Hotărârea nr. 33/2018

Hotărârea nr.33 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brasov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacau

C <X

^cca/a/             ^Ba-cău


HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31,01,2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 46428/05.12.2017 a d-lui Grigoras Viorel, din Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 11498/27.12.2017;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 11457/22.12.2017 ; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 919/25.01.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 920/25.01.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 921/25.01.2018; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr. 922/25.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 138/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 139/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 700/12.10.2017 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate nr. 9386/27.10.2017 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 499/29.11.2017;                          |

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001677298/28.11.2017 al DELGAZ GRID S.A.; -Avizul favorabil al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu nr. 2369/06.11.2017 ;

-Avizul favorabil al E.ON Distribuție Romania SA Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 210766613/17.11.2017 ;

-Avizul condiționat cu nr. 819/05.12.2017 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.;

-Avizul favorabil nr. 58.103/24.11.2017 al Inspectoratului General al Politiei Romane - Politia Municipiului Bacau - Biroul Rutier;

-Adresa Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene cu nr. 150553/10.12.2017 ;

-Avizul Direcției Județene pentru Cultura Bacau cu nr. 1MZJ22A 1.2017;

-Decizia etapei de încadrare nr. 54/28.12.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ; -Acordul Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 19962/05.12.2017 ;

-Acordurile de vecinătate autentificate sub nr. 3184 ; 3202 si 3201/06.10.2017 si 3835/13.12.2017 la Biroul Individual Notarial Zaharia-Ciorcila Carmen si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 5/12.01.2018;

-Studiul geotehnic preliminar intocmit de S.C. ARGINIP S.R.L. - Proiect nr. 46/2017; -Procesul-Verbal de Recepție 4223/2017 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 20.12.2017 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau cu nr. 34/23.01.2018 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “a” si lit. “b” si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul ;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. « b » si ale art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 61(2) și ale art. 45 (2), lit. «e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 6, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: GRIGORAS VIOREL, din Bacau, GRIGORAS DELIA, din Brașov si GRIGORE LUCIAN-STEFAN, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

J              -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA              CONTRASEMNEAZĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI „