Hotărârea nr. 324/2018

Hotărârea nr. 324 din 31.08.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARIA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap.1.

( <z -2

c>tt:>f/f ft/   <><■<//a/ Q                   ț^3<Țvăș/

HOTĂRÂREA NR. 324 DIN 31.08.2018

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei NICODIM DANIELA MARJA cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea înregistrată sub nr. 15043 din 21.08.2018 a d-nei Nicodim Daniela Maria prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 15043 din 23.08.2018 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 15057 din 21.08.2018 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

-Referatul nr. 15193 din 23.08.2018 al Direcției de Asistentă Socială al

5                                                 ?

Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Nicodim Daniela Maria cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 15194 din 23.08.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 15195 din 23.08.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1397/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1398/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1399/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr.l721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin. (2) lit. „a” și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art 1. (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 5.995 lei, d-nei Nicodim Daniela Maria cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, bl. 9, sc. A, ap. 1, pentru fiul Nicodim Daniel Ciprian, întrucât acesta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind costul investigațiilor medicale (teste genetice de identificare a unei eventuale mutații specifice hemofiliei A) recomandate de către Institutul Clinic Fundeni.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției-Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI