Hotărârea nr. 327/2018

Hotărârea nr. 327 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România,a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.


HOTĂRÂREA NR, 327 DIN 31.08,2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • •  Prevederile Ghidului de finanțare privind acordarea de granturi in cadrul proiectului "Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău" finanțat de Reprezentanța UNICEF România;

 • •  Adresa UNICEF Romania nr. 556/07.06.2018 înregistrată la D.A.S. sub nr. 10556/07.06.2018;

 • •  Procesul verbal nr. 1176 din data de 26.06.2018 încheiat cu ocazia întâlnirii membrilor echipei UNICEF cu echipa de implementare a proiectului microgrant;

 • •  Adresa UNICEF Romania nr. 573/07.08.2018 înregistrata la D.A.S. sub nr. 14573/09.08.2018;

 • •  Referatul 14589 din 09.08.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • •  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 14590 din 09.08.2018;

 • •  Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 14591 din 09.08.2018, favorabil;

 • •  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1406/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1407/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l408/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • •  HCL nr. 74 din 04.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău și a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău”;

 • •  HCL nr. 212/11.06.2018 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social „Hai in P.A.S. cu noi”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

 • •  Prevederile art. 1 din Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Legii nr. 18/1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • •  Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” și ale art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2), alin.(6) lit.”a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. Se modifică Anexa nr. 1 - Cerere de finanțare în cadrul prooiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău„ la HCL 212/ 11.06.2018, aceasta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se modifică Anexa nr. 2 - Bugetul Proiectului la HCL 212/ 11.06.2018, aceasta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 3, Celelalte prevederi ale HCL nr. 212/2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE D CIOCODEI M


skimntă

CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NLCOLAE-OVIDIU POPOVICI


ȘaE1?a

\ \

/A

v J jA <a

F.C.G./F.C.G./T.O./Ex. l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 327 DIN 31.08.2018

Cerere de finanțare în cadrul proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în județul Bacău" către: UNICEF România

2018

Titlul proiectului:


Hai in P.A.S cu noî


Solicitantul:


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău


Comuna/Orașul:    Bacău


Județul


Bacău


Dna/Dl:

Director

Carmen Georgeta Fifirig


Dna/Dl:


Cons. Jr.

Iulian Axente


Dna/Dl:

Șef Serviciu Financiar Contabilitate Buget


Lorena MaziluSERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


Descrierea proiectului1

Titlul proiectului:     „ Hai în P.A.S cu noi

Coordonator proiect: Diaconu Carmen

Echipa comunitară

Nume, Prenume -

Funcția


Asistenți sociali comunitari: Gavriliu Antoaneta, Cruceru Angela, Bostan Ramona lanelia, Scutaru Ludea, Movileanu Laura, Bordei Sîmona, Pista Mîhaela

Asistenți medicali comunitari: Burghelta Mirela, Popescu Simona, Abaza Codrina, Astefanoaîet Teodora, Stancîu Luminița

Consilier școlar: Diana Aprodu

Mediatori școlari: Burac Andreea, Ciorcila Monica

Buget total

Din care

30.000 Lei

solicitat UN1CEF:

contribuție2 Primăria Municipiului

Bacau:

contribuție Partener 1:

contribuție Partener 2:

20.000 Lei

10.000 Lei

Leî

Lei

Durata de

Implementare a proiectului3:

7 luni (01.06.2018-30.12.2018]SERVICII COMUNITARE

X^7 P£MG0PH

Rezumat:

Proiectul „ Hat in P(prevenire)J\(acompaniere}.S(sprijin) cu noi ", prin structura sa, vizează , cu precădere, furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați în baza procesului de recensământ comunitar, implementarea planurilor de servicii necesare pentru furnizarea de servicii integrate, adresate copiilor vulnerabili identificați în baza procesului de recensământ comunitar și familiilor acestora.

Sectoarele în care se implementează proiectul sunt cele arondate unităților de învățământ Școala Gimnaziala "Octavian Voicu" (Sector 1), Școala Gimnazială "Alecu Russo" (Sector 2), Liceul Tehnologic "Petru Rares" (Sector 3), Școala Gimnazială "Alexandru Safran" (Sector 4), Școala Gimnaziala "Constantin Platon" (Sector 5).

Prin implementarea micrograntului anului 2017, s-au realizat acțiuni pentru promovarea unui stil de viață sănătos, s-a reușit preîntâmpinarea abandonului școlar, vaccinarea unui număr de 20 copii, protejarea și cazarea mamelor aflate în situații de urgență prin găzduirea lor în centre rezidențiale specializate, părinții au beneficiat de cursuri privind educația parentală, s-au depus un număr de 3 dosare pentru obținerea actelor de identitate .

Au fost inițiate activități cu scop cultura l-educativ prin realizarea unui circuit de vizitare a principalelor obiective culturale ia nivel municipal și regional.

Ca oportunități întâlnite pe parcursul micrograntului anterior, amintim buna funcționare a rețelei interinstitutionale la nivel local.

Prin micrograntul „ Hat în P(prevenire).A(acompaniere)«S(sprijin) cu noî " , vizăm continuarea furnizării de servicii integrate din pachetul minim de servicii adresate copiilor vulnerabili și a familiilor acestora, implementarea planurilor de servicii pentru grupul ținta definit, prin înglobarea serviciilor Aurora de informare șî consiliere într-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere.

Activitățile specifice din microgrant vizează:

Furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați;

Facilitarea schimbului de experiență între reprezentanții comunităților implicate în proiect;

Adresarea fenomenului de discriminare, pe baza și cu sprijinul materialelor furnizate de UNICEF în România;

Comunicarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității.
Informații administrative

Primăria Municipiului Bacău a aplicat și este în curs de implementare a proiectului " Strategii de dezvoltare locală pentru comunitatea margînalîzată din municipiul

Expertiza tehnica si administrativa a solicitantului

Bacău "

Beneficiar: cartierele Letea și izvoare din Municipiul Bacău

Grupul țintă: persoane care fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala și au domiciliul în zona de implementare a proiectului.

Diaconu Carmen, Director Adjunct DAS Bacau:

Coordonatorul proiectului

luarea deciziilor;

(Nume șî prenume, funcția și principalele responsabilități)

coordonarea echipei;

coordonarea activităților din proiect;

supervizarea implementării activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate; asigurarea publicității proiectului;

colaborarea permanentă cu partenerii.

Asistenți sociali: Gavriliu Antoaneta, Cruceru Angela, Bostan Ramona lonelta, Scutaru Lucîca, Movileanu Laura, Bordei Simona, Pista Mihaela

implementarea activităților proiectului;

monitorizarea progresului proiectului în raport cu planul de activitate; colaborarea permanentă cu partenerii.

Echipa de implementare

Asistent! medicali comunitari: Burghelîa Mirela, Popescu Simona, Abaza Codrina, Astefanoaiei Teodora, Stancîu Luminița

(membrii echipei și principalele responsabilități)

participă și coordonează activitățile desfășurate pe tema sănătății; oferă educație pentru prevenirea abuzului și neglijării copilului.

Consilier școlar: Diana Aprodu:

desfasoara activitatea privind non-dîscriminarea si valorile sociale. Mediatori școlari: Burac Andreea, Ciorcila Monica

desfășoară activitatea de educare, consiliere și sprijin pentru copiii beneficiari în cadrul proiectului;

organizează activități educative/artistice.

Primăria Municipiului Bacău

Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacău

Instituții partenere:

Club Sportiv Ecvestru Decebal Hem ei uși, Bacău

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Bacau

■?

1 SERVICII COMUNITARE

7 PENTRUOOPll


Cererea de finanțare

Bugetul proiectului

Declarația pe propria răspundere

Documente administrative4:


Actul de împuternicire autentificat

Copia după bilanțul contabil

CV coordonator proiect

Convențiile de parteneriat

Grupul țintă

Utilizând Aurora pentru selectarea, priorîtîzarea, finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2018, discutate șl agreate în cadru! echipei comunitare, am stabilit grupul țintă pentru proiectul mîcrogrant „ Hai in P.A.S cu noi

Astăzi, în municipiul Bacău sunt un număr de 233 gospodarii active cu 408 cazuri active de copii cu vulnerabilități.

Cazurile active reprezintă copiii ce au fost prioritizati de echipa comunitară și validați de coordonatorii județeni.

Grupul țintă a fost selectat din cazurile active (Vezi Anexa nr. 5), după următoarele criterii:

vulnerabilitate și sub-vulnerabilitate,

vârsta copiilor,

etnia,

mai mulți frați în gospodărie,

acord de participare copii, părinți,

prezența copiilor în timpul vacanței,

repartizare geografică (un număr aproximativ egal pentru fiecare dintre cele cinci sectoare ale municipiului Bacau).

Am hotărât că putem acoperi un număr maxim de 120 de cazuri. Prin urmare, din ceî 408 copii cazuri active, am aplicat criteriile stabilite, după cum urmează:

Am selectat copiii care trăiesc în familii cu risc de violență, abuz sau neglijare a copilului sau adolescent cu comportament la risc, copii cu dizabilități rezultând un număr de 183 de cazuri;

- Am selectat copiii cu părinți migranti si copiii fara un părinte sau ambii părinți, rezultând un număr de 56 de cazuri;

Am aplicat criteriul vârstă, selectând doar categoriile 5-9, respectiv 10-17 ani, rezultând unnumăr de 172 de cazuri (cazuri listate în Anexa nr.5). Menționăm că în aceste cazuri întră sî 23 de cazuri de copii care au sub-vulnerabilitatea copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire;

Am aplicat criteriul etnie, selectând doar categoriile 5-9, respectiv 10-17 ani, rezultând un număr de 13 cazuri;

Ulterior am aplicat criteriile legate de prezenta pe perioada verii, participarea mai multor copii din aceeași gospodărie și acordul de participare (atât din partea părinților, cât și din partea copiilor);

Am selectat inițial copiii care întruneau toate aceste criterii, iar ulterior am continuat să introducem copii care întruneau doar două criterii și in final cei care îndeplineau doar criteriul de acord pe participare, până la completarea numărului de copii din grupul țintă.

Pentru selecția părinților în grupul ținta, deciziile au fost luate de echipa comunitară în funcție de nevoie, gradul de implicare și acordul de participare și este ca atare reflectată în anexa care prezintă grupul țintă pentru proiect.

Selectam și un număr de 20 părinți, structura fiind:

5 părinți copii cu dizabîlități,

10 părinți copii cu risc de violență, abuz sau neglijare a copilului,

5 părinți adolescenți/copii cu comportament la risc.

Tabel centralizator:

. . . . .

Etnie romanaCopii/adolescenți

Fete

Băieți

Fete

Băieți

Total

0-3 ani

-

-

-

-

-

4-9 ani

7

8

-

2

17

10-17 ani

42

50

4

7

103

TOTAL

49

58

4

9

220

Părinți/ principali

Femei

Bărbați

îngrijitori

15

5

20Scopul șî obiectivele proiectului:

Scopul proiectului


Sprijinirea implementării planurilor de servicii pentru grupul țintă definit, prin înglobarea serviciilor Aurora de informare și consiliere într-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere.

Până la finalul anului 2018, 60 de copîi/adolescențî și 15 părinți vor cunoaște Obiectiv specific 1:    riscurile și consecințele comportamentului violent șt consumului de substanțe

(alcool)

Până la finalul anului 2018, copii și părinți ( 20 de copii cu dizabilități, 13 copii Obiectiv specific 2: etnie roma, 5 dintre părinții acestora) vor dobândi cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați.

La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migrantî, copii cu dizabiiîtati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului,

Obiectiv specific 3:    copii cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament la risc

vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ

Justificarea problemei4

Proiectul „ Hai in PJLS cu noi " vizează furnizarea de servicii integrate copiilor vulnerabili identificați în baza procesului de recensământ comunitar, facilitează schimbul de experiență între reprezentanții comunităților implicate în proiect, asigură comunicarea rezultatelor proiectului la nivelul comunității.

Pentru a elabora activitățile în acord cu nevoile reale ale copiilor, adolescenților și familiilor vulnerabile, dar și pentru a asigura implicarea comunității, s-au făcut consultări cu reprezentanți ai Structurii Comunitare Consultative (SCC), ședințe cu SCC( la DAS Bacau sunt procese verbale ale întâlnirilor SCC), consultări cu copii si parmtii in cadrul unor întâlniri de feedback, consultări cu copii si părinții in procesul de furnizare de servicii, întâlnire de lucru cu reprezentant! ai școlilor implicate in proiectul UNICEF, activități de consultare cu copiii și părinții copiilor vulnerabili ce fac parte dîn grupul țintă, în vederea asigurării parteneriatului cu familia, consultări cu echipa școlilor ce elaborează propunerea de microgrant implementat la nivelul școlii, astfel încât să fie evitate eventuale suprapuneri.

Proiectul include următoarele categorii de activități:

evenimente interactive și întâlniri de informare la nivel comunitar. Temele selectate pentru dezbatere sunt corelate cu principalele vulnerabilități identificate la nivelul comunității,

SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


respectiv la nivelul grupului țintă (120 copii cu părinți migranți, copii cu dizabîlitățî, copii în familie cu risc de violență, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenți/copii cu comportament Ia risc);

organizarea unor ateliere de lucru sau excursii pentru a stimula creativitatea, autocunoașterea, stima de sine, responsabilizarea și dezvoltarea personală a copiilor si adolescenților din comunitate. Aceasta sunt organizate cu scopul de a furniza servicii de informare șî/sau consiliere prevăzute în planurile de servicii;

furnizarea de servicii de specialitate (socială, medicală) pentru copiii și adolescenții în situații de risc care nu dispun de posibilitatea de a accesa serviciile de care au nevoie;

Subliniem că, în prezent, sunt un număr de 3.127 gospodarii identificate, dintre care 233 gospodării active cu 413 cazuri active de copii cu vulnerabilități (copiii ce au fost prioritizati de echipa comunitara si validați de coordonatorii județeni), iar 120 dintre aceștia vor beneficia de activitățile desfășurate în cadrul proiectului cu finanțate prin microgrant.

Prin micrograntul „ Hai in P(prevenire).A(acompaniere).S(sprijin} cu noi " , vizăm desfășurarea de activități care au în vedere furnizarea serviciilor din pachetul minim de servicii și care stimulează abordarea integrată a serviciilor la nivel comunitar.

Utilizând Aurora pentru selectarea, priorîtizarea, finalizarea listei de cazuri active pentru anul 2018, discutate și agreate în cadrul echipei comunitare, am stabilit grupul țintă pentru proiectul microgrant n Hai in P.A.S cu noi

Se menționează că la cazurile prioritizate pentru anul 2018 activitățile din cadrul micrograntului sprijină implementarea planurilor de servicii pentru grupul țintă definit prin înglobarea serviciilor Aurora de informare și consiliere într-un mod interactiv, adaptat vârstei copiilor și gradului lor de înțelegere.


unicef
ț '/ SERVICII COMUMME

PENTRU COPII


Metoda de lucru șl activitățile propuse


Servicii Aurora


Beneficiari di


Obiectivul specific 1: Până ta finalul anului 2018, 60 de copii/adolescenți și 15 părinți vor ști riscurile și consecințele comportamentului violent și consum substanțe (alcool)

Activitatea 1.f) Stop Violenței: Casa mea și școala mea - un spațiu al siguranței"

Descriere detailata a activității:

Activitate de grup care este structurată pe 2 subactivități:

Subactivitatea 1: întâlnire de informare " Ce Înseamnă a fi părinte'* cu participarea unui număr de 10 copil (5-9 ani) șl 10 părinți din grupul țintă, care vor fi reuniți la sediul DAS Bacău; menționam ca am folosit ca bibliografie pentru desfasurarea acestei întâlniri “ Stop violentei împotriva copiilor" - Ghidul de lucru cu familia si comunitatea pentru profesioniștii locali; activitatea va începe cu un joc de încălzire și cunoaștere: fiecare participant (inclusiv facilitatorul) trebuie sa se gandeasca și să aleagă 3 animale in care și-ar dori să se schimbe, daca ar putea sa fie un animal. Ce animal si-ar dori sa fie? Dar trebuie sa se gandeasca la 3 animale. Fiecare participant sa spună cele 3 animale pe rând, și să explice foarte rapid de ce i-ar placea să fie animatul respectiv. De exemplu: eu as vrea sa fiu iepure pentru că sunt foarte drăgălași; in al doilea rând aș vrea sa fiu pantera pentru ca sunt elegante dar Impun respect; si in al treilea rând as vrea sa fiu vultur pentru ca imi place sa zbor sus de tot. După ce fiecare participant spune cele 3 animale, le puteti spune și interpretarea, pentru că există o interpretare: animalul 1: este ce iti dorești sa fii; animalul 2: este felul in care ești cu adevarat; animalul 3: este felul in care te vad cei din jurul tau .

Apoi părinții vor fi invitați la o discuție libera de 3-4 minute despre Ce inseamna a fi părinte ?. La finalul discuțiilor se punctează că e important să găsim calea cea mai bună de a comunica cu copilul nostru ( ex: Cum e mai bine sa fii ca părinte: BLÂND sau SEVER, ce efecte sunt pe termen lung?; Intr-o familie

Informare asupra rețelei de sprijin comunitar prin programe de educație parentală

informare asupra drepturilor și obligațiilor parentale

Informare asupra tuturor formelor violentei

Informare privind importanța accesării serviciilor medicale preventive $1 de tratament (cu focus pe importanța serviciilor pentru copiii expuși oricăror forme de violență)

Informare asupra tuturor formelor violentei, Inclusiv neglijare

Consiliere cu privire a respectarea drepturilor copilului


60 copii

15 parlnt


"

unicef(f ■>'.....j SERVICII COMUNTARE

pentru eopn

cine se ocupa mai mult de copil: MAMA sau TATAL?); Se trece la următoarea întrebare adresata părinților Uneori ca părinți facem lucruri fara sa ne dam seama ca greșim si care sunt consecințele acestor lucruri asupra copiilor, cu exemple, se vor Împărți foi de hârtie fiecărui participant si vor fi invitați sa reflecteze la întrebarea Ce gândește sau simte un copil atunci când părintele....

 • -   îl da o palma;

 • -   țipă la copil;

amenință copilul că il va plesni; etc

Se trag împreună cu părinții concluziile cu privire la comportamentele care nu sunt percepute de părinți ca greșite, dar pe care copii ie traduc în emoții negative, cu consecințe pe termen iung;

Apoi, se consemnează pe un flipchart ce împărtășesc părinții ca fiind calitățile și defectele copiilor lor, respectiv năzuințele lor pentru calitățile acestora in viitorf COPILUL MEU: CUM E ACUM( CALITAT1 SI DEFECTE); CUM AS VREA SA FIE IN VHTORf CE CA UT ATI SA AÎBA, LA CE SA SE PRICEAPĂ), se vor imparti foi de hârtie si părinții vor fi invitați sa completeze tabelul conform modelului de mai sus, apoi fisele vor fi expuse pe un spațiu de expunere, se vizitează „galeria" si se discuta cu părinții pe marginea gândurilor lor.

In partea a doua a întâlnirii se vor introduce grupului de părinți cateva noțiuni despre disciplinarea pozitiva, se încurajează părinții sa răspundă la întrebarea despre imbunatatlrea autocontrolului 3-4 minute).

Activitatea finala este un exercițiu de îmbrățișări, copiii vor fî invitați pentru a exersa cu părinții lor diferite tipuri de îmbrățișări pe baza unor bilete trase de copil sau părinte dintr-o cutlef pe aceste biletele se pot descrie tipuri de îmbrățișare: de dor după o absenta de cateva luni, de calmare a fricii, de mulțumire pentru ajutor).

După exercițiul de îmbrățișări, facilitatorul va explica părinților si copiilor sa ist faca timp pentru una sau mai multe discuții despre treburile zilnice pe care părintele si copilul cad de acord ca acesta din urma

le-ar putea face, nu neaparat pe toate in fiecare zi, dar macar 1-2 dintr-o lista de 4-5.

Subactlvitatea 2: întâlnire interactiva de informare Soluțiile adolescenților pentru a opri violenta verbala, cu participarea unui număr de 30 copii (10-17 ani); activitatea va începe cu un joc de încălzire si cunoaștere: Spune participanților să se ridice și să găsească o persoană pe care nu o cunosc și să facă cunoștință. După câteva minute roagă pârtieipanții din perechi sa se întoarcă cu spatele unul la altul, poate chiar să se îndepărteze puțin. Important este să nu se întoarcă înapoi sau să discute. Distribuie participanților câte un chestionar. Spune-le că au 30 de secunde pentru a completa chestionarul referitor Ia partenerul sau. După 30 de secunde perechile se vor reuni și vor vedea câte răspunsuri corecte sunt.Te rugăm să completezi rubricile de mai jos cu referință la partenerul tău:

Culoarea o chilor,.............. ...............................................

Culoarea părului.................................................................................................

Greutatea.............................................................................................................

Hainele.................................................................................................................

Cu sau fără ochelari.............................................................................................

Prenumele............................................................................................................

Numele.................................................................................................,...............

Alte amănunte......................................... ................................

Apoi se va trece la vizionarea vldeoclipului Soluțiile adolescenților pentru a opri violenta verbala (vezi link-ul) https://www.youtube.cpm/watch7vMZslM4Hw ¥8 . Urmeaza dezbateri pornind de la testimonial. Spre finalul activitatii se vor da chestionare verificare cunostintețvezi anexa 3)

Tipul activității: Activitate de grup

Durata activității: 2 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): -

Locul de desfășurare: DAS Bacau


unicefti
SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


Resurse necesare: protocol 1.000 lei (gustare, fructe, apa plată), 550 lei consumabile (coli hârtie, pixuri), transport 250 lei.

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medica! comunitari DAS), mediator școlar

Activitatea 2. „ Fii inteligent, nu fii dependent! "

Informare asupra riscului privind consumul de substanțe (alcool)

informare asupra riscurilor individuale pentru sănătate

Consiliere cu privire la stilul de viață sănătos


20 copii

5 părinți


Descriere detaliată a activității: Activitate de grup la care vor participa 20 copll/adolescenti (10-17 ani) și 5 părinți, în care un consilier școlar va vorbi despre consumul de substanțe (alcool) factori favorizanti, consecințe fizice, psihice, sociale, profesionale, etc); adolescenții si părinții ani vor fi antrenat! In discuții, vom folosi ochelarii speciali care sa simuleze starea de consum excesiv de alcool Beneficiarii vor fi implicați in dezbateri. Spre finalul actlvitatil se vor da chestionare verificare cunostintefvezi anexa 3)

Tipul activității: Activitate de grup

Durata activității: 2 h/locatîe

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): -

Locul de desfășurare: Centrul de Resurse pentru Adolescenți Bacau

Resurse necesare: consumabile 981 lei (premii participare-25 bratari personalizate cu mesajul activitatil „Fii inteligent, nu fii dependent!", hârtie xerox, hârtie flipchart, marker, post-it, o parte fiind și contribuție DAS Bacău), protocol 500 lei (gustări, fructe, apa plată).

Profesioniști implicați; asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitariDAS), mediator scolar(ORAE)

Obiectivul specific 2: Până la finalul anului, copii si părinți ( 20 de copii cu dizabilitati, 13 copil etnie roma, 5 dintre părinții acestora) au dobândit cunoștințe si sa depună plângere la CNCD dacă sunt discriminați
Activitatea 1. „ Toți diferiți, toti egali „

Descriere detaliată a activității: vor participa 20 de copii cu dizabllitati, 13 copii etnie roma, 5 dintre părinții acestora; va fi o dezbatere pornind de ia doua filme de scurt metraj legate de problema discriminării pe criteriu de etnie/dizabilitate; se vor viziona filmele "'UNICEF-Discrimination Hurts/ UNÎCEF- Discriminarea rănește"

https://www.voutube.com/w3tch?v^AlcxnErwOO&Iist=PLIVI4olQi9n5JcbBI3V24UY5pH2mUyByMiV

Informare privind drepturile copilului cu dizabilități

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului la alte resurse comunitare locale și județene


33 cop

5 parîn


https://www.voutube.com/w8tch?v=DFklVIEUOxQ.&index=2&list"PLM4olQ.i9n5JcbBi3V24UY5pH2mUy ByMiV https://www.voutube.com/watch?v~eHViCwhVQnc8dist=PLM4olQ!9n5JcbEii3V24LlY5pH2rnUvBvMiV&index=3 Beneficiarii vor invata mai multe despre ce inseamna discriminarea, cum pot evita stereotipurile, prejudecățile, ca mecanisme ce susțin acte discriminatorii, vor conștientiza importanta atitudinilor civice, atitudinilor tolerante si proactive, ca soluții pentru prevenirea si combaterea discriminării, vor fi informați cu privire la institutiiile care protejează drepturile pe linia respectării si aplicării principiului nediscriminării, in conformitate cu legislația interna in vigoare si cu documentele internaționale. Spre finalul întâlnirii se vor da chestionare verificare (vezi anexa 3)

Părinții vor fi instruiri unde pot depune plângere daca se simt discriminați si cum pot concepe o asemenea plângere. In aceasta activitate pot fi grupați la o masa si pot concepe o plângere pe un caz vizionat in film. Copii vor putea face un pliant sau un afiș pe tema „Discrim narea rănește" Tipul activității: Activitate de grup

Durata activității: 1 h/locatie .

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă):

Locul de desfășurare: DAS BACĂU

unicef
>' i SERVICII COMUNITARE

Xx^/ PENTRU COPII


Resurse necesare: protocol 760 lei (prăjituri, fructe, apa plată), consumabile 770 lei ( hârtie xerox, cartuș imprimanta, pixuri, hârtie flipchart).

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comun Itar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

38 directi


Activitatea 2. " Pe urmele iui Harap Alb „

Informare privind drepturile copilului cu dizabilltați

Informare cu privire la resursele comunitare locale și județene Consiliere asupra beneficiilor accesului Ea alte resurse comunitare locale și județene


Descriere detailată a activității: Vor participa 20 de copii cu dizabilltati, 13 copii etnie roma, 5 dintre părinții acestora; activitatea valorifica o poveste romaneasca pentru a exemplifica principiul non discriminării si valorile sociale (prietenie, toleranta, acceptarea diversității) ca fundament al prevenirii si combaterii actelor discriminatorii, Copiii vor merge intr-o excursie tematica . Vor citi povestea lui Harap Alb, Iar pe parcursul derulării narațiunii vor fi discutate următoarele aspecte: cat de mult ne influențează prejudecățile in deciziile de a interactîona cu ceilalți ( de exemplu: momentul în care Harap Alb II alunga pe calul care a venit sa manance jaratec deoarece calul era răpciugos si slab), cat de important este sa-l vezi pe celalalt dincolo de prejudecăți pentru a lega relații autentice, cat de semnificativ pentru evoluția noastra ca persoana sa acceptam si sa apreciem diferentele dintre oameni si sa valorizam aceasta diversitate ( de exemplu deschiderea cu care Harap Alb accepta personajele din poveste), itinerarîul initîatic a lut Harap Alb intr-o lume a prieteniei, tolerantei si non discriminării va fi reconstituit cu ajutorul unei excursii tematice .

Tipul activității: Excursie

Durata activității: 4- h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): •

Locul de desfășurare: Parcul dendrologic Hemeîusi Bacau

Resurse necesare: gustări la începutul excursiei (sandwich, apă, fructe) si o pizza la restaurant, la încheierea excursiei 1550 lei, transport 250 lei (contribuție DAS), igiena 100 lei (șervețele umede), cârti

unicefO
SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


împrumutate de la biblioteca.

Profesioniști Implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Obiectivul specific 3: La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migranti, copii cu dizabllltatl, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neg copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament la risc vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber constructiv și creativ.

Activitatea 1. “ In lumea copilăriei „                                                                                   Nu este cazul                120 directI

Descriere detaliată a activității: copiii (120 copii cu vulnerabilitățile selectate pentru grupul tinta, adlca copil cu părinți migranti, copil cu dlzabllitatl, copii In familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copil cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament la risc) vor fi implicați in actlvitati culturale (vizionarea unui film) insotftl de echipa comunitara si părinți disponibili, pentru a le insufla gustul pentru frumos, arta, adoptarea unui comportament adecvat, petrecerea timpului liber Intr-un alt fel.

Tematica filmelor va fi aleasa in funcție de categoria de varsta ( 5-9 ani, respectiv 10-17 ani): se vor alege filme cu o tematica de relaxare, avem in vedere ca in urma acestei actlvitati copiii vor vedea o alta alternativa de a petrece timpul liber in mod constructiv.

Tipul actlvitatii: Activitate de grup

Durata: 3 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): vor fi 5 repetiții ale aceleași activitati cu grupuri de copii din cele cinci sectoare ale Municipiului Bacau .

Locul de desfășurare: cinema

Resurse necesare: achiziții bilete 3 D 3025 lei (120 copii si 5 adulti), gustări film 2.250 lei (120 copii sl

unîcef
1 SERVICH COMUNITARE

P£n™cop(i


5 adult! (a preț de 18 lei / persoana} , transport 250 lei ( o parte din transport contribuție DAS).

Profesioniști implicați: asistent social corn unitar( DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolarțCJRAE)

Activitatea 2. # Cartea preferata


informarea asupra dreptului la educație


80 di ret


Descriere detaliată a activității: copiii din grupul țintă (40 copii In familie cu abuz sau neglijare a copilului, 20 copii fără un părinte sau fără ambii părinți acasă, 20 copii cu condiții precare de locuire) vor participa la un cerc de lectura în locația menționată mai jos, iși vor alege o carte preferată de ei dintr-o selecție potrivita vârstei făcută in prealabil de către echipa comunitara împreuna cu personalul bibliotecii conform cu programa școlara. Vor face comentarii, cele mat inspirate vor fi premiate de către specialistul prezent (bibliotecar sau profesor de specialitate).

Consiliere privind importanța participării                         școlare


Tipul artlvltatli: atelier de lucru

Durata: 2 h

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): vor fi 3 repetiții, potrivit categoriei de varsta vizate, ale aceleași actîvitati cu grupuri de copii din cele cinci sectoare ale Municipiului Bacau .

Locul de desfășurare: Biblioteca Județeană Bacau

Resurse necesare: consumabile 2.100 lei {carton colorat: după sesiunea din biblioteca, copii vor primi cartonul si carioca si vor reprezenta sub forma de desene sau comentarii cartea preferata), carioci, premii pentru copiii - câte o carte), protocol 545 lei (cutii de bomboane, oacke rolls, fructe, apa plată), produse de igiena 80 lei (șervetele umede), transport 150 lei.

Profesioniști implicați: asistent social comunitar (DAS), asistent medical corn unitar (DAS), mediator scolar(CJRAE)

unicef®r.....>......i SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

Activitatea 3." In galop „

Nu este cazul

Descriere detailată a activității: Activitate de grup (120 copii cu părinți mlgranti, copil cu dizabîlîtatl, copil in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescentl/copli cu comportament la risc} prin care copiii vor găsi bucuria prezentului interactionand cu caii, aceasta contribuind la relaxarea copiilor, facilitarea implicării fizice in actîvltati, oferirea unui cadru pentru comunicare, evitarea izolării fizice, psihice si emotionaie, autocunoasterea, stima de sine, responsabilizarea și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților din comunitate. Scopul activitatii este stabilirea legaturilor interrelationale, creșterea abîlitatii si dorinței de comunicare, dezvolta lucrul in echipa.

Tipul activității: Excursie

Durata activității: 4 h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă): vor fi 3 repetiții ale aceleași activitati cu grupuri de copii din ceie cinci sectoare ale Municipiului Bacau .

Locul de desfășurare: Club Sportiv Ecvestru Decebal Hemeiusl, Bacau

Resurse necesare: hrană 2.000 lei( masa calda), gustare de dimineața 690 lei (fructe, biscuiți, apa plata), transport, 350 tei (contribuție DAS), produse igiena 120 tei (șervetele umede).

Profesioniști implicați: asistent social comunitar(DAS), asistent medical comunitar(DAS), mediator scolar(CJRAE)

Activitatea 4. Reciclam si castlgam                                                                                 Nu este cazul

Descriere detaliată a activității: Atelier de lucru, copiii (120 copii cu părinți mîgranti, copii cu dizabilitati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copil cu condiții precare de locuire, adolescentl/copli cu comportament la risc ) vor fi implicați in confecționarea a trei

120 dire


120 dire

recipiente pentru reciclare, cu scopul de a Invata trierea produselor plastice, biodegradabile, sticla si hârtie; se va organiza un concurs, pe categorii de varsta, grupele isi pot premia unii la alții produsele activitatii ( cefe mai bine realizate containere, cele mal multe obiecte adunate, etc)

Tipul activitatii: activitate de grup

Durata: 3h/locatie

Frecvența activităților (dacă este o activitate recurentă); vor fi 5 repetiții ale aceleași activitati cu grupuri de copii din cele cinci sectoare ale Municipiului Bacau .

Locul de desfășurare: Școlile din cele 5 sectoare

Resurse necesare: consumabile 2440 lei (carton, markere, premii pentru copii: cate un tricou ce va fi inscripționat de către copii, după șablon, cu simbolul Servicii comunitare pentru copli( mânute) cu ajutorul markerelor, beneficiarii mici vor fi ajutati de beneficiarii mari), protocol 480 lei (corn cu ciocolata, apa 0,5 I), produse de igiena 120 lei (șervetele umede), transport 100 lei (contribuție DAS).

Profesioniști implicați: asistent social comunitar (DAS), asistent medical comunitar (DAS), mediator școlar (CJRAE)
Monitorizare și evaluare

Evaluarea întregului proiect si raportarea rezultatelor obținute se va realiza pe următoarele dimensiuni: evaluare si raportare financiara, urmarindu-se sumele acordate în cadrul proiectului si documentele care care justifica cheltuirea acestora;

evaluare si raportare narativa, unde vor fi descrise activitatile realizate si rezultatele obținute in comparație cu cele prevăzute in cererea de finanțare, precum si o evaluare a impactului pe care l-a avut proiectul.

Ca instrumente de evaluare vor fi utilizate chestionare„

Monitorizarea si evaluarea actîvitatilor din cadrul proiectului se va realiza permanent de către echipa de implementare si de parteneri.

Fiecare activitate va fi evaluata separat si se vor elabora documente de evaluare pentru fiecare in parte.

Va fi evaluat si procesul de cooperare intre instituțiile si cadrele de specialitate participante.

In rapoartele lunare de activitate se va menționa daca activitatile se derulează conform planificării, daca se obțin rezultatele propuse, daca sunt probleme in implementarea proiectului si cum au fost depășite.

Activitatea


Rezultat așteptat


Monitorizare


„ Stop Violenței: Casa mea si școala mea un spațiu al siguranței"


Până la finalul anului 2018, 60 de copii/adolescenți și 15 părinți vor cunoaște riscurile și consecințele comportamentului violent și consumului de substanțe (alcool)

„ Fîi inteligent, nu fii dependent!"


Până la finalul anului 2018, 60 de copii/adolescenți și 15 părinți vor cunoaște riscurile și consecințele comportamentului violent și consumului de substanțe (alcool)

„ Toți diferiți, toti egali „


Până la finalul anului 2018, copii și părinți (20 de copii cu dizabilltăți, 13 copii etnie roma, 5 dintre părinții acestora) vor dobândi cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD daca sunt discriminați.

" Pe urmele lui

Harap Alb „


Până la finalul anului 2018, copii și părinți (20 de copii cu dizabilstăți, 13 copii etnie roma, 5 dintre părinții acestora) vor dobândi cunoștințe si vor ști sa depună plângere la CNCD daca sunt discriminați.

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Chestionar, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant
SERVICII COMUNITARE

PEW'™C0Pn


» In copilăriei"


lumea La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migranti, copii cu dizabilitati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament la risc vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant


# Cartea preferata


La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migranti, copii cu dizabilitati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament ia risc vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ

“ In galop „


La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migranti, copii cu dizabilitati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenți/copii cu comportament la risc vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv și creativ

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Reciclam castigam


si La finalul anului 2018, un grup de 120 copii cu părinți migranti, copii cu dizabilitati, copii in familie cu risc de violenta, abuz sau neglijare a copilului, copii cu condiții precare de locuire, adolescenti/copii cu comportament la risc vor exersa deprinderi de comunicare, de petrecere a timpului liber în mod constructiv șî creativ

Chestionare, procese verbale, fise monitorizare activitate microgrant, raport lunar activitati microgrant

Diseminarea rezultatelor

Proiectul „ Hai in P.A.S cu noi ” isi propune furnizarea unui număr de 200 servicii de informare, orientare, consiliere, pentru un număr de 120 copii si familiile lor, pe parcursul anului 2018, in cele cinci sectoare ale municipiului Bacau.

Estimam ca la sfârșitul proiectului, in cele cinci sectoare ale municipiului Bacau:

se organizează un număr de 21 de evenîmente/intalniri cu copiî/adolescenti grup tinta;

se estimează ca va participa un număr de 120 copii grup tinta;

La sfârșitul proiectului, estimam ca:

un număr de 60 copii au conștientizat consecințele actelor de violenta;

un număr de 120 copii sî~au dezvoltat deprinderea de a fi cooperant!, toleranți;

un număr de 20 adolescenți cu varsta intre 10-17 ani au înțeles riscurile consumului de droguri, alcool sau tutun.

Rezultatele vor fi comunicate partenerilor, precum si autoritarilor si decidentilor prin rapoarte, fotografii, procese verbale.

Management de proiect și personal implicat

Coordonarea proiectului va fi asigurata de coordonator proiect microgrant Diaconu Carmen, Director Adjunct D.A.S.Bacau împreuna cu Mazilu Lorena, Sef Serviciu Financiar Contabilitate Buget D.A.S. Bacau, și va fi încurajată comunicarea internă cu echipele comunitare de la nivel sectoare Municipiul Bacau .

Modalitatea de comunicare intre resursele umane implicate va fi prin întâlniri de lucru, comunicări Online, off-line, informări.

Astfel:

Coordonatorul proiectului:

luarea deciziilor;

coordonarea echipei, coordonarea activitatilor din proiect;

organizarea implementării activitatilor proiectului;

monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; asigurarea publicității proiectului;

colaborarea permanenta cu partenerii.

Sef Serviciu FinanciarContabilitate Buget DAS Bacau:

se ocupa cu componenta financiara a proiectului;

realizează managementul financiar strategic si operațional al proiectului;

planifica si gestionează bugetul pe actîvitari;

realizează operațiile financiar contabile aferente proiectului in conformitate cu legislația naționala:

întocmește raportarea financiara in conformitate cu documentele de implementare a proiectului.

Asistent social proiect:

organizarea implementării activitatilor proiectului;

monitorizarea progresului proiectului in raport cu planul de activitate; colaborarea permanenta cu partenerii.

Asistent medical comunitar;

informează copii cu privire la acordarea primului ajutor;

participa si coordonează activitățile desfășurate pe tema sanatatii;

oferă educație pentru prevenirea abuzului si neglijării copilului.

Mediator școlar:

desfasoara activitatea de educare, consiliere si sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului;

organizează activitatî educative/artistic

Consilierul școlar

desfasoara activitatea de educare, consiliere si sprijin pentru copiii beneficiari in cadrul proiectului;

organizează activitatî educative
SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


Calendarul de activități5

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Oc

tom

brie

„ Stop violenței"

X

X

„ Fii inteligent, nu fii dependent 1"

X

„ Tot! diferiți, totl egali „

X

„ Pe urmele lui Harap Alb,,

X

"In     lumea

copilărie! „

X

X

X

X

X

SCartea preferata

X

X

X

„ In galop"

X

X

X

„ Reciclam sl castlgam "

X

X

X

X

X

unicefO
Anexe

Anexa 1


FISA MONITORIZARE ACTMTAT! MICROGRANT 2018

„ Hai in P.A.S. cu noi ” Bacau

OS 1............................................................................................................................................................

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

OS2............................................................................................................................................................

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

OS 3..........................................................................................................................................................

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr.2

Activitatea nr. 3:

Activitatea nr. 4:

Rezultatele planificate:

Indicatori: (lista de semnaturi, raport lunar)...........,.................................................................................

Nr. participant! estimați..........r din care:

J ........copiii (varsta,........ani; băieți,.......; fete........)

J ........părinți (din care:.........mame,..........tați)

J ........autorități (inspector școlar, medic DSP, inspector Politie, altî specialiști)

S ---------alți participanți (vă rugăm enumerați)


Data

Participanți

Rezultate

Alte rezultate    (

Mîjloce

Buget

(va fi menționat nr. de participanți)

obținute vs.

rezultate

de

cheltuit

Rezultate

neplanificate,neașteptat

verificare

Copii

Părinți

Alți

planificate

e)

(exp: fotografii, liste prezență, etc.)

F

B

M

T

Daca ați mai avea ocazia, ați mai organiza în viitor astfel de activitati?:


fiO

< ■■ .7Anexa 2


Chestionar satisfacție

Pe o scala de la 1 la 5 va rugam sa ne răspundeți asa cum apreciati activitatea, punctajul reprezentând:

 • 1-  Mesatisfacator

 • 2-  Satisfăcător

 • 3- Mediu

 • 4-  Bine

 • 5- Foarte bine

In ce măsură apreciati ceea ce ati invatat in cadrul acestei activîtati:

1                 2                      3              4

Informațiile primite au fost clare, pe înțelesul dumneavoastră:

1                2                     3              4

In ce măsură formatorii/organizatorii au contribuit la asimilarea cunoștințelor:

1                 2                      3              4

Cum apreciati ambianta si atmosfera din cadrul activitatii

1               2                    3             4

Informația a fost bine structurata partea practica cu partea teoretica:

1                 2                      3              4

Când ajungeți acasa ce urmeaza sa povestiți unui membru din familie/ unui prieten din cadrul evenimentului de astazi?

Ce întâmplare din cadrul activitatii va displăcut:

Impresia dumneavoastră la finalul activitatii este:

1                2                     3              4               5

Ati recomanda unei alte persoane sa participe la activitatile noastre?

Da       Nu

La ce activitati doriți sa participați pe viitor?
SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII


Un mesaj pentru organizstorl/fînantatorî:
Anexa 3


Chestionar verificare OS1 Subactivitatea 2

Care sunt formele violentei verbale:

Care sunt soluțiile pentru oprirea violentei verbaie:

Chestionar verificare OS1 Activitatea 2

Care sunt efectele consumului de alcool pe termen scurt:

Care sunt efectele consumului de alcool pe termen lung:
Va rugam sa descrieți in cateva cuvinte motivele pentru care nu vetf consuma alcool:

Chestionar verificare OS2 Activitatea 1

Ce înseamnă discriminarea?

Va rugam sa dati un exemplu de atitudine civica

Va rugam sa dati un exemplu de atitudine toleranta

Ce instituție protejează drepturile pe linia respectării si aplicării principiului nedîscriminarii:

unicef®-j S££ vrcir comunitare X\y-Z PENTRU COPII

Anexa nr, 4


RAPORT ACTIVITATE LUNAR

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

Raport de activitate pentru luna,..»....*................................................................

A5C/AMC........................................................................................

Obiective principale ale activității

Rezultate obținute vs. Rezultate așteptate si resurse utilizate

Obstacole întâlnite în implementarea activității și oportunități privind sustenabilitatea activității

Recomandări pentru dezvoltarea uni activități similare sau complementai

Activitatea nr. 1:

Activitatea nr. 2:

Activitatea nr, 3:


Observații și lecții învățateData completării:

Semnătură:

Avizat:,
Anexa nr. 5 Constituire grup tlnta

Copil

Vulnerabilități

Sector

1.

Stanescu Leonardo

Copil din familie cu părinți migra nțî

Copil fără acte de identitate

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Sector 3 - LT Petru Rares

2,

Draga Davîd Ovidiu

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Sector 3 - LT Petru Rares

Copii care locuiește în locuință supraaglomerata


sep vren comumtapg PENTRU COPII

Prezenta pe perioada verii

Are frați

Acord participare

Grup tinta

Participa si părinții

da

da

da

da

Dracachi Eduard


Ciobotaru Andreea


Cazan Danie! George


Draga RareșCosmin


Copt! în familie cu risc de neglijare a copiilor

opil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Sector 3 - LT Petru Rares

Sector 2 -SG Alecu Russo

Sector 2 -SG Alecu Russo

Sector 3 - LT Petru Rares

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în

da

da

da

nu

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

nu


OOMUNTORE

PENTRU COPIE


locuință supraaglomerată


7. Draga Dragos Gabriel Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărieîn sărăcie extremă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


8. Draga Ana Marla


Copil cu cn singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copii care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremăSector 3 * LT Petru Rares


Sector 3 - LT Petru Rares


.o

(“>' Sî SERVICII COMIMTARE

\^Z PENTRU COPII


da


da


da da          da


da da          da


nu


nu
~ J SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

9, lordache Venzuela

Copt! în familie cu risc de     Sector 5 ~ SG Constantin

violență asupra copiilor      Plafon

da

da

da

da

nu

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

10, lordache Roberto

Copil în familie cu risc de

Sector 5 - SG Constantin

da

da

da

da

nu

violență asupra copiilor

Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Platou

11, lordache Emanuel

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 * SG Constantin

Platou

da

da

da

da

nu

unicef
12, lordache Florența


13. Popa Andrei Marian


14. Hanganu Monica

Maria


15. Hanganu Amalla

Elena


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dlzabilități

Copil cu boală cronica

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu boala cronică

Copil cu dizabilltăți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


Sector 5 - SG Constantin

Plafon


Sector 5 - SG Constantin

Plafon


Sector 5 - SG Constantin Plafon


Sector S - SG Constantin

Platou


SERVICII COMUNITARE

PEWG0Pn


PENTRU COPII


da


da da


da      nu


da


nu da


da      nu


da


da da


da da


da


da da


da da


da


da da


da      daCopil cu dizabilități


Platon


17. Hanga Melisa Marfa

Elena


18. Mitrei Râul Iustin


19. Dracea Râul

Constantin


 • 20. Dogaru Fernando

Paul

 • 21. Prișecariu Petru


Copii care locuiește in locuință supraaglomerată

Copii cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități


Sector 5 - SG Constantin

Piston


Sector 4 - SG Alexandru

Safran


Sector 4 - SG Alexandru

Safran


Sector 2-SG Alecu Russo


Sector 3 ~ Li Petru Rares


ț             A

\     /

\<Z


SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

da

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

nu

da

nu

da

da

nu

da

nu

da

da

nuCopil cu poala cronică

Copil cu dizabilitați


Copil cu 'isc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale22. Sandu Claudiu Ștefan

Copil cu dizabilități

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Sector 5 - SG Constantin

Plafon

da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu dizabilități

23. Bodea Mihnea

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 1-SG Octavian Voicu

da

Copil cu dizabiîitatî

Sector 2-SG Aîecu Russo      da


nu

da

da

nu

nu

da

da

nu


24. Ciunae Corina


nu da


da

nu


25. Zaharia Stefania


Copil cu dizabilitatî


Sector 2~ SG Alecu Russo da


nu      da


da

nu


26. Arsenie Mihaela

Alexandra


27, Buruiana Raluca


Copil cu dizabilitati

Copil cu dizabilități


Sector 1~SG Octavian Voicu

da

nu

da

da

nu

Sector 3-I.T Petru Rares

da

nu

da

daunîcef

28. Radu Cornelia

Copil care locuiește In locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu boală cronică

Copil cu dizabilități

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5-SG Constantin Platou

da

29. Mterîici Ana Maria

Copil cu dizabilitati

Sector 2-SG Alecu Russo

da

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

30. Cheptanaru Denls

Copil care locuiește într-o gospodărie în care exista

persoane cu boli cronice

Sector 1-SG Octavian Voîcu

da

Ștefan

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


nu


nu

da

da

nu

nu

da

da

nu

nu

da

da

da


Copil cu un singur părinte acasă

31. Scorta Denîs Andrei    „  ... r          .          Sector 2-SG Alecu Russo

Copil m familie cu risc de

da

nu

da

da

da

violența asupra copiilor


32. Luca Robert Mihai


33. Spulber Andreea

Florentina


34. Spulber Denîsa

Stefanîa


Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copii cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire


Sector 2-SG Alecu Russo


Sector 2- SG Alecu Russo


Sector 2- SG Alecu Russo


Copil care locuiește în


da


da


daSERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII


nu da


da da


da da


da

da


da


da


da


da


35. Lungu Erna Ioana


36. Raducanu Ioana

Vasilica


37. Popa Denîsa


38. Floristeanu Valentin

Mlhai


locuință supraaglomerată


Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor


Sector 4- SG Alexandru

Safran


Sector 2- SG Alecu Russo


Sector 4- SG Alexandru

Safran


Sector 3 - LT Petru Rares
da


nu da


da

da


da

da

nu

da

da

da

da


nu da


da


da


da da


da da39, Floristeanu Madalin

tonut


40, Doboș Marta


41, Scarlat Teo Vasilica


42. Huluba lulia Irina


Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil fără acte de identitate

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor


Sector 3 - LT Petru Rares


da


da      da


da      da


da


43. Ganju Andreea

Petruta


Sector 3-LT Petru Rares

Sector 2-SG Alecu Russo

Sector 2-SG Alecu Russo

Sector 1-SG Octavian Voi cu


da


nu da


da


da

nu

da

da

nu

da

nu

da

da

nu

nu

da

nu

da

da


Copil care locuiește într-o

gospodărie în care există persoane cu boit cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

44. Anchîdtm Roxana

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 5 - SG Constantin

Platou

da

45. Campanu Mario

Cristian

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu dizabilitați

Sector 2 ~ SG Alecu Russo

da

46. Cozma Andrei Radu

Copil cu un singur părinte acasă

Copil cu dizabilități

Copil cu boală cronică

Sector 2 - SG Alecu Russo

da

47. Aruxandei George

Razvan

Copil cu dîzabilitați

Sector 1 - SG Octavian Voicu

da


nu da


nu da


nu      da


nu da


da da


da nu


da nu


da

nu■'         ’ î

r:'

1

1        4

1 z' J SERVICII COMUNITARE

MmSw

\ . 1 ;

pentru COPII


48. David Diana

Mădălina


Copil cu un singur părinte acasă


Sector 2 - SG Alecu Russo


da


nu da


da da


49. Furmuzache Măritiș

Nicolae


50. Furmuzache Andrei


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu risc de abandon școlar


Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor


Copil cu un singur părinte acasă


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire


Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


Sector 1 - SG Octavian Voîcu da


Sector 1 - SG Octavian Voicu da


da da


da da


da da


da nu


unsce


■■ ■ ■;

7


(     ) SERVICII COMUNITARE

PGMTRUOOPO


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă


nu


51. Hilitianu Alexandra

Ioana

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 2-SG Alecu Russo

da

nu

da

da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

52. Helitianu Orlando

Adrian

Cc-pil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2-SG Alecu Russo

da

nu

da

da

53. Marin Ingrid Ana

Maria

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de

Sector 2-SG Alecu Russo

da

nu

da

da


nu


nu
-.rA

liwWiS

\ ' ■ ■■ /neglijare a copiilor


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă


nu


54. Furmuzache Crlstinel

Vasile


S5. Pleșcari Marian


Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire


Sector 1-SG Octavian Voicu da


Sector 1- SG Octavian Voicu da


da da          da


da da          da


nu


56. Duculescu Andrei

Nlcolae


57. Soitu Adrian Ștefan


58. Soitu Alin Florin


Copii în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă


nu


Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil cu risc de abandon școlar

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor


Sector 1- SG Octavian Voicu da


Sector 3- LT Petru Rares da


Sector 3- LT Petru Rares da


da da


da


nu


da da          da


nu

da da          da


locuință supraaglomerata


59. Savin Alexandru

Cristian


60. Breazu Camelia


61. Raicu Ioana Ariana


62, Mutu Madaljna


63. Sandu Andrada Elena


Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copii cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor


Sector 4- SG Alexandru

Safran


Sector 4- SG Alexandru

Safran


Sector 4- SG Alexandru

Safran


Sector 4-SG Alexandru

Safran


Sector 5-SG Constantin Plafon


SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

nu da

nu

da

nu      da

nu

da

nu      da

nu

da

nu da

nu

da

nu

da da


da


locuința supraaglomerată


64. Sandu Adelina

Georgiana


65. Sudau luliana Elena


66. Cioroba Adelina


Copil cu risc de abandon școlar

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea c.e privește activitatea sexuală


Sector 5-SG Constantin Platon


Sector 4- SG Alexandru

Safian


Sector 5~ SG Constantin

Plaion


SERVICII COMUNTARE PEMTRUCOPn

da da

nu

da

nu da

nu

da

nu

nu da


da


acasă

67. Bobarnac Diana

Ioana

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 2~SG Aîecu Russo

da

nu

da

da

nu

Copil cu un singur părinte acasă

nu

68. Tatarasanu Andrei Ștefan

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 1- SG Octavian Voicu

da

nu

da

da

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

nu

63. Brasoveanu Raducu

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Sector 1- SG Octavian Voicu

da

nu

da

da

Copil cu un singur părinte

nu

70. Tanase Maria Denisa

acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 3-LT Petru Rares

da

da

da

da

71. Tanase Teodora

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 3- LT Petru Rares

da

da

da

da

nu

Paraschiva

Copil car? locuiește în

locuință supraaglomerată

 • 72. Pușcași) Cosmina Elena

 • 73. Crupa Adrian

 • 74. Drutu Raol Andrei

 • 75. Zabrautanu

Alexandru Andrei

 • 76. Petrea Luis Emilîan


Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copii din familie cu părinți migra nți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care exista persoane cu boli cronice

Copil cu un singur părinte acasă

Copil din familie cu părinți migra nți

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 1-SG Octavian Voîcu

Sector 1- SG Octavtan Voicu

Sector 2-SG Alecu Russo

Sector 2- SG Alecu Russo

Sector 1-SG Octavian Voicu77. Coioc Georgeo Vashe

Copii cu un singur părinte acasă

Sector 1-SG Octavian Voiai

da

nu

da

78. Negru Constantin

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care lecuiește într-o gospodărie în care există

Sector 1-SG Octavian Voicu

da

nu

da

Alin

79. Bican Noris lonut

persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie

Copil din familie cu părinți

Sector 2- SG Alecu Russo

da

nu

da

80. Plosca Adelina Ioana

migra nți

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Sector 1-SG Octavian Voicu

da

nu

da

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil care locuiește într-ogospodărie în caro există persoane cu boii cronice

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

81. Ciubotaru Florentina

Ioana

32. Ciubotaru Madalina Elena

Copii cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2 ~ SG Alecu Russo


Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2 - SG Alecu Russo


Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

83. Cristofon Daniela


Copil cu risc de abandon școlar, caro are cerințe educaționale speciale

Sector 2~SG Alecu RussoSERVICII COMUNITARE PENTRU COPII


da


da da


nu

da


da


da da


nu

da


nu


da


da da


da

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

nu

84. Florea Andreia

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

opîl care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Sector 2 - SG Alecu Russo

da

da

da

da

nu

85. Cristofon Elena

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 2 - SG Alecu Russo

da

da

da

da

nu

85. Burghelea Vasile

Leornard

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil nevaccinat

Copil cu un singur părinte acasă

Sector 2 - SG Alecu Russo

da

nu

da

da

87. Ghiul tu ioan

Alexandru


88. Sârba Vlad


Copil care locuiește Într-o gospodărie în sărăcie extremă

Copil cu risc de separare de familie - care cumulează 7 sau mai multe vulnerabilități

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violența asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migra nți

Adolescent cu comportament la risc în


Sector 4~SG Alexandru

Safran


Sector 4-SG Alexandru

Safran
nu


da           nu da          da

da


nu


da


da


nu


rxj

V o


unicefH


89, iurbuc Cosmin


90, Jitaru Adrian Valentin


91. Mihnea Gabriel


Bogdan


ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil cu un singur părinte acasă

Copil care lecuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migrau ți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor


Sector 3-LT Petru Rares


Sector 1-SG Octavian Voicu


Sector 3- LT Petru Rares


SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

nu

da

da

nu

nu

da

da

nu

nu

da

da

nu


Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuireCapii care locuiește în gospodare cu riscde comportament violent

Copil cu risc de comportament violent

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

92, Dragomir Sentl

Razvan


Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală


Sector 3- LT Petru Rares


Copil cu un singur părinte acasă

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie extremă

da


nu da


da


nu


unicefO
93. Pârjol Roxana


94. Burghelea Orlando

Danile


persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil care locuiește într-o gospodărie în care exista persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil care trăiește în condiții nesănătoase de locuire

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil nevaccinat


Sector 1-SG Octavian Voicu


Sector 2-SG Alecu Russo


nu


da           nu da          da


da


da da          da


nu


95. Condopol Paul Ștefan


96. Slatinaru Gabrîel


97. Sarbu Vlad


Copil care locuiește într-o gospodări® în sărăcie extremă


Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migra nți


Adolescent cuSector 5 - SG Constantin Pieton


Sector 4 - SG Alexandru

Safran


Sector 4 - SG Alexandru

Safran


F' F SERVICII COMUNITARE PENTRU COPII

nu

da

nu

da

da

nu

da

nu

da

da

nu

da

nu

da

da98. Munteanu lonut

Andrei


99. Caminschî Penis

Petrisor


comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil cu dizabilități

Copil cu un singur părinte acasă


Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerata


Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent


Copil în famiHe cu risc de


Seccor 3 - LT Petru Rares
servicii comunitare

PENTRU COPII


nu


da


nu      da          da


da


nu


nu

da


da
neglijare a copiilor

Sector 3- LT Petru Rares

100.       Tofan Danie!

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Ga brie!

Copil care locuiește în

Sector 3 - LT Petru Rares

101.       Drago!

gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil cu un singur părinte

Alexandru Petrîsor

acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Sector 4 ~ SG Alexandru

Copil care locuiește în

Safran


SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

nu


da           nu da          da

nu


da           nu da          da


102. Ciobotaru


Robert Cristian


locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc ele violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil cu risc de abandon școlar, care are cerințe educaționale speciale

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


Sector 2 - SG Alecu Russo


103, Ciobotaru

Andrei Madalin


Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 2 - SG Alecu Russo

104. Lungu

Mihaela Gabrielaservicii comunitare

PENTRU COPII


nu


da


da       da


da


nu


da

da

da

da

da

nu

da

da


nu


unicefO105. Prisecariu

Petronela


106. Sandu

Andreea


107. Asuzanei

Denisa Alexandra


sexuală

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

opîl cu un singur părinte acasă

Adolescent cu comportament la risc în ceea ce privește activitatea sexuală

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Mamă minoră sau minora însărcinată

Adolescent cu comportament la risc privind consumul de substanțe

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migra nțs


Sector 3 - LT Petru Rares


Sector 3 - LT Petru Rares


Sector 5 - SG Constantin

Platan


SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

nu


nu da


da


nu      da


da


nu      da

nu

daviolență asupra copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Copil care locuiește într-o gospodărie în sărăcie monetară

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

108. Tofan

Andreea Maria


Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în gospodărie cu risc de comportament violent

Sector 3 LT Petru Rares


Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

SERVICII COMUNITARE

\țr pentru copii

unicef

109. Lungu Ema

Ioana


110- Cheptanaru

Den;$ Ștefan


Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuința supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată


Sectar 4 - SG Alexandru

Safran


da           nu da


Sector 1 - SG Octavian Voicu


da           nu      da


111- Isop Ana

Maria


Copil cu dîzabilități


Sector 2 - SG Alecu Russo


112. Androne

Laurentiu


Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor


Sector 3 - LT Petru Rares


da

nu

da

da

nu

da


Copil fără ambii părinți acasă, dar cu îngrijitor adult în gospodărie


Copil din familie cu părinți


migra nț i

113.

Mutu Matei

Copil din familie cu părinți

Sector 4 - SG Alexandru

migranți

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Safran

114.

Ionica Ștefan

Copii care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Sector 4 - SG Alexandru

Safran

115.

Ionica

Copil care locuiește într-o

Sector 4 - SG Alexandru

Alexandru

gospodărie în care există persoane cu boli cronice

Copil în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Safran
SERVICII COMUNITARE

PENTRU COPII

da


nu da


da


nu


da


da da


da


nu


da


da da


da


nu


116. Sandu

Andrada Elena


117. Carp

Constantin Adrian


118. Cioroba

Andra Mana


119. Cioroba

David Petrisor


120.      lamandi


Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil din familie cu părinți migranți

Copil care locuiește într-o gospodărie în care există persoane cj boii cronice

Copii în familie cu risc de neglijare a copiilor

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de violență asupra copiilor

Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

Copil cu un singur părinte acasă

Copil în familie cu risc de


Sector 5 - SG Constantin

Plafon


Sector 3- LT Petru Rares


Sectcr5-SG Constantin

Platon


Sector 5-SG Constantin

Plato a


Sector 5 SG Constantin


<■ ' ■

(■■■>",,,‘?sep(V!eiieoMUMîrA^E

'NBT PBJG0Pit

da

nu

da

da

nu

da

nu

da

da

nu

da

da

ca

da

nu

nu

da


da      da


da


da


nu da


da


nu


Copil care locuiește în locuință supraaglomerată

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - bviDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


unicef

ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 327 DIN 31.08.2018

Buget

cost unitar sau lunar

număr de unitati / luni

total

din care contribuția

. UEMICEF<

. Primărie &.

.■■■parteneri;.

consumabile

550

550

0

protocol

1,000

1.000

0

Igienizare

0

0

0

transport

250

250

0

alte cheltuieli

189

0

189

onorariu

1,050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

1

3.039

1.800

1.239consumabile

981

481

500

protocol

500

500

0

igienizare

0

0

0

transport

0

0

0

alte cheltuieli

0

0

0

0

0

onorariu

1050

0

1.050SERVICII COMUNITARE PENTRU COP»

SUBTOTAL ACTIVITATEA

2

2.531

981

1.550

JL

/i<țliiiiȘițT? '*'?.I >

” < "1

consumabile

770

770

0

protocof

760

760

0

igienizare

0

0

0

transport

0

0

0

alte cheltuieli

0

0

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

3

2.580

1.530

1.050

|T»Ș J11 !i TV£i£ îl fi! !.S iste /.£<}?:

consumabile

0

0

0

protocol

1.550

1.550

0

igienizare

100

100

0

transport

250

0

250

aite cheltuieli

0

0

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

4

2.950

1.650

1.300

!î-. li."- iibȚ’te??             ra

MBHH

consumabile

0

0

0

protocol

2.250

2.250

0

igienizare

0

0

0

£3 urice

transport

250

39

211

alte cheltuieli

3.025

3.025

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

5

6.575

5.314

1.261

fijici i:i'■75îiitwiiî,’ cC$i’nsl£s;];T'i’i'î*            i
consumabile

2.100

2.100

0

protocol

545

545

0

igienizare

80

80

0

transport

150

150

0

alte cheltuieli

0

0

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

6

3.925

2.875

1.050

;                   ?< «lî.gRâțjt’ ..

consumabile

0

0

0

protocol

2.690

2.690

0

igienizare

120

120

0

transport

350

0

350

alte cheltuieli

0

0

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA y

4.210

2.810

1.400consumabile            |

2.440

2.440protocol

480

480

0

igienizare

120

120

0

transport

100

0

100

alte cheltuieli

0

0

0

onorariu

1.050

0

1.050

SUBTOTAL ACTIVITATEA

8

4.190

3.040

1.150

TOTAL

30.000

20.000

10.000

DIRECTOR,

COORDONATOR PROIECT,

CONTABIL,

Carmen

Georgeta Fifirig


Carmen

Dîaconu


Lo re na

Mazilu

SURSELE DE FINANȚARE

NR CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (lei)

1

Valoarea totala a proiectului:

3G.000

2

Contribuția proprie în proiect:

10.000

3

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

20.000

DIRECTOR,             COORDONATOR PROIECT,

CARMEN GEORGETA FIFIRIG CARMEN DIACONII

CONTABIL,

LORENA MAZILII
CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE -/OVIDIU POPOVICI

1

Completați această secțiune abia Ja sfârșit, după ce toate aspectele au fost agreate de toți membrii echipei și după ce au fost validate de coordonatorii județeni. Este important ca toate celelalte secțiuni să fie complet finalizate pentru a putea completa secțiunea sumativâ.

2

în cazul unei contribuții în natura, se specifică acest lucru între paranteze, după suma respectivă. De exemplu: Contribuție Primăria XXX: 2.200 lei (echivalent în natură}.

3

Proiectele finanțate pot fi implementate în perioada ol iunie-30 Decembrie 2013. Pentru mai multe detalii, revederi

4

s Se recomandă completarea urmărind răspunsul la întrebările sugerate în Ghidul de finanțare, inclusiv cele ce vizează

5

5 Se trece numele fiecărei activități înlocuind spațiul marcat cu XXX. în cazul în care numele este prea lung, se pot trece doar cuvintele chele. Se păstrează aceeași numerotare ca la secțiunea „Metoc de lucru și activități propuse". în ceea ce privește Intervalul de implementare, se marchează cu Xîn interiorul fiecărei căsuțe corespunzătoare, NS: o căsuță reprezintă o decadă. Data de 31 se asimilează ultimei decade, Se adaugă atâtea linii necesare câte activități sunt Implementatei