Hotărârea nr. 331/2018

Hotărârea nr. 331 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala

HOTĂRÂREA NR, 331 DIN 31.08.2018

privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5379/ 30.05.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv prin care se propune demararea procedurii de organizare a examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru personalul care îndeplinește condițiile cerute de lege;

-Referatul nr. 4574/ 08.05.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv prin care se propune demararea procedurii de organizare a examenului de promovare in grad profesional/ treapta profesionala imediat superior(a) pentru personalul care îndeplinește condițiile ■legii;

-Referatul ni’. 8425/ 24.08.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Adminstrativ prin care se propune elaborarea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea modificării Statului de funcții;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8426/ 24.08.2018 prezentata de Primarul Municipiului Bacau;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 8427/ 24.08.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1420/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1421/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1422/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l423/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l424/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-TITLUL II din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art.121 (1) lit.”a”, art. 125, din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; -Art.31.(3) (4) (6) si (8) din Legea nr.53/2017 privind salarizarea unitara in sistemul bugetar;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art. 45 (2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se modifica anexa nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea statului de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, după cum urinează:

 • - Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Stabilire Impunere din cadrul Direcției Economice, se transforma in Consilier clasa I gradul profesional superior;

 • - Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Drumuri, Rețele si Iluminat, din cadrul Direcției Drumuri Publice se transforma in Consilier clasa I in gradul profesional superior;

 • - Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Implementare Proiecte, se transforma in Consilier clasa I in gradul profesional superior;

 • - Postul de inspector de specialitate, grad profesional I la Secția Baze Sportive din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive se transforma in inspector de specialitate gradul profesional IA;

 • - Postul de inspector de specialitate, grad profesional I la Secția Bazin înot din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive se transforma in gradul profesional IA;

 • -  Postul de referent I in cadrul Compartimentului Administrativ din cadrul Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ se transforma in Referent grad profesional IA;

 • - Postul de sudor treapta profesionala II la Secția Siguranța Circulației, Deserviri Auto din cadrul Direcției Drumuri Publice, se transforma in sudor in treapta profesionala I;

 • - Postul de instalator treapta profesionala II la Secția Bazin înot din cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, se transforma în instalator treapta profesionala I.

 • - Postul de controlor prestări servicii, treapta profesionala III la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement, Parcuri, se transforma în controlor prestări servicii, treapta profesionala II.

 • - Postul de controlor prestări servicii, treapta profesionala II la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement, Parcuri, se transforma controlor prestări servicii, treapta profesionala I.

 • - Postul de inspector de specialitate, treapta profesionala II la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri se transforma in inspector de specialitate, treapta profesionala I.

 • - Postul de floricultor, treapta profesionala III la Secția Spatii Verzi din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri se transforma in floricultor, treapta profesionala II.

 • - Postul de floricultor, treapta profesionala III la Secția Spatii Verzi din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri se transforma in floricultor, treapta profesionala II.

 • - Postul de floricultor, treapta profesionala II la Secția Spatii Verzi din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri se transforma in floricultor, treapta profesionala I

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției Drumuri Publice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Serviciului Implementare Proiecte, Direcției Administrare Baze Sportive, Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5, Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului<JiidetulijitBacau pentru verificarea legalității.

președinteî>Me5^tM.

CIOCODEI MIII \l I \ f


f      CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOliAE-OVIDIU POPOVICI