Hotărârea nr. 325/2018

Hotărârea nr. 325 din 31.08.2018 privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018

HOTĂRÂREA NR. 325 DIN 31.08.2018

privind recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 34568/ 02.08.2018 a d-lui consilier local Stan Gabriel prin care propune recompensarea absolvenților învățământului profesional care au obținui calificativul „Excelent” la examenul de certificare a calificării profesionale;

-Referatul nr. 8326/ 23.08.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic pentru rezultate deosebite la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8327/ 23.08.2018 a Primarului Municipiului Bacău și a consilierului local;

-Raportul înregistrat cu nr. 8328/ 23.08.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1400/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1401/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1402/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 1/ 05.01.2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 lit. ”v” din Anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/ 2016 privind aprobarea Statutului Elevului ;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct 1 și art. 45 (2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARA ȘTE:

Art. 1. Se aprobă recompensarea absolvenților învățământului profesional și tehnic care au obținut calificativul ”Excelent” la examenul de certificare a calificării profesionale din sesiunea iulie 2018 cu suma de 500 lei, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Alocarea sumei de 66.500 lei necesară pentru acordarea acestor recompense se va realiza de la bugetul local, capitolul 65 - învățământ.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet Primar, precum și unităților de învățământ interesate.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ secretarujJmunicipiului BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 325 DIN 31.08.2018

LISTA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

*                                       7                                                                                                  3

CARE AU OBȚINUT CALIFICATIVUL "EXCELENT” LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE DIN SESIUNEA IULIE 2018

 • 1. Dracachi V. Daniel - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacă - Mecanic Auto

 • 2. Pal C. Pavel - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Mecanic Auto

 • 3. Buruiană N. Andreea Mădălina - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), Vânzător în Unități de Alimentație

 • 4. Cojoc M. Roxana Andreea - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 5. Gherghelucă A. AnaBianca - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 6. Ghingheș C. Roxana - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 7. Laslău A. Claudia - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 8. Laslău G. Magdalena - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 9. Lovin D. Laurența Elena - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău -        Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 10. Mocanu L. Vlăduț - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău -        Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație

ÎL Olaru P.L Paula - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 12. Paraschiv C.M. Marius - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău -        Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 13. Roman G. Larisa Georgiana-Liceul Tehnologic "Petru Rareș” Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 14. Roman M. Alexandra Ioana - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 15. Vrânceanu C.G. Gheorghe Andrei - Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Bacău Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

£

 • 16. Copoț A. Antonela - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Confecționer Produse Textile

 • 17. Farauanu D. Narcisa Diana - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny” Bacău -Confecționer Produse Textile

 • 18. Flenchia C. Cosmin Mihai - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny'' Bacău - Zidar-Pietrar-T encuitor

 • 19. Neagu V. Andrei Vasile - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Zidar-Pietrar-Tencuitor

 • 20. Stan A. Iulian Gabriel - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău -       Tâmplar

Universal

 • 21. LunguM.G. Dragoș Andrei -    Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău

Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze

 • 22. Mărăndoiu L.I. Bogdan Ionuț    Colegiul Tehnic  "Anghel Saligny" Bacău

Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze

 • 23. Răchită G. Gheorghiță Nicușor   Colegiul Tehnic  "Anghel  Saligny"  Bacău

Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze

 • 24. Bîrlădeanu M. Fabian Marian - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău -Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 25. Burlacu C. Cătălin Constantin-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 26. Câtea A. Paul Cozmin-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 27. Cozma N. Constantin-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 28. Dimitriu C.I. Claudiu Ionuț -Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 29. Fichitiu S. Sergiu Silviu-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 30. Hanu-Vomicu D. Alin Constantin -Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău -Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 31. Luncașu M. Mihăiță Sebastian-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny” Bacău- Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 32. ZerkulaE. Anton- Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău - Instalator instalații de ventilare și de condiționare

 • 33. Adam M. Mario-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău -Mecanic Auto

 • 34. Bujor C. Dragoș Ionuț-Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău -Mecanic Auto

 • 35. Chelmuș Ionuț Ștefan-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 36. Dospinescu Mihai Cristian -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 37. Lungu Ciprian -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 38. Salca Andrei Cătălin -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 39. Bursuc Ionuț Marian-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bâcău-Mecânic Auto

 • 40. Gherfi Claudiu -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 41. Hanganu Laurențiu Constantin-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Mecanic Auto

 • 42. Petreciuc Andrei-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Electromecanic Utilaje Și Instalații Industriale

 • 43. Spoială Marian-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Electromecanic Utilaje Și Instalații Industriale

 • 44. Țâmpu Ciprian-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Electromecanic

Utilaje Și Instalații Industriale

 • 45. Artene Adrian -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Bucătar

 • 46. Benchea Joca Mihaela-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Bucătar

 • 47. Ciută Loredana Petronela-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău -Bucătar

 • 48. Enache Ionuț-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău -Bucătar

 • 49. Gavrilescu Diana Elena-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Bucătar

 • 50. Pletosu Halungescu Alina Ionela- Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Bucătar

 • 51. Burbulia Corina Maria-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău-Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 52. Buță Mădălin Constantin-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău - Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 53. Calara Marius Alberto- Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău- Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 54. Domniței Mădălina Elena-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău - Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 55. Iștoc Florin Adrian-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău -        Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 56. Mărtincă Cosmin Iulian-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău- Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 57. Tutunaru Gabriela Lavinia -Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău- Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 58. Budău Cristinel-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău- Tinichigiu Vopsitor Auto

 • 59. Patrașc Cosmin Cătălin-Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău- Vopsitor Auto

 • 60. Berendea V. Florin-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău T- Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație publică

 • 61. Ciuraru B. Beatrice - Claudia- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 62. Crupa G. Elena - Mihaela-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -        Ospătar

(Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 63. Mănăilă G. Gheorghiță-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău- Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 64. Toma C.I. Cristian-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău - Ospătar (Chelner), vânzător în unități de alimentație

 • 65. Albu G.N. George - Iulian- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 66. Bordianu S. Emanuela - Mihaela -Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 67. Fichitiu I. Andreea - Daniela-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 68. Ion I. Elena Daniela Loredana-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -Bucătar

 • 69. Jicu G. Melissa-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 70. Mocănașu G. Constantin - George -Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 71. Moraru Ș, Ionuț - Bogdan -Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 72. Nastase I. Eduard - Cristinel-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Bucătar

 • 73. Sdrobiș C. Comei - Gheorghe-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -Bucătar

 • 74. Banu M. Gabriela Mariana -Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 75. Boatcă V. Vasilica -Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 76. Dobraniș M. Albertina - Elena-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -Cofetar-Patiser

 • 77. Gâtu V. Alina - Maria-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 78. Mândrilă I. Andreea- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 79. Neacșu G.D. Diana - Elenă-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 80. Negruți G. Cosmina - Georgiana- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 81. Preserv. Diana-Maria- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 82. Solomon V. Valentin - Ștefan- Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -Cofetar-Patiser

 • 83. Spoială I. Nicoleta - Stefania-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 84. Tăbăcaru M. Elena - Manuela-Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău -Cofetar-Patiser

 • 85. Abalașiv. Emilia-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Comerciant-Vânzător

 • 86. Andrei A. Adriana- Beatrice-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Comerciant-Vânzător

 • 87. Ardei D. Vlăduț-Anton-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Comerciant-Vânzător

 • 88. Bordaș I. Cristina- Andreea-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Comerciant-Vânzător

 • 89. Ciuraru-Rusu I. Loredana-Adriana-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Comerciant-Vânzător

 • 90. Bolog I. Georgiana - Alexandra-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 91. Bracău B. Cătălin - Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Cofetar-Patiser

 • 92. Cherecheș I. Angela-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Cofetar- Patiser

 • 93. Dascălu M. Maria-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 94. Iorga G. Marius - Marian-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 95. Jitaru A. Marian - Costel-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău Cofetar Patisor

 • 96. Lacoveie. Eugenia - Petronela-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 97. MocanuC.Georgiana-Elena-Colegiur1'GrigoreAntipa”Bacău -Cofetâr-Tătiser

/&

 • 98. Rusu C. Petronela-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 99. Sascau F. Melania - Larisa -Colegiul "Grigore Antipa” Bacău-Cofetar- Patiser

 • 100. Tataru M. Ana - Maria-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Cofetar- Patiser

 • 101. Zaharia I. Ioana - Andreea -Colegiul "Grigore Antipa” Bacău-Cofetar- Patiser

 • 102. Aron V. Nicoleta-Elena Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 103. Bulai I. Monica - Florentina-Colegiul "Grigore Antipa” Bacău -Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 104. Cioticăi. Mariana ~ Daniela-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 105. Coman M. Neculai-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 106. Croitoru V. Denisa- Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 107. Doboș .Andreea - Maria-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 108. Dobraniș D. Roxana - Dana-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 109. Iorgan S. Claudia - Mihaela-Colegiul " Grigore Antipa" Bacău -Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 110. Matieș I. Ioana-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău-Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 111. Șova I. Andreea - Ioana-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 112. Toma G. Daniela-Colegiul "Grigore Antipa" Bacău -Brutar-Patiser-Preparator Produse Făinose

 • 113. Ambăruș G. Robert- Eusebiu-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 114. Cojoc V. Marius- Constantin-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 115. DumbravăM.F. Rareș-Mihăiță -Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 116. Marin V. Silviu-Andre-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 117. Moțoci. Marian-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 118. Paraschivi. Alin- Lucian-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 119. Petrea L.D. Cristian- Daniel -Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 120. Răchită N.T. Liviu- Daniel-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-

.........

 • 121. Vînău A. Vasile-Mihai-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-

Karpen" Bacău-Electrician Constructor

 • 122. Demșa L. Bogdan-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electronist Aparate Si Echipamente

 • 123. Ojog D.Mihăiță-Daniel-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-

Karpen" Bacău- Electronist Aparate și Echipamente

 • 124. Sidor V. Cătălin-Mihai-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-

Karpen" Bacău-Electronist Aparate Si Echipamente

 • 125.  Șimon G. Alexandru- Leonard-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Electronist Aparate Si Echipamente

 • 126. Citea L. lustina-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen"

Bacău-Frizer-Coafor-Manichiurist - Pedichiurist

 • 127. Iștoc I. Francisca-Cristina- Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist

 • 128. Laslău P. Larisa Petronela -Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău-Frizer-Coafor-Manichiurist - Pedichiurist

 • 129. Demșa M. Andreea-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen"

A

Bacău-(Chelner), Vânzător In Unități De Alimentație

 • 130. Loțcu R. Marinei-Mădălin-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău- (Chelner), Vânzător în Unități De Alimentație

 • 131. Munteanu V. Valeriu-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău- (Chelner), Vânzător în Unități De Alimentații

 • 132. Prisecaru C. Mădălina- Ionela-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău- (Chelner), Vânzător în Unități De Alimentație

 • 133. Pruteanu M. Ana-Maria-Colegiul Tehnic De Comunicații "Nicolae Vasilescu-

Karpen" Bacău- (.Ghelner^ Vânzător în Unităti De Alimentație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ

CIOCOd1p'^^E^La7^      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL