Hotărârea nr. 32/2018

Hotărârea nr.32 din 31.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI IMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata. BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACU IULIA, din Bacau

HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 31.01.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: BUT ACU LAURENTIU si BUTACU IULIA, din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 17870/25.01.2018 a d-lui Butacu Laurentiu, din Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 10722/06.12.2017;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 11452/22.12.2017 ; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 915/25.01.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 916/25.01.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 917/25.01.2018;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr. 918/25.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 136/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 137/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 39/09.02.2016 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate nr. 7887/19.10.2016 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001154632/17.05.2016 al E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A.;

-Avizul favorabil al E.ON Distribuție Romania SA Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 209593467/26.02.2016 ;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. cu nr. 1802/15.03.2016;

-Avizul Ministerului Turismului cu nr. 990/11.08.2017;

-Adresa nr. 13288/06.10.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Acordul nr. A/468.173/26.05.2017 al Inspectoratului General al Politiei Romane ; -Notificarea Sanitara nr. 13/10.01.2018 emisa de Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau;

-Acordurile de vecinătate autentificate sub nr. 90/18.01.2017 la Biroul Individual Notarial Sprianu Alexandra si sub nr. 459/27.02.2017 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enachescu ;

-Studiul geotehnic proiect nr. 44/2017 intocmit de S.C. DINU GEOTOPOCAD S.R.L.; -Procesul-Verbal de Recepție 2453/2017 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 23.11.2017 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32 alin. (1), lit. “c”, art. 45 lit. “b”, art. 47 alin. (1), alin. (2), alin. (3) lit. “h”si alin. (5), art. 56 alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 61(2) și ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE PENSIUNE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, CALEA ROMANULUI, NR. 82, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BUTACU LAURENTIU si BUTACU IULIA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata domnului Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija domnului Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

a

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA
ROHăMÎA


Dl 17 PLAN URBANISTIC lUfci     zonal


1             zonal                   £>aca<J

JUDEȚUL BACAU <TOLl'UL Loo«

MUNICIPIUL BACĂU e

CONSTRUIRE PENSIUNE Șl ÎMPREJMUIRE TEREN

PLANȘA2. REGLEM. URBANISTICE ZONIFICARE

-Mec AJ&.3Z

W 3I.06-&OM*


• ••••


LEGENDĂ

LIMITE

LIMITĂ ZONĂ STUDIATĂ

LIMITĂ TEREN INIȚIATOR P.U.Z.

ZONE FUNCȚIONALE

ZONĂ LOCUINȚE Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE, SERVICII

ZONĂ CIRCULAȚII CAROSABILE

ZONĂ CIRCULAȚII PIETONALE

ZONĂ SPAȚII VERZI

ORGANIZARE TEREN INIȚIATOR P.U.Z. (ZONA SERVICII)

CONSTRUCȚIE PROPUSĂ

PARCARE

ALEI PIETONALE

SPAȚII PLANTATE

ACCESE

ACCES PIETONAL

ACCES CAROSABIL

REGIM DE CONSTRUIRE

ALINIAMENT

REGIM DE ALINIERE

ZONĂ EDIFICABILĂ

SEMNE DE CIRCULAȚIE

INDICATOR „OPRIRE"

INDICATOR „OBLIGATORIU LA DREAPTA’


/aJTA

i'piJ^iA-ăâ'srrnJA

*

/<2o xrr&ASe ^ec^jet^pul. HUMîdPiauLi iJfcotAe- ovtbftJ voPo


INDICATORI URBANISTICI

P.O.T. max. admis         50%

C.U.T. max. admis          2,5

R.H. max. admis         D+P+3

BILANȚ TERITORIAL

ZONE Șl SUBZONE

EXISTENT

PRO

PUS

FUNCȚIONALE

MP

%

MP

%

Zonă locuințe individuale

J

și funcțiuni complementare

285,00

100

0,00

0

Zonă instituții publice, servicii, din care:

0,00

0

285,00

100

- pensiune

0,00

0

140,00

49

- parcare la sol, rampă carosabilă

0,00

0

30,90

11

- alei pietonale

0,00

0

43,80

15

- spații plantate

0,00

0

70,30

25

TOTAL                l[g Doinita Doina I. cU

285,00

100

285,00

100

SZABO +1


BIROU INDIVIDUAL DE ARW SZABO DOINA \

Număr de Înregistrare la O.A.R. 3S /

pFCTU

t^efican     BUTACU LAURENTIU

și BUTACU IUUA

PROIECT NR

/ 2016

-r.

DE   V

Numele

Semnătura"

Denumire proiect: CONSTRUIRE PENSIUNE

ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Amplasament:   Calea Romanului nr. 82, mun. Bacău

FAZA

Șef Proiect

arh. Szabo Doina

t r

1:500

P.U.Z.

Proiectat

arh. Szabo Doina

c

ff

DATA

litiu planșa:    REGLEMENTĂRI

PLANȘA

Desenat

arh. Szabo Doina

02.2017

URBANISTICE - ZONIFICARE

U2