Hotărârea nr. 321/2018

Hotărârea nr. 321 din 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Street Food Festival” în perioada 06 – 09 septembrie 2018.

cfâacăf/

o //.ir/fu/^£oc<i/a/ © '/&//nici/uu/u'C-    acău

HOTĂRÂREA NR. 321 DIN 31.08.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului „Street Food Festival” în perioada 06 - 09 septembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36023/ 23.08.2018 înaintată de Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului „Street Food Festival’’;

-Referatul nr. 8460/ 25.08.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului „Street Food Festival” în perioada 06 - 09 septembrie 2018 și alocarea sumei de 75.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 8461/ 25.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 8462/ 25.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1388/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1389/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1390/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i„ din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d„, lit. „e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Surf The Earth Project din Bacău și Asociația Why Not Us din Cluj Napoca, în vederea realizării în comun a evenimentului „Street Food Festival’’ în perioada 06 - 09 septembrie 2018, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în alocarea de la bugetul local a sumei de 75.000 lei, precum și mediatizarea pe site-ul instituției a evenimentului, igienizarea locației înainte și după eveniment și asigurarea liniștii și ordinii publice de către Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ART. 3. Alocarea celor 75.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Asociației Surf The Earth Project din Bacău și Asociației Why Not Us.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

nicolAe-ovidiu popovici


OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 321 DIN 31.08.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.__________din____________

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau , având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula,

Asociația Why Not Us, denumita in continuare organizator, cu sediul în Cluj Napoca, având contul nr.R041BTRLLEICRT0335862001 deschis la Banca Transilvania -Cluj Napoca, Cod Fiscal 35727762 , reprezentată prin Constantin Covaliu, având funcția de Președinte, telefon 0756338287,

si

*

Asociația Surf The Earth Project, denumita in continuare partener, cu sediul în Bacău, Județul Bacău, str. Muncii nr. 19A, având contul nr. ROI 1RNCM0026121273600001, deschis la BCR Bank, Cod Fiscal 28320374, reprezentată prin Bogdan Humă, având funcția de Vicepreședinte;

Au convenit in temeiul prevederilor:

 • • Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lif’a” si lif’f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180,1182, 1166, 1171, 1176,1179, 1270 și următoarele Cod Civil,

 • • Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata,

 • • Hotarare Consiliu Local nr. 304 din 06.09.2017

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea realizării evenimentului: "Street Food Festival Bacău”;

 • (2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 85.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă evenimentului suma de 75.000 lei, mediatizează pe site-ul instituției evenimentul, igienizează locația înainte și după eveniment și asigură liniștea și ordinea publică prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către par ti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) suma maxima de 75.000 lei. Suma va fi virata in contul nr . R041BTRLLEICRT0335862001 deschis la Banca Transilvania - Cluj Napoca, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr.______din_________________.

1. Art 4. (1) Asociația Why Not Us se obliga :

o Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •   Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • •   Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

8 Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

8 La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe portalul investiției, respectiv www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău. (2) Asociația Why Not Us isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Surf The Earth Project și Asociația Why Not Us se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Why Not Us se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Surf The Earth Project și Asociația Why Not Us nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Surf The Earth Project sau Asociația Why Not Us:

8 nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

8 este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare impolriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •   se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •   isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •   face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociației Why Not Us sau Asociația Surf The Earth Project, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bac au poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Why Not Us și Asociația Surf The Earth Project isi vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării "Street Food Festival Bacău” , va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI. FORȚA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, în caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual incetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca. Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău


Asociația Why Not Us, Președinte, Constantin Covaliu

PRIMAR

COSMIN NECULA

Asociația Surf The Earth Project,

Bogdan Humă

Șef Serviciu

CLEMENTINA VINERICA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr__

BUGETUL

Evenimentului STREET FOOD FESTIVAL

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(LEI)

Finanțare

Primăria

Municipiului

Bacau

Finanțare

Societate

a

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli închirieri - scena, lumini si sistem sonorizare

1

30000

20000

10000

30000

Scena cu dimensiuneda 8m x 6m

1

18000

8000

10000

18000

Lumini:

8 x moving head beam

20 x PAR LED

4 x 4pack blinders

4 x fresenel

Consola GrandMA 1

1

5000

5000

0

5000

Sistem sonorizare:

L-Acoustics sound system:

12 KARA top + 4 SB28 bas + LA8 amp rac

Mixer audio Midas PRO 1

1

7000

7000

0

7000

2. Onorarii artiști - Firma, Grimus, Lucia, Next Ex, Ana and the Changes, Ligia Hojda + 4 alte trupe

1

55000

55000

0

55000

Firma

1

7500

7500

0

7500

Grimus

1

7000

7000

0

7000

Lucia

1

6400

6400

0

6400

Next Ex

1

5000

5000

0

5000

Ana and the Changes

1

4600

4600

0

4600

Ligia Hojda

1

6000

6000

0

6000

Artist neconfirmat

1

6000

6000

0

6000

Artist neconfirmat

1

5000

5000

0

5000

Artist neconfirmat

1

5000

5000

0

5000

Artist neconfirmat xoȚz! * -vx

1

2500

2500

0

2500

I                        \

75000

i 10000

85000lAELA


SERVICIUL CABINET PR1 LUCIAN BOGDĂNEL

/ '


CONTRASEMNEAZĂ {

SECRETARUI/MUNICIPIULUI ftACĂLk

NICOLAOL OVIDIU POPOVICIMAR