Hotărârea nr. 323/2018

Hotărârea nr. 323 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” în perioada 07 – 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului.

y^ocad a/ O Z/yz >z cct/u-uĂf-f-

IIMHHHHHHHKiMHMHMHHH

KHHDaDHMMSHBaUUBfiffîBâ


HOTĂRÂREA NR. 323 DIN 31.08.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” în perioada 07 - 09 septembrie 2018, în cadrul evenimentului Zilele Bacăului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36150/24.08.2018 înaintată de Asociația CENASPER Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues”;

-Referatul nr. 8449/ 24.08.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” și alocarea sumei de 105.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8450/ 24.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 8451/ 24.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1394/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1395/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1396/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d„, lit. „e„ alin. (6), lit. „a” punctul 4 și alin. (7) lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a”, din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues’’ în perioada 07 - 09 septembrie 2018, conform Contractului de Asociere -Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în alocarea de la bugetul local a sumei de 105.000 lei, precum asigurarea a 200 de scaune și bănci, asigurarea de toalete ecologice și igienizarea zonei înainte și după eveniment.

ART. 3. Alocarea celor 105.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar si Asociației CENASPER Bacău.

5                              9

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


/       CONTRASEMNEAZĂ


SECRETA L MUNICIPIULUI BACĂU

AE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 323 DIN 31.08.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

.............

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau ,având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația CENASPER Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în Crihan, Măgura, jud. Bacau, având contul nr. R072INGB0000999906116047, deschis la ING Bacău, Cod Fiscal 26342589, reprezentată prin Hamad Al-Essa Talal, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lif’a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171» 1176, 1179, 1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  HotarareConsiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (I) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

cofinantarii proiectului : „Salonul de toamnă ai muzicii folk și blues” (07 -09 septembrie 2018)

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 160.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 105.000 lei, asigura 200 de scaune și bănci, asigura toalete ecologice și igienizează zona înainte și după eveniment

IU- DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Ari. I (1) cu suma maxima de 105.000. Suma va fi virata in contul nr . R072INGB0000999906116047, deschis la ING Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.

1. Art 4, (1) Asociația CENASPER Bacău se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația CENASPER Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația CENASPER Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația CENASPER Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice Ia solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de Ia data solicitării;

 • (4) Daca Asociația CENASPER Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația CENASPER Bacău:

• nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

o se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund reali tatii.

 • (6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația CENASPER Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V, RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația CENASPER Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de Ia apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe Ia executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

ArL14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VH. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociația CENASPER Bacău

Șef Serviciu

Președinte

CLEMENTINA VINER1CA

Hamad Al-Essa Talal

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________/_________

BUGETUL

Evenimentului SALONUL DE MUZICĂ FOLK&BLUES / BACĂU 2018

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/ UM (RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare CENASPER

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli

1.1 .Cheltuieli cazare

15000

0

15000

15000

1.2,Cheltuieli onorarii solist!, scenariu șl regia spectacolelor

90000

85000

5000

90000

1.3 Tipărire invitații, programe, imprimare tricouri bannere ,roil-up, grafica, alte materiale publicitare si publicitate radio, tv, ziare

13000

0

13000

13000

1.4 Scena

21000

20000

1000

21000

1.5 Sonorizare spectacole, înregistrări audio

3000

0

3000

3000

1.6 Concepție, desîgn grafic pentru materialele publicitare, identitate grafica Salonul de Folk si Blues

4500

0

4500

4500

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM (RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare CENASPER

Total

1

2

3

4

5

6

1.7 Filmare manifestări spectacole, montaj, tipărire DVD - uri

6000

0

6000

6000

1.8 Cheltuieii Protocol, mese interpreti                             .

7500

0

7500

7500

TOTAL^^ț^-

160000

105000

55000

160000
CONTRASEMNEAZĂ

' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLĂE - OVIDIU POPOVICI


SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL