Hotărârea nr. 326/2018

Hotărârea nr. 326 din 31.08.2018 privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017 – 2018.


HOTĂRÂREA NR. 326 DIN 31.08.2018

privind recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 8454/ 25.08.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională pentru rezultate deosebite la activitățile școlare, obținute în anul școlar 2017-2018;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8455/ 25.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 8456/ 25.08.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1403/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1404/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1405/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31 (1) lit. ”c” și ale art. 105 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului ;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct 1 și art. 45 (2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională care au obținut media mai mare de 9 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2018, cu suma de 500 lei, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Alocarea sumei de 14.500 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL UNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 326 DIN 31.08.2018

ABSOLVENȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAȚIONALĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU CARE AU OBȚINUT MEDIA MAI MARE DE 9 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE - IULIE 2018

 • 1. Bilovolschi V Emanuel Andrei - teologie romano-catolica - Colegiul Național Catolic ”Sf. losif’;

 • 2. Enășoaia E. Sorin- teologie romano-catolica - Colegiul Național Catolic ”Sf. losif’;

 • 3. Curotto A. Giovanni Curzio - teologie romano-catolica - Colegiul Național Catolic ”Sf. losif*;

 • 4. Bezarau T.R. Daria - arte plastice si decorative - Colegiul Național de Arta ”George Apostu*’

 • 5. Olaru F. Antonia - arhitectura, arte ambientale si design- Colegiul Național de Artă "George Apostu”

 • 6. Isaila S. Roger-Elery - muzica - Colegiul Național de Artă **George Apostu”

 • 7. Buza L. Oleg - Arhitectura, arte ambientale si design - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 8. Ciobanu M. Diana-Maria-Andreea - muzica - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 9. Ciovar G. Profîra-Elena - arhitectura, arte ambientale si design - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 10. Cojan C. Rebecca-Antonia - muzica - Colegiul Național de Artă "George Apostu”

 • 11. Fudulache 1. Oliviana-Teodora - arte plastice si decorative - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 12. Candet C. Laura-Stefana - arte plastice si decorative - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 13. Popa G. Victor-Constantin - arhitectura, arte ambientale si design - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 14. Tebeica J. Loredana-Delia - coregrafie - Colegiul Național de Artă ”George Apostu”

 • 15. Ambarus A, Amtonina- muzica - Colegiul Național de Artă "George Apostu”

 • 16. Ciocan D. Ioana - Sînziana - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

 • 17. Farcaș I. Camelia - Mădălina - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

 • 18. Grigoraș C. Elena - Alexandra - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

 • 19. Mareș O. Miruna - Nicoleta - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 20. Gontaru M. Ioana - Alexandra - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 21. Gherasim I.D. Andreea - Maria - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 22. Teodorescu G. G. Mădălina - Vasilica - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 23. Lehăduș V. Miruna - Maria - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 24. Chenciu D.M. Diana - Alexandra - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 25. Scurtu I. Maria - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel

  Mare"


 • 26. Berea M. Andreea - Nicoleta - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

 • 27. Socolenco V. Victoria - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

 • 28. Sapatoru C. Maria - Iustina - învățător - educator - Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare”

 • 29. Silioan D. Ștefan - Liceul cu Program Sportiv


CONT

SECRETARUL

nicolae/-


.SEMNEAZĂ JNICIPIULUI BACĂU


OVIDIU POPOVICI