Hotărârea nr. 328/2018

Hotărârea nr. 328 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 328 DIN 31.08.2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • •  Adresa Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău nr. 7219 din 03.05.2018 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 8429 din 04.05.2018;

 • •  Adresa Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 5474 din 03.05.2018 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 8415 din 03.05.2018;

 • •  Referatul nr. 13872 din 30.07.2018 al Direcției de Asistentă Socială a

9                                                        9

Municipiului Bacău prin care se propune modificarea HCL nr. 378/ 2008;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13873 din 30.07.2018;

 • •  Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 13874 din 30.07.2018;

 • •  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1409/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 1410/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 273 din 20.08.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

® Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 84 din 31.03.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

 • •  Prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • •  Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 59 (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

 • •  în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”d” , alin.(6) lit. ”a ”, pct.2 și pct. 3 și ale art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se modifică art. 1 al HCL nr. 378/ 2008 și va avea următorul cuprins:

”Art. 1. Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău, în următoarea componență:

 • 1. FIFIRIG CARMEN GEORGETA - Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • 2. COJOCARU OANA-Poliția Locală a Municipiului Bacău;

 • 3. LUCACI CECILIA - Șef Departament - Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău;

 • 4. DÂLCU NĂSTASE EUSEBIU - Asistent social Inspectoratul Școlar Județean Bacău

 • 5.  IACOBEANU MARIUS - Preot inspector asistență socială Episcopia Romanului;

 • 6. INDREAS ADRIAN - Vicepreședinte Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda-Romania Betania;

 • 7. DIACONU CARMEN MIHAELA - Director adjunct Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009 și H.C.L. nr. 84 din 31.03.2016 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstituțiefPrefecțului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


/      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA L MUNICIPIULUI BACĂU


AE-OVIDIU POPOVICI