Hotărârea nr. 333/2018

Hotărârea nr. 333 din 31.08.2018 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 333 DIN 31.08.2018

privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 79060/ 04.06.2018 al Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8279/ 22.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 8280/ 22.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1430/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1431/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1432/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1433/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1434/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 114/ 1996, Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 21 (1) din Anexa la HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-HCL nr. 244/ 2016 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată prin HCL nr. 204/ 2017;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componență:

 • 1. Președinte: Daniel Dragoș Ștefan - Viceprimarul Municipiului Bacău

Membri:

 • 2. Constantin Scripăț - Viceprimarul municipiului Bacău;

 • 3. Daniel Miclăuș - Consilier Local - Consiliul Local Bacău;

 • 4. Gheorghe Dănilă - Consilier Local - Consiliul Local Bacău;

 • 5. Laur Șova-Gâțu - Consilier Local - Consiliul Local Bacău

 • 6. Ioan Popa - Cabinet Primar;

 • 7. Carmen Georgeta Fifirig - Director D.A.S Bacău;

 • 8. Corneliu Gavrilescu - Șef Serviciu - Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 9. Cristina Bardașu - Director Executiv Adjunct - Arhitect Șef;

 • 10. Maria Magdalena Bogdan - Consilier Superior - Compartimentul Evidență Contracte;

 • 11. Răzvan Anasie - Inspector de Specialitate - Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

 • 12. Secretar: Ionela Fcnea - Consilier Superior - Compartimentul Evidență Contracte; ART. 2. Atribuțiile Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat în conformitate cu prevederile Legii locuinței, nr.114/ 1996, republicată și a HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.l 14/1996 cu modificările și completările ulterioare sunt următoarele:

-analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs,

-propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

-propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr. 302/ 06.09.2017 și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă,

-examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 244/ 2016, modificată prin HCL nr. 204/ 2017.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în i - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NlCOLAjL-OVIDIU POPOVICI