Hotărârea nr. 320/2018

Hotărârea nr. 320 din 31.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019

;z>             -

t /1 <>/}/(/)/

HOTĂRÂREA NR. 320 DIN 31.08.2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ prcuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 8441/ 24.08.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8442/ 24.08.2018;

-Raportul compartimentului de resort nr. 8445/ 24.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1383/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1384/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1385/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1386/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1387/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată; -Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată; în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019     , conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 320 DIN 31.08.2018

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

pentru anul școlar 2018-2019

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Consilier Locai

1.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

Ciocodei Mlhaela

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun", str. 1. S. Sturza, nr. 80

C.A. = 9 membri

Breahnă-Pravăț ionela Crlstina Miclăus Daniel

3.

Școala gimnazială „Ai. 1, Cuza", str.

Oituz, nr. 14 CA. = 13 membri

Luca Vasile Ghlngheș Cristian Bîrzu Iile

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravăț ionela Crlstina Stan Gabrlei Fechet Mlrcea

5.

Școala gimnazială „Or. Alexandru Șafran", Str. Henri Coandă, nr. 1 C.A. s 13 membri

Irofte Dumitru Etnila Pricopoaea Mlcîăuș Daniel

6.

Școala gimnazială „George Bacovia”, str.

Carpațî, nr. 12

C.A. = 9 membri

Dragomir Doina Bîrzu Iile

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo", str. Aiecu Russo nr.5

CA. = 7 membri

Ghlngheș Cristian

8.

Școala gimnazială „Octavian

Voicu",mun. Bacău, str. BIcaz, nr. 17 CA = 13 membri

Enula Pricapoaea Irofte Dumitru Bîrzu Iile

9.

Școala gimnazială „NIcoiae lorga", str.

BIcaz, nr. 3 CA. s 13 membri

Dăniiă Gheorghe Dragomir Doina Crețu Cătălin-Bogdan

10

Școala gimnazială „Constantin Piaton", str. 9 Mai, nr. 64

CA, ■ 13 membri

Dragomir Doina Bîrzu iile Dăniiă Gheorghe

11

Școala gimnazială „Mlron Costin", str.

MIron Costin, nr. 64

CA. -13 membri

Ciocodei Mlhaela Dăniiă Gheorghe Bîrzu iile

12

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11

CA. = 13 membri

Dragomir Doina Crețu Cătălln-Bogdan Ghlngheș Cristian

13

Școala gimnazială „Mihalț Sadoveanu", str. Venus, nr. 16

C.A.»13 membri

Șova Gâțu Laur Dăniiă Gheorghe Fechet Mlrcea

14

Școala gimnazială „Nlcu Enea1', str. Calea Romanului, nr. 144

CA. - 7 membri

Bîrzu llie

15

Școala gimnazială „Domnița Marla”, str.

Bicaz, nr. 126

C.A. ~ 9 membri

Ghingheș Cristian Șova Gâțu Laur

16.

Școala gimnazială „Spiru Haret", str, V.

Aiecsandri, nr, 1

CA. = 13 membri

Dragomir Doina Luca Vaslle

17

Școala gimnazială „Mlhai Drăgan", str.

Logofăt Tăutu, nr. 7

CA. = 13 membri

Luca Vaslle Ghingheș Cristian Șova Gâțu Laur

ia

Liceu Tehnologic „Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

CA. = 9 membri

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin - Bogdan

19.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cei Bun, nr. 43

CA. - 9 membri

Luca Vaslle Bîrzu Iile

20

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cei

Mare", str. Spiru Haret, nr. 6 CA. = 13 membri

Breahnă-Pravăț ionela Crlstlna Bîrzu iile Irofte Dumitru

21.

Colegiul Național „Ferdlnand i", str.

George Bacovia, nr. 45

C.A.»13 membri

Breahnă-Pravăț ionela Crlstlna Bîrzu Iile Dragomir Doina

22.

Colegiul Național „Vaslle Aiecsandri", str. V. Aiecsandri, nr. 37

CA. -13 membri

Irofte Dumitru Luca Vaslle Dănllă Gheorghe

23

Colegiul Național de Artă „George

Apostu", str. Râzboienl, nr. 24 CA. -13 membri

Enula Pricopoaea Mldăuș Danie! Luca Vaslle

24

Colegiu) Națio nai „Gh. Vrănceanu", str.

Lucrețlu Pătrășcanu, nr. 30 C.A. = 13 membri

Stan Gabrlel Bîrzu Iile Ciocodel Mlhaela

25

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron", str. Aeroportului, nr. 5

C.A. = 13 membri

Crețu Cătăiln-Bogdan irofte Dumitru

26

Colegiu) „Henri Coandă*’, str. Henri

Coandă, nr. 8

C.A.»13 membri

Dragomir Doina Șova Gâțu Laur Crețu Cătălin - Bogdan

27.

Colegiul Economic "ion Ghfca*, str. 9 Mai, nr. 104

C.A. = 13 membri

Luca Vaslle Mlciăuș Daniel

28

Colegiul Tehnic „ Angliei Sailgny", str. V.

Aiecsandri, nr. 18

CA. -13 membri

Miciăuș Daniei Stan Gabrlel

29

Colegiul „Grlgore Antlpa1', str. H.

Coandă, nr. 7

CA. -13 membri

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin

30

Colegiu! Tehnic de Comunicații „Nlcolae

Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76 CA. - 13 membri

Enula Pricopoaea irofte Dumitru

31

Colegiul Național Catolic „Sf. losir, str.

Calea Moldovei, nr. 233

CA. - 9 membri

Ciocodel Mlhaela Fechet Mircea

32

Colegiul „Mihal Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 3S

CA. = 13 membri

Enula Pricopoaea Șova Gâțu Laur Crețu Cătălin * Bogdan


33

Ciubui Sportiv Școlar Bacău» str. Oituz, nr.15

C.A. = 9 membri

Enuia Pricopoaea Luca Vasiie

34.

Paiatui Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

Dragomir Doina

35

Școaias Sanitară Postiiceaiă „Sanity*

Ciocodei Mihaeia

Bacău

Fechet Mircea


PREȘEDINT^J^ȘEfilNȚĂ

CIOCODEI

1 >_/f      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOL  - OVIDIU POPOVICISERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL