Hotărârea nr. 329/2018

Hotărârea nr. 329 din 31.08.2018 privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășura în perioada 24.09 – 09.10.2018.

HOTĂRÂREA NR. 329 DIN 31.08.2018

privind stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul Municipal Bacovia pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășura în perioada 24.09 - 09.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Adresa Teatrului Municipal Bacovia nr. 598/ 05.07.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 32245/ 05.07.2018 prin care solicită stabilirea tarifelor pentru biletele de spectacol pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășură în perioada 24.09 - 09.10.2018;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8292/ 22.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 8293/ 22.08.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1411/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1412/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1413/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1414/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată ;

-Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b”, (4) lit.“c” și art. 45 (2) lit.“a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. - Se aprobă tarifele pentru biletele de spectacol percepute de Teatrul

Municipal Bacovia pe durata evenimentului ”Bacovia 70” ce se va desfășura în -----: — j„ n a r\c\ nn 1 n nm o j____x               ~.

pClJLUdUd       — VV.1U.ZUJLO, UUpd VUII1 UTineaZd.

  • (I) 15 lei pentru spectacolele Teatrului Municipal Bacovia;

  • (2) 25 lei pentru spectacolele invitate;

  • (3) 200 lei abonament valabil pentru toată perioada.

Art. 2. - Se aprobă punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” în data de 29.09.2018 pentru jucarea spectacolului „Bocitoarele Vesele” al Teatrului din Botoșani.

5

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Teatrului Municipal Bacovia și Biroului Aprovizionare și IT.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


î       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL/MUNICIPIULU1 BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICT