Hotărârea nr. 334/2018

Hotărârea nr. 334 din 31.08.2018 privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacau revizuite la nivelul anului 2016

tâ niaConsiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul nr.7582/30.07.2018 al Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune aprobarea hărților strategice de zgomot revizuite la nivelul anului 2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8295/ 22.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 8296/ 22.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1435/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1436/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1437/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1438/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l439/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61(2), ale art. 115(1) lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 4 (9) și ale art. 10 (2) din HG nr. 321/ 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambient, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

/N

In temeiul art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „e” și art. 45 (2) lit. „a”, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. Se aprobă hărțile strategice de zgomot pentru Municipiul Bacau revizuite la nivelul anului 2016, conform Anexelor nr. 1 - 5, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Compartiment Finanțări Locale.

ARTA Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Finanțări Locale și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ARTA Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului-Judetului Bacau pentru verificarea legalitatif


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL $IUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAT-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 334 DIN 31.08.2018

HARTĂ STRATEGICĂ DE ZGOMOT PENTRU SURSA DE

ZGOMOT TRAFIC RUTIER BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

' secretaruiJmunicipiului bacău

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMP.FINANȚĂRI LOCALE GABRIEL GRIȚCU

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot trafic rutier Bacau

VI B RO CO M R

H* 1111, Bp< DoxiJiVir utc« IZ*

Tel: +3H310 7M2

Fax; +3413114M3

iHBeritwax

Calea Grlvlțel nr. 393, Sector 1, București www.lnccrtraris.ra

RUT-Z-L^n

Contract 69232 / 17020 / 2017

Nivel de zgomot

35.0 35.0 < |||<= 40,0 40.0 < Ma 45.0 45,0 < r~H<= 50.0 50,0 <         55,0

55,0 < HM*" 60.0 60,0           65,0

65.0 <         70,0

70.0 < Ea<= 75,0 75.0 c         80.0

8o.o < rasa

Leaendă

1        1 Bacau

Drum

CJătSre rezidențială

L±ii' Clâtîre non rezidențiali HU Scoală } I Spital

Tren

...... : Pădure

RJid Șiret

Scară 1:10000

Municipiul Bacău ver. 2 2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRĂREA NR. 334 DIN 31.08.2018

HARTĂ STRATEGICĂ DE ZGOMOT PENTRU SURSA DE

ZGOMOXTRAFIC RUTIER BACAU,      CONTRASEMNEAZĂ


CIOCODEI


SECRETAR UNICIPIULUI BACĂU

NICOL - OVIDIU POPOVICI

(

! COMP.FINANȚARI LOCALE GABRIEL GRIȚCU

Hartă strategică c sursa de zgomot

ie zgomot pentru trafic rutier Bacău

VI B RO C □ M R

H’ 1111» Dpk SoțARvAr utca 12*

Ta1î

F*i: *36121S63W

wv’fiv.v | n rac 6nip.ce m

•Bxefirwis

Calea Grivlfcl nr. 393, Sectar 1, București www.lneertrans. ro

RUT-Z-Lncpt,

Contract 69232 / 17020 / 2017

Nivel de zgomot| Bacău

Drum

Clădire rezidențială

Clădire non rezidențială

ScoaH

Spital

Tren

Pădure

Răd Șiret


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

consIliul local bacău

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 334 DIN 31.08.2018

HARTĂ STRATEGICĂ DE ZGOMOT PENTRU SURSA DE

ZGOMOT INDUSTRIE BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

f SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE yOVIDIU POPOVICI

COMP FINANȚĂRI LOCALE GABRIEL GRIȚCU

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bacău

VIBRDCE1MP

H-11 ti. 8p, BazAkvÂc Ult« 12-Tril *5» H31&7282

Fax: +38 151» 8303 ww w.vibi oeomp-com

’wsBfirans

Calea Grlvijci nr. 393, Sector 1, București rww.inMrtrans.ro

JNO^L»,

Contract 69232 / 17020 / 2017

Ntvrf de zgomot L„n[dBțA)ț

3*“ 35.0 35.0 < M<= 40,0 40,0 < |ga<» 45,0 45,0 <    - <= 50.0

50,0 <      <= 55,0

55.0 < XZSi <= 60,0 BO.O < țțSx <= 65.0 65,0 < Sfi <■ 70.0 70.0 < S8K « 75,0 75,0 « M<a 80.0 80,0 < giB

Leaendă

1        i Bacău

trzâSWSî Drum

13 Clădire rezidențială Clădire non rezidențială

IUI Scoată

1     1 Spital

Tren

: Pădure

Răul Șiret locația puterfi acustice echrratente

scarS 1:10000 o *11* ;y • -ațy-

ÎȘ1^Sy''8|

Municipiul Bacău

W|||F   ver. 2 2018

iii?


Aerostar SA


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 334 DIN 31.08.2018

HARTĂ STRATEGICĂ DE ZGOMOT PENTRU SURSA DE

ZGOMOT INDUSTRIE BACĂU


,      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL lyiUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE /OVIDIU POPOVICI

COMP.FINANȚĂRI LOCALE

GABRIEL GRITCU

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bacău

VI B RO C O M R

Sp.          utca

Teii +3» 1310 72»2

Fax;

VAtw. vi ti rfico ni p«co m

lacefiivBx

Calea Grtvlțcl nr. 393, Sector 1, București www.lncertrans.ro

l.ND-Z-L^-,,

Contract 69232 /17020 / 2017

Hrvel de zgomot

[H'î* 3S>° 35.0 < ■<= 40.0 40.0 < SSSSg** 45,0 45.0 < '■<■■ <= 50,0 50,0 < S8* ca 55.0 55,0 < iS&i <- 60,0 60,0 < țlSI    65.0

05,0 < M <= 70,0 70,0 < Sg <- 75.0 75.0 < IM <= 80,0 80,0 < MM

Leaendă

1        1 Bacău

tS«SE3 Drum

Clădire tezManpaiâ L'7< Clădire non rezktențială ESP Scoată !~~1 Spital

Tren

_ / Pădure

Răul Șiret

Locația puterii acustice echivalente

Srarâ irjOOOO

Municipiul Bacău

Ver. 2 2018Depozit de Gunoi


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 334 DIN 31.08.2018

HARTĂ DE BAZĂ - MUNICIPIUL BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

COMP.FINANȚĂRI LOCALE

GABRIEL GRITCU