Hotărârea nr. 330/2018

Hotărârea nr. 330 din 31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 53/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR, 330 DIN 31.08.2018

privind modificarea HCL nr. 53/ 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ privind modificarea HCL nr. 53/ 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8486/ 25.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8487/ 25.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1415/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1416/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1417/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1418/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1419/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile din Legea - cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 53/ 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. ”b” și ale art. 117 alin. (1) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. ”i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”b” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa la HCL nr. 53/ 2018 în sensul individualizării postului de tehnician ecolog-floricultor in „Nomenclatorul si ierarhia funcțiilor publice si a funcțiilor contractuale din Aparatul de specialitate al Primarului

Municipiului Bacau” cu o grila de salarizare corespunzătoare unui coeficient de ierarhizare de 1.3800.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 53/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL l^UNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI