Hotărârea nr. 319/2018

Hotărârea nr. 319 din 31.08.2018 pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu


HOTĂRÂREA NR. 319 DIN 31.08.2018

pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1586/8.08.2018 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 35122/8.08.2018 prin care solicită mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generala a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA pentru numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Administrație ;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 8306/ 23.08.2018 pentru inițierea unui proiect de hoărâre pentru completarea Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8307 din 23.08.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 8308 din 23.08.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1378/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1379/29.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1380/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1381/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1382/30.08.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. ”b” și ale art. 137 alin.(l) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

-Dispozițiile art.28 alin.(2), ale art. 29 alin. (1) și art. 64Alalin. (3), (4), (5), (7) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completată;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art.45(2) lit “a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea provizorie în Consiliul de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu .

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanei nominalizate la art. 1, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutcrniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău .

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE LE ȘEDINȚA        .     CONTRASEMNEAZĂ

CIOCODELMIM^AX^ \       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

TO4'' j »l           NICOLAE-OVIDIU POPOVICI