa PTh, trebuie avute in vedere posibilități de acces al mașinilor de pompieri la minim 2 fațade si de acces a mașinii de salvare, condiție care trebuie sa fie integrata intr-un ansamblu mai amplu de masuri adoptate pentru intreaga zona.

 • C) igiena, sanatate si mediu înconjurător___________________________________________________

Clădirea dispune de grupuri sanitare suficiente pentru numărul si categoriile de utilizatori. Unitatea este autorizata din punct de vedere sanitar, avand Autorizație sanitara de funcționare nr. 780 din 08.12.2011 valabila pana la orice modificare funcționala sau de asigurare a condițiilor sanitare. Intervenția de reabilitare termica propusa prin proiect va avea ca rezultat crearea unui climat interior corespunzător cerințelor actuale: etanșeitatea tamplariei, ventilarea controlata a aerului interior; microclimat in încăperile cu destinații speciale - laboratoare si ateliere; menținerea unui iluminat natural si artificial la parametrii de luminozitate corespunzători si economisirea energiei prin înlocuirea becurilor actuale cu becuri economice de tip LED: economisirea consumului de apa rece/ calda, prin utilizarea de materiale sustenabile, reciclabile, ecologice si/sau non-toxice fara efecte negative asupra mediului si climatului din incaperi; creșterea gradului de etanșeitate al clădirii concomitent cu asigurarea unui grad suficient de ventilare a încăperilor; imbunatatirea calitatii pe ansamblu a clădirii prin izolarea higrotermica si acustica a acesteia.

Prin utilizarea de sisteme noi performante se va asigurare un climat interior adecvat si o calitate a aerului net superioara celei existente. înlocuirea instalațiilor prevăzută in proiect conduce la evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre, igiena higrotermica a mediului interior, evitarea poluării aerului interior si exterior.

 • D) siguranța si accesibilitate in exploatare

Elementele principale de siguranța in exploatare exista si sunt menținute la parametrii normali (siguranța in circulație orizontala-verticala, dimensionarea si compartimentarea corespunzătoare a spatiilor, structura finisajelor, etc.). Prin intervențiile propuse, condițiile actuale de siguranța in exploatare se vor imbunatati prin lucrări de remodelare a rampelor de scări la Corpul D; crearea unui grup sanitar pentru persoane in cărucior, balustrade contracaderii de pe terase, remodelare a rampelor exterioare de urcare/coborare si montarea de balustrade ajutătoare pentru persoane in cărucior.

Toate instalațiile aferente construcției sunt prevăzute cu echipamente automatizate cu sisteme de protecție si siguranța in exploatare pentru evitarea pericolului de explozie, asigurarea gradului de protecție al consumatorului, securitatea la contact si intruziune.

 • E) protecție împotriva zgomotului________________________________________________________

Aceasta cerința nu are aplicabilitate in cadrul proiectului întrucât in cadrul unitatii nu se desfasoara activitati care sa genereze zgomot peste nivelele acceptate de vecinătăți. Nivelul de zgomot exterior, (definit conform STAS 6161/1) nu va depăși la limita amplasamentului, valoarea de 50dB(A) (respectiv Cz 45), stabilită prin STAS 10009/88, pentru zone de locuit. în caz contrar se vor lua măsuri suplimentare de protecție la zgomot a interiorului casei, sau de reducere a cauzei de zgomot.

Totuși se vor implementa masuri de atenuare a zgomotelor produse de unele subansamble ale echipamentelor noi în așa fel încât zgomotul perceput de către utilizatori sau de către persoane aflate în apropiere să fie menținut la un nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora și să le permită să doarmă, să se odihnească și să lucreze în condiții satisfăcătoare. Echipamentele si instalațiile au fost proiectate astfel incat sa fie limitata producerea si transmiterea vibrațiilor sau fenomenului de rezonanta produse de acestea mediului inconjurator asigurând condițiile normale desfășurării activitatilor in spatiile ocupate.

Data fiind destinația clădirii, ca măsură de izolare a spatiilor interioare intre ele, acolo unde este cazul (camere adiacente sălii de sport, sălilor de studiu practic cu instrumente muzicale), beneficiarul va avea in vedere sa imbunatateasca protecția spatiilor la care sunt necesare fonoizolatii.

 • F) economie de energie si izolare termica________________________________________________

Intervențiile propuse prin aceasta documentație tehnica, efectuate in conformitate cu oricare dintre pachetele de soluții/ opțiunile prezentate, va conduce la clasarea clădirii in clasa energetica „A”.

Pereții exteriori sunt calculați sa asigure un confort termic in concordanta cu noile standarde de izolare termica. Deasemenea s-a avut in vedere evitarea punților termice creata de stâlpii structurali/copertine prin captusirea lor suplimentara. Ferestrele si ușile exterioare sunt proiectate cu tamplarie performanta energetic. Acoperișul este prevăzut cu material hidrofug (invelitoarea) si accesorii dimensionate corespunzător pentru colectarea apelor din precipitații si evacuarea lor rapida în afara perimetrului clădirii.

Dimensionarea si proiectarea sistemelor de instalații (alimentare cu apa si canalizare, incalzire, climatizare si ventilație, electrice) are la baza concepții si tehnologii noi, economice si eficiente, cu condiția îndeplinirii cerințelor minimale de confort pentru persoanele care vor utiliza acest spațiu.

Consumul rațional de energie a fost proiectat prin diminuarea utilizării energiei primare si utilizarea energiei regenerabile, elementelor de construcție cu rezistente termice specifice corectate superioare celor minime admise, coeficientul global de izolare termica inferior celui normat in funcție de numărul de niveluri si raportul anvelopei clădirii si volumul incalzit, reglajul sarcinii termice, reducerea consumului de energie in exploatare a echipamentelor tip inverter, gestionarea si managementul integrat al energiei.

Construcția împreuna cu instalațiile aferente de încălzire, răcire, iluminare și ventilare este proiectata astfel încât consumul de energie necesar funcționării să fie mic, ținând cont de utilizatori și de condițiile locale de climă, fiind eficienta din punct de vedere energetic.

Indicatorii de performanta energetica rezultați din aplicarea masurilor de intervenție va conduce la respectarea exigentelor actuale aplicabile fondului construit.

 • G) utilizare sustenabila a resurselor naturale

Ca o consecința a soluțiilor tehnice de intervenție si prin lucrările propuse, proiectul aduce o contribuție însemnata la protecția mediului înconjurător si utilizarea sustenabila a resurselor naturale ca o consecința a soluțiilor de intervenție, prin:

 • -  utilizarea de materiale ecologice (vata minerala bazaltica) si non-toxice

 • -  utilizarea de sisteme noi performante pentru:

o asigurarea apei calde de consum cu ajutorul unor panourilor/ colectori solari;

o asigurarea agentului termic pentru incalzire cu ajutorul unor pompe de căldură funcționând in regim aer-apa combinat cu un chiller si ventiloconvectoare, vor menține climat cald/rece si ventilare a spatiilor de studiu;

o asigurarea producerii pentru consum propriu a unei parti din energia electrica necesara cu ajutorul unor panouri fotovoltaice;

o menținerea sub supraveghere/ monitorizare si gestionare a tuturor consumatorilor prin echipamente automatizate de tip BMS (building management sistem).

In etapa de execuție a lucrărilor se vor impune masuri severe de respectare a mediului ambiant, de refacere a mediului natural si de gestionare corespunzătoare a deșeurilor rezultate din efectuarea diferitelor lucrări de compartimentare, montare echipamente, turnare beton, etc. Beneficiarul are obligația de a impune constructorului ca toate deseurile rezultate din execuție sa fie clasificate ca refolosibile sau moloz iar evacuarea acestora sa fie făcută cu unitati specializate pentru recuperarea - reciclarea unora sau pentru depozitarea corespunzătoare in scopul utilizării unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

 • 6.5.Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

 • - fonduri proprii, credite bancare,

 • - alocații de ia bugetul de stat/bugetul local,

 • - credite externe garantate sau contractate de stat,

 • - fonduri externe nerambursabile,

 • - alte surse legal constituite

Pentru realizarea investiției, Beneficiarul a identificat Programul Operațional Regional ca sursa potențiala de co-finantare (finanțare nerambursabila), schema de finantare-cofinantare urmând a fi realizata in baza documentației DALI si a condițiilor finanțatorului.

Principala sursa de finanțare este FEDR - max. 98%

Cofinantarea asigurata de beneficiar din bugetul local - min. 2%

Beneficiarul va asigura, in afara procentului minim de cofinantare, oricare alta cheltuiala care se va identifica pe parcursul evaluării proiectului si/sau implementării proiectului ca fiind neeligibila.

in situația in care beneficiarul nu reușește sa acceseze fondurile europene prin POR 3.1 .B, conținutul acestei documentații tehnico-economice este valabil si documentația poate fi utilizata, in același scop, pentru accesarea oricăror alte surse de co-finantare, cu condiția actualizării devizului general (după max. 24 luni) si verificarea capacitatii financiare a beneficiarului in noile condiții de finanțare.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme
 • 7.1 .Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de urbanism nr. 690 din 05.10.2017

Este emis de Primăria Municipiului Bacau, cuprinzând condițiile de emitere a Autorizației de construire si avizele care se prezintă odata cu Documentația tehnica pentru obținerea autorizației de construire (DTAC), respectiv:

DTAC - pe care autoritatea publica locala o va contracta ulterior elaborării DALI si aprobării indicatorilor tehnico-economici

Expertizare (tehnica) - documentație pe care autoritatea publica locala a efectuat-o in anul 2017 si care este valabila in continuare

Raport de audit energetic - documentație pe care autoritatea publica locala a efectuat-o in anul 2017 si care este valabila in continuare

Acord (tehnic) al Inspectoratului teritorial de stat in construcții - care se va obține in baza Expertizelor efectuate si a Memoriilor tehnice de specialitate (rezistenta si instalații)

7.2.Studiu topografic vizat de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară

Atașat - Studiul topografic efectuat pentru amplasamentul si incinta destinata obiectivului de investiție

 • 7.3.Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extrasul de CF nr. 76514 Municipiul BACAU, jud. BACAU, cuprinde terenul si clădirea asupra careia se fac intervențiile propuse (76514-C1) este emis de ANCPl - Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara BACAU, Biroul de cadastru si publicitate imobiliara BACAU, emis in 2017

 • 7.4.Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente - avizele de principiu obținute până la data depunerii cererii de finanțare, privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă - canal, telecomunicații etc.)

Pentru aceasta intervenție s-au emis pana in prezent următoarele avize si acorduri prealabile, deși capacitatile existente nu se modifica:

Avize/acorduri obținute de autoritatea contractanta/ investitior, pana la finalizarea DALI:

o Adresa 502/18.01.2018 - CLASAREA NOTIFICĂRII emisa de Agenția pentru protecția mediului Bacau

o Aviz favorabil de amplasament emis de DELGAZ GRID nr. 210827737/18.12.2017, valabil 12 luni, privind sistemul de distribuție gaze naturale

o Aviz favorabil de amplasament emis de DELGAZ GRID (E-ON) nr. 1001691486 din 15.12.2017, valabil pe durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, privind alimentarea cu energie electrica - NU CONSTITUIE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE (ATR)

o Aviz TELEKOM Romania Communications SA - cuprinzând condiții de execuție si protecție la execuție a instalațiilor de cablu telefonice existente pe zona de (                   intervenție

Puncte de vedere care se pot solicita in baza Certificatului de urbansim si a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, in măsură in care acestea cuprind suficiente informații pentru autoritatile competente de specialitate:

o Punct de vedere Direcția de Sanatate Publica

o Punct de vedere Direcția Județeană pentru Cultura Bacau

o Punct de vedere ISU

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata conform mențiunilor din Adresa nr. 502/18.01.2018 a A.J.P.M. BACAU privind Clasarea Notificării.

( ;

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Raportul de audit energetic si DALI (cap. 5.1. lit. b) exemplifica modul de dimensionare a sistemelor alternative de utilizare a unor sisteme alterbative de eficienta ridicata.

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul. Intervenția nu influențează si nu este influențată de circulația din zona.

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu este cazul. Intervențiile nu influențează situri istorice/ arheologice certificate.

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul. Intervențiile nu influențează situri istorice/ arheologice certificate.

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Avize si acorduri care pot condiționa, ulterior elaborării DALI (in etapa PTh), soluțiile tehnice propuse:

Acord tehnic ISC, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata 2016, la etapa DTAC/ PTh, inclusiv verificarea finala a execuției la recepția lucrărilor de constructii-montaj

Aviz ISU care se emite la etapa DTAC/PTh si Autorizația de funcționare ISU care se emite după recepția la terminarea lucrărilor

Aviz ISCIR care se emite la recepția lucrărilor de constructii-montaj echipamente (pentru echipamentele care se incadreaza in condițiile specifice ISCIR) si periodic după darea in folosința/ exploatare

(

8. Concluzii și recomandări

Recomandări privind aplicarea intervențiilor propuse pentru obiectivul de investiție in etapele următoare de alicare a soluțiilor tehnice propuse (DTAC/PTh)

PREZENTA DOCUMENTAȚIE (D.A.L.I.) NU CONSTITUIE DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE EXECUȚIE IN ÎNȚELESUL LEGII NR. 50/1991 REPUBLICATA IN 2016 SI NU SE SUBSCRIE CONDIȚIILOR ACESTEIA. TOATE ELEMENTELE DESCRIPTIVE SI GRAFICE NU VOR PUTEA FI UTILIZATE DECÂT PENTRU SCOPUL PENTRU CARE ACEASTA DOCUMENTAȚIE A FOST ELABORATA

Beneficiarul va avea in vedere ca, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in conformitate cu prevederile HG 907/2016, trebuie parcurse ulterior următoarele etape:

Etapa a lll-a:

Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC) și obținerea avizelor menționate în Certificatul de urbansim, prin prezentarea documentațiilor /        solicitate de organismele competente, cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobați de

către autoritatea competentă care se constituie ca valori maximale si a indicatorilor de realizare minimali.

Avizele prealabile obținute la etapa a Il-a trebuie sa fie in termen de valabilitate.

în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție.

Etapa a IV-a:

Elaborarea proiectul tehnic de execuție (PTE) și a detaliilor de execuție (DE) în totalitate sau parțial după caz. Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile art. 12 alin. (1) din HG 907/2016. Vor fi avute in vedere, indeosebi: lucrările de construcții si instalații pentru montajul echipamentelor tehnologice propuse si care, pe parcursul aprovizionării/ achiziției, pot prezenta parametrii de performanta impuși dar nu aceleași condiții de montaj sau parametrii de consum

masurile dispuse de ISU pentru securitate la incendiu, Luând in considerare faptul ca legislația in domeniu este intr-o continua “actualizare*’ iar masurile dispuse pentru clădiri cu anumite funcțiuni, in special cele publice si cu grad mare de aglomerare, sunt din ce in ce mai exigente; Precizam, deasemenea, ca pot interveni completări/ modificări ale legislației in domeniul securității La incendiu, chiar si după recepția la terminare a lucrărilor, adica atunci când se solicita emiterea autorizației de funcționare instituției competente ISU. Chiar daca nu au fost prevăzute aceste masuri si au fost avizate de către ISU, intervențiile recomandate trebuie executate iar documentația tehnica (Cartea tehnica - partea A) se va adapta la aceste completari/modificari.

MODIFICĂRI

în conformitate cu prevederile HG 907/2016, față de etapa DALI, în etapele următoare de proiectare sunt permise numai modificări generate de situații care nu au putut fi anticipate la momentul elaborării acestei documentații sau de situații care se modifică de la momentul contractării serviciilor de proiectare până la momentul elaborării documentațiilor tehnice pentru autorizare sau execuție, cu condiția menținerii soluțiilor tehnice propuse și a indicatorilor tehnico-economici maximali aprobați, a respectării destinațiilor și funcționalității ansamblului construit și a următoarelor amendamente permise de hotărârea de guvern (redăm selectiv câteva dintre articolele pe care beneficiarul, în aplicarea/ implementarea proiectului de investiție, trebuie să le ia în considerare):

Articolul 10 - (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare ... documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:

 • a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • b) la data solicitării autorizației de construire;

 • c)  după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;

 • d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

 • (5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

 • (6) ... în situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea investiției, aceasta se reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului investiției/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.

Articolul 12 - (1) Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire/desființare.

Articolul 16 - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu consultarea autorităților publice centrale responsabile pentru implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții, emite instrucțiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

OBIECTIV DE INVESTIȚIE: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica)

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Colegiul național de arta „George Apostu” Municipiul Bacau

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

B. PIESE DESENATE

PLANURI CONSTRUCȚII/ ARHITECTURA:

Plan de încadrare in zona, anexa la Certificatul de urbanism nr. 690/05.10.2017


Plan de situație - situație existenta ......................... A01E

Corp A Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02aE

Corp A Plan parter - situație propusa ......................... A02aP

Corp A Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03aE

Corp A Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03aP

Corp A Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04aE

Corp A Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04aP

Corp A Plan invelitoare - releveu - situație existenta ................. A05aE

Corp A Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05aP

Corp A Secțiune caracteristica A-A - releveu situație existenta ....... A06aE

Corp A Secțiune caracteristica A-A - situație propusa ........... A06aP

Corp A Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A07aE

Corp A Fațada Est - situație propusa ........................... A07aP

Corp A Fațada Vest - releveu situație existenta .......................... A08aE

Corp A Fațada Vest - situație propusa ........................... A08aP

Corp A Fațada Nord - releveu situație existenta ......................... A09aE

Corp A Fațada Nord - situație propusa ............. A09aP

Corp B Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02bE

Corp B Plan parter - situație propusa ......................... A02bP

Corp B Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03bE

Corp B Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03bP

Corp B Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04bE

Corp B Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04bP

Corp B Plan invelitoare - releveu situație existenta ................. A05bE

Corp B Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05bP

Corp B Secțiune caracteristica B-B - releveu situație existenta........       A06bE

Corp B Secțiune caracteristica B-B - situație propusa ............ A06bP

Corp B Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A07bE

Corp B Fațada Est - situație propusa .......................... A07bP

Corp B Fațada Vest - releveu situație existenta .......................... A08bE

Corp B Fațada Vest - situație propusa .......................... A08bP

Corp B Fațada Sud - releveu situație existenta ........................... A09bE

Corp B Fațada Sud - situație propusa .......................... A09bP

Corp B Fațada Nord - releveu situație existenta ......................... A10bE

Corp B Fațada Nord - situație propusa .......................... A10bP

Corp C Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02cE

Corp C Plan parter - situație propusa ......................... A02cP

Corp C Plan etaj - releveu situație existenta ......................... A03cE

Corp C Plan etaj - situație propusa ......................... A03cP

Corp C Plan invelitoare - releveu - situație existenta ................. A04cE

Corp C B Plan invelitoare - situație propusa ........................ A04cP

Corp C Secțiune caracteristica C-C - releveu situație existenta........       A05cE

Corp C Secțiune caracteristica C-C - situație propusa ............ A05cP

Corp C Fațada Est si Vest - releveu situație existenta .................. A06cE

OBIECTIV DE INVESTIȚIE: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica)

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Colegiul național de arta „George Apostu” Municipiul Bacau

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

Corp C Fațada Est si Vest - situație propusa .................. Â06cP

Corp C Fațada Nord si Sud - releveu situație existenta ................. A07cE

Corp C Fațada Nord si Sud - situație propusa .................. Ă07cP

Corp D Plan parter - releveu situație existenta ......................... A02dE

Corp D Plan parter - situație propusa ......................... A02dP

Corp D Plan etaj 1 - releveu situație existenta ......................... A03dE

Corp D Plan etaj 1 - situație propusa ......................... A03aP

Corp D Plan etaj 2 - releveu situație existenta ......................... A04dE

Corp D Plan etaj 2 - situație propusa ......................... A04dP

Corp D Plan invelitoare - releveu situație existenta ................. A05dE

Corp D Plan invelitoare - situație propusa ........................ A05dP

Corp D Secțiune caracteristica D-D - releveu situație existenta........      A06dE

Corp D Secțiune caracteristica D-d - situație propusa........... A06dP

Corp D Fațada Nord - releveu situație existenta ........................... A07dE

Corp D Fațada Nord - situație propusa ........................... A07dP

Corp D Fațada Sud - releveu situație existenta ........................... A08dE

Corp D Fațada Sud - situație propusa .......................... A08dP

Corp D Fațada Vest - releveu situație existenta ........................... A09dE

Corp D Fațada Vest - situație propusa .......................... A09dP

Corp D Fațada Est - releveu situație existenta ........................... A10dE

Corp D Fațada Est - situație propusa .......................... A10dP

Propunere organizare de șantier         

PLANURI INSTALAȚII:

Schema echipamente (incalzire si apa calda) ............................ I

Schema de coloane (alim apa rece, apa calda, hidranti) ............... I

Schema coloane (canalizare)              

Schema electrica Tablou general         I

Scheme electrice (tablouri echipare terasa, camera tehnica) .......... I

Scheme electrice (tablouri echipare corp A si B)       ................. I

Scheme electrice (tablouri echipare corp D si C)       ................. I

Scheme centrale: antiincendiu, antiefractie, control acces ............ I

Soluții amplasare echipamente            I

Data finalizării - ........................

Proiectant general ABBAC GROUP SRL


Ing. luliana BRANZOIU, Co ator proiect (numele, funcția și se 'fâ^f&p^panei autorizate) L.S.

SUMAR BREVIAR DE CALCUL INDICATORI, ACTUALI SI PROIECTAT!, DE PERFORMANTA ENERGETICA


COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" - BACAU


TAB. 1

Indicatori de performanta energetica

valoarea actuala conform concluzii AE (clădirea reala)

valoare conform soluții dezvoltate in cadrul DALI

Consum energie

CONSUM ANUAL DE ENERGIE FINALA IN CLĂDIREA PUBLICA (din surse neregenerabile)

70,87

25,63

(tep)

(tep)

Consum anual de energie primara

824.238,14

298.164,74

(kWh/an)

(kWh/an)

Consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile

268,03

81,00

din care:

(kWh/mp-an)

(kWh/mp-an)

pentru încălzire

250,89

41,09

Consum anual specific de energie primara din surse regenerabile

0,00

27,85

din care:

(kWh/mp,an)

(kWh/mp,an)

pentru incalzire/racire

0,00

1,78

pentru praparare a.c.c.

0,00

9,10

pentru ventilare mecanica

0,00

6,29

pentru iluminat (electric)

0,00

10,68

Indicatori conform

McOOl actualizata

< 136 (cf. zona climatica III -31.12.2018)

(Valoare Finala)


TAB. 2


Emisii CO2 actuale, confrom concluzii AE

valoare conform soluții dezvoltate in cadrul DALI

Emisii CO2

39,61

20,04

kgCO2/mp,an

kgCO2/mp,an

130,13

65,85

toCO2/an             toCO2/an

Indicatori conform

McOOl actualizata


(Valoarea Inițiala)


(Valoarea Finala)


TAB. 3


TAB. 4


< 37 (cf. zona climatica III -31.12.2018)


(Valoare Inițiala)

Consumuri energie finala clădire existenta inainte de aplicarea factorului de conversie

Consumuri energie primara clădire existenta după aplicarea factorului de conversie

Suprafața încălzită

3.285,20

rv,2 m

f”gaz

Fsen

1,17

2,62

Tip consum

kwh/an

kwh/m2-an

tep/an

Tip consum

kwh/an

kwh/m2-an

tep/an

Qjncalzire

824.238,14

250,89

70,87

Qjncalzire

964.358,62

293,55

82,92

Qacm

0,00

0,00

0,00

Qacm

0,00

0,00

0,00

Qclimatizare

0,00

0,00

0,00

Qclimatizare

0,00

0,00

0,00

Qventilatie

0,00

0,00

0,00

Qventilatie

0,00

0,00

0,00

Qiluminat

55.848,40

17,14

4,80

Qiluminat

146.322,81

44,54

12,58

Qtotal

880.086,54

268,03

75,67

Qtotal

1.110.681,43

338,09

95,50

. i1,17

2,62

Fgaz

Fsen

Consumuri energie finala in conformitate cu auditul energetic pentru clădirea reabilitata inainte de aplicarea factorului de conversie

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

Qjncalzire

406.022,55

123,59

34,92

Qjncalzire

475.046,38

144,60

40,85

Qacm

0,00

0,00

0,00

Qacm

0,00

0,00

0,00

Qiluminat

14.884,29

4,53

1,28

Qiluminat

38.996,84

11,87

3,35

Qtotal

420.906,84

128,12

36,20

Qtotal

514.043,22

156,47

44,21

Consumuri energie finala in conformit

a

ate cu soluțiile propuse in DALI pentru clădirea reabilitata inainte de plicarea factorului de conversie

Consumuri energie primara in conformitate cu reabilitata după aplicarea f

soluțiile propuse in DALI pentru clădirea actorului de conversie

Tip consum

kwh/an

kwh/m2.an

tep/an

^panouri fotovoltaice

2,62

Qincalzire - GAZ

29.284,27

8,91

2,52

'"panouri solare

1,00

Qincalzire - PC+CHILLER+VCV+PS

117.137,09

35,66

10,07

Fpompa de căldură

0,86

Qacc-PC+CHILLER

16.097,48

4,90

1,38

'"gaz

1,17

Qacc - PS

29.895,32

9,10

2,57

^SEN

2,62

Qc-PC+CHILLER+VCV

59.133,60

18,00

5,08

Din surse neregenerabile

Qv-PF

7.884,48

2,40

0,68

Tip consum

kwh/an

kwh/m2-an

tep/an

Qv- SEN

5.256,32

1,60

0,45

Qincalzire - GAZ

34.262,60

10,43

2,95

Qiluminat - PF

13.390,47

4,08

1,15

Qjncalzire - PC

100.737,90

30,66

8,66

Qiluminat - SEN

20.085,71

6,11

1,73

Qacc - PC

13.843,83

4,21

1,19

Qtotal

298.164,74

90,76

25,63

Qc-PC+CHILLER+VCV

50.854,90

15,48

4,37

Qv-SEN

13.771,56

4,19

1,18

IPOTEz^E: Se considera următoarele ipoteze de calcul/ parametrii funcționali din PT:

i

Qiluminat - SEN

52.624,56

16,02

4,53

1. Energia necesara pentru încălzire este asigurata:

Qtotal

266.095,34

81,00

22,88

Din surse regenerabile

si

cu


75% pompele de căldură si 5% din panourile solare cu efect termic ambele comb VCV iar 20% din centrala termica numai in perioada de vârf de sarcina termica

 • 2. Energia necesara pentru prepararea apei calde menajere este asigurata astfel: 65% panourile solare cu efect termic si 35% din pompele de căldură prin CHILLER

 • 3. Energia necesara pentru iluminat este asigurata astfel:

40% din panouri solare cu efect fotovoltaic si 60% din SEN

Ipotezele vor fi puse in aplicare prin utilizarea sistemului integrat BMS


Qtotal anual sursa primara

357.587,88

0/ -/outilizare surse regenerabile

25,59%

0/

/outilizare surse neregenerabile

74,41%

kwh/an


Tip consum

Qjncalzire -PS

Qacc - PS

Oy-PF

Qiluminat - PF

Qtotau—_

gOME/?c,kwh/an

5.856,85

29.895,32

20.657,34

35.083,03

91.492,54


kwh/m2.an

1,78

9,10

6,29

10,68

27,85


tep/an

0,50

2,57

1,78

3,02

7,87


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

- 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ -

BENEFICIAR/INVESTITOR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BACAU LOCALITATEA BACAU, JUDEȚUL BACAU

TITLU PROIECT

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU

AMPLASAMENT/ ADRESA IMOBIL

Adresa: str. Razboieni nr. 24, BACAU

Nr. cadastral 76514

EXEMPLAR NR....../ 3

 • 5.6. Analiza financiară

Metodologie

Analiza financiara si economica reprezintă un instrument necesar in luarea deciziilor de alocare a resurselor in cazul proiectelor de investiții atat private cat si publice.

Aceasta este o modalitate de evaluare a unei achiziții sau a unui proiect din punctul de vedere al eficientei economice. In esența, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in termeni financiari.

Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publica sau sociala. Este o componenta esențiala de fundamentare a fezabilității unui proiect investitional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental si reflecta toate valorile pe care societatea este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Aceasta analiza este relevanta din următoarele motive:

 • -  Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar. Au fost astfel calculați si analizați următorii indicatorii economici: rata interna de rentabilitate finanicara a proiectului si valoarea financiara neta actualizata generata de proiect (RIR si VAN);

~ Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa.

Astfel se vor efectua:

 • -  prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința;

 • -  justificarea necesității investiției;

 • -  analiza financiara in care va fi urmărită sustenabilitatea financiara

 • -  analiza economica care va urmări impactul din punct de vedere social;

 • -  analiza de riscuri cu masuri de prevenție /diminuare si analiza de senzitivitate.

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Prezentul proiect are drept scop imbunatarirea infrastructurii de invatamant prin imbunatarirea calitatii spațiului educațional, plecând de la premisa ca educația de calitate presupune imbunatatirea continua a spatiilor educaționale. De asemenea, proiectul vizeaza creșterea performantei energetice a Colegiul National de Arta “George Apostu” din Municipiul Bacau, Jud. Bacau, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea clădirilor unitatii de invatamant, in condițiile asigurării si menținerii climatului termic interior.

Amplasamentul

Clădirea existenta este situata in intravilanul localității, la adresa poștala: str. Razboieni nr. 24, Municipiul Bacau, județul Bacau, In Regiunea Nord-Est, Romania.

Obiectivul generai

Proiectul se încadrează în categoriile de activitati eligibile ale Axei Prioritare 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice si în sectorul locuințelor.

Obiectivul general al proiectului consta în creșterea eficientei energetice a clădirii Colegiului National de arta din localitatea Bacau, județul Bacau si promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice si mai competitive prin gestionarea inteligenta a energiei, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Obiectivele specifice:

 • -  Creșterea numărului de clădiri publice din Municipiul Bacau cu o clasificare mai buna a consumului de energie din Municipiului Bacau;

 • -  Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual specific de energie, implicit a consumului anual de energie finala

 • -  Implementarea unor masuri de reducere a consumului anual de energie pentru încălzire

 • -  Implementarea unor masuri de reducere a emisiilor de gaze in atmosfera anuale, echivalent kg CO2

 • -  Implementarea unor masuri suplimentare pentru indeplinirea cerințelor fundamentale in vigoare la data intervenției

Având ca principale consecințe:

 • -  scăderea consumului de energie anuala totala si scăderea consumului de energie specifica anuala pentru incalzire

 • -  producerea de energie complementara din surse regenerabile pentru a atinge un nivel minim de 10% din consumul total al energiei primare

 • -  scăderea emisiilor de gaze cu efecte de sera, in atmosfera

 • -  protejarea mediului înconjurător

 • -  adoptarea de masuri suplimentare pentru respectarea cerințelor fundamentale de exploatare a unei clădiri existente, masuri de creștere a accesibilității persoanelor cu dizabilitati loco-motorii, in limitele si cu respectarea reglementarilor referitoare la intervenții la clădiri existente

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Autoritățile locale susțin oportunitatea acesor lucrări de intervenții de reabilitare energetica. In cadrul Primăriei Municiului Bacau a fost aprobat Programul de îmbunătățire a eficientei energetic in conformitate cu prevederile legii 121/2014 privind eficienta energetica, art.9 alin.(20) „Autoritățile administrației publice locale din localitati cu peste 5000 de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si pe termen de 3-6ani”.

Imbunatarirea calitatii spațiului educațional este cel mai important obiectiv pentru realizarea acestei investiții publice, reabilitarea termica completa contribuind la climatul interior si la menținerea unităților de invatamant existente la standarde actuale. Calitatea servicilor educaționale depinde si de mediul in care se oferă acestea, efectiv de starea clădirilor, a instalațiile si adaptarea dotărilor la cerințele moderne ale tehnologiei.

Contextul este unul favorabil dezvoltării proiectelor pentru imbunatarirea infrastructurii de invatamant, constientizandu-se faptul ca resursele umane reprezintă un element esențial al competiției, atat la nivel național, cat si internațional. In competiția intre tari in economia informatizata actuala, calitatea si inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor majore intre statele membre. Astfel, se poate spune ca exista o relație foarte stransa intre progresul tehnologic/ informatic si investiția in educație.

Clădirea este utilizata in prezent ca unitate de învățământ având statut de Colegiu național vocational.

Unitatea școlară avea la sfârșitul anului 2017 un număr de 757 elevi, in 2 (doua) schimburi. Ocupanti: 757 elevi, cadre didactice si personal auxiliar-administrativ.

Principalele deficiente constatate la aceasta unitate de invatamânt:

 • -  Numărul mare de elevi care frecventează școala, fiind inregistrate anual solicitări peste capacitatea maxima a spatiilor existente, cu cca 10%, motiv pentru care elevii sunt grupați pe 2 schimburi, Lipsa unei Săli de sport corespunzătoare, Lipsa unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii

 • -  Cerințe fundamentale care sunt indeplinite parțial in raport cu reglementările la zi

 • -  Consumul mare de energie utilizata pentru incalzirea spatiilor de invatamant, determinat introducerea clădirii publice pe lista de priorități a UAT este in principal datorita următoarelor cauze:

o anvelopa cu eficienta foarte redusa (pereți exteriori cu grosimi variabile si materiale diferite, acoperiș realizat cu materiale avand caracteristici termotehnice sub valorile impuse de legislația actuala, lipsa climatizarii si ventilării controlate a încăperilor, existenta punților termice liniare si locale datorita neetanseitatilor corespunzătoare la nivelul anvelopei actuale, parametrii si caracteristici de perfomanta energetica inferiori ai suprafatelor vitrate, etc.),

o sistem de incălzire deficitar datorită, in principal, al asigurării agentului termic de la centrala termica zonala situata la o distanta de cca 180 m, transportul agentului termic fiind asigurat printr-un canal termic, care generează pierderi mari de la sursa la consumatori, inclusiv capacitatea calorica mare a cazanului generează consumuri in exces la fiecare pornire,

o lipsa apei calde de consum, deoarece nu exista sursa de incălzire pentru ansamblul clădirii,

o lipsa unui sistem de management al clădirii privind controlul si coordonarea centralizata a consumurilor de energie, agent termic, apa, gaze, etc.

o neexecutarea in timp a lucrărilor de reducere a consumului de energie primara din surse neregenerabile,

o inexistenta unui sistem de management al clădirii - BMS care sa coordoneze si monitorizeze consumurile si eficienta acestora.

Consecințele principale, firești ale acestei situații, resimțite direct la nivelul unitatii si al utilizatorilor:

 • -  parametrii de funcționalitate si siguranța in exploatare îndepliniți parțial;

 • -  lipsa de confort termic - higrotermic adecvat;

 • -  costurile foarte mari ale energiei consumate.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Perioada de referința si ipotezele de baza

Analiza financiara a proiectului a fost elaborata conform indicațiilor si principiilor prevăzute in Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

Criteriile de decizie

Principalele criterii de decizie de investiție sunt valoarea venitului net actualizat economic (VNA) si valoarea ratei interne economice de rentabilitate a proiectului (RIR). Pentru implementarea proiectului este absolut necesar ca VNA economic > 0 si RIR investitei > rata de actualizare (5,5%). Pentru evaluarea impactului a fost calculata si rata B/C (beneficii economice per costuri).

Perioada de referința si evaluare

Scopul evaluării este de a capta toate beneficiile economice ale proiectului, ceea ce conduce la evaluarea proiectului pe perioada de viata scontata a activului cu viata cea mai lunga.

Perioada de referință sau orizontul de analiză reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza cost-beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de viață economică a acestora și destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termen mai lung.

Pentru prezentul proiect durata de evaluare a fost stabilita la 20 de ani care include perioada de investiție (1 an).

Moneda utilizata in analiza

Analiza cost beneficiu a fost realizata in moneda Lei. Cursul utlizat este cursul de schimb inforeuro la 31.12.2017, de 1 Euro = 4,644 Lei. Este recomandat realizarea analizei financiare si economice in moneda LEI pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din evoluția cursului.

Rata de actualizare

Rata actualizării în cazul analizei economice a proiectelor de investiții se numește rata socială de actualizare și încearcă să reflecte punctul de vedere social asupra modului în care viitoarele beneficii și costuri trebuie să fie evaluate față de cele actuale. Ea poate diferi de rata financiară a rentabilității în cazul în care piața capitalului este imperfectă.

Pentru perioada 2014 - 2020, Comisia Europeană recomandă pentru țările de coeziune utilizarea unei rate financiare de actualizare de 5% și a unei rate de actualizare socială de 5,5%

Rata de actualizare pentru perioada 2014 - 2020 se va utiliza în calcularea indicatorilor de performanță a proiectului, respectiv Valoarea Neta Actualizată financiară și economică (FNPV și ENPV) și Raportul Beneficiu - Cost (Rb/c).

In cadrul analizei financiare a fost utilizata o rata de actualizare de 5% iar in cadrul analizei economice, rata de actualizare a fost stabilita la nivelul de 5,5%.

Valori nominale versus valori reale

In practica se pot utiliza atat valori nominale cat si valori reale (preturi constante) pentru exprimarea beneficiilor si costurilor.

Regula care trebuie urmărită: „Daca beneficiile si costurile sunt exprimate in valori nominale, analistul va trebui sa utilizeze o rata de actualizare nominala, iar daca beneficiile si costurile sunt măsurate in valori reale, va utiliza o rata reala de actualizare. Ambele metode vor conduce la același rezultat.”1

Analizele financiare si economice au fost realizate in preturi constante 2017.

Valoarea proiectului luata in considerare in analiza financiara si economica

Costul de investiție luat in considerare este costul total al proiectului conform Deviz Proiect, cu TVA. Valoarea este de 5.423.255,43 Lei.

TVA-ul nu a fost luat in calcul in analiza economica dar a fost luat in considerare in cadrul analizei financiare.

Costul total al proiectului este format din:

 • -  Costuri de pregătire (servicii de asistenta tehnica pentru pregătirea si conceperea proiectului)

 • -  Costuri de construcție;

 • -  Costuri cu achiziția si instalarea echipamentelor.

Termenul de realizare a investiție este de 30 luni, din care 18 luni execuția lucrărilor, iar costurile proiectului au fost repartizate pe aceasta perioada astfel:

Valori cuTVA, neactualizate, nominale

INV (cu TVA)

INV (fara TVA)

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA/fara TVA

5.423.255,43

4.563.900,51

- construcții-montaj (C+M);

4.604.606,05

3.869.416,85

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

iNV/

C+M

- anul i;

589.438,50

318.861,61

- anul II

3.347.358,48

3.025.231,37

- anul III

1.486.458,45

1.249.124,75

Comentariu

Valorea costurilor diverse si neprevăzute a fost preluata in calculul indicatorilor financiari ai investiției deoarece aceasta este inclusa in bugetul de lucrări si, prin urmare, este deja alocata, reprezentând un flux efectiv de bani.

Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe intreaga durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile operaționale implicate de dezvoltarea proiectului. Decizia de investiție se bazeaza pe evaluarea unor alternative diferite:

O strategie de investiții cu costuri mai mari in perioada investitionala si costuri mai mici pe perioada operaționala (Investiție mare - costuri operaționale mici);

O strategie de investiții care prevede investiții mai mici la inceput si un efort financiar mai ridicat in perioada operaționala. (Investiție mica - costuri operaționale mari) (exemplu: o soluție tehnica mai slaba calitativ care implica costuri de investiție mai mici dar si lucrări de intretinere mai costisitoare pe parcursul operării proiectului).

In cazul proiectului este preferata prima varianta care presupune realizarea unei investiții mai mari la inceput cu efect asupra scăderii costurilor de mentenanta pe perioada operaționala. In cadrul Studiului de Fezabilitate au fost analizate mai multe alternative, generate de soluții tehnice diferite. In urma analizei multicriteriale a fost stabilita o varianta optima, cele doua alternative tehnice fiind evaluate din punct de vedere al

1 Sursa: Analiza cost-beneficiu - concepte și practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediția a II-a costurilor, al contribuției la îndeplinirea obiectivelor tehnice precum si din punct de vedere al beneficiilor economice produse.

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala cel mai comun mod de estimare este folosirea amortizării “liniare” (% fix din valoarea originala pe an).

Pentru estimarea valoarii reziduale s-au luat in considerare următoarele date:

Valori cu TVA, neactualizate, nominale

Valoare investiție (Lei)

Durata economica de viata (ani)

Valoarea reziduala (Lei)

Construcții si instalații

5.029.728,77

30

2.011.892

In condițiile prezentate mai sus, valoarea reziduala va fi luata in considerare in anul 20 al perioadei de analiza la valoarea de 2.011.892 Lei. Deprecierea investiție pentru calculul valorii reziduale a fost calculata incepand cu momentul recepției investiției (anul 2 din previziune).

Costurile de intretinere, operare si administrare

Costurile de intretinere sunt costuri care apar in perioada operaționala a proiectului si sunt destinate menținerii proiectului la un nivel de calitate care sa permită atingerea indicatorilor de eficienta ai proiectului.

O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regăsește la evoluția prezumata a costurilor de operare.

Factorii care influențează aceasta categorie de costuri sunt:

 • -  Standardul de calitate al infrastructurii;

 • -  Condițiile de clima;

 • -  Politica de intretinere a infrastructurii.

Costurile de capital

Se vor cuprinde la aceasta categorie acele costuri cu inlocuirea echipamentelor / bunurilor care au o durata normala de funcționare mai mica de 18 ani (orizontul de operare al proiectului) si reparațiile capitale la infrastructura.

O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regăsește la evoluția prezumata a costurilor de operare.

Entitatile implicate si beneficii obținute

Analiza financiar-economica utilizează o metodologie specifica determinata de faptul ca realizarea proiectului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de cheltuieli de mentenanta - intretinerea anuala, intretinerea periodica, cheltuieli de operare).

Analiza estimează intrările si ieșirile financiare pentru entitatile implicate, atat separat, cat si la nivel consolidat.

Entitatile considerate in analiza economica sunt:

Consiliul Local Bacau. Aceasta entitate va beneficia in urma realizării proiectului in primul rând datorita faptului sunt responsabile cu intretinerea acestuia.

Aceasta entitate va avea următoarele sarcini: asigurarea finanțării pentru reabilitarea proiectului; contractarea constructorului; acceptarea lucrării in momentul finalizării

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU


acesteia; este responsabila pentru lucrările de intretinere anuala si periodica pe intreaga durata de viata a proiectului si ulterior.

Beneficiile vor consta in:

 • -  Reducerea costurilor de exploatare;

 • -  Promovarea utilizării energiei geotermale;

 • -  Utilizarea rațională si eficientă a resurselor energetice primare.

Costurile directe generate de proiect sunt costurile de operare, de capital si costurile de intretinere curenta si periodica. Ele au fost cuprinse si in cadrul analizei economice pentru a cuantifica efectul economic global al proiectului.

Utilizatorii Scolii (Copii si Corpul didactic). Aceasta categorie va obține cele mai mari beneficii in urma implementării proiectului:

 • -  Asigurarea unui microclimat termic care sa respecte normele de performanta energetica in interiorul Școlii;

 • -  Asigurarea unor condiții optime pentru desfasurarea activitatilor din cadrul Școlii.

 • -  Analiza comparativa a scenariilor “Cu proiect” si “Fara proiect” va evidenția economiile generate de implementarea proiectului.

 • -  Este de așteptat ca implementarea proiectului sa generaze un impact pozitiv asupra calitatii vieții copiilor si profesorilor si au fost identificate si cuantificate beneficiile din realizarea proiectului.

 • -  Analiza financiara urmărește evoluția costurilor directe legate de lucrările de intretinere suportate de inițiatorii proiectului (Comuna Varbilau).

Analiza opțiunilor

Identificarea opțiunilor urmărește găsirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor specifice (și a standardelor, după finalizare) ale proiectului, care au fost stabilite în secțiunea precedentă.

Pentru realizarea acestui proiect au fost luate in calcul mai multe variante pentru a identifica alternativa care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate:

 • -  Varianta zero (variantă fără investiție), reprezintă alternativa de continuare a activității fără nicio intervenție. Aceasta varianta mai poarta denumirea si de Scenariul “fara proiect”.

Acest scenariu presupune că proiectul nu se implementează. Este echivalent scenariului fără proiect. Analiza financiară ar trebui construită pe baza costurilor actuale de operare, în concordanță cu situația reală a obiectivului de investiții. Nivelul costurilor de intretinere si operare este scăzut in prezent si este suportat de Primăria Municipiului Bacau.

 • -  Varianta medie (variantă cu investiție minimă), presupune realizarea unui sistem de de panouri fotovoltaice care sa asigure energia electrica necesara funcționarii centralei termice existente, insa nu va rezolva problemele de fond.

Din analiza acestei variante rezultă un consum financiar redus al investiției, însă efectele negative sunt următoarele:

Nu va putea asigura un microclimat termic care sa respecte normele de performanta energetica in interiorul Școlii;

Un va putea asigura condiții optime permanente pentru desfasurarea activitatilor din cadrul Școlii.

 • -  Varianta maximă (variantă cu investiție maximă), implică implementarea integrală a investiției propuse în vederea atingerii obiectivelor așteptate si poarta denumire de Scenariul “cu proiect”.

Realizarea proiectului in aceasta varianta are la baza o analiza de soluții tehnice: pachet complet de soluții, cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm grosime la pereți exteriori, polistiren exandat de inalta densitate de 15 cm grosime la terasa, înlocuirea sistemului actual de incalzire/racire, montarea de panouri solare cu efect termic, de panouri solare cu efect fotovoltaic, reproiectarea instalației de iluminat si forța, a instalației de stingere incendiu si a sistemului de alarmare la incendiu, proiectarea ansamblului de securitate contraefractiei.

Proiectul se va realiza in Varianta maxima.

Aceasta varianta a fost aleasa pe baza următoarelor considerente:

 • -  Conduce la incadrarea clădirii la Clasa de eficienta energetica maxima „A”;

 • -  Conduce la un consum de energie mai mic pentru incalzire, prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 dar ușor mai mare fata de P1-1

 • -  Aduce un spor semnificativ al energiei produse din resurse regenerabile, facand posibila îndeplinirea unui procent de min. de 10% producție energie din astfel de surse din totalul energiei consumate anual;

 • -  Are costurile de investiție mai mici pe ansamblul obiectivului de investiție prin comparație cu varianta/ pachet P1-2 si prin comparație cu P1-1 (din diferența de preț a materialului utilizat);

 • -  Conduce la creșterea substanțiala a utilizării surselor neconventionale;

 • -  Costul de mentenanta este mult redus pentru intretinerea centralei termice (care se constituie din ansamblul echipamentelor noi);

 • -  Nu necesita imbunatatirea eficientei energetice a centralei termice actuale care asigura agentul termic (situata intr-o clădire care nu este patrimoniu al UAT, nefiind astfel posibila intervenția asupra acesteia).

Costul de investiție

în conformitate cu devizul general, valoarea investiției propuse prin proiectul “Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul național de arta „George Apostu” Municipiul Bacau" se ridică la suma de 5.423.255,43 lei inclusiv TVA:

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție (TITLU PROIECT)

Cursul de schimb (inforeuro la 31.12.2017)1EURO =4,644 LEI

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

4.956,00

941,64

5.897,64

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

6.711,60

1.275,20

7.986,80

TOTAL CAPITOL 1

11.667,60

2.216,84

13.884,44

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție (TITLU PROIECT)

Cursul de schimb (inforeuro la 31.12,2017)1EURO =4,644 LEI

Nr.

Denumirea capitolelor șî subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Cri

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

57.710,00

10.964,90

68.674,90

TOTAL CAPITOL 2

57.710,00

10.964,90

68.674,90

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.1

Studii de teren (TOPO si GEO)

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice:

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5

Proiectare

72.500,00

13.775,00

86.275,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si Deviz general

21.500,00

4.085,00

25.585,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

145.333,33

27.613,33

172.946,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

112.000,00

21.280,00

133.280,00

3.7.2

Auditul financiar

33.333,33

6.333,33

39.666,66

3.8

Asistență tehnică

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție avizat de ISC

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 3

331.333,33

62.193,33

393.526,66

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șt instalații, din care:

3.179.989,50

604.198,01

3.784.187,51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

26.854,75

5.102,40

31.957,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

537.095,00

102.048,05

639.143,05

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.743.939,25

711.348,46

4.455.287,71

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție (TITLU PROIECT)

Cursul de schimb (inforeuro la 31.12.2017)1EUR0 =4,644 LEI

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Ort.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5,1

Organizare de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.1.

lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.2.

cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

36.979,89

0,00

36.979,89

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+l, conform prevederilor actuale)

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+l, conforn prevederilor actuale)

3.179,99

0,00

3.179,99

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

317.860,44

60.393,48

378.253,92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.310,00

1.578,90

9.888,90

TOTAL CAPITOL 5

419.250,33

72.631,38

491.881,71

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli probe tehnologice, teste, predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.563.900,51

859.354,92

5.423.255,43

Din care C+M cap. (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3.869.416,85

735.189,20

4.604.606,05

Costuri operaționale

Costurile de operare sunt reprezentate de costurile de întreținere curenta si capitala pentru obiectivele de investiție, costurile cu utilitățile precum si costurile cu personalul angajat. Aceste costuri sunt suportate din bugetul Municipiul Bacau.

Toate costurile operaționale ce se vor regăsi mai jos sunt costuri generate exclusiv de implementarea proiectului. Aceste costuri suplimentare se adauga costurilor actuale pe care Municipiul Bacau le are cu întreținerea scolii.

Astfel aceste costuri sunt costuri incrementale, adica diferența dintre costurile operaționale cu proiect si costurile fara proiect.

Costurile operaționale identificate pe orizontul de timp al proiectului sunt structurate astfel:

- Costuri cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii - se va utiliza personalul existent, angajat pentru exploatarea sistemului convențional. Soluția propusa necesita personal suplimentar pentru exploatare, respectiv 1 persoana.

 • -  Costuri de întreținere și reparații curente - servicii externalizate;

 • -  Costuri cu utilitățile;

o cheltuieli cu energia electrică;

o cheltuieli cu energia termica.

o Costuri cu personalul

Necesarul de personal suplimentar pentru exploatare, va fi de 1 persoana realizandu-se astfel o creștere la costurile cu personalul.

Astfel crestrea la costurile salariale va fi de 1 persoana x cost salarial total lunar x 12 luni, respectiv 1 persoane x 4.162 Lei / luna x 12 = 49.944 lei.

Costuri de întreținere și reparații curente

Costurile de întreținere si reparații se refera la costurile cu intretinerea instalației pompei de căldură.

Costuri de întreținere

Lucrările de reparații ale investiției constau in totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțiala sau totala a uzurii fizice si morale produsa ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agentilor de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de gradul de folosire, refacerea sau înlocuirea de elemente sau parti ieșite din uz care afecteaza siguranța in exploatare. In funcție de modalitatea de intervenție, lucrările de reparații pot fi: a) reparații curente; si b) reparații capitale.

Lucrările de reparații curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a capacitatii instalației si echipamentelor, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare.

Lucrările de reparații capitale sunt cele care se executa periodic in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale instalațiilor si echipamentelor.

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției, după terminarea proiectului. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

 • -  întreținerea instalațiilor si a echipamentelor tehnologice;

 • -  Costul muncii vii pentru asigurarea unor condiții optime de funcționare;

 • -  Alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative).

O politica de întreținere este compusa din întreținere CURENTA si intretinere PERIODICA. Lucrările pot fi programate in timp, sau pot fi condiționate de starea tehnica a construcției.

Planul de intretinere pentru instalații si echipamente a fost estimat la 0,5% din valoarea de investiție pentru intretinerea curenta si la 2,5% din valoarea de investiție pentru intretinerea periodica. Intretinerea periodica a fost previzionata ca va avea loc odata la 10 ani.

Costuri cu utilitățile

Cheltuielile cu utilitățile cuprind:

 • -  cheltuielile cu agentul termic;

 • -  cheltuielile cu energia electrică.

Consumurile de utilitati au fost estimate in cadrul studiului de fezabilitate.

Alimentarea cu agent termic

Varianta fara proiect

In aceasta varianta incalzirea se va face cu ajutorul a unei instalații de incalzire cu centrala termica alimentata cu gaze naturale.

Pe parcusul unui an se vor inregistra consumuri ca si in ultimul cilcul de incalzire (toamna -primavara), respectiv 964.358,62 kwh/an, ceea ce la un preț mediu de 0,5lei / kwh rezulta un cost anual total de 482.179 lei.

Varianta cu proiect

In aceasta varianta incalzirea se va face cu un sistem de alimentarea cu energie termica din gaze naturale si din surses regenerabile, conform soluției tehnice propuse.

Pe parcusul unui an se vor inregistra consumuri mult mai mici, respectiv 475.046,38 kwh/an, ceea ce la un preț mediu de 0,5lei / kwh rezulta un cost anual total de 237.523 lei.

Alimentare cu energie electrică

Varianta fara proiect

Consumul de energie electrica, folosit pentru funcționarea in ultimul an a fost de 146.322,81 kwh/an, ceea ce la un preț mediu de 0,5lei / kwh rezulta un cost anual total de 73.161 lei.

Varianta cu proiect

In aceasta varianta se vor folosi si surse de energie regenerabila, conform soluției tehnice propuse. Prin urmare, parcursul unui an consumul de energie electrica va fi 38.996,84 kwh/an, ceea ce la un preț mediu de 0,5lei / kwh rezulta un cost anual total de 19.498 lei.

Centralizare costuri de intretinere aferente implementării proiectului

In analiza financiara, valorile costurilor de intretinere sunt următoarele:

Valori cu TVA, neactualizate, preturi An 2017

An

Cost intretinere instalație incalzire

Cost lemne

Cost energie electrica

Cheltuieli cu persoanlul

Total costuri incrementale anuale

An 1

An 2

An 3

An 4

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 5

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 6

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 7

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 8

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 9

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 10

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 11

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 12

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 13

25.568

-244.656

-53.663

49.944

-222.808

An 14

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 15

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 16

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 17

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 18

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 19

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

An 20

5.114

-244.656

-53.663

49.944

-243.262

Venituri operaționale

Inițiatorul proiectului dorește prin realizarea acestei investiții obținerea unor beneficii de natura economica si nu isi propune obținerea unui venit de natura financiara particular pentru proprietar sau utilizator.

Plan financiar de sustenabilitate pe perioada operaționala

Sustenabilitatea proiectului a fost analizata pentru perioada de analiza luând in calcul următoarele elemente:

 • -  valoarea investiției;

 • -  sursele de finanțare;

 • -  cheltuielile de operare;

 • -  cheltuielile de intretinere capitala.

Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care consta in aceea ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilități de numerar.

Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp. In cazul in care condiția de sustenabilitate financiara nu este îndeplinita (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedează la revizuirea planului financiar ținând cont de nivelul de suportabilitate si disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect.

întrucât proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor operaționale ale proiectului revine Municipiul Bacau care isi asuma obligația de a acoperi deficitul de cash. Alocarea subvențiilor bugetare se regăsește in tabelul de sustenabilitate financiara la capitolul de resurse financiare.

Asa cum se observa din tabelul de durabilitate financiara, proiectul este sustenabil financiar, fluxul de numerar net cumulat este pozitiv sau egal cu zero pe toata durata de analiza a investiției.

Pentru toate alternativele sustenabilitatea proiectului este aceeași, respectiv beneficiarul va acoperi din surse proprii costurile generate de proiect.

OBIECTIV DE INVESTIȚIE: Lucrări de intervenție pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor publice (reabilitare termica) Colegiul național de arta „George

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Apostu” Municipiul Bacau

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

Investiție

Cost intretinere

Energie termica

Energie electrica

Cheltuieli cu persoanlul

Total costuri anuale

Surse buget local

Surse atrase

Flux financiar anual

Flux financiar cumulat

An 1

589.438

11.789

577.650

0

0

An 2

3.347.358

66.947

3.280.411

0

0

An 3

1.486.458

29.729

1.456.729

0

0

An 4

5.114

237.523

19.498 L

49.944 t

312.079

312.079

0

0

An 5

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 6

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 7

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 8

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 9

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 10

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 11

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 12

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 13

25.568

237.523

19.498

49.944

332.533

332.533

0

0

An 14

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 15

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 16

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 17

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 18

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 19

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

An 20

5.114

237.523

19.498

49.944

312.079

312.079

0

0

15/32

Calculul indicatorilor de performanta financiara

Principalul scop al analizei financiare este calculul indicatorilor de performanta ai proiectului (rata interna de rentabilitate a investiției si a capitalului, valoarea actualizata neta si raportul beneficiu/cost), prin utilizarea prognozelor fluxului de numerar.

Analiza financiara este dezvoltata din perspectiva proprietarului infrastructurii prevăzute prin proiect si se prezintă, in final, in doua tabele care sintetizează fluxul de numerar:

 • -  Un tabel demonstrează rentabilitatea investiției (FRR/C) (capacitatea veniturilor nete operaționale de a susține costurile investiției), fara a lua in considerare modul lor de finanțare;

 • -  Celalalt calculează rentabilitatea capitalului (FRR/K), care inregistreaza, ca ieșiri, pe langa costurile operaționale, costurile cu dobânzile, si contribuția proprie (in momentul când aceasta este efectiv plătită), contribuția naționala, imprumuturile financiare (inregistrate la momentul când au loc rambursările), iar, ca intrări, veniturile operaționale ale proiectului. Nu se va include in acest tabel ajutorul public nerambursabil.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de numerar actualizat. Astfel, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerație.

Analiza financiara a proiectului va evalua:

 • -  Profitabilitatea financiara a investiției (se demonstrează ca proiectul necesita intervenție financiara din partea Fondului pentru Mediu);

 • -  Durabilitatea financiara a proiectului in condițiile intervenției financiare din partea FEDR (se arata ca fluxul net de numerar cumulat este pozitiv pe intreg orizontul de analiza - 20 ani).

Analiza cost-beneficiu financiara a fost realizata pe rezultatele incrementale ale proiectului (scenariul cu proiect - scenariul fara proiect).

Principalii indicatori financiari de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul următor:

Rentabilitatea proiectului la investiție

Preturi constante lei, cu TVA - 2017

Perioada investiție

Investiție

Cheltuieli intretinere -incremental

Cash anual

An 1

-571.755

-589.438

An 2

-3.246.938

-3.347.358

An 3

-1.441.865

-1.486.458

An 4

-243.262

243.262

An 5

-243.262

243.262

An 6

-243.262

243.262

An 7

-243.262

243.262

An 8

-243.262

243.262

An 9

-243.262

243.262

An 10

-243.262

243.262

An 11

-243.262

243.262

An 12

-243.262

243.262

An 13

-222.808

222.808

Perioada investiție

Investiție

Cheltuieli intretinere -incremental

Cash anual

An 14

-243.262

243.262

An 1 5

-243.262

243.262

An 16

-243.262

243.262

An 17

-243.262

243.262

An 18

-243.262

243.262

An 19

-243.262

243.262

An 20

2.011.892

-243.262

2.255.153

Performanta financiara a proiectului

Indicator      al

proiectului

Valoare rezultata

Concluzie

INVESTIȚIE

Rata interna de rentabilitate

(RIRF/C)

+1,00%

< 5% (rata de actualizare) -> proiectul nu este rentabil financiar (necesita intervenție financiara din partea Administrația Fondului pentru Mediu;)

Valoarea actualizata neta

(VNAF/C)

-1.765.052,57 lei

<  0 (valoare negativa) -> veniturile nete nu au

capacitatea de a acoperi costurile de investiții (proiectul necesita intervenție financiara din partea Administrația Fondului pentru Mediu)

Raportul beneficiu/cost

(Rb/c_C)

0

< 1 (valoare subunitara) -> veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile de investiții (proiectul necesita intervenție financiara din partea Administrația Fondului pentru Mediu)

SUSTENABILITATE FINANCIARA

Flux total de numerar cumulat

Egal cu 0

Proiectul este viabil financiar, luând in considerare costurile de investiții, toate resursele financiare (naționale si ale Administrația Fondului pentru Mediu)

Rentabilitatea proiectului la capital

Perioada investiție

Investiție

Cheltuieli intretinere -incremental

Cash anual

An 1

-11.789

-11.789

An 2

-66.947

-66.947

An 3

-29.729

-29.729

An 4

-243.262

243.262

An 5

-243.262

243.262

An 6

-243.262

243.262

An 7

-243.262

243.262

An 8

-243.262

243.262

An 9

-243.262

243.262

An 10

-243.262

243.262

An 11

-243.262

243.262

An 12

-243.262

243.262

An 13

-222.808

222.808

An 14

-243.262

243.262

An 15

-243.262

243.262

An 16

-243.262

243.262

An 17

-243.262

243.262

An 18

-243.262

243.262

An 19

-243.262

243.262

An 20

2.011.892

-243.262

2.255.153

Performanta financiara a proiectului - la capital

Indicator al proiectului

Valoare rezultata

Concluzie

INVESTIȚIE

Rata interna de rentabilitate (RIRF/k)

109,63%

> 5% (rata de actualizare)

Valoarea actualizata neta (VNAF/k)

3.018.897,32 lei

> 0 (valoare pozitiva)

In concluzie, rezultatele analizei financiare releva faptul ca proiectul necesita cofinantare din partea Administrația Fondului pentru Mediu pentru ca valoarea financiara neta actuala a investiției (FNPV/C) este negativa iar valoarea financiara neta actuala a capitalului FNAF/K este pozitiva.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate

Având in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor de infrastructura rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsură in care sunt susținute si completate cu cele ale analizei socio-economice.

De regula, proiectele de infrastructura prezintă o rata interna de rentabilitate financiara mai mica decât rata de actualizare. Faptul ca aceste proiecte nu prezintă o profitabilitate, finanțarea lor nu se poate realiza prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.

Scopul declarat al proiectelor de infrastructura este bunăstarea economica si sociala, ceea ce poate fi masurat doar cu ajutorul indicatorilor de performanta din analiza socio-economica.

Metodologie

Analiza socio-economica a fost realizata in conformitate cu indicațiile din Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020.

Raționamentul analizei socio-economice este evidențiat in figura următoare:


Raționament analiza socio-economica

Etapele analizei socio-economice


Din analiza economica trebuie excluse taxele indirecte (de exemplu TVA), obligațiile angajatorului in ceea ce privește salariile sau orice subvenții. Din punctul de vedere al societății aceste elemente constituie transferuri si nu fluxuri de cash.

Cuantificarea si monetarizarea externalitatilor proiectului (beneficii si costuri economice).

Utilizarea preturilor umbra pentru calculul costului de oportunitate al input-urilor si ni itm ifr-i irilnr

Calculul indicatorilor de performanta utilizând rata de discount sociala.

Etapele analizei socio-economice

Principalele beneficii ale proiectului

Deoarece componenta principala a investiției este reprezentata de realizare a unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabila, proiectul va produce beneficii, in proporția cea mai ridicata, de natura proiectelor sociale si de mediu.

Reabilitarea sistemui de încălzire care utilizează energie regenerabila va aduce atat beneficii constând in reducerea costurilor dar si beneficii pentru utilizatorii scolii, repectiv elevii si corpul didactic si administrativ.

Economii la costurile operaționale

Prin implementarea proiectului chiar daca vor creste cheltuielile cu întreținerea sistemului de incalzire si cu energia electrica acestea vor fi contrabalansate de către economia cu lemnele uscate si personalul de exploatare, astfel ca per ansamblu economia rezultata este de 15.864 lei/an.

Beneficii pentru utilizatorii scolii (757 elevi, profesori si personal nedidactic)

Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investiției in perioada operaționala sunt beneficiile sociale:

 • -  Asigurarea unui microclimat termic care sa respecte normele de performanta energetica in interiorul Școlii;

 • -  Asigurarea unor condiții optime pentru desfasurarea activitatilor din cadrul Școlii.

Asigurarea acestor condiții optime se vor transpune in practica in următoarele efecte:

 • -  Creșterea gradului de confort termic fapt ce va conduce la imbunatatirea atenției elevilor si profesorilor si implicit a gradului implicare la ora fapt ce se traduce printr-o mai buna performanta școlara;

 • -  Diminuarea riscului ca elevi si profesorii sa raceasca sau sa se prelungească durata de covalescenta după raceala fapt ce se constituie intr-o diminuare sau economie in ceea ce privește atat costul personal cu medicamentele cat si costul social cu eventualele cazuri care ar ajunge in sistemul medical de specialitate.

Așadar beneficiile pentru acest grup tinta au fost estimate de la o valoare de inlocuire, un preț care ar fi fost perceput atat obținerea gradului de confort termic, pentru prevenirea si/sau tratarea de specialitate a cazurilor de raceala si gripa cat si asupra asupra creșterii calitatii vieții.

Nu se vor aplica tarife in cadrul acestui proiect pentru utilizatori, investiția va fi pusa la dispoziția beneficiarilor in mod gratuit, dar s-a utilizat o valoare unitara de 500 lei care estimează beneficiul pe care il resimte fiecare utilizator. Este valoarea perceputa de beneficiar, elev sau profesor, si care exprima impactul proiectului asupra creșterii actului de invatamant si / sau menținerii stării de sanatate.

Având in vedere faptul ca numărul de utilizatori ai scolii este de 757, rezulta ca beneficiile anuale se ridica la valoarea de 378.500 lei/an pentru intreaga durata de previziune.

Rezultatele analizei sunt prezentate mai jos.

Beneficii economice rezultate:

Perioada

Economii de costuri

Beneficii elevi si profesori

Total

An 1

An 2

An 3

An 4

243.262

378.500

621.762

An 5

243.262

378.500

621.762

An 6

243.262

378.500

621.762

An 7

243.262

378.500

621.762

An 8

243.262

378.500

621.762

An 9

243.262

378.500

621.762

An 10

243.262

378.500

621.762

An 11

243.262

378.500

621.762

An 12

243.262

378.500

621.762

An 1 3

222.808

378.500

601.308

An 14

243.262

378.500

621.762

An 1 5

243.262

378.500

621.762

An 16

243.262

378.500

621.762

An 17

243.262

378.500

621.762

An 18

243.262

378.500

621.762

An 19

243.262

378.500

621.762

An 20

243.262

378.500

621.762

Corecții: externalitati, fiscale, preturi contabile

Externalitati

Externalitatile sunt beneficii si costuri socio-economice care se manifesta dincolo de „domeniul” proiectului si influențează bunăstarea comunității fara compensații monetare.

Externalitatile pot fi privite din punct de vedere economic, social sau impact asupra mediului si pot fi diferențiate in funcție de ciclul de viata al proiectului (lansare sau perioada investionala si creștere si maturitate sau perioada operaționala).

Perioada investitionala

Astfel, in perioada investionala trebuie luate in calcul eventuale pierderi pe care utilizatorii proiectului le pot inregistra ca urmare a implementării proiectului. Aceasta pierdere poate aparea in cazul in care lucrările de realizare a parcării ingreuneaza accesul in școala, insa nu va fi cazul.

Perioada operaționala

Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investiției in perioada operaționala sunt beneficiile provenite din crearea condițiilor optime de confort termic si toate efectele descrise mai sus.

Distorsiuni fiscale, conversia in preturi umbra

Fluxurile de input-uri si output-uri din analiza financiara sunt grevate de taxe si impozite indirecte (de exemplu TVA-ul), contribuțiile angajatorului la bugetul de stat in ceea ce privește salariile si alte subvenții.

In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care plaseaza preturile in afara unei piețe competitive: existenta unui regim de monopol, reglementările legale pe piața muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste sau de subvenționare. Aceste elemente de distorsionare a pieței se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

Se considera ca prețul economic se stabilește astfel2:

Pentru bunurile tangibile, valorea lor economica este data de prețul de paritate internaționala (prețul de import);

Pentru factorii de producție (pamant, salarii), valoarea lor economica este data de costul lor de oportunitate.

Preturile umbra se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor /            utilizate in analiza financiara.

Pentru calculul factorilor de conversie se utilizează adesea o tehnica numita analiza semi-input-output (in engleza SIO)3. Analiza SIO folosește tabele de intrari-iesiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor si alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subvenții. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

FCS = -,--------{M + X)--------

unde,                       (M+ Tm —Sm)+(X ~~Tx +Sx)

FCS = factor de conversie standard;

M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granița;

X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granița;

Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

Sm = valoarea totala a subvențiilor pentru importuri;

(            Tx » valoarea totala a taxelor la export;

K._ •

Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

Factorul de conversie pentru materialele de construcție

Cea mai mare parte a materialelor de construcție vor fi importate din Uniunea Europeana si in consecința factorul de conversie este același ca si pentru materialele autohtone.

FCmateriale de construcție importate = 1

Factorul de conversie pentru forța de munca

 • 2 Manualul Ecofin

 • 3 Sursa: Analiza cost-beneficiu - concepte și practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediția a Il-a, pagina 527.

Acolo unde nu exista informații statistice detaliate despre piața forței de munca, se sugerează folosirea unei rate de șomaj regionale ca baza pentru determinarea prețului umbra pentru salarii. In acest caz se utilizează următoarea formula4:

unde,

SW = prețul umbra salarii (shadow wage);

FW = prețul de piața al salariilor (finance wage);

u = rata de șomaj regionala;

t = cotele de contribuții la bugetul de stat pentru salarii.

FCforta de munca = 1

Preturi umbra pentru costuri investitionale

S-a presupus următoarea structura a costurilor investitionale:

Calcul factori de conversie cost investiție

Articole cost

Pondere

Factor de conversie

Rata preț umbra

Forța de munca

25%

1

0,25

Materiale de construcție importate

15%

0,98

0,15

Materiale de construcție autohtone

55%

1

0,55

Energie

5%

0,5

0,02

TOTAL

100%

0,97

Preturi umbra pentru costuri de intretinere

Calcul factori de conversie cost intretinere

Articole cost

Pondere

Factor de conversie

Rata preț umbra

Forța de munca

48,00%

1,00

0,48

Materiale

46,00%

1,00

0,46

Energie

6,00%

0,50

0,03

TOTAL

100%

0,97

 • 4 Sursa: Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, the new programming period 2007-2013

Rezultatele analizei economice

Principalii indicatori economici de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul următor:

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu Economica -Soluția propusa

Valori neactualizate - lei

Investiția

Economiii la costurile de intretinere

Beneficii pentru utilizatori

Flux anual

An 1

-571.755

-571.755

An 2

-3.246.938

-3.246.938

An 3

-1.441.865

-1.441.865

An 4

243.262

378.500

621.762

An 5

243.262

378.500

621.762

An 6

243.262

378.500

621.762

An 7

243.262

378.500

621.762

An 8

243.262

378.500

621.762

An 9

243.262

378.500

621.762

An 10

243.262

378.500

621.762

An 11

243.262

378.500

621.762

An 12

243.262

378.500

621.762

An 13

222.808

378.500

601.308

An 14

243.262

378.500

621.762

An 15

243.262

378.500

621.762

An 16

243.262

378.500

621.762

An 17

243.262

378.500

621.762

An 18

243.262

378.500

621.762

An 19

243.262

378.500

621.762

An 20

1.951.535

243.262

378.500

2.573.296

Indicator        al

proiectului

Valoare rezultata

Concluzie

Alternativa 1 - Soluția propusa

Rata interna de rentabilitate economica

(ERR/C)

+ 9,21%

> 5,5% (rata de actualizare) -> proiectul este performant din punct de vedere economic, beneficiile rezultate asigura o rata de rentabilitate       economica       superioara

coeficientului de actualizare.

Valoarea actualizata neta economica (ENPV/C)

1.724.388,42 lei

> 0 (valoare pozitva)     beneficiile nete au

capacitatea de a acoperi costurile de investiții

Raportul B/C

1,9599

Raportul B/C este superior valorii unitare, proiectul aduce beneficii economice mai ridicate decât costurile implicate de proiect.

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificării unor variabile de intrare asupra rentabilității proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic României presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puțin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acești factori de risc se pot încadra in doua categorii:

 • -  categorie care poate influenta costurile de investiție;

 • -  categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzional.

Metodologia abordata se bazeaza pe:

 • -  analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

 • -  calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

 • -  identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilității sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variație de 1% provoacă creșterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 1% a valorii actuale nete;

 • -  evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;

 • -  aprecierea gradului de risc: cu cat numărul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;

 • -  sugerează masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:

 • -  Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF)

 • -  Valoarea Neta Actualizata Financiara (VANF)

 • -  Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE);

 • -  Valoarea Neta Actualizata Economica (VNAE).

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenta importanta asupra rentabilității proiectului

Pentru analiza de fata s-au luat in considerare următoarele variabile:

 • -  Costul investiției;

 • -  Beneficiile resimțite

Variabile critice

Modificarea cu 1% a costului investiție determina o modificare cu 0,06% a valorii RIRF/C, cu 2,34% a valorii VNAF/C, cu 0,12% a valorii RIRE si cu 2,33% a valorii VNAE.

Modificarea cu 1% a valorii beneficiilor determina o modificare cu 0,07% a valorii RIRE si cu 2,01% a valorii VNAE.

Valoarea prag

Creșterea cu 42,92% a valorii investiției conduce la obținerea unei valori VNAE=0 si RIRE = 5,5%.

Scăderea cu 97,00% a valorii beneficiilor conduce la obținerea unei valori VNAE = 0 si RIRE = 5,5%

Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile

Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerata ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilita in secțiunile anterioare (analiza financiara), abateri exprimate procentual:

pentru costul investiției, s-a estimat o creștere cu 30% fata de nivelul estimat;

pentru beneficii, s-a estimat o scădere cu 30% fata de nivelul estimat.

Recalcularea valorilor indicatorilor de performanta in ipoteza realizării abaterilor prognozate

Variabila

Modificare (%)

VNAF

RIRF

VNAE

RIRE (%)

Valori inițiale ale parametrilor

-1.765.052,57 lei

-1,00%

1.724.388,42 lei

9,21%

Costul investiției

+ 30%

-3.002.048,79 lei

-0,36%

518.918,99 lei

6,39%

Beneficii utilizatori

-30%

916.222,57 lei

7,52%

Din analiza influentei separate asupra indicatorilor cheie de performanta se deduc următoarele:

 • -  proiectul prezintă sensibilitate moderata la creșterea valorii costurilor de investiție;

 • -  proiectul prezintă o sensibilitate moderata la ambele variabile.

Concluzii:

Pentru fiecare variabila s-au estimat valorile de maxim si de minim;

 • -  Din influenta separata a variabilelor rezulta ca niciuna dintre variabile nu este critica pentru rentabilitatea proiectului;

 • -  Variația simultana a variabilelor cheie releva faptul ca valoarea investiției prezintă un grad de variație mai mare comparativ cu celalalte variabile care poate afecta rentabilitatea proiectului. Acest lucru inseamna ca in condițiile in care cele doua variabile variaza simultan in condițiile prevăzute, valoarea investiției poate fi considerata o variabila critica.

In concluzie, se apreciaza ca proiectul propus spre finanțare prezintă o stabilitate buna din punctul de vedere al rentabilității economice, dat fiind ca analiza de senzitivitate nu a identificat nici o variabila critica.

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Având in vedere valorile din tabelul de mai sus, apreciem ca proiectul prezintă un nivel mediu de risc.

Procesul de management al riscului comporta sase etape principale:

 • -  Conceperea unui plan de management al riscurilor;

 • -  Identificarea riscurilor;

 • -  Analiza calitativa a riscurilor;

 • -  Analiza cantitativa a riscurilor;

 • -  Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • -  Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilității de apariție a unor noi riscuri.

CONCEPEREA UNUI PLAN DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de următoarele caracteristici:

 • -  Probabilitate de apariție;

 • -  Impactul produs (consecința apariției riscului):

o Impact negativ;

o Impact pozitiv.

 • -  Moment de apariție, frecventa si iminenta de apariție.

Elementele esențiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management al riscurilor sunt:

 • -  Dezvoltarea unui plan de management trebuie realizata impreuna cu persoanele interesate de proiect (stakeholderi) sau care ar putea fi afectate de implementarea investiției;

 • -  Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului;

 • -  Categorii de risc, nivele si probabilități, impacturi estimate (avantajul acestei investigații reprezintă folosirea modelelor de buna practica dezvoltate in domeniu).

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Principalele metode de identificare a riscurilor sunt:

 • -  Brainstorming;

 • -  Tehnica Delphi;

 • -  Interviu;

 • -  Identificarea cauzelor sursa;

 • -  Analiza SWOT.

Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa (root cause Identification). Astfel, pornind de la o matrice cadru logica care reprezintă oglinda proiectului, au fost identificate potențialele riscuri ale proiectului pe diferite nivele:


Pre-conditia necesara înainte de începerea proiectului este obținerea finanțării. Aceasta presupune:

 • -  obținerea aprobării Proiectului de către Beneficiar;

 • -  semnarea contractului de finanțare


In cazul in care contractul de finanțare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a îndeplini toate cerințele ministerului in faza de contractare.

Având in vedere anvergura proiectului de investiții, susținerea financiara din partea Ministerului este imperativ necesara, deoarece finanțarea din surse proprii ar face imposibila realizarea obiectivelor propuse.

Nivelul 3

Riscurile care pot sa apara la implementarea activitatilor planificate sunt:

 • -  Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea investiției;

 • -  Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevăzut;

 • -  Neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări;

 • -  întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BACAU

Riscul de întârziere a lucrărilor ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investiție. Schimbările climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

Sistemul birocratic prezent si caracterul schimbător al legislației privind achizițiile publice au determinat, in practica, grave decalaje intre momentul planificat al plătii si cel al plătii efective. Având in vedere ca noile proceduri de plăti prevăd sistemul de decontare, se apreciaza ca potențiale deviații de la calendarul de plăti poate afecta grav solvabilitatea beneficiarului.

Practica implementării proiectelor de investiții in infrastructura cu finanțare nerambursabila a demonstrat ca motivul principal al întârzierii recepției lucrărilor de investiție se datoreaza unei proaste corelații intre condițiile financiare si de timp stipulate in documentele de licitație si posibilitățile reale ale antreprenorilor.

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achiziții poate aparea ca urmare a influentei unor factori externi care sa producă decalaje fata de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile de licitație sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații si depășirea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de următoarele riscuri:

 • -  Gradul redus de frecventare a scolii de către elevi

Pentru ca investiția sa atinga indicatorii economico-financiari ai proiectului se va realiza o politica de întreținere care sa mențină investiția in parametrii corespunzători.

Nivelul 1

 • -  Riscurile abordate la acest nivel sunt:

Mediu legislativ incert datorita dorinței de armonizare a legislației romanești la cea europeana

Din practica proiectelor finanțate s-a observat ca modificările legislative dese si bruște pot afecta negativ succesul proiectelor.

ANALIZA CALITATIVA A RISCURILOR

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs. In acest caz, poziționarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Impact

Probabilitate

Scăzut

Mediu

Ridicat

Scăzut

Mediu legislativ incert datorita dorinței de armonizare a legislației romanești la cea europeana

Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevăzut

Mediu

Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea investiției

întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări

Ridicat

Grad de frecventare a scolii redus

Neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrări

Diagrama riscurilor

Legenda:

Ignora riscul

Precauție la astfel de riscuri

Se impune un plan de acțiune

ELABORAREA UNUI PLAN DE RĂSPUNS LA RISCURI

Tehnicile de control ale riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in următoarele categorii:

 • -  Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • -  Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

 • -  Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

 • -  Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate in căsuțele colorate in roșu si albastru:

Matricea de management al riscurilor

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

1

Condiții    meteorologice

nefavorabile       pentru

realizarea investiției

Reducerea riscului

In vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomanda o planificare riguroasa a activitatilor proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp.

2

întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări

Evitarea riscului

Președintele Unitatii de Implementare a Proiectului     (UIP)     va     avea     ca

responsabilitate monitorizarea si controlul riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbări in circumstanțe sau se produce un risc. Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificați din timp posibilii furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu aceștia.

2

Neincadrarea   efectuării

lucrărilor     de     către

constructor in graficul de timp   aprobat   si    in

cuantumul       financiar

stipulat in contractul de lucrări

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o măsură preventiva.

In condițiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denunțare unilaterala.

3

Neincadrarea   efectuării

lucrărilor     de     către

constructor in graficul de timp    aprobat   si    in

cuantumul       financiar

stipulat in contractul de lucrări

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o măsură preventiva.

In condițiile in care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportuna si realista, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate si denunțare unilaterala.

4

Creșterea           valorii

investiției

Evitarea riscului

Un management al costurilor eficient. Urmărirea atenta a actvitatilor si a costurilor asociate.

Matricea de management al riscurilor

Nr. crt.

Risc

Tehnici de control

Masuri de management al riscurilor

Publicitate eficienta a achizițiilor publice si atragerea unui număr mare de competitori cu efect asupra reducerii costurilor contractate.

Contracte de achiziție cu clauze clare privind eventualele creșteri de costuri. In cazul     creșterii     valarii     investiției

Solicitantul declara ca va asigura resursele financiare care vor acoperii aceasta crester a valorii investitionale.

Concluzii si recomandări

Implementarea proiectului va duce la obținerea unor beneficii economice superioare costurilor generate de proiect.

Alternativa propusa produce rezultate superioare si este indicata ca soluție optima in analiza multicriteriala.

Întocmit,

Liviu PROTEASA

Pr. nr. 13.07/2017 o?ww- jz

DALI


PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție (TITLU PROIECT)

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

Cursul de schimb (inforeuro la 31.12.2017)1EURO =4,644 LEI

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Cri.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL

UL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

4.956,00

941,64

5.897,64

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

6.711,60

1.275,20

7.986,80

TOTAL CAPITOL 1

11.667,60

2.216,84

13.884,44

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

57.710,00

10.964,90

68.674,90

TOTAL CAPITOL 2

57.710,00

10.964,90

68.674,90

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.1

Studii de teren (TOPO si GEO)

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice:

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5

Proiectare

72.500,00

13.775,00

86.275,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si Deviz general

21.500,00

4.085,00

25.585,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

145.333,33

27.613,33

172.946,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

112.000,00

21.280,00

133.280,00

3.7.2

Auditul financiar

33.333,33

6.333,33

39.666,66

3.8

Asistență tehnică

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție avizat de ISC

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 3

331.333,33

62.193,33

393.526,66

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații, din care:

3.179.989,50

604.198,01

3.784.187,51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

26.854,75

5.102,40

31.957,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita

537.095,00

102.048,05

639.143,05

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.743.939,25

711.348,46

4.455.287,71

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.1.

lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.2.

cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

36.979,89

0,00

36.979,89

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+l, conform prevederilor actuale)

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+l, conforn prevederilor actuale)

3.179,99

0,00

3.179,99

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co n stru ire/d esf i i n ța re

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

317.860,44

60.393,48

378.253,92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.310,00

1.578,90

9.888,90

TOTAL CAPITOL 5

419.250,33

72.631,38

491.881,71

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli probe tehnologice, teste, predare la

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.563.900,51

859.354,92

5.423.255,43

Din care C+M

cap. (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3.869.416,85

735.189,20

4.604.606,05

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

prețuri luna 12, anul 2017, 1 euro = 4,644 lei, din care:

INV (cu TVA)/

INV (fara TVA)

5.423.255,43

4.563.900,51

4.604.606,05

3.869.416,85

INV/

C+M

589.438,50

318.861,61

3.347.358,48

3.025.231,37

1.486.458,45

1.249.124,75


30

18


720 elevi/ schimb


 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA / fara TVA

 • - construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II

 • - anul III

 • 3. durata de realizare (luni);

DIN CARE EXECUȚIE

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Creșterea performantei energetice

Valoare actuala

Valoare proiectata

Indicator minimal

Consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile din care (kWh/an)

268,03

156,47

<136 (cf. zona climatica III)

pentru încălzire

250,89

144,60

reducere min. 40%

Emisii de gaze in atmosfera (echiv. kgCO2/mp,an)

39,61

32,43

< 37 (cf. zona climatica III)

Acest deviz general estimează valorile de INV si C+M in varianta soluțiilor tehnice OPȚIUNEA I


PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL                                                OPȚIUNEA II

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiție (TITLU PROIECT)

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

Cursul de schimb (inforeuro la 31.12.2017)1 EURO =4,644 LEI

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOL

UL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere teren la starea inițiala

4.956,00

941,64

5.897,64

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

6.711,60

1.275,20

7.986,80

TOTAL CAPITOL 1

11.667,60

2.216,84

13.884,44

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

57.710,00

10.964,90

68.674,90

TOTAL CAPITOL 2

57.710,00

10.964,90

68.674,90

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.1

Studii de teren (TOPO si GEO)

4.000,00

0,00

4.000,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice:

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5

Proiectare

72.500,00

13.775,00

86.275,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si Deviz general

21.500,00

4.085,00

25.585,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultantă

145.333,33

27.613,33

172.946,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

112.000,00

21.280,00

133.280,00

3.7.2

Auditul financiar

33.333,33

6.333,33

39.666,66

3.8

Asistență tehnică

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție avizat de ISC

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 3

331.333,33

62.193,33

393.526,66

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații, din care:

3.179.989,50

604.198,01

3.784.187,51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

26.854,75

5.102,40

31.957,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita

537.095,00

102.048,05

639.143,05

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.743.939,25

711.348,46

4.455.287,71

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.1.

lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.2.

cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

36.979,89

0,00

36.979,89

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+l, conform prevederilor actuale)

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+l, conforn prevederilor actuale)

3.179,99

0,00

3.179,99

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

317.860,44

60.393,48

378.253,92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.310,00

1.578,90

9.888,90

TOTAL CAPITOL 5

419.250,33

72.631,38

491.881,71

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli probe tehnologice, teste, predare la

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.563.900,51

859.354,92

5.423.255,43

Din care C+M

cap. (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3.332.321,85

633.141,15

3.965.463,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

prețuri luna 12, anul 2017, 1 euro = 4,644 lei, din care:

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA / fara TVA

 • - construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II

 • - anul III

 • 3. durata de realizare (luni);

DIN CARE EXECUȚIE

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

  INV (cu TVA)/

  INV (fara TVA)

  5.423.255,43

  4.563.900,51

  3.965.463,00

  3.332.321,85

  INV/

  C+M

  589.438,50

  318.861,61

  3.347.358,48

  2.386.088,32

  1.486.458,45

  1.260.513,07


  30

  18


  720 elevi/ schimb

  757 persoane (elevi+personal)


  Reprezentant legal5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Creșterea performantei energetice

Valoare actuala

Valoare proiectata

Indicator

Consum anual specific de energie primara din surse neregenerabile din care (kWh/an,mp)

- indicator maximal

268,03

81,00

<136 (cf. zona climatica III)

> 40%

pentru incalzire - indicator minimal de reducere

250,89

41,09

> 40%

Emisii de gaze in atmosfera (echiv. kgCO2/mp,an) - indicator maximal

39,61

20,04

< 37 (cf. zona climatica III)

Consum energie primara realizata prin implementarea proiectului (kWh/an), din care:

din surse neregenerabile

din surse regenerabile

Indicator minimal

266.095,34

91.492,54

>10%

DATA 30 dec. 2017

Beneficiar/ Investitor

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com.

București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENl NR. 24, BACAU

DEVIZ OBIECT 1 - Lucrări de reabilitare termica si energetica clădire

Cursul de schimb:         1EURO =           4,644 LEI

Nr. Crt.

Denumire

Valoare, fără TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistenta

335.140,76

63.676,74

398.817,50

4.1.3

Arhitectura

1.498.174,24

284.653,11

1.782.827,35

4.1.4

Instalații

1.346.674,50

255.868,16

1.602.542,66

TOTAL 1 Subcap. 4.1

3.179.989,50

604.198,01

3.784.187,51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

26.854,75

5.102,40

31.957,15

TOTAL II Subcap. 4.2

26.854,75

5.102,40

31.957,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

537.095,00

102.048,05

639.143,05

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transportde transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III Subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

537.095,00

102.048,05

639.143,05

TOTAL

(TOTAL I + TOTAL IE + TOTAL III)

3.743.939,25

711.348,46

4.455.287,71

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU


DEVIZ OBIECT 1 - Lucrări de reabilitare termica si energetica clădireCursul de schimb:

Nr. Cri.

Denumire

Valoare, fără TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioare

4.1.2

Rezistenta

335.140,76

63.676,74

398.817,50

Masuri conexe tip II

335.140,76

63.676,74

398.817,50

4.1.3

Arhitectura

1.498.174,24

284.653,10

1.782.827,34

Masuri de creștere a eficientei energetice tip 1

1.287.652,89

244.654,05

1.532.306,93

Masuri conexe tip II

210.521,35

39.999,06

250.520,41

4.1.4

Instalații

1.346.674,50

255.868,16

1.602.542,66

a

Instalații electrice

488.614,50

92.836,76

581.451,26

Masuri de creștere a eficientei energetice tip 1

370.138,50

70.326,32

440.464,82

Masuri conexe tip II

118.476,00

22.510,44

140.986,44

b

Instalații sanitare

138.508,00

26.316,52

164.824,52

Masuri de creștere a eficientei energetice tip 1

118.708,00

22.554,52

141.262,52

Masuri conexe tip II

19.800,00

3.762,00

23.562,00

c

Instalații încălzire, ventilare, climatizare

719.552,00

136.714,88

856.266,88

Masuri de creștere a eficientei energetice tip 1

716.052,00

136.049,88

852.101,88

Masuri conexe tip II

3.500,00

665,00

4.165,00

TOTAL 1 Subcap. 4.1

3.179.989,50

604.198,00

3.784.187,50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

26.854,75

5.102,40

31.957,15

TOTAL II Subcap. 4.2

26.854,75

5.102,40

31.957,15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

537.095,00

102.048,05

639.143,05

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III Subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

537.095,00

102.048,05

639.143,05

TOTAL

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

3.743.939,25

711.348,46

4.455.287,70


Nota val. Lucrări tip I val. Lucrări tip II


11,51%


3.641.401,35

419.233,85


PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

Deviz financiar CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

cursul lei/EURO *conf. Ghid speci 4,6440

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4.956,00

941,64

5.897,64

Aducerea terenului la starea inițiala, după recepția lucrărilor - spațiu verde (mp) 353,5 mp *14 lei (3 euro)/mp - Include: îndepărtarea molozului si transportul acestuia la groapa de moloz indicata de primărie; lucrări de sapare si amestec cu pamant fertil de imprumut; insamantare si udare

4.956,00

941,64

5.897,64

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

5.640,00

1.071,60

6.711,60

Masuri de etansare a conductelor de gaz/ agent termic de la căminul de racord la spațiu tehnic - 94 ml*60 lei (12,5 euro)/ml - Include: revizuirea traseului si etansarea si izolarea conductei de transport agent termic

5.640,00

1.071,60

6.711,60

TOTAL CAPITOL 1

10.596,00

2.013,24

12.609,24

Deviz financiar CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

2.1.1

Accesul in incinta obiectivului

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Alimentare cu energie electrica

15.000,00

2.850,00

17.850,00

Acord Tehnic Racordare (ATR) si lucrări de construcții si instalații aferente acestora, pentru asigurarea Pi si Pa evidențiate la PTh

15.000,00

2.850,00

17.850,00

2.1.3

Alimentare cu apa: STATIE POMPARE APA (incendiu)

26.750,00

5.082,50

31.832,50

Grup pompare hidranti interiori

11.250,00

2.137,50

13.387,50

Camera de pompe

9.000,00

1.710,00

10.710,00

Montare Rezervorhidrantiinteriori 3,00 mc (ingropat)

6.500,00

1.235,00

7.735,00

2.1.4

Alimentare cu gaze

0,00

0,00

0,00

2.1.5

Rețele de comunicații (internet, telefonie)

0,00

0,00

0,00

2.1.6

Evacuare/ epurare ape menajere uzate

15.960,00

3.032,40

18.992,40

Masuri de separare a evacuării apelor pluviale de canalizare ape uzate menajere, pana la rețeaua stradala - 380 ml * 42 lei (9 euro)/ml include: lucrări de săpătură șanțuri: procurare si pozare conducte pluvial; umplutura

15.960,00

3.032,40

18.992,40

TOTAL CAPITOL 2

57.710,00

10.964,90

68.674,90

Deviz financiar CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4.000,00

380,00

4.380,00

3.1.1

Studii de teren - topometrice si cadastrale la inceput si final de intervenție

2.000,00

0,00

2.000,00

3.1.1.1

Studii de teren - geotehnice la inceput de intervenție si pe parcursul execuției lucrărilor

2.000,00

1  380,00

2.380,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice:

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli obținere avize/acorduri/autorizatii

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza tehnica

37.000,00

7.030,00

44.030,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic (contract comun cu DALl)

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5

Proiectare

72.500,00

13.775,00

86.275,00

3.5.1

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si Deviz general

21.500,00

4.085,00

25.585,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor (DTAC, ISU, DSP, ISC)

22.000,00

4.180,00

26.180,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție (A1,2; B1;C;D; E; F, le; Is; It)

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

145.333,33

27.613,33

172.946,67

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.7.1.1

Managementul pentru implementarea proiectului

94.000,00

17.860,00

111.860,00

3.7.2

Auditul financiar

33.333,33

6.333,33

39.666,67

3.8

Asistență tehnică

54.000,00

10.260,00

64.260,00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție avizat de ISC

6.000,00

1.140,00

7.140,00

3.8.2

Dirigentie de șantier

45.000,00

8.550,00

53.550,00

TOTAL CAPITOL 3

331.333,33

62.573,33

393.906,67

Deviz financiar CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare, inclusiv TVA

Crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 5 - Cheltuieli pentru organizarea șantierului

5,1

Organizare de șantier

56.100,00

10.659,00

66.759,00

5.1.1.

lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (marja max 2,5% cap. 4, pe baza de documente justificative)

56.100,00

10.659,00

66.759,00

securizare si semnalizare a șantierului, panou de șantier, panou final al obiectivului de investiție

7.500,00

1.425,00

6.000,00

baraci de șantier (vestiar, sala comuna, grup sanitar, magazie materiale) 4 x 18 luni x cca 150 euro/luna

48.600,00

9.234,00

6.000,00

5.1.2.

cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

36.979,88

0,00

36.979,88

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din C+l)

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.3

Cota aferentă ISC de controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din C+l)

3.179,99

0,00

3.179,99

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (CSC) 0,5% din C+l

15.899,95

0,00

15.899,95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

2.000,00

0,00

2.000,00

a. obținerea/ prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism

0,00

0,00

0,00

b. obținerea/ prelungirea valabilitatii Autorizației de construire

0,00

0,00

0,00

c. obținerea avizelor si acordurilor pentru branșamente la rețele publice

1.000,00

190,00

1.190,00

f. obținerea acordului de mediu

400,00

0,00

400,00

g. obținerea avizului ISU (PSI)

500,00

95,00

595,00

h. alte avize, acorduri solicitate prin lege - DSP

100,00

19,00

119,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

711.348,46

135.156,21

846.504,66

in limita max de 20% din valoarea construcțiilor, a instalațiilor si echipamentelor tehnico-functionale ale construcției

711.348,46

135.156,21

846.504,66

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.310,00

1.578,90

9.888,90

TOTAL CAPITOL 5

812.738,34

147.394,11

960.132,45

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

OB.1 Lucrări de reabilitare termica si energetica Corp A

Categoria de lucrări.................. CONSTRUCȚII        curs lei/euro 4,644

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANT.

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

A. REABILITARE TERMICA ANVELOPA CLĂDIRE

A.1. REABILITARE TERMICA FAȚADA PARTE VITRATA

158.914,00

a.1.1

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic (cu 5 camere, clasa A, armatura din otel zincat, grila de ventilație, geam termopan dublu 4-16-4 mm, low-E, feronerie oscilobatanta cu închidere multipunct), cu profil lacrimar si glaf exterior, profile PVC maron/ lemn stratificat

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

Nu sunt incluse ferestrele de la fațada nordica 14,55 mp (incluse separat la masuri conexe)

mp

356,00

434,00

154.504,00

a.1.2

Idem - usi acces si usi windvang, cu deschidere exterioara, complet echipate si avand mâner antipanica

mp

7,00

630,00

4.410,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 95)

94,27

363,00

A.2. REABILITARE TERMICA FAȚADA - PEREȚI OPACI

134.359,70

a.2.1

Termosistem pereți opaci fațada - câmp continuu, in structura compacta (cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm), profile de muchii, profile lacrimar, profile de colt, tencuiala decorativa. Include: curatarea prin periere si spalarea stratului suport, schela/utilaj de lucru la fațada. Se menține caroiajul de ancadramente al ferestrelor, aplatizând rezalidurile. Toate produsele de construcții utilizate trebuie sa fie certificate si compatibile tehnologic.

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

542,00

176,00

95.392,00

a.2.2

Idem - fațada zona atice perimetrele (inclusiv zona de suprainaltate atic)

mp

47,60

144,00

6.854,40

a.2.3

Idem ■ termosistem spaleti, solbanc si glaf contur goluri, structura compacta cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat gros. 3 cm (lățime cca 30 cm).

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

197,58

135,00

26.673,30

A.3. TERMOIZOLARE SOCLU PERIMETRAL

a.3.1

Strat termoizolant din polistiren extrudat 8 cm la soclu Sub cota 0,00 (50 cm sub nivelul terenului amenajat). Include: curatarea si spalarea suprafeței, transport materiale si moloz SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

34,00

90,00

3.060,00

a.3.2

Idem - peste cota 0,00. Include tencuiala tip marmoroc, profile de protecție muchie orizontala si colturi

mp

34,00

70,00

2.380,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 34)

33,83

855,18

diferența preț material

mp

542,00

5,13

2.778,32

A.4. REABILITARE TERMOHIDROIZOLAT1E ACOPERIȘ

85.790,40

a.4.1

Termohidroizolare terasa - suprafața orizontala, sistem compozit atestat pentru conformitate, inclusiv curatarea st pregătirea suprafeței, (minim 1 SDV, 1 BCV, strat termoizolant spuma poliuretanica 10 cm/ EPS 15 cm, sapa de protecție din mortar de ciment slab armat cu plasa tip STNB 6 cm, 2 membrane hidroizolante, membrana superioara fiind autoprotejată cu granule din compuși chimici absorbant! de CO2. Include înlocuirea completa a gurilor de scurgere si de aerisire, a parafrunzarelor si proba de inundare, transport si manipulare materiale si moloz.

mp

380,00

192,00

72.960,00

a.4.2

Idem - Termohidroizolare terasa - atice perimetrele (suprainaltate Hmed 40 cm si suprafața orizontala Lmed 60 cm), include: curatarea suprafețelor, montare 1 SDV, 1 BCV, termoizolatie din polistiren expandat/ vata minerala 15 cm, strate suplimentare de racord, 2 strate hidroizolante din care stratul superior cu autoprotectie cu paiete de ardezie, glaf din tabla zincata min. 0,5 mm, lacrimare pe ambele parti si prindere mecanica in centura aticului. Suprainaltarea aticului este cuprinsa ca lucrare separata.

mp

79,20

162,00

12.830,40

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                       459,20

COST MEDIU EURO/MP (Scos! = 41)             40,23

A.5. TERMOIZOLARE PLANSEU SUBSOL

172,80

a.5.1

Strat termoizolant din placi polistiren expandat 8 cm, montat la interiorul subsolului (plafon si pereți perimetrali exteriori - min. 50 cm sub nivelul trotuarului exterior), inclusiv pregătirea suprafatei, amorsa, adeziv, prindere placi in plafon si pe pereți.

mp

3,00

57,60

172,80

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                        3,00

COST MEDIU EURO/MP (Scost = 12)             11,52

TOTAL PARȚIAL I

379.236,90

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II conf. Cap. 4.2. art.8 lit. a) - m) ARHITECTURA

68.700,06

Lucrări necuprinse in standardul de cost ~ conexe lucrărilor de înlocuire a tamplariei

a.6.1

Reparații tencuieli interioare la contur goluri usi/ferestre, după montarea tamplariei (lățime 60 cm)

mp

395,16

18,00

7.112,88

a.6.2

Refaceri finisaje interioare pe zona afectata de lucrări (parapet! si spaleti)

mp

355,64

20,00

7.112,88

a.6.3

Montare glaf interior din laminate tip HPL/PVC sau protecție cu strat vopsea epoxidîca in lățime medie de 30 cm

ml

178,00

24,00

4.272,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termoizolare pereți opaci si soclu

a.7.1

Reparații plafon si pereți canal/ subsol tehnic la interior, prin tencuire cu mortar de ciment pentru acoperire armaturi (local) si tencuieli impermeabile pe toata suprafața, pentru menținerea unui mediu uscat si igienic

mp

165,20

28,00

4.625,60

a.7.3

Montare elemente de închidere la rost seismic intre tronsoane/corpuri

ml

26,00

39,00

1.014,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termohidroizolare acoperiș

a.8.1

Desfacerea invelitorii existente, realizata din tabla cutata si a șarpantei existente realizata din profite laminate si lemn. Desfacerile se fac manual, materialele care se prezintă in stare buna se recuperează integral, se sortează, se depozitează si se refolosesc/ recuperează prin firme specializate.

mp

456,00

5,00

2.280,00

a.8.2

îndepărtarea straielor vechi, rectificarea pantelor de scurgere conform planului de invelitoare

mp

380,00

4,00

1.520,00

a.8.3

Refacerea si completarea elementelor de atic perimetral - zidărie de cărămidă confinata (cu sâmburi si centura superioara din beton armat, cu ancore chimice in placa peste ultimul nivel) pentru completare in medie cu 40 cm deasupra cotei superioare a hidroizolatîei

mc

13,20

420,00

5.544,00

a.8.4

Montare balustrada contracaderii in gol, 60 cm deasupra cotei superioare a aticului, din elemente metalice (montanti si rigle) si grilaje, otel zincat/ laminate grunduite si vopsite, cu prindere in elementele de beton armat ale aticului

kg

792,00

3,50

2.772,00

a.8.5

înlocuire sistem pluvial interior cu sistem evacuare apa meteorica spre exterior: receptori/ garguie perimetrali si burlane din PP / tabla zincata. Cuprinde si operațiunile pregătitoare de creare a golurilor in atice si operatunile si lucrările de hidroizolare suplimentare

ml

162,00

44,40

7.192,80

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - arhitectura

a.9.1

Demontare perete tip glaswand cu recuperarea intergrala a materialelor

mp

42,70

19,00

811,30

a.9.2

Pereți de compartimentare din placi de gisp-carton pentru asigurare condiții PSl (2 carton 1,2 cm + v.m. 10 cm). Include si operațiunile de reparații finisaje pe contur

mp

42,70

68,00

2.903,60

a.9.3

înlocuire tâmplărie exterioara - usa si ferestre RF 90 minute (fațada Nord)

mp

14,55

880,00

12.804,00

a.9.4

înlocuire tamplarie interioara existenta din PVC, neconforma PSl, cu usi speciale (cu deschidere 180°) si cu usi pline tip MDF/ HPL/ MDL complet echipate. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

20,00

144,00

2.880,00

a.9.5

Demontare si remontare usi existente pentru asigurarea deschiderii corecte (către interior). Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

10,00

40,00

400,00

a.9.6

Refacere strat uzura trepte si contratrepte scări si rampe, soluție piatra compozit similara celei existente

mp

21,00

142,50

2.992,50

a.9.7

Montare trapa de fum pe casa scării, 1 mp, cu siguranța termofuzibila. Include realizare gol perete (sau montare in cadru de fereastra) si Grila de admisie aer, incluisv reparații finisaje afectate

buc

1,00

550,00

550,00

a.9.8

Finisaje rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati la acces principal

mp

9,00

142,50

1.282,50

a.9.9

Balustrada complet finisata la rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, realizata din confecție metalica montata lateral rampei, inlcuisv ancorarea de elementele structurale

ml

6,00

105,00

630,00

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II lit. a) - m) REZISTENTA

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - construcții

28.007,00

a.10.1

Reparații radier subsol si închidere pardoseala cu beton armat cu fibre, gros. min. 5 cm

mp

70,00

68,00

4.760,00

a.10.2

Desfacere trotuar din dale de beton, placi pavaj, strate suport, gros, medie 15 cm

mc

17,60

85,00

1.496,00

a.10.3

Săpături si umpluturi manuale in spatii înguste (40 cm) in vederea termohidroizolarîi soclului sub cota 0,00. Include sprijiniri, după caz

mc

52,80

22,00

1.161,60

a.10.4

Reparații de tencuieli la fundații prin chituire cu mortar de ciment sau injectare cu rășini epoxidice, in conformitate cu masurile de detaliu ale proiectului tehnic (cca 20% din perimetru)

ml

17,60

117,00

2.059,20

a.10.5

Refacere ansamblu trotuar de protecție 1,50 m lățime: compactare strat suport, nisip 10 cm compactat, strat 10 cm beton armat cu fibre de otel 3 kg/mp, borduri separare fata de spatii verzi, rost ia max. 2,00 m, panta min. 3% de evacuare rapida apa meteorica, montare rigole de dirijare a apei meteorice (prefabricate beton sau ceramica)

mp

108,00

94,00

10.152,00

a.10.6

Dop mastic bitumînos de închidere rost trotuar-cladire

ml

72,00

3,90

280,80

a.10.7

Execuție rampe exterioare pentru persoane cu dizabilitati, panta max. 8% (fundații si suprastructura din b.a.)

mc

8,58

380,00

3.260,40

a.10.8

Desfacere copertina acces principal

mp

14,00

8,00

112,00

a.10.9

Montare copertina acces principal, confecție metalica sau lemn si invelitoare din tabla/geam armat, pe toata lungimea si latimea platformei de acces,

mp

17,50

270,00

4.725,00

TOTAL PARȚIAL II

96.707,06

COST TOTAL corp A CONSTRUCȚII

475.943,96

OB.1 Lucrări de reabilitare termica si energetica Corp B

Categoria de lucrări.................. CONSTRUCȚII        curs lei/euro      4,644

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANT.

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

A. REABILITARE TERMICA ANVELOPA CLĂDIRE

A.1. REABILITARE TERMICA FAȚADA PARTE VITRATA

68.488,00

b.1.1

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic (cu 5 camere, clasa A, armatura din otel zincat, grila de ventilație, geam termopan dublu 4-16-4 mm, low-E, feronerie oscilobatanta cu închidere multipunct), cu profil lacrimar si glaf exterior, profile PVC maron/ lemn stratificat

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

152,00

434,00

65.968,00

b.1.2

Idem - usi acces si usi windvang, cu deschidere exterioara, complet echipate si avand mâner antipanica

mp

4,00

630,00

2.520,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                        156,00

COST MEDIU EURO/MP (Scost = 95)             94,54

A.2. REABILITARE TERMICA FAȚADA - PEREȚI OPACI

80.090,28

b.2.1

Termosistem pereți opaci fațada - câmp continuu, in structura compacta (cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm), profile de muchii, profile lacrimar, profile de colt, tencuiala decorativa. Include: curatarea prin periere si spalarea stratului suport, schela/utilaj de lucru la fațada. Se menține caroiajul de ancadramente al ferestrelor, aplatizând rezalidurile. Toate produsele de construcții utilizate trebuie sa fie certificate si compatibile tehnologic.

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

342,00

176,00

60.192,00

b.2.2

Idem - fațada zona atice perimetrale (inclusiv zona de suprainaltate atic)

mp

33,60

144,00

4.838,40

b.2.3

Idem - termosistem spaleti, solbanc si glaf contur goluri, structura compacta cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat gros. 3 cm (lățime cca 30 cm).

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

84,36

133,00

11.219,88

A.3. TERMOIZOLARE SOCLU PERIMETRAL

b.3.1

Strat termoizolant din polistiren extrudat 8 cm la soclu Sub cota 0,00 (50 cm sub nivelul terenului amenajat). Include: curatarea si spalarea suprafeței, transport materiale si moloz SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

24,00

90,00

2.160,00

b.3.2

Idem - peste cota 0,00. Include tencuiala tip marmoroc, profile de protecție muchie orizontala si colturi

mp

24,00

70,00

1.680,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                        507,96

COST MEDIU EURO/MP (Scost = 34)             33,95

diferența preț material                         mp       342,00        5,13         1.753,11

A.4. REABILITARE TERMO-HIDROIZOLATIE ACOPERIȘ

56.762,40

b.4.1

Termohidroizolare terasa - suprafața orizontala, sistem compozit atestat pentru conformitate, inclusiv curatarea si pregătirea suprafeței, (minim 1 SDV, 1 BCV, strat termoizolant spuma poliuretanica 10 cm/ EPS 15 cm, sapa de protecție din mortar de ciment slab armat cu plasa tip STNB 6 cm, 2 membrane hidroizolante, membrana superioara fiind autoprotejată cu granule din compuși chimici absorbanti de CO2. Include înlocuirea completa a gurilor de scurgere si de aerisire, a para frunzarelor si proba de inundare, transport si manipulare materiale si moloz.

mp

244,00

192,00

46.848,00

b.4.2

Idem - Termohidroizolare terasa - atice perimetrale (suprainaltate Hmed 40 cm si suprafața orizontala Lmed 60 cm). Include: curatarea suprafețelor, montare 1 SDV, 1 BCV, termoizolatie din polistiren expandat/ vata minerala 15 cm, strate suplimentare de racord, 2 strate hidroizolante din care stratul superior cu autoprotectie cu paiete de ardezie, glaf din tabla zincata min. 0,5 mm, lacrimare pe ambele parti si prindere mecanica in centura aticului. Suprainaltarea aticului este cuprinsa ca lucrare separata.

mp

61,20

162,00

9.914,40

SUPRAFA TA DE REFERINȚA                        305,20

COST MEDIU EURO/MP (Scost = 41)             40,05

A.5. TERMOIZOLARE PLANSEU SUBSOL

378,00

b.5.1

Strat termoizolant din placi polistiren expandat 8 cm, montat la interiorul subsolului (plafon st pereți perlmetrali exteriori - min. 50 cm sub nivelul trotuarului exterior), inclusiv pregătirea suprafatei, amorsa, adeziv, prindere placi in plafon si pe pereți.

mp

7,00

54,00

378,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                        7,00

COST MEDIU EURO/MP (Scost = 12)             11,63

TOTAL PARȚIAL I

205.718,68

LUCRĂRI CONEXE masuri tip El conf. Cap. 4.2. art.8 lit. a) - m) ARHITECTURA

35.161,29

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de inlocuire a tamplariei

a.6.1

Reparații tencuieli interioare la contur goluri usi/ferestre, după montarea tamplariei (lățime 60 cm)

mp

168,72

18,00

3.036,96

a.6.2

Refaceri finisaje interioare pe zona afectata de lucrări (parapet! si spaleti)

mp

253,08

20,00

5.061,60

a.6.3

Montare glaf/solbanc int. din laminate tip HPL/PVC (cu nas) sau strat vopsea epoxidica (cu profil de margine) 30 cm

ml

76,00

24,00

1.824,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termoizolare pereți opaci si soclu

a.7.1

Reparații plafon si pereți canal/ subsol tehnic la interior, prin tencuire cu mortar de ciment pentru acoperire armaturi (local) si tencuieli impermeabile pe toata suprafața, pentru menținerea unui mediu uscat si igienic

mp

70,80

28,00

1.982,40

a.7.2

Montare elemente de închidere la rost seismic intre tronsoane/corpuri

ml

52,00

39,00

2.028,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termohidroizolare acoperiș

a.8.1

Desfacerea invelitorii existente, realizata din tabla cuta ta si a șarpantei existente realizata din profile laminate si lemn. Desfacerile se fac manual, materialele care se prezintă in stare buna se recuperează integral, se sortează, se depozitează si se refolosesc/ recuperează prin firme specializate.

mp

292,80

5,00

1.464,00

a.8.2

îndepărtarea straielor vechi, rectificarea pantelor de scurgere conform planului de invelitoare

mp

244,00

4,00

976,00

a.8.3

Refacerea si completarea elementelor de atic perimetral - zidărie de cărămidă confinata (cu sâmburi si centura superioara din beton armat, cu ancore chimice in placa peste ultimul nivel) pentru completare in medie cu 40 cm deasupra cotei superioare a hidroizolatiei

mc

10,20

420,00

4.284,00

a.8.4

Montare balustrada contracaderii in gol, 60 cm deasupra cotei superioare a aticului, din elemente metalice (montanti si rigle) cu grilagge, otel zincat/ laminate grunduite si vopsite, cu prindere in elementele de beton armat ale aticului

Kg

612,00

3,50

2.142,00

a.8.5

înlocuire sistem pluvial interior cu sistem evacuare apa meteorica spre exterior: receptori/ garguie perimetrali si burlane din PP / tabla zincata. Cuprinde si operațiunile pregătitoare de creare a golurilor in atice si operatunile si lucrările de hidroizolare suplimentare

ml

108,00

44,40

4.795,20

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - arhitectura

a.9.1

Pereți de compartimentare din placi de gisp-carton rezistenti la foc 2,5h, pentru asigurare condiții PSI (2 carton 1,2 cm + v.m. 10 cm). Include si operațiunile de reparații finisaje pe contur

mp

17,76

68,00

1.207,68

a.9.2

înlocuire tamplarie interioara existenta din PVC, neconforma PSI, cu usi speciale (cu deschidere 180°) si cu usi pline tip MDF/ HPL/ MDL complet echipate. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

24,00

124,00

2.976,00

a.9.3

Demontare si remontare usi existente pentru asigurarea deschiderii corecte (către interior). Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

4,00

40,00

160,00

a.9.4

Refacere strat uzura trepte si contratrepte scări si rampe, soluție piatra compozit similara celei existente

mp

12,00

142,50

1.710,00

a.9.5

Montare trapa de fum pe casa scării, 1 mp, cu siguranța termofuzibila. Include realizare gol perete (sau montare in cadru de fereastra) si Grila de admisie aer, incluisv reparații finisaje afectate

buc

1,00

550,00

550,00

a.9.6

Finisaje rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati la acces principal

mp

2,34

142,50

333,45

a.9.7

Balustrada complet finisata la rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, realizata din confecție metalica montata lateral rampei, inlcuisv ancorarea de elementele structurale

ml

6,00

105,00

630,00

a.9.8

Montare paraumbrare fațade S, zona superioara a registrului vitrat, orientare fixa sau mobila, cu placi profilate pvc/metal/lemn, pe cadre metalice zincate (sau similar)

mp

90,00

85,00

7.650,00

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II lit. a) - m) REZISTENTA

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - construcții

21.626,00

a.10.1

Reparații radier subsol si închidere pardoseala cu beton armat cu fibre, gros. min. 5 cm

mp

30,00

68,00

2.040,00

a.10.2

Desfacere trotuar din dale de beton, placi pavaj, straie suport, gros, medie 15 cm

mc

13,60

85,00

1.156,00

a.10.3

Săpături si umpluturi manuale in spatii înguste (40 cm) in vederea termohidroizolarii soclului sub cota 0,00. Include sprijiniri, după caz

mc

40,80

22,00

897,60

a.10.4

Reparații de tencuieli la fundații prin chituire cu mortar de ciment sau injectare cu rășini epoxidice, in conformitate cu masurile de detaliu ale proiectului tehnic (cca 20% din perimetru)

ml

13,60

117,00

1.591,20

a.10.5

Refacere ansamblu trotuar de protecție 1,50 m lățime: compactare strat suport, nisip 10 cm compactat, strat 10 cm beton armat cu fibre de otel 3 kg/mp, borduri separare fata de spatii verzi, rosturi la max. 2,00 m, panta min. 3% de evacuare rapida apa meteorica, montare rigole de dirijare a apei meteorice, prefabricate (beton sau ceramica), in dreptul burlanelor

mp

102,00

94,00

9.588,00

a.10.6

Dop mastic bitum inos de închidere rost trotuar-cladire

ml

72,00

3,90

280,80

a.10.7

Execuție rampe exterioare pentru persoane cu dizabilitati, panta max. 8% (fundații si suprastructura din b.a.)

mc

8,58

380,00

3.260,40

a.10.8

Desfacere copertina acces principal

mp

14,00

8,00

112,00

a.10.9

Montare copertina acces principal, confecție metalica sau lemn si invelitoare din tabla/geam armat, pe toata lungimea si latimea platformei de acces,

mp

10,00

270,00

2.700,00

TOTAL PARȚIAL II

86.063,29

COST TOTAL corp B CONSTRUCȚII

291.781,97

OB.1 Lucrări de reabilitare termica si energetica Corp C

Categoria de lucrări..................

CONSTRUCȚII

curs lei/euro

4,644

Nr. cri.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANT.

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

A. REABILITARE TERMICA ANVELOPA CLĂDIRE

A.1. REABILITARE TERMICA FAȚADA - PARTE VITRATA

112.238,00

c.1.1

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic (cu 5 camere, clasa A, armatura din otel zincat, grila de ventilație, geam termopan dublu 4-16-4 mm, low-E, feronerie oscilobatanta cu inchidere multipunct), cu profil lacrimar si glaf exterior, profile PVC maron/ lemn stratificat

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

247,00

434,00

107.198,00

c.1.2

Idem - usi acces si usi windvang, cu deschidere exterioara, complet echipate si avand mâner antipanica

mp

8,00

630,00

5.040,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 95)

94,78

255,00

A.2. REABILITARE TERMICA FAȚADA - PEREȚI OPACI

98.743,60

c.2.1

Termosistem pereți opaci fațada - câmp continuu, in structura compacta (cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm), profile de muchii, profile lacrimar, profile de colt, tencuiala decorativa. Include: curatarea prin periere si spalarea stratului suport, schela/utilaj de lucru la fațada. Se menține caroiajul de ancadramente al ferestrelor, aplatizând rezalidurile. Toate produsele de construcții utilizate trebuie sa fie certificate si compatibile tehnologic.

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

371,00

176,00

65.296,00

c.2.2

Idem - fațada zona atice perimetrale (inclusiv zona de suprainaltate atic)

mp

53,44

144,00

7.695,36

c.2.3

Idem - termosistem spaleti, solbanc si glaf contur goluri, structura compacta cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat gros. 3 cm (lățime cca 30 cm).

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

137,09

135,00

18.506,48

A.3. TERMOIZOLARE SOCLU PERIMETRAL

c.3.1

Strat termoizolant din polistiren extrudat 8 cm la soclu Sub cota 0,00 (50 cm sub nivelul terenului amenajat). Include: curatarea si spalarea suprafeței, transport materiale si moloz SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

33,40

90,00

3.006,00

c.3.2

Idem - peste cota 0,00. Include tencuiala tip marmoroc, profile de protecție muchie orizontala si colturi

mp

33,40

70,00

2.338,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 34)

33,84

628,33

diferența preț material

mp

371,00

5,13

1.901,76

A.4. REABILITARE TERMO-HIDROIZOLATIE ACOPERIȘ

69.726,00

c.4.1

Termohidroizolare terasa - suprafața orizontala, sistem compozit atestat pentru conformitate, inclusiv curatarea si pregătirea suprafeței, (minim 1 SDV, 1 BCV, strat termoizolant spuma poliuretanica 10 cm/ EPS 15 cm, sapa de protecție din mortar de ciment slab armat cu plasa tip STNB 6 cm, 2 membrane hidroizolante, membrana superioara fiind autoprotejată cu granule din compuși chimici absorbanti de CO2. Include înlocuirea completa a gurilor de scurgere si de aerisire, a parafrunzarelor si proba de inundare, transport si manipulare materiale si moloz.

mp

310,00

192,00

59.520,00

c.4.2

Idem - Termohidroizolare terasa - atice perimetrale (suprainaltate Hmed 40 cm si suprafața orizontala Lmed 60 cm). Include: curatarea suprafețelor, montare 1 SDV, 1 BCV, termoizolatie din polistiren expandat/ vata minerala 15 cm, strate suplimentare de racord, 2 strate hidroizolante din care stratul superior cu autoprotectie cu paiete de ardezie, glaf din tabla zincata min. 0,5 mm, lacrimare pe ambele parti si prindere mecanica in centura aticului. Suprainaltarea aticului este cuprinsa ca lucrare separata.

mp

63,00

162,00

10.206,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 41)

40,25

373,00

A.5. TERMOIZOLARE PLANSEU SUBSOL

2.052,00

c.5.1

Strat termoizolant din placi polistiren expandat 8 cm, montat la interiorul subsolului (plafon si pereți perîmetrali exteriori - mîn. 50 cm sub nivelul trotuarului exterior), inclusiv pregătirea suprafatei, amorsa, adeziv, prindere placi in plafon si pe pereți.

mp

38,00

54,00

2.052,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA                       38,00

COST MEDIU EURO/MP (Scos! -12)             11,63

TOTAL PARȚIAL I

282.759,60

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II conf. Cap. 4.2. art.8 lit. a) - m) ARHITECTURA

47.198,96

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de inlocuire a tamplariei

c.6.1

Reparații tencuieli interioare la contur goluri usi/ferestre, după montarea tamplariei (lățime 60 cm)

mp

274,17

18,00

4.935,06

c.6.2

Refaceri finisaje interioare pe zona afectata de lucrări (parapeti si spaleti)

mp

411,26

20,00

8.225,10

c.6.3

Montare glaf interior din laminate tip HPL/PVC sau proiecție cu strat vopsea epoxidica in lățime medie de 30 cm

ml

123,50

24,00

2.964,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termoizolare pereți opaci si soclu

c.7.1

Reparații plafon si pereți canal/ subsol tehnic la interior, prin tencuire cu mortar de ciment pentru acoperire armaturi (local) si tencuieli impermeabile pe toata suprafața, pentru menținerea unui mediu uscat si igienic

mp

224,20

28,00

6.277,60

c.7.2

Montare elemente de închidere la rost seismic intre tronsoane/corpuri

ml

26,00

39,00

1.014,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termohidroizolare acoperiș

c.8.1

îndepărtarea straielor vechi, rectificarea pantelor de scurgere conform planului de invelitoare

mp

310,00

4,00

1.240,00

c.8.2

Refacerea si completarea elementelor de atic perimetral - zidărie de cărămidă confinata (cu sâmburi si centura superioara din beton armat, cu ancore chimice in placa peste ultimul nivel) pentru completare in medie cu 40 cm deasupra cotei superioare a hidroizolatiei

mc

9,90

420,00

4.158,00

c.8.3

Montare balustrada contracaderii in gol, 60 cm deasupra cotei superioare a aticului, din elemente metalice (montanii si rigle) cu grilagge, otel zincat/ laminate grunduite si vopsite, cu prindere in elementele de beton armat ale aticului

Kg

792,00

3,50

2.772,00

c.8.4

înlocuire sistem pluvial interior cu sistem evacuare apa meteorica spre exterior: receptori/ garguie perîmetrali si burlane din PP / tabla zincata. Cuprinde si operațiunile pregătitoare de creare a golurilor in atice si operatunile si lucrările de hidroizolare suplimentare

ml

186,00

44,40

8.258,40

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - arhitectura

c.9.1

Desfacere copertina curte interioara (confecție metalica si invelitoare)

kg

456,00

3,50

1.596,00

c.9.2

Pereți de compartimentare din placi de gisp-carton pentru asigurare condiții PSI (2 carton 1,2 cm + v.m. 10 cm). Include si operațiunile de reparații finisaje pe contur

mp

14,85

68,00

1.009,80

c.9.3

înlocuire tamplarie interioara existenta din PVC, neconforma PSI, cu usi speciale (cu deschidere 180°) si cu usi pline tip MDF/ HPL/ MDL complet echipate. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

12,00

144,00

1.728,00

c.9.4

Montare Usi cabina WC

mp

4,00

220,00

c.9.5

Refacere strat uzura trepte si contratrepte scări si rampe, soluție piatra compozit similara celei existente

mp

21,20

142,50

3.021,00

a.9.8

Montare paraumbrare fațade S, zona superioara a registrului vitrat, orientare fixa sau mobila, cu placi profilate pvc/metal/lemn, pe cadre metalice zincate (sau similar)

mp

54,00

85,00

4.590,00

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II llt a) - m) REZISTENTA

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - construcții

17.576,00

c.10.1

Reparații radier subsol si închidere pardoseala cu beton armat cu fibre, gros. min. 5 cm

mp

95,00

68,00

6.460,00

c.10.2

Desfacere trotuar din dale de beton, placi pavaj, straie suport, gros, medie 15 cm

mc

11,20

85,00

952,00

c.10.3

Săpături si umpluturi manuale in spatii înguste (40 cm) in vederea termohidroizolarii soclului sub cota 0,00. Include sprijiniri, după caz

mc

33,60

22,00

739,20

c.10.4

Reparații de tencuieli la fundații prin chituire cu mortar de ciment sau injectare cu rășini epoxidice, în conformitate cu masurile de detaliu ale proiectului tehnic (cca 20% din perimetru)

ml

11,20

117,00

1.310,40

c.10.5

Refacere ansamblu trotuar de protecție 1,50 m lățime: compactare strat suport, nisip 10 cm compactat, strat 10 cm beton armat cu fibre de otel 3 kg/mp, borduri separare fata de spatii verzi, rosturi la max. 2,00 m, panta min. 3% de evacuare rapida apa meteorica, montare rigole de dirijare a apei meteorice, prefabricate (beton sau ceramica), in dreptul burlanelor

mp

84,00

94,00

7.896,00

c.10.6

Dop mastic bitumînos de închidere rost trotuar-cladire

ml

56,00

3,90

218,40

c.10.7

Montare copertina acces secundar 2, confecție metalica sau lemn si invelitoare din tabla/geam armat, pe toata lungimea si latimea platformei de acces,

mp

13,00

270,00

3.510,00

TOTAL PARȚIAL II

74.326,80

COST TOTAL Corp C CONSTRUCȚII

357.086,40

OB.1

Lucrări de reabilitare termica si energetica Corp D

Categoria de lucrări..................

CONSTRUCȚII

rata lei/euro

4,644

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANT.

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

A. REABILITARE TERMICA ANVELOPA CLĂDIRE

A.1. REABILITARE TERMICA FAȚADA PARTE VITRATA

120.715,00

d.1.1

înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic (cu 5 camere, clasa A, armatura din otel zincat, grila de ventilație, geam termopan dublu 4-16-4 mm, low-E, feronerie oscilobatanta cu inchidere multipunct), cu profil lacrimar si glaf exterior, profile PVC maron/ lemn stratificat

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

269,00

434,00

116.746,00

d.1.2

Idem - usi acces si usi windvang, cu deschidere exterioara, complet echipate si avand mâner antipanica

mp

6,30

630,00

3.969,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 95)

94,42

275,30

A.2. REABILITARE TERMICA FAȚADA PEREȚI OPACI

200.831,11

d.2.1

Termosistem pereți opaci fațada - câmp continuu, in structura compacta (cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm), profile de muchii, profile lacrimar, profile de colt, tencuiala decorativa. Include: curatarea prin periere si spalarea stratului suport, schela/utilaj de lucru la fațada. Se menține caroiajul de ancadramente al ferestrelor, aplatizând rezalidurile. Toate produsele de construcții utilizate trebuie sa fie certificate si compatibile tehnologic.

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

850,00

176,00

149.600,00

d.2.2

Idem - fațada zona atice perimetrale (inclusiv zona de suprainaltate atic)

mp

90,00

144,00

12.960,00

d.2.3

Idem - termosistem spaleti, solbanc si glaf contur goluri, structura compacta cu vata minerala bazaltica sau polistiren expandat gros. 3 cm (lățime cca 30 cm).

SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

174,18

135,00

23.513,96

A.3. TERMOIZOLARE SOCLU PERIMETRAL

d.3.1

Strat termoizolant din polistiren extrudat 8 cm la soclu sub cota 0,00 (50 cm sub nivelul trotuarului). Include: curatarea si spalarea suprafeței, transport materiale si moloz SPECIFICAȚII PERFORMANTE MINIMALE CONF. D.A.L.I

mp

65,00

90,00

5.850,00

d.3.2

Idem - peste cota 0,00. Include tencuiala tip marmoroc, profile de protecție muchie orizontala si colturi

mp

65,00

70,00

4.550,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 34)

34,76

1.244,18

diferența preț material

mp

850,00

5,13

4.357,14

A.4. REABILITARE TERMOHIDROIZOLATIE ACOPERIȘ

98.391,60

d.4.1

Termohidroizolare terasa - suprafața orizontala, sistem compozit atestat pentru conformitate, inclusiv curatarea si pregătirea suprafeței, (minim 1 SDV, 1 BCV, strat termoizolant spuma poliuretanica 10 cm/ EPS 15 cm, sapa de protecție din mortar de ciment slab armat cu plasa tip STNB 6 cm, 2 membrane hidroizolante, membrana superioara fiind autoprotejată cu granule din compuși chimici absorbanti de CO2. Include înlocuirea completa a gurilor de scurgere si de aerisire, a parafrunzarelor si proba de inundare, transport si manipulare materiale si moloz.

mp

435,00

192,00

83.520,00

d.4.2

Idem - Termohidroizolare terasa - atice perimetrale (suprainaltate Hmed 40 cm si suprafața orizontala Lmed 60 cm). Include: curatarea suprafețelor, montare 1 SDV, 1 BCV, termoizolatie din polistiren expandat/ vata minerala 15 cm, strate suplimentare de racord, 2 strate hidroizolante din care stratul superior cu autoprotectie cu paiete de ardezie, glaf din tabla zincata min. 0,5 mm, lacrimare pe ambele parti si prindere mecanica in centura aticului. Suprainaltarea aticului este cuprinsa ca lucrare separata.

mp

91,80

162,00

14.871,60

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA

526,80

COST MEDIU EURO/MP (Scost - 41 j

40,22

A.5. TERMOIZOLARE PLANSEU SUBSOL                |

0,00

d.5.1

Nu este cazul

I mP

0,00

54,00

0,00

SUPRAFAȚA DE REFERINȚA COST MEDIU EURO/MP (Scost = 12)

0,00

0,00

TOTAL PARȚIAL I

419.937,71

LUCRARE CONEXE masuri tip II conf. Cap. 4,2. art.8 lit. a) - m) ARHITECTURA

59.461,04

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de înlocuire a tamplariei

d.6.1

Reparații tencuieli interioare la contur goluri usi/ferestre, după montarea tamplariei (lățime 60 cm)

mp

348,36

18,00

6.270,39

d.6.2

Refaceri finisaje interioare pe zona afectata de lucrări (parapeti si spaleti)

mp

522,53

20,00

10.450,65

d.6.3

Montare glaf interior din laminate tip HPL/PVC sau protecție cu strat vopsea epoxidica in lățime medie de 30 cm

mi

134,50

24,00

3.228,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termoizolare pereți opaci si soclu

d.7.1

Montare elemente de închidere la rost seismic intre tronsoane/corpuri

ml

26,00

39,00

1.014,00

Lucrări necuprinse in standardul de cost - conexe lucrărilor de termohidroizolare acoperiș

d.8.1

îndepărtarea stratelor vechi, rectificarea pantelor de scurgere conform planului de invelitoare

mp

435,00

4,00

1.740,00

d.8.2

Refacerea si completarea elementelor de atic perimetral - zidărie de cărămidă confinata (cu sâmburi si centura superioara din beton armat, cu ancore chimice in placa peste ultimul nivel) pentru completare in medie cu 40 cm deasupra cotei superioare a hidroizolatiei

mc

5,55

420,00

2.331,00

d.8.3

Montare balustrada contracaderii in gol, 60 cm deasupra cotei superioare a aticului, cu elemente metalice (montant! si rigle) cu grilagge, otel zincat/ laminate grunduite si vopsite, cu prindere in elementele de beton armat ale aticului

kg

1.615,20

3,50

5.653,20

d.8.4

înlocuire sistem pluvial interior cu sistem evacuare apa meteorica spre exterior: receptori/ garguie perimetrali si burlane din PP / tabla zinca ta. Cuprinde si operațiunile pregătitoare de creare a golurilor in atice si operatunile si lucrările de hidroizolare suplimentare

ml

162,00

44,40

7.192,80

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - arhitectura

d.9.1

Pereți de compartimentare din placi de gisp-carton pentru asigurare condiții PSI (2 carton 1,2 cm + v.m. 10 cm). Include si operațiunile de reparații finisaje pe contur

mp

123,75

68,00

8.415,00

d.9.2

înlocuire tamplarie interioara existenta din PVC, neconforma PSI, cu usi speciale (cu deschidere 180°) si cu usi pline tip MDF/ HPL/ MDL complet echipate, include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

24,00

124,00

2.976,00

d.9.3

Demontare usi existente pentru realizarea camasuielilor la pereți. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

89,00

40,00

3.560,00

d.9.4

Remontare usi după finalizare camasueili. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

86,00

40,00

3.440,00

d.9.5

Montare usi duble similare celor existente pe casa scării si pentru evacuare. Include si operațiunile de reparații la tencuieli si finisaje afectate

mp

18,00

40,00

720,00

d.9.6

Refacere strat uzura trepte si contratrepte scări si rampe, soluție piatra compozit similara celei existente

mp

12,00

142,50

1.710,00

d.9.7

Montare trapa de fum pe casa scării, 1 mp, cu siguranța termofuzibila. Include realizare gol perete (sau montare in cadru de fereastra) si Grila de admisie aer, incluisv reparații finisaje afectate

buc

1,00

550,00

550,00

d.9.8

Balustrada complet finisata la rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, realizata din confecție metalica montata lateral rampei, inlcuisv ancorarea de elementele structurale

kg

30,00

7,00

210,00

d.9.9

Montare paraumbrare fațade S, zona superioara a registrului vitrat, orientare fixa sau mobila, cu placi profilate pvc/metal/lemn, pe cadre metalice zincate (sau similar)

mp

117,00

85,00

9.945,00

LUCRĂRI CONEXE masuri tip II lit. a) - m) REZISTENTA

Lucrări conexe asigurării cerințelor fundamentale - construcții

267.931,76

d.10.1

Desfacere trotuar din dale de beton, placi pavaj, strate suport, gros, medie 15 cm

mc

92,00

85,00

7.820,00

d.10.2

Săpături si umpluturi manuale in spatii înguste (40 cm) in vederea termohidroizolarîî socluiui sub cota 0,00. Include sprijiniri, după caz

mc

276,00

22,00

6.072,00

d.10.3

Reparații de tencuieli la fundații prin chituire cu mortar de ciment sau injectare cu rășini epoxidice, in conformitate cu masurile de detaliu ale proiectului tehnic (cca 20% din perimetru)

ml

92,00

117,00

10.764,00

d.10.4

Refacere ansamblu trotuar de protecție 1,50 m lățime: compactare strat suport, nisip 10 cm compactat, strat 10 cm beton armat cu fibre de otel 3 kg/mp, borduri separare fata de spatii verzi, rosturi la max. 2,00 m, panta min. 3% de evacuare rapida apa meteorica, montare rigole de dirijare a apei meteorice, prefabricate (beton sau ceramica), in dreptul burlanelor

mp

138,00

94,00

12.972,00

d.10.5

Dop mastic bituminos de închidere rost trotuar-cladîre

ml

18,40

3,90

71,76

d.10,6

Execuție rampe exterioare pentru persoane cu dizabilitati, panta max. 8% (fundații si suprastructura din b.a.)

mc

27,60

380,00

10.488,00

d.10.7

Desfacere copertina acces principal

mp

144,00

2,50

360,00

d.10.8

Montare copertina acces principal, confecție metalica sau lemn si invelitoare din tabla/geam armat, pe toata lungimea si latimea platformei de acces,

mp

12,00

270,00

3.240,00

d.10.9

lucrări de camasuire pereți pentru sporirea stabilitatii acestora

216.144,00

DESFACERI LA PLACA PARDOSEALA PARTER

mc

10,00

90,00

900,00

SĂPĂTURI PENTRU FUNDAȚII

mc

30,00

50,00

1.500,00

BETON SIMPLU IN FUNDAȚII (C8/10)

mc

5,00

350,00

1.750,00

BETON ARMAT IN FUNDAȚII (C16/20)

mc

35,00

450,00

15.750,00

ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDAȚII

3.000,00

4,00

12.000,00

DESFACERI LA PEREȚI ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ

mc

2,80

30,00

84,00

BETON ARMAT IN CAMASUIRI PEREȚI

mc

190,00

4,00

760,00

COFRAJE LA CAMASUIRI/SPRIJINIRI - ALTERNATIVA PRIN TENCUIRE

mp

2.385,00

40,00

95.400,00

ARMATURI DIN OTEL BETON IN CAMASUIRI

kg

22.000,00

4,00

88.000,00

TOTAL PARȚIAL II

216.144,00

COST TOTAL Corp D CONSTRUCȚII

636.081,71

TOTAL OB. 1 CONSTRUCȚII

1.760.894,04

DATA DEC 2017

întocmit (numele, funcția, semnătură): Arh. Oana CHERCIU

Ing. lov-Adrian BRANZOIU

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BAGAU ADRESA - STR. RAZBO1ENI NR. 24, BACAU

Deviz financiar CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

OB.1 Lucrări de reabilitare termica si energetica Clădire

Categoria de lucrări.................. INSTALAȚII ELECTRICE curs referința 4,644

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANTITATE

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare

(fărâ TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conform Cap. 4.2. art. 8 -I

C J. INSTALARE SISTEM ALTERNATIV PENTRU PRODUCERE ENERGIE TERMICA PENTRU ÎNCĂLZIRE

INSTALAȚII ELECTRICE AFERENTE SISTEMULUI

e.1

Tablou electric TE Agregat CHILLER incalzire/racire tip inverter, alimentat trifazic, complet echipat, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

1

4.500,00

4.500,00

e.2

Tablou electric TE Pompe de căldură, complet echipat, conform schemelor monofilare, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

1

2.500,00

2.500,00

e.3

Tablou electric TE TG, complet echipat, conform schemelor monofilare, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

2

8.000,00

16.000,00

e.4

Tablou electric TE TD, complet echipat, conform schemelor monofilare, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

1

4.000,00

4.000,00

e.5

Tablou electric TE VCV, complet echipat, conform schemelor monofilare, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

1

3.000,00

3.000,00

e.6

Tablou electric TE BMS, complet echipat, conform schemelor monofilare, (aparataj Moeller, Schneider sau similar)

buc

1

4.000,00

4.000,00

e.7

Cablu tip CYYF 3x1.5 mmp

ml

3.000

2,20

6.600,00

e.8

Cablu tip NHXH E90 3x1.5 mmp

ml

50

60,00

3.000,00

e.9

Cablu tip NHXH E90 5x10 mmp

ml

120

60,00

7.200,00

e.10

Cablu tip CYYF 5x2.5 mmp

ml

25

8,50

212,50

e.11

Cablu tip CYYF 5x6 mmp

ml

40

12,00

480,00

e.12

Tub protecție IPY 20 mm

ml

1.800

1,20

2.160,00

e.13

Tub protecție IPY 25 mm

ml

110

4,00

440,00

e.14

Tub proiecție IPY 40 mm

ml

106

6,00

636,00

e.15

încercare si verificare cabluri electrice

buc

90

20,00

1.800,00

e.16

încercare si verificare tablouri electrice

buc

3

100,00

300,00

e.17

Probe instalații electrice, verificare izolație conductori, punere în funcțiune echipamente mecanice si electrice, de ansamblu la recepția lucrărilor executate

ans

1

1.500,00

1.500,00

C.3. INSTALARE SISTEM ALTERNATIV DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

SISTEM PANOURI SOLARE CU EFECT FOTOVOLTAIC OFF-GRID

f.1

Panou solar 260W

buc

80

860,00

68.800,00

f.2

Baterii solare 12V / 24V - BP 220A

buc

20

1.100,00

22.000,00

f.3

Invertor 5kW

buc

4

9.700,00

38.800,00

f.4

Controler 60A

buc

2

2.500,00

5.000,00

f.5

Cablu solar 4 mm si accesorii

ml

250

6,00

1.500,00

f.6

Tablou electric PV

buc

2

3.500,00

7.000,00

f.7

Rame si suporți panouri inclusiv accesorii

buc

80

150,00

12.000,00

E. MODERNIZARE INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT

I

E.a. ÎNLOCUIRE CORPURI DE ILUMINAT

i.1

Corp de iluminat cu modul led 10W, montaj aparent/ingropat, 1P54

buc

3

220,00

660,00

i.2

Corp de iluminat tip LINDA, echipat cu sursa led de 36W, montaj aparent, IP20

buc

130

320,00

41.600,00

i.3

Corp de iluminat tip LINDA, echipat cu sursa led de 18W, montaj aparent/incastrat, IP20

buc

76

160,00

12.160,00

i.4

Corp de iluminat tip LINDA, echipat cu sursa LED de 30W, montaj aparent/incastrat, IP20, montaj aparent + kit de emergenta 3h

buc

2

140,00

280,00

1.5

Corp de iluminat de tip de siguranța pentru evacuare, echipat cu sursa Ied de 4W, cu kit de emergenta cu autonomie 1.5h, inscripționat conform locului de montaj, funcționare permanenta, montaj aparent, IP 65

buc

2

90,00

180,00

i.6

Corp de iluminat de tip de siguranța pentru evacuare, echipat cu sursa led de 4W, cu kit de emergenta cu autonomie 1.5h, inscripționat conform locului de montaj, funcționare permanenta, montaj aparent, IP40

buc

35

90,00

3.150,00

i.7

Corp de iluminat de tip de siguranța pentru marcarea hidrantilor interiori, echipat cu sursa led de 4W, cu kit de emergenta cu autonomie 1.5h, inscripționat conform locului de montaj, funcționare permanenta, montaj aparent, IP 65

buc

6

90,00

540,00

E.c. ÎNLOCUIRE CIRCUITE ELECTRICE

i.8

Dezafectare instalație existenta

ans

1

2.500,00

2.500,00

1.9

Instalație iluminat si prize

ml

3.500

15,00

52.500,00

i.10

Instalație iluminat siguranța

ml

800

12,00

9.600,00

i.11

Coloane alimentare trifazat

ml

300

58,00

17.400,00

1.12

Coloane alimentare agregat si echipamente

ml

350

42,00

14.700,00

i.13

Instalație protecție interioara

ml

180

8,00

1.440,00

TOTAL PARȚIAL I

370.138,50

LUCRĂRI CONEXE conf. Cap. 4.2. art.8 - II

DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

1.1

Centrala detecție si semnalizare incendiu adresabila -1 bucla

buc

1

13.500,00

13.500,00

1.2

Detector optic de fum adresabil

buc

42

250,00

10.500,00

1.3

Detector optic de fum si gradient de temperatura adresabil

buc

2

300,00

600,00

1.4

Modul adresabil 1 intrare/1 ieșire

buc

2

300,00

600,00

1.5

Buton avertizare incendiu adresabil

buc

8

200,00

1.600,00

1.6

Sirena de interior

buc

7

250,00

1.750,00

1.7

Sirena cu flash de exterior

buc

1

350,00

350,00

1.8

Cablu JEH(st)H 1x2x0,8mm E60

ml

1.160

2,00

2.320,00

1.9

Cablu 2x1,5 mm2 NHXH E90

ml

66

50,00

3.300,00

1.10

Tub protecție IPY16 mm

ml

680

1,20

816,00

1.11

Pat de cabluri 10x20mm

ml

1.000

1,20

1.200,00

1.12

Acumulator 12Vcc/12Ah

buc

1

450,00

450,00

DETECȚIE SI SEMNALIZARE EFRACȚIE

2.1

Centrala de detecție antiefractie

buc

1

3.000,00

3.000,00

2.2

Detector adresabil in infrarosu

buc

180

250,00

45.000,00

2.3

Apelator telefonic

buc

2

490,00

980,00

2.4

Contact magnetic

buc

80

40,00

3.200,00

2.5

Tastatura

buc

1

120,00

120,00

2.6

Detector umiditate

buc

80

100,00

8.000,00

2.7

Pedala panica

buc

1

60,00

60,00

2.8

Buton panica

buc

48

20,00

960,00

2.9

Sirena interna

buc

20

350,00

7.000,00

2.10

Sirena externa

buc

6

420,00

2.520,00

2.11

Sursa alimentare 12Vcc/3A

buc

2

250,00

500,00

2.12

Acumulator 12Vcc/7Ah

buc

2

350,00

700,00

2.13

Modul extensie 8 zone

buc

2

640,00

1.280,00

2.14

Cutie montaj sursa si acumulator

buc

6

160,00

960,00

2.15

Cablu instalație antiefractie 6x0.22mmp

ml

200

2,50

500,00

2.16

Cablu alimentare 3x1 mmp

ml

60

50,00

3.000,00

2.17

Pat de cabluri 10x20mm

ml

150

1,00

150,00

2.18

Pat de cabluri 20x40mm

ml

50

1,20

60,00

2.19

Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU

ans

1

3.500,00

3.500,00

TOTAL PARȚIAL U

118.476,00

TOTAL INSTALAȚII ELECTRICE

488.614,50

DATA DEC 2017

întocmit (numele, funcția, semnătură): ing. Octavian-Darius DUTA

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE

OBJ Lucrări de reabilitare termica si energetica Clădire

Categoria de lucrări.................. INSTALAȚII SANITARE curs referința 4,644

Nr. cri.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANTITATE

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 - 1

B.a. ÎNLOCUIRE REȚEA DISTRIBUȚIE APA RECE (ALIMENTARE SI CANALIZARE) DIN CANALUL TEHNIC EXISTENT

Țeava din otel zincat sau similar cu diametrul 2 1/2" -1"

ml

200

28,00

5.600,00

Fitinguri din otel zincat sau similar cu diametrul 2 1/2" -1"

ml

20

38,00

760,00

Izolație termica tip armaflex la Conducte de distribuite apa rece/apa calda

ml

200

14,00

2.800,00

3

înlocuirea instalației de distribuție apa rece din canalul tehnic pana la branșament sau căminul de racord

ml

350

18,00

6.300,00

Țeava din PVC tip G pentru canalizare, montata in canalul tehnic cu 0 110 mm

ml

120

24,00

2.880,00

Fitinguri din PVC pentru realizarea instalației de canalizare

ml

12

28,00

336,00

Țeava din PVC tip G pentru preluare condens, montata in canalul tehnic cu diametrul 50 mm -110 mm

ml

80

26,00

2.080,00

Fitinguri din PVC pentru realizarea instalației de colectare ape pluviale de pe terase si condens de la ventiloconvectoare

ml

12

30,00

360,00

B.c. REALIZAREA INSTALAȚIEI DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC PENTRU APA CALDA DE CONSUM

Țeava cu diametrul 2" -1/2"

ml

86

28,00

2.408,00

Izolație termica tip armaflex la conducte de distribuție apa rece/apa calda

ml

86

14,00

1.204,00

B.e. MONTAREA DEB1TMETRE PE RACORDURILE DE APA CALDA SI APA RECE

Filtru de apa potabila, cu mufe foletate pentru montaj pe conducta, avand dimensiunea de 11/2"

buc

2

120,00

240,00

Montare debitmetru pe racordurile de apa calda si apa rece

buc

12

150,00

1.800,00

Montare manometru

buc

12

120,00

1.440,00

C.2. INSTALARE SISTEM PRODUCȚIE ENERGIE TERMICA PENTRU APA CALDA DE CONSUM

INSTALARE SISTEM COLECTOR SOLAR

c.2.1

Colector solar complet echipat, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar) - nr. tuburi 12, Te max. 220 °C, presiune de lucru admisa 10bar, capacitate colector 2.6 L, suprafața bruta 2.128 mp, O tub ext. 9.52mm, <t> tub int. 8.22mm, unghi de înclinație optim 45 °

COEFICIENTUL DE GRADUL 1 = 0.84 W/(M2K) COEFICIENTUL DE GRADUL 2 = 0.004 W/(M2K)

buc

12

5.400,00

64.800,00

INSTALAȚII AFERENTE SISTEM COLECTOR SOLAR

0,00

c.2.2

Rețea distribuție apa calda menajera

ml

450

28,00

12.600,00

c.2.6

Vas de expansiune închis, vertical, destinat asigurării circuitului de captatori solari, complet echipat, inclusiv integrarea in sistem Capacitate: 60 I

buc

2

250,00

500,00

c.2.7

Pompa circulație captatori solari (PCS) etilen-glicol, complet echipata, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar)

buc

1

4.500,00

4.500,00

c.2.8

Izolație termica tip armaflex la Conducte de distribuție apa rece/apa calda

ml

1.800

4,50

8.100,00

TOTAL PARȚIAL I

118.708,00

LUCRĂRI CONEXE conf. Cap. 4.2. art.8 - II

lucrări conexe aferente sistemului de alimentare cu apa calda de consum si pluviale

1.1

Montare/ înlocuire receptori de terasa si parafrunzare, in sistem de evacuare laterala, inclusiv racorduri la burlane

buc

48

144,00

6.912,00

1.2

Rezervor tampon din material plastic (polietilena) de 2000 litri echipat complet

buc

1

2.500,00

2.500,00

1.3

Hidranti interiori complet echipați si sistem de distribuție

buc

6

2.300,00

13.800,00

1.4

Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU

ans

1

3.500,00

3.500,00

1.5

Racorduri flexibile alimentare apa 3/8" si robineti coltar 3/8"

buc

90

25,00

2.250,00

1.6

Lavoare din porțelan, inclusiv elemente de susținere

buc

38

120,00

4.560,00

1.7

Baterie amestecatoare cu senzori de mișcare (fotocelula) inclusiv ventil de scurgere

buc

38

1.465,00

55.670,00

1.8

Pisoar complet cu senzor de mișcare (fotocelula) pentru spalare si ventil de scurgere

buc

14

120,00

1.680,00

1.9

Vas WC complet, inclusiv elementele de racordare la coloanele de canalizare

buc

30

120,00

3.600,00

1.10

Obiecte sanitare pentry grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (lavoar special, scaun WC special, elemente de susținere)

buc

1

960,00

960,00

TOTAL PARȚIAL II

19.800,00

TOTAL INSTALAȚII SANITARE

138.508,00

DATA DEC 2017

întocmit (numele, funcția, semnătură): ing. Octavian-Darius DUTA

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

OB.1 Lucrări de reabilitare termica si energetica Clădire

Categoria de lucrări.................. INSTALAȚII TERMICE rata lei/euro 4,644

Nr. cri.

Capitolul de lucrări

U.M.

CANTITATE

Preț unitar (fără TVA)

Total lucrare (fără TVA)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE TERMICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

B.a. ÎNLOCUIRE REȚEA DISTRIBUȚIE DIN CANALUL TEHNIC EXISTENT

t1

Țeava neagra sau similar, pentru transport agent termic, cu diametrul 2 1/2"- 1"

ml

600

42,00

25.200,00

t.2

Fitinguri cu diametrul 2 1/2” -1"

buc

80

52,00

4.160,00

t.3

Izolație termica tip armaflex la conducte de distribuție apa rece/apa calda

ml

600

22,00

13.200,00

14

Montarea robinetelor de presiune diferențiala la baza coloanelor de încălzire pentru autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție a agentului termic

buc

46

300,00

13.800,00

B.c. ÎNLOCUIREA INSTALAȚIEI DE DISTRIBUȚIE A AGENTULUI TERMIC PENTRU ÎNCĂLZIRE

t.5

Țeava neagra sau similar cu diametrul 2 1/2" - T’

ml

240

38,00

9.120,00

te

Fitinguri cu diametrul 2 1/2" -1"

buc

40

48,00

1.920,00

t.7

Izolație termica tip armaflex la conducte de distribuție apa rece/apa calda

ml

240

14,00

3.360,00

t.8

înlocuirea radiatoarelor existente

buc

212

620,00

131.440,00

t.9

Montarea robinetelor cu cap termostatic pe racordul corpurilor de încălzire

buc

212

180,00

38.160,00

B.e. MONTARE CONTOARE DE ENERGIE TERMICA

t.10

Montare contor energie termica

buc

1

2.500,00

2.500,00

t.11

Montare manometru

buc

12

120,00

1.440,00

C.1. INSTALARE SISTEM ALTERNATIV DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

INSTALAȚII TERMICE AFERENTE SISTEMULUI

t.12

Sistem distribuție conducte agent termic DN50...D150 montate in canalul tehnic si la exterior (conducte preizolate montate in canivou la exterior, străpungeri fundație, vane de izolare, conducte montate la interior, distribuitoare, colectoare, etc.)

ml

1.980

46,00

68.222,00

t.13

Sistem distribuție agent termic ventiloconvectoare (conducte montate aparent/ingropat de la distribuitor la VCV, sisteme de ancorare, vane, străpungeri, izolații, etc.)

ans

1

7.500,00

t.14

Montare Ventiloconvector cu 4 țevi tip inverter, montat la interior Q » 1500-4500W

buc

144

2.500,00

360.000,00

t.15

Vas de expansiune pentru circuitul boilerului închis vertical, complet echipat, inclusiv integrarea in sistem Capacitate 40 I

buc

2

250,00

500,00

L16

Vas de expansiune pentru circuitul sistemului de agent termic, inchis, vertical, complet echipat, inclusiv integrarea in sistem Capacitate 100 l

buc

2

500,00

1.000,00

t.17

Pompa de circulație injecție pompa de căldură (PC1..5), complet echipata, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar).

buc

5

1.200,00

6.000,00

t.18

Pompa circulație circuit boiler (PB1), complet echipata, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar).

buc

5

1.200,00

6.000,00

1.19

Pompa circulație ventiloconvectoare (PB2), cu următoarele caracteristici tehnice, complet echipata, inclusiv automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar).

buc

5

1.200,00

6.000,00

t.20

Pompa de circulație circuit încălzire (PC4), complet echipata, automatizare si reglare, integrarea in sistem (sau similar).

buc

1

1.200,00

1.200,00

t.21

Materiale mărunte, confecții de prindere, străpungeri, susținere conducte

ans

1

1.200,00

1.200,00

t.22

Probe, teste, reglaje si verificări la montarea echipamentelor si recepția lucrărilor

ans

1

2.500,00

2.500,00

F.a. MONTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE CONTORIZARE, AUTOMATIZARE, CONTROL SI/SAU MONITORIZARECARE VIZEAZA ECONOMIA DE ENERGIE

t.23

Montarea termostate pentru controlul echipamentelor si asigurarea confortului termic

buc

12,00

150,00

1.800,00

D.b. MONTAREA S1STEMELOR/ECHIPAMENTELOR DE CLIMATIZARE, INSTALAȚIILOR DE VENTILARE MECANICA DE TIP AER-APA CU VENTILOCONVECTOARE SI POMPE DE CĂLDURĂ

v.1

Montarea ventilatoare mecanice in grupurile sanitare

buc

15

250,00

3.750,00

v.2

Montarea aparataje de control umiditate in grupurile sanitare

buc

16,00

380,00

6.080,00

TOTAL PARȚIAL 1

716.052,00

LUCRĂRI CONEXE conf. Cap. 4.2. art.8 - II

1

Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU

ans

1

3.500,00

3.500,00

TOTAL PARȚIAL El

3.500,00

TOTAL INSTALAȚII H.V.A.C.

719.552,00

DATA DEC 2017

întocmit (numele, funcția, semnătură): ing. Octavian-Darius DUTA

PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287; J40/12554/2005 - Reg.Com. București

OBIECTIV DE INVESTIȚIE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU

OB.1 Echipamente pentru reabilitare energetica Clădire

LISTA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE/FUNCTIONALE

Nr. Crt.

Denumirea

UM

Cant

Preț unitar (fără TVA) LEI

Valoarea (fără TVA) LEI

0

1

2

3

4

5

LUCRĂRI REABILITARE ENERGETICA conf. Cap. 4.2. art.8 -1

4.2.

Montaj utilaje tehnologice si funcționale - marja max. 5% (cuprinde construcții si instalații aferente montajului fiecărui ansamblu-subansamblu, inclusiv structuri suport ale acestora)

26.854,75

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

537.095,00

C.1. SISTEM ALTERNATIV DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

t.1

Agregat CHILLER tip inverter pentru încălzire - 474,6 kW, COP = 4,6 si răcire - 524,1 kW EER - 3,4 avand următoarele caracteristici: presiune de lucru: 136 kPa, pierdere de sarcina: 29 kPa, număr compresoare: 8, număr circuite/tevi: 4, număr ventilatoare: 12, număr pompe de criculatie cu turatie variabila: 4, conectat cu pompele de căldură si panourile solare cu efect termic, asigura împreuna cu ventiloconvectoarele climatizarea (incalzire/racire) tuturor spatiilor clădirii, prin controlul si coordonarea de către sistemul de management al clădirii - BMS

buc

1

250.000,00

250.000,00

t.2

Pompa de căldură aer-apa cu capacitatea de minim 30kW, reversibila; Compresor rotativ; Supapa de expansiune electronica; Țeava de înalta eficienta in mana; Schimbător de căldură bobina cu aripioare d=7mm; Domeniu de temperatura ieșire apa: 5~55°C; Domeniu de temperatura ambient:~15~43°C; Sistem de automatizare

buc

5

41.000,00

205.000,00

t.3

Boiler bivalent, complet echipat, inclusiv automatizare si reglare, integrare in sistem, cadru de baza stabil: Capacitate 1000 I; Presiune max de lucru 10 bar; Izolație boiler poliuretan injectat 50 mm; Temperatura max. serpentina 110°C; Greutate reala 180kg; Temperatura max de lucru 95°C; Dimensiuni boiler [dxL mm] 900 x 2035; Capacitate boiler 10001; Presiune max serpentina 12 bar; Suprafața serpentina inferioara 2.4mp; Suprafața serpentina superioara 1.2mp

buc

1

16.500,00

16.500,00

t.4

Ventiioconvector cu 4 țevi, tip inverter, avand caracteristicile: putere încălzire 4,5 kW, putere răcire sensibila 3,2 kW, baterie incalzire/racire cu țevi din cupru si aripioare din aluminiu (1600W - încălzire, 640W -răcire), ventilator 24V, 29dBA complet cu accesoriile de montaj

buc

1

6.500,00

6.500,00

t.5

Grup compact de pompare automatizat, cu recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, electropompa, inclusiv elementele de conectare la rețeaua de distribuție avand QP > 4,2 jl/s] si HP 2 25 [mH2O]

buc

2

4.500,00

9.000,00

F. LUCRĂRI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU CLĂDIRI

m.1

Termostat cu afișaj LED pentru reglajul parametrilor de confort termic

buc

1

95,00

95,00

m.2

Sistem de management al consumurilor energetice - monitor cu display 81" + computer de sistem + soft automatizare BMS (building management system) pentru control si coordonare echipamente mecanice si electrice, inclusiv procurarea, montarea, conectarea, verificarea si punerea in funcțiune

buc

1

50.000,00

50.000,00

4.4.

UTILAJE FARA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

4.5.

DOTĂRI

0,00

4.6.

ACTIVE NECORPORALE

0,00

TOTAL 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

563.949,75

DATA DEC 2017

întocmit (numele, funcția, semnătură): Proiectant: ing. DUTA Octavian-Darius


Dev.Fin.4 Echip


PROIECTANT: ABBAC GROUP SRL

CUI: RO17789287;

J40/12554/2005 - Reg.Com. București


LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIU NATIONAL "GEORGE APOSTU” MUNICIPIUL BACAU JUD. BACAU ADRESA - STR. RAZBOIENI NR. 24, BACAU


OPȚIUNEA II


Grafic Execuție


Beneficiar: UAT Municipiul Bacau, județul Bacau

GRAFIC DE EXECUȚIE A INVESTIȚIEI (EȘALONARE A ACTIVITATILOR SI COSTURILOR)

Nr.

Activitati

COSTURI

ANUL 1 -

IMPLEMENTARE

ANUL 2-

IMPLEMENTARE

ANUL 3 -

Z

crt.

PREGĂTIRE

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

TRIM 3

TRIM 4

PROIECT

Zj

C\l —J

co —1

—I

-J

CD

—1

00

-J

O —1

O

—J

—J

Csl

Zj

00

—J

io

Zj

CD

Zj

Zj

CO

—1

O

_J

O

CXJ —I

cxj

_1

CXJ CXJ —1

CO CXJ —J

CXJ —1

IO CXJ —I

CD CXJ —I

b-CXJ -J

00 cxj —1

O CXJ —J

O co -j

1.

SERVICII EXPERTIZE, STUDII, CONSULTANTA

Achiziția serviciilor pentru studii, expertize (topo, geo, ET, AE, DALI)

1.1

Derulare servicii studii, expertize (topo, geo, ET, AE, DALI)

95.630,00

95.630,00

Achiziția serviciilor de consultanta management proiect

1.2

Derulare servicii de consultanta management proiect

21.420,00

21.420,00

DEPUNERE CERERE FINANȚARE

2

SERVICII DE PROIECTARE, AVIZARE, AUTORIZARE

Achiziție servicii de proiectare (DTAC/PT+AT)

2.1

Derulare servicii de proiectare (DTAC, PT si AT a proiectantului la execuție)

60.690,00

2.677,50

2.677,50

2.677,50

2.677,50

71.400,00

2.2

Obținere avize, acorduri, autorizări in vederea obținerii A.C.

2.000,00

2.000,00

2.3

Obținere AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

0,00

SEMNARE CONTRACT DE FINANȚARE

3

SERVICII DE CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA

3.1

Derulare servicii de consultanta management pentru implementarea proiectului

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

11.186,00

111.860,00

Achiziția serviciilor de audit financiar, informare/ publicitate

3.2

Derulare servicii audit financiar

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

3.966,67

39.666,66

3.3

Derulare servicii informare/publicitate

4.248,30

5.640,60

9.888,90

Achiziția serviciilor de dirigentie de șantier

0,00

3.4

Derulare servicii de dirigentie de șantier

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

2.434,09

53.550,00

4

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII MONTAJ (organizare de șantier, utilitati, construcții, instalații, echipamente tehnico-functionale, amenajari mediu)

0,00

Achiziția lucrărilor (var. 1 - odata cu PT sau var. 2 - ulterior PT)

4.1

Comison ISC 0,1% (inițiere lucrări)

Comision ISC 50% din 0.5% (inițiere lucrări)

Comsion ISC 50% din 0,5% (finalizare lucrări)

11.129,97

7.949,98

19.079,94

4.2

Predarea amplasamentului. Organizare de șantier

66.759,00

66.759,00

4.3

Derulare execuție lucrări de constructii-montaj si echipare

126.051,31

126.051,31

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

252.102,61

4.537.847,05

4.4

Diverse si neprevăzute

75.650,78

75.650,78

75.650,78

75.650,78

75.650,78

378.253.92

4.5

Comision CSC

15.899,95

15.899,95

4.6

Recepție la terminarea lucrărilor.

0,00

5

INIȚIERE ACTIVITATI DE DARE IN FOLOSINȚA (AUTORIZĂRI PENTRU FUNCȚIONARE)

0,00

CASH FLOW LUNAR

117.050,00

o o

o

O CD

O

15.152,67

64 938,30

00'0002 |

15 152,67

O O

O

2.434,09

28 716,72

69 193,09

131.162,90

143.638,06

254.536,70

254.536,70

269.689,37

254.536,70

332.864,99

269.689,37

254.536,70

330.187,49

269.689,37

254.536,70

332.864,99

269.689,37

254.536,70

330.187,49

269.689,37

260.177,30

356.714,91

15.152,67

5.423.255,43

TOTAL/AN 1, AN II, AN III (lei, inclusiv TVA)

589.438,50

3.347.358,48

1.486.458,45

5.423.255,43

din care: C+M (lei, inclusiv TVA)

318.861,61

2.386.088,32

1.260.513,07

3.965.463,00


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1000.......■ y/
Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A01 E

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE -SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:500Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A01 P

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:500
i.6O

40

.60

40

.60

40

.60,

90'

O

907

907


GRUPURI SANITARE


GRUPURI SANITARE


SCARA


i 4      210+90

,5 330

4     210+90     4

e 330

4       205       4

t 330 7

4       205       4

,330

4       205       4

330

, /-33o\

4       205       4

330

“285

410

6--------------—---------------

—>

T                                   d

i---------------------------------------------------

2752.5

Ar


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A02aE

Titlu planșa: CORP A

PLAN PARTER

-RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100
l       290

l        290

3

q

“205

i

205       ’

■y

4.


GRUPURI SANITARE


GRUPURI SANITARE


BIROU SECRETARIAT


CANCELARIE


SALA TEORIE


CABINET MEDICAL


TRAPA ACCES

SUBSOL TEHNIC


BIROU DIRECTOR


SALA TEORIE


AX SUBSOL TEHNIC


SCARAClasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU


O Pereți din zidărie existenti

EZ3 Elemente structurale existente Termosistem propus

-----Ferestre performante energetic HSglS Completări de pereți

V | Usi noi


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Proiectant arhitectură


Proiectant rezistență

Proiectant instalații


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume


Arh. Oana CHERCIU


SemnăturăTitlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


Titlu planșa: CORP A


PLAN PARTER SITUAȚIE PROPUSA-


PI. Nr.

A02aP


SCARA:

1:100£      290

290

l 290

$

L       290

l       290

205

r

0

205       ’

ij

^05

205

©

205       ’

T


COPERTINA DIN POLICARBONAT


GRUPURI SANITARE


GRUPURI SANITARE


SCARAClasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


CD a. ar

| Pereți din zidărie existenti

o

CORPa

oProiectant arhitectură


NR. PROIECT: 13.15/2017

________Data: OCT. 2017

Nume, prenume JS.emnat

h       rUEDnil I        /


Arh. Oana CHERCIU


Proiectant rezistență

Proiectant instalații


Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTABeneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A03aE

Titlu planșa: CORP A

PLAN ETAJ 1 -RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100

GRUPURI SANITARE


GRUPURI SANITARE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


SALA STUDIU INSTRUMENTE


COPERTINA DIN POLICARBONAT

| 4         205        4

J5        330

4       205       4

a 330

4       205       4

330

4       205       4

330

4       205      4

330

4       205       4

^30.

4       205       44

330

285     '

£410

- Z-

35

1                                                              rt

e.

'2762.5

---z


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A03aP

Titlu planșa: CORP A

PLAN ETAJ 1 -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100&      290

&

L 290

A

L 290

o

L       290

JO,

k       290       J

&

-

205       7

lJ

O

^05

^05

205

O

205

T


Z


ATELIER SECȚIA ARTE PLASTICE


ATELIER SECȚIA ARTE PLASTICE


MAGAZIE SECȚIA ARTE PLASTICE


GRUPURI SANITARE


GRUPURI SANITARE


ATELIER SECȚIA ARTE PLASTICE


ATELIER SECȚIA ARTE PLASTICE


ATELIER SECȚIA ARTE PLASTICE


CANCELARIE SECȚIA ARTE PLASTICE


%

.

3

-

7


7

§

205

330

205       d

e 330

4       205       4

,330

-------205------

330

4       205       4

330

--------or\E--------T-

,         330

4      205      44

330

q     145    q

410

2752.5

-------------------------------------------------7Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A04aE

Titlu planșa: CORP A

PLAN ETAJ 2

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100■ani

90'

90

190'GRUPURI SANITARE


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozoiatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A04aP

Titlu planșa: CORP A

PLAN ETAJ 2 -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100330         u

330

330

242.5     L

r            i


__


X

X

—I


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A05aE

Titlu planșa: CORP A

SCARA:

1:100

PLAN INVELITOARE -RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-COPERTINA DIN POLICARBONAT
Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Soluții tehnice propuse conform specificații DAU:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume


Proiectant arhitectură


Arh. Oana CHERCIU


Proiectant rezistență

Proiectant instalații


Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A

CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU"

Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A05aP

Titlu planșa: CORP A

SCARA:

1:100

PLAN INVELITOARE -SITUAȚIE PROPUSA-
A

/

X

A'

//

A

7

A

“l“n

O

II

1

□un

-\

/

X

7

X

//.

\

z

X

7


C finit parter = ±0.00


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


T

/ 1

Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42 București - sector 3

Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP

NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017

Nume, prenume

^emnatura

Proiectant arhitectură

Arh. Oana CHERCIU      |

$ v

Proiectant rezistență

Ing. Adrian BRANZOIU

Proiectant instalații

Ing. Octav-Darius DUTA

/


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A06aE

Titlu planșa: CORP A

SCARA:

1:100

SECȚIUNE CARACTERISTICA A-A -RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-O Pereți din zidărie existent!

EZ3 Elemente structurale existente

Termosistem propus

-----Ferestre Derformante energetic
Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAUSoluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


- termosistem pereți opaci si soclu


- tamplarie exterioara performanta energetic


- termiozolatii si hidroizolatii la terasa


- termosistem la subsolul tehnic


- înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara


- completare / modificare pereți interiori


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/3 / 42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017 ______

natura


Nume, prenume


Proiectant arhitectură

Proiectant rezistență

Proiectant instalațiiTitlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


Titlu planșa: CORP A


SECȚIUNE CARACTERISTICA A-A -SITUAȚIE PROPUSA-


PI. Nr. A06aP


SCARA:

1:100L JCORP A


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA EST = 349,1 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 143,4 mp

din care


Clasa de importanța este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42

București - sector 3


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


PI. Nr. A07aEFAȚADA EST

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-


I


C finit parter = ±0.00


ORDINUL Ar ■■   - 1

DIN ROL-'-'’A


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA EST = 349,1 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 143,4 mp

din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 139,8 mp SUPRAFAȚA VITRATA USI = 3,6 mp


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


SUPRAFATA OPACA = 205,7 mp din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 192 mp SUPRAFAȚA SOCLU = 13,7 mp


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017 ______

natura


Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


Titlu planșa: CORP A


Proiectant arhitectură


FAȚADA EST -SITUAȚIE PROPUSA-


PI. Nr. A07aP


SCARA:

1:100I

LJ

U

I

I I

LJ

LJ

LJ

I

I II

I
C finit parter = ±0.00SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA VEST = 314,8 mp


I -

//


/ Z -./ / V/


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA VEST = 314,8 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 130,7 mp

din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 130,7 mp SUPRAFAȚA OPACA = 184,1 mp

din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 171,7 mp SUPRAFAȚA SOCLU = 12,4 mp


SUPRAFAȚA VITRATA = 130,7 mp


din care


SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 130,7 mp


SUPRAFAȚA OPACA = 184,1 mp


din care


SUPRAFAȚA PEREȚI = 171,7 mp


SUPRAFAȚA SOCLU = 12,4 mp


Proiectant arhitectură


Proiectant rezistență


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume

Arn. Pana CHERCiU

Ing. Adrian BRANZOIU , Ing. Octav-Darius DUTA 7


•>


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A08aE

Titlu planșa: CORP A

FAȚADA VEST

-RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100
SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA VEST = 314,8 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 130,7 mp

din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 130,7 mp SUPRAFAȚA OPACA = 184,1 mp

din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 171,7 mp SUPRAFAȚA SOCLU = 12,4 mp

Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «

Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsoiui tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


  Proiectant arhitectură

  Proiectant rezistență

  Proiectant instalații


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017

Șemnatura n

PI. Nr. A08aP


Nume, prenume

Arh. Cana CHERCIU

Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTA


FAȚADA VEST -SITUAȚIE PROPUSA-


ACEST DOCUMENT A FOST ELABORAT DE SI ESTE PROPRIETATEA SC ABBAC GROUP SRL. Ti UTILIZAREA SAU PUBLICAREA ACESTUI DOCUMENT IN ALT SCOP

ISFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE CĂTRE CLIENT ESTE DEPLIN ODATA CU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ALE PÂRTILOR ;at cel pentru care a FOST REALIZAT CONSTITUIE incalcarea grava a drepturilor de proprietate intelectuala


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA NORD = 168 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 13,1 mp

din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 9,8 mp SUPRAFAȚA VITRATA USI = 3,3 mp
Clasa de importanța este II.

Categoriale importanță a clădirii este « C «

Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/3/42 București-sector3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Proiectant arhitectură

Proiectant rezistență


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A09aE

Titlu planșa: CORP A

FAȚADA NORD

SCARA:

1:100

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-t


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA NORD = 168 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 13,1 mp

din careSUPRAFAȚA OPACA =154,9 mp din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 148,3 mp SUPRAFAȚA SOCLU = 6,6 mp


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori
Clasa de importanța este li.

eforie de importanță a clădirii este « C «
Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017_______

m natura


Proiectant arhitectură


Nume, prenume

Arh. Oana CHERCIU


Proiectant rezistență


Ing Adrian BRANZOIU


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A09aP

Titlu planșa: CORP A

FAȚADA NORD -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100
SALA CLASA


LABORATOR INFORMATICA


BIBLIOTECA


BIBLIOTECA


SUBSOL TEHNICI


SCARA


,45

t 700

d    285

410           7J5

1162.5

z


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


ORDINUL Akh>;. _,i -..r DIN RQ-iâmia 4632


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume ^Sgyinatura

Arh. Oana CHERCIU        '     'Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU” Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A02bE

Titlu planșa: CORP B

PLAN PARTER

-RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100


ACEST DOCUMENT A FOST ELABORAT OE SI ESTE PROPRIETATEA SC ABBAC GROUP SRL. SFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE CĂTRE CLIENT ESTE DEPLIN ODATA CU INDEPUNIREA TUTUROR OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ALE PÂRTILOR. UTILIZAREA SAU PUBLICAREA ACESTUI DOCUMENT IN ALT SCOP DE CAT CEL PENTRU CARE A FOST REALIZAT CONSTITUIE INCALCAREA GRAVA A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA.

LABORATOR INFORMATICA


BIBLIOTECA


BIBLIOTECA


285

,55

700

410

1180


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017■■ «‘.‘LCTILC®

__LIN_POMANIA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A 02b P

Titlu planșa: CORP B

PLAN PARTER -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100


CC

EC

ș

1177.5

|bb|

CBSALA CLASA


SALA

FESTIVITĂȚI


■ i“

- H□ Pereți din zidărie existenti m Elemente structurale existente


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017 ______

naturaClasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A03bE

Titlu planșa: CORP B

PLAN ETAJ 1

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100
□ Pereți din zidărie existenti

I 1 Elemente structurale existente

Termosistem propus

Ferestre performante energetic Completări de pereți


SALA FESTIVITĂȚI


ARHIVA


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


iemnaturaBeneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A 03b P

Titlu planșa: CORP B

PLAN ETAJ 1 -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100


ACEST DOCUMENT A FOST ELABORAT DE SI ESTE PROPRIETATEA SC ABBAC GROUP SRL TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE CĂTRE CLIENT ESTE DEPLIN ODATA CU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ALE PÂRTILOR UTILIZAREA SAU PUBLICAREA ACESTUI DOCUMENT IN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE A FOST REALIZAT CONSTITUIE INCALCAREA GRAVA A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA
ANEXA LABORATORProiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/3/42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU” Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A04bE

Titlu planșa: CORP B

PLAN ETAJ 2

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100

-----Ferestre performante energetic
Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - inlocuire parțiala si completare tamplarie interioara
Proiectant arhitectură

Proiectant rezistență

Proiectant instalații


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42 București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume

Arh. Oana CHERCIU

Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


Titlu planșa: CORP B


PLAN ETAJ 2 -SITUAȚIE PROPUSA-


PI. Nr. A 04b P


SCARA:

1:100M—

1

1

1

r~- |

c

" i

i


o

ID

LD

oi

co

m

O

<D

oi

co


--

60f

5.3Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A05bE

Titlu planșa: CORP B

PLAN INVELITOARE

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - inlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori

Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017_______

mnatura


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «

Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A 05b P

Titlu planșa: CORP B

PLAN INVELITOARE -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «s>v               Dana-Profira


'A&PAC

/ I <=?^CZ>G/7*


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42 București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017________

mnatura


Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


PI. Nr. A06bE


Titlu planșa: CORP B


Proiectant arhitectură

Proieciani rezistență

Proiectant instalații


SECȚIUNE CARACTERISTICA B=B -RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-


SCARA:

1:100Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - inlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interioriProiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


PI. Nr. A06bP


Proiectant arhitectură

Proiectant rezistență

Proiectant instalațiiTitlu planșa: CORP BSECȚIUNE CARACTERISTICA B-B -SITUAȚIE PROPUSA-


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA EST = 157,6 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 13,6 mp din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 13,6 mp

SUPRAFAȚA OPACA =144 mp

din careClasa de importanță este II. ia de importantă a clădirii este « C «


Certificat pentru sistemul de management a! calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Proiectant arhitectură


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume

Arh. Pana CHERCIU [( ing. Adrian BRANZOiU

Ing. Octav-Darius DUTA


,, Semnatur.;


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A07bE

Titlu planșa: CORP B

PATAHA PQT

SCARA:

RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

1:100


CEL PENTRU CARE A FOST REALIZAT CONSTITUIE INCALCAREA GRAVA A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA.


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA EST = 157,6 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 13,6 mp din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 13,6 mp

SUPRAFAȚA OPACA =144 mp

din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 137,8 mp

SUPRAFAȚA SOCLU = 6,2Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - inlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


I

Clasa de importanță este II. ia de importantă a clădirii este « C «


Proiectant arhitectură


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume

Arh. Pana CHERCIU

Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A07bP

Titlu planșa: CORP B

SCARA:

FAȚADA EST -SITUAȚIE PROPUSA-

1:100
C finit parter = ±0.


Oanct-Ppoiira CHErtcIU


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287

Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/M 3A/3/42 București - sector 3

NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017

Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A08bE


Titlu planșa: CORP B

FAȚADA VEST

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA VEST = 46 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 0 mp

SUPRAFAȚA OPACA =46 mp

din care


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - inlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


rof^NIA


C finit parter = ±0.00Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A08bP

Titlu planșa: CORP B

FAȚADA VEST SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100

SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA SUD = 232,3 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 108,2 mp

din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 108,2 mp

SUPRAFAȚA OPACA =124,1 mp

din care


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Proiectant arhitectură

Proiectant rezistență

Proiectant instalații


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017

Data: OCT. 2017


Nume, prenume


Arh. Oana CHERCIU


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A09bE

Titlu planșa: CORP B

FAȚADA SUD

-RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100
SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA SUD = 232,3 mp

SUPRAFAȚA VITRATA = 108,2 mp din care

SUPRAFAȚA VITRATA FERESTRE = 108,2 mp

SUPRAFAȚA OPACA =124,1 mp din care

SUPRAFAȚA PEREȚI = 115 mp SUPRAFAȚA SOCLU = 9,1 mp


Soluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Certificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42 București-sector3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Proiectant arhitectură


Nume, prenume ^mnatun

Arh. Oana CHERCIU

Ing. Adrian BRANZOIU

Ing. Octav-Darius DUTA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa: DALI.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A09bP

Titlu planșa: CORP B

FAȚADA SUD -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA NORD = 77,6 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 32,2 mp

din care4^79


C finit parter = ±0.00Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr. A10bE

Titlu planșa: CORP B

FAȚADA NORD

-RELEVEU SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100


WSFERUL DREPTULUI 0E PROPRIETATE CĂTRE CLIENT ESTE DEPLIN ODATA CU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ALE PÂRTILOR :CAT CEL PENTRU CARE A FOST REALIZAT CONSTITUIE 1NCALCAREA GRAVA A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALASoluții tehnice propuse conform specificații DALI:

 • - termosistem pereți opaci si soclu

 • - tamplarie exterioara performanta energetic

 • - termiozolatii si hidroizolatii la terasa

 • - termosistem la subsolul tehnic

 • - înlocuire parțiala si completare tamplarie interioara

 • - completare / modificare pereți interiori


Clasa de importanță este II.

Categoria de importanță a clădirii este « C «


SUPRAFAȚA TOTALA FAȚADA NORD = 77,6 mp SUPRAFAȚA VITRATA = 32,2 mp

din care' OapC-Prolira.'' z {jHL-RCIUVCertificat pentru sistemul de management al calitatii acordat SC ABBAC GROUP


Proiectant arhitectură


Proiectant rezistență


Proiectant instalații


350

> 350

22

£

685

V


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/3/42

București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Nume, prenume

Arh. Oana CHERCIU


Ing. Adrian BRANZOIU


Ing. Octav-Darius DUTA


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACĂU, JUD. BACAU


Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau


PI. Nr.

A10bPCORPB


FAȚADA NORD

SÎTUÂTÎE PROPUSA-


SCARA:

1:100


T

O

AX SUBSOL TEHNIC^


Proiectant general: SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A02cE

Titlu planșa: CORP C

PLAN PARTER

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100


VESTIAR ÎNGRIJITOARE


-a CL o 5: 3-— Q) CD u
o

IO o

C\l

O IO

co

CM CO


Proiectant rezistență


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


Str. Aleea Barajul lezeru 6/ M 3A/ 3 / 42 București - sector 3


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A03cE

Titlu planșa: CORP C

PLAN ETAJ

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:100


Q)'

Q. (D

3

o

Q)


ACEST DOCUMENT A FOST ELABORAT DE SI ESTE PROPRIETATEA SC ABBAC GROUP SRL. TRAtfS$Fj

UTILIZAREA SAU PUBLICAREA ACESTUI DOCUMENT IN ALT SCOP DECXf 2


• r—O __ fljc Q-

Q. 3’

Q.

o

—•

Q)

(D

U

CD

r—$~

(D

(D

A

(fl

O

rota

1802.7

I OI

_

350

L

350

350

L

350

L

36

\7         ’

_

310

a

310

A

310

£

305

f

3977


F

7

4        205        4

£350 I

4        205       4

350

4        205        4

L 350

4       205       4

L 350

4        2Q5       4

L          350

4904 4904  4904 4904

L            410

2 ~

•7

_

^192.5


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A03cP

Titlu planșa: CORP C

PLAN ETAJ -SITUAȚIE PROPUSA-

SCARA:

1:100

UL DREPTULUI DE PROPRIETATE CĂTRE CLIENT ESTE DEPLIN ODATA CU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ALE PÂRTILOR1792.7

L 350             i

l 350

l         350          L         350

l          36

r.7

140^

5

1

387

.7

1

• n


Proiectant general:

SC ABBAC GROUP SRL

J40/12554/2005 RO17789287


NR. PROIECT: 13.15/2017 Data: OCT. 2017


Proiectant arhitectură


Nume, prenume

Arh. Oana CHERCIU


Semnătură


Proiectant rezistență


Ing. Adrian BRANZOIU


Beneficiar:

UAT- MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU

Etapa:

D.A.L.I.

Titlu proiect: LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE (REABILITARE TERMICA) COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU" Str. Razboieni, nr. 24, mun. Bacau, jud. Bacau

PI. Nr.

A04cE

Titlu planșa: CORP C

PLAN INVELITOARE

-RELEVEU - SITUAȚIE EXISTENTA-

SCARA:

1:1001 '

Q)< 73

CL O

i        o

s: 3-

C ~

I        1 J ’ -2

— Q)

I              ’

(D =>

| 1