Hotărârea nr. 332/2018

Hotărârea nr. 332 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr.172/29.05.2017 prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii ale Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău

HOTĂRÂREA NR. 332 DIN 31.08.2018

privind modificarea HCL nr. 172/29.05.2017 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 8391/ 23.08.2018 înaintat de Agenția de Dezvoltare Locală Bacău prin care solicită modificarea Statutului de Funcții ca urmare a unei promovări;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8392/ 23.08.2018 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 8393/ 23.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1425/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1426/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1427/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1428/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l429/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31 (3), (4) și (6) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 (2) din HG nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 34(1) lit. „i” Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47(1), ale art. 48 (2), ale art. 61(2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 - Statul de funcții la HCL nr. 172/ 2017 ca urmare a promovării în grad profesional a unui angajat al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, în sensul transformării unui post de inspector de specialitat grad profesional I, în grad profesional IA în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 172/2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI